Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie ïan: Ds. L. BOUMA, Os. J. HULSEBOS en Ds. 4. LITT001J. Godsdienstoefeningen Vrijdag 4 December 1903. No. 23. Drukker-liilgever iR de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. PRIJS DER ADYERTENTIEN ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. van 1-5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG G DECEMBER 1903. Classe Middelburg, MIDDELBURG. Gasthuiskerk 9Vi en 2 uur da. A. Littooij 6 uur ds. H. Ph. Ingwursen Hofplein kerk 9en 2 uur ds. L. Bouma Bogardstraat 91/2 en 2 uur dr. L. H Wagenaar VLISSINGEN. Noorderkerk 9»/2 en 2 uurds J J. Koopmans N. Middelkerk 91/2 en 5*/2 uur ds. J. Hulsebos Catech. Zondag 19. Abnemuiden 91 lx en 2 uur ds. J. Boeyenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gaping 3 91/2 en 2 uur Leaon eenei Leerrede Gbijpskerke 9 uur 2 uur 6 uur Lezen eener Leerrede ds. G. F. Kerkhof ds H. Meulink Rede voor de Geref. Jongel Vereen. Koudekerks 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Mict.tsricrke 9 en 2 uur ds 3. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Serooskerke 9 en 2 uur ds S de Jager Souburg 9 uur 2 uur 6 uur Veere 91/2 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Lezen eener Leerrede ds L. Bouma Zendingsrede Lezen eener Leerrede Vrouwepolder 9 en 2 uur ds. F. W J. Wolff Westkapelle 9*/2 en 2 uur Lez. eener Leerr. Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 u. Lez eener Leerr. Bbuinisse 9en 5 uur ds. G. de Jager CoLiJNSPLAAT 91/2 en 55 uur ds. F. Staal Gkersdijk 9, 2 en 51/2 u. Lezen eener Leerr. Haamstede 91/* en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9 en 2 uur ds P. J. Baay 6 uur Lezen eener Leerrede Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerr. 2 en 6 uur ds. H. Cramer Oosterland 9*/2 en 2 uur ds. C. Staal Scharendijke 9i/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9 2 en 5!/2 uur Lezen eener Leerr. ZrERrK7.EE 10 en 6 uur, ds G. W. H Easelink. Zqnnemaire 91/2, 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. ds. A. Dekkers Bergen op Zoom 98 en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooij Krabbendljke 9 en l1/2uur ds J. de Koning 5l/s™ir Lezen eener Leerr. Poortvliet 91'2, 2 en 6 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9 en l1/2 uur Lez. eener Leerr. Tholen A 9i/2, 2 en 6 uur ds. W. T. van D*jk Tholen B Öi/2, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Oud-Vosmeer 9% 2 en 51 /2 uur ds. J. A. de Bruy n Classe Goes. ds. J. H. Bonner Bed. H. Av. Bdbzelinge 91/2, 2 en 6 uur ds. N. G. Kerssies Bobsels vm. 9 en 2 u. ds. G. H. Toebes van St. Laurens Bed. H. Av. en Dankz. Baarland 9 en li/2 uur Goes 9i/2 en 2 uur ds. R. J. v d. Veen 51/2 uur Lezen eener Leerr. 's Gravenpolder 9!/2 en 2 uur Lez. eener Leerr. Heinkenszand 91/2 en 2 uur ds. D. Ho^k Iebseke 91/2, 2 en 51/2 uur ds. v. d Vecht van Dirkshorn Kruiningen 9 en 2 uur ds. H. W. Laman Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. W. B. Renkema van Rtfnsburg Wolfaartsdijk 9 en li/2 u ds. Eiffers Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur Axel B 9 en 2 uur Oostburg 9i/2 en 2 uur Schoondijke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur Zaamslag A 9 en 2 uur Zaamslag B 9 en 2 uur ds. N. P. Littooy ds. R. v. d. Kamp ds K. Veen ds. P. A. Siet3ema ds. J. v. d. Berg ds J. Tholen Lezen eener Leerr. Gereformeerde gemeente Terneuzen 9, 2 en 5*/2 uur ds. L. Boone TROOST EN BESTIERING ONDER HET LIJDEN. Maar heiligt God, den Heere, in nwe harten; en zijt altijd ber«id tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeischt van de hope, die in u is, met zachtmoedig heid en vreze. 1 Petri 3 13. Rekenschap te geven van de hope, die als vracht des geloofs de ziele der geloovigen vervulde, ook dit kwam in de dagen van ver volging, gelyk ook nog altijd bij den strijd, dien wy hebben te strijden, voor. In stilte moest het lyden worden gedragen en de smaad gedragen om des Heeren wil. Maar heiligt am Heere in uwe harten, zegt de apostel, en dit wil zeggenBillykt de leidingen Gods in stilte in uw binnenste, in uw hart. ^yn_ doen is enkel majesteit. Hy weet, waarom Hy die ver volging over u toelaat. Zwijg dan Gode stil, terwijl gij het alles in zyne hand geert. Maar spreek, waar spreken roeping ïs.Aw zijt altoos bereid tot verantwoording. Op het onverwachts konden zij worden gegrepen, zelfs des nachts konden zy worden gevangen genomen en voor de Overheden geleid, om daar aanstonds te worden ondervraagd ^n- gaande hun geloof^ aangaande hunne hope op God in Christus. Ode vyandschap open- haarde zich niet slechts in handtastelijkheden, in benadeeling of berooving van de vervolgden, in het nemen van goed of leven, maar er werd ook gescholden, er werd gelasterd en gelogen. De geloovigen werden voorgesteld als kwaad doeners. De waarheid, die de geloovigen heie den, werd verdraaid en bespot. En te midden van al die listen en lagen en aanvallen van den Satan moesten nu de christenen vaak op het onverwachts voor den Rechter verschij nen. Dan werd rekenschap van hen argeeiscnt. En ziet, dan mochten zy niet zwygen, wie het dan ook was, die hen daartoe riep, al was het ook de bitterste vijand. Hier moest hun het voorbeeld van den Heere Jezus wederom voor oogen staan, die zweeg, waar men Hem sloeg en bespuwde, maar die sprak, zoodra het de eere Gods of het welzyn zijner jonge ren, en de behoudenis van zondaren gold. Zint altijd bereid. In gebed en onderzoek moes ten zij zich dus voorbereiden. Wel had de Heere beloofdHet zal u in de ure gegeven worden, wat gij spreken swW, maar wij zien hier, dat deze belofte des Heeren eene voorberei ding in gebed en onderzoek van ons zeiven bij het licht der Schrift niet overbodig maakt. Die voorbereiding moet eigenlijk dagelijks worden gezocht. Aan de heerlijke verantwoor ding van Luther op den Rijksdag te Worms in 1521 is een nacht van gebedsworstehng en zelfonderzoek vooraf gegaan. En deze verant woording moet geschieden met zachtmoedig heid en vreeze met zachtmoedigheid tegen over den mensch, den tegenstander, den vy- and, zonder bitterheid of zondige toornigheid, 'gelijk een Stephanes voor den Joodsehen Raadmaar ook met vreeze tegenover God, om toch niets te zeggen, dat tot 's Heeren oneere zou kunnen strekken oï niet zijne waar heid in strijd zoude zyn. De eeuw der vervolging onzer vaderen m den Hervormingstijd was ook eene eeuw van rekenschap geven van de hope, eene eeuw van belyden. Als wy de geschiedenissen der mar telaren lezen, worden wij getroffen door den heldenmoed des geloofs, waarmede zij hun leven gaven voor den Heere, maar niet min der door hun klaar en helder belijden van de Waarheid en hunne gepaste antwoorden. Het was de Heere, die zich aldus in hen verheer lijkte en het rijk der duisternis beschaamde. De eenw van de hitte der vervolging was te vens de tyd van het helderst belijden. Onze Belijdenisschriften, die ons nu nog tot een helder licht zijn, stammen grootendeels af uit de veelbewogen tijden van brandstapel en schavot. Zijt altijd bereid tot verantwoording. Hoe is het hiermede in onze dagen Er wordt veel gezondigd door te zwijgen, waar spreken eisch is. De wereld verkondigt in allerlei kringen on versaagd en luide hare beginselen. Maar waar is hier tegenover het rekenschap geven van de hope, die in uis, met zachtmoedigheid en vreeze i Er is veel onkunde, maar ook veel onvrijmoe- digheid, door vriendschap met de wereld en, omdat men zelf niet beslist is, maar het nog altijd is: ja en neen. En toch zal de Heere Jezus hen alléén belijden voor zijnen Vader, die Hem hebben beleden voor de menschen Laat dan de rechte voorbereiding biddend worden gezochtGebed, overdenking, zelfbe proeving Dit zyn de middelen, die de Heilige Geest bij Gods kinderen gebruikt ter voorbe reiding op de rechte verantwoording. Geloovige leer die middelen meer en meer kennen en gebruikenHulsebos. TIBIA. Geloofeverzekering. VIII. Wanneer de Heilige Geest, door Zyne in woning, verlichting en inwerking, overeen komstig 's Heeren belofte ons „de waarheid", m. a. w., de heilgeheimen van het genadever- hond, j'a de heilgeheimen der eeuwigheid doet verstaan", en ons daardoor vrymaakt, ZEEUWSCH

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1903 | | pagina 1