Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redaetie vanDs. L. BOOMA, Ds. J. HULSEBOS en Os. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen Ie Jaargang. Vrijdag 27 November 1903. No. 22. Drukker-Uitgever ia de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 eent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER AD YERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 15 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 29 NOVEMBER 1903. Glas se Middelburg, MIDDELBURG. Gasthüiskerk 9V» en 2 uur da. A. Littoofj Hofplelnkerk 91/2, 2 en 6 uur ds. L. Bouma Bogardstraat 91/2 en 6 uur dr. L. H Wagenaar VLISSINGEN. Nookderkerk 91/2 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds H. Ph. Ingwersen N. Middelkerk 91/2 en 5i/2 uur ds. J. Hulsebos Catech. Zondag 18. Maandagav. 71/2 uur ds, H. Ph. Ingwersen Zendingsure Arnemuiden 9i/t en 2 uur ds. J. Boeijenga Domburg 9 en 2 uur dhr. W. J. Guillaume Gapinge 91/2 uur Lezen eener Leerrede 2 uur dr. L. H. Wagenaar Grupskerke 9 en 2 uur ds. J. J. Koopmans Donderdagavond 6 uur ds. H. Ph. Ingwersen Zendingsure Koudekerke 9 uur ds. H. Ph. Ingwersen 2 uur Lezen eener Leerrede Sr. Laurens 9V2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Openbare Belijdenis. Mkliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Skrqoskerke 9 en 2 uur ds S. de Jager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 9i/2 en 2 uur ds, H. R. Nieborg van Bleiswijk Vbouwepolder 9 en 2 uur ds. F. W. J. Wolff Westkapelle 91/2en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 u. ds. O. J. Geerling Bruinisse 9 Vj en 5 uur ds. G. de Jager Colunsplaat 9i/g en 56 uur ds. F. Staal Geersdijk 9, 2 en 5i/2 u. Lezen eener Leerr. Haamstede 9 Va en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9 en 2 uur ds P. J. Baaij 6 uur Lezen eener Leerrede Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerr. 2 en 6 uur ds. H. Cramer Oosterland 91/2 en 2 uur ds, C. Staal Schabenddke 91 /2 en 2 uur Lez. eener Leerr. Wissekerke 9 2 en 51 /2 uur Le^en eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur, ds. G. W. H Esselink. Zqnnemajre 91/2, 2 en 6 uur ds. W. Raman Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. ds. A. Dekkers Bergen op Zoom 9b en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooij Krabbenduke 9 en l,/2uur ds. J. de Koning 5V2 uur Lezen eener Leerr. Poortvliet 91'2, 2 en 6 uur ds. J. Meulink Bjlland Bath 9 en l^uur Lez. eener Leerr. Tholen A 9i/2, 2 en 6 uur ds. W. T. van Dijk Tholen B 91/2i 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Oud-Vosmeer 9i/2,2 en 51/2 uur ds. J. A. deBruijn Class© Goes. Biezelinge 91/2, 2 en 0 uur ds. N. G. Kerssies Borsele vm. 9 en 2 u. ds. D. Hoek Goes 9i/2 en 2 uur ds. R. J. v. d. Veen 5i/2 uur Lezen eener Leerr. 's Gravenpolder 91/a en 2 uur Lez. eener Leerr. Heinkenszand 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Ierseke 9i/2 en 2 uui Lezen eener Leerrede 6 uur ds. H. W. Laman Kruiningen 9 en 2 uur da. H. W. Laman Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H. Donner Jr Wolfaartsdijk 9 en l -/2 u ds. Elffers Classe Axel. Axel A 9 uur 2 uur Axel B 9 en 2 uur Oostburg 9i/2 uur 2 uur Schoonduke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur ZaamslagA 9 cn 9 u'.Tj Zaamslag B 9 uur 2 uur ds. N. P. Littooij Lezen eener Leerrede 'ds. R. v. d. Kamp ds, K. Veen Lezen eener Leerrede ds. P. A. Sietsema ds. J. v. d. Berg ds J. Tholen Lezen eener Leerr. ds. N. P. Littoojj Baarland 9 en 11/2 uur WoenBdagav. 6 uur dhr. A. Scheele Theol. Cand. ds. R. J. v. d. Veen Unierede Gereformeerde Gemeente Terneuzen 9, 2 en 5V2 uur dhr. Engelse Oostkapelle 9 en 2 uur ds. L. Boone VERTROOSTING EN BESTIERING ONDER HET LIJDEN. Desgelijks gij vrouwen, zijt uwen eigenen mannen onderdanigopdat ook zoo eenigen den Woorde onge hoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen, zonder woord, mogen gewonnen worden. 1 Petri 3 1 en verv. Nadat de apostel eerst meer over het lijden en de vervolging om Christus wil in het al gemeen heeft gesproken, daalt hjj daarna meer in bijzonderheden af. Reeds heeft hy de huis knechten vermaand die harde en vijandige heeren hadden, en hen bij het schrijnen hun ner wonden gewezen op de striemen van den Heere Jezus, wiens lijden en wiens wonden hun de genezing van hunne ziele wonden had aangebracht. Nu richt de apostel zich tot de vrouwen, die ongeloovige mannen hadden, die hen vaak ruw bejegenden ter wille van de belijdenis des Heeren en hunnen christelijken wandel. Wjj moeten ons hier huisgezinnen voor stellen, waarin eerst beide echtgenooten onge- loovig waren, maar waar nu de vrouw tot God is bekeerd. Gelijke gevallen, als die de apostel Paulus op het oog heeft 1 Corinthe 7 1017. Laat ons in het voorbijgaan op merken, dat noch hier, noch daar het huwen van geloovigen met ongeloovigen ook maar eenigszins wordt vrijgelaten. Neen, de regel blijft, onveranderd: Trekt niet een ander juk aan met de ongeloovigen. Allereerst handhaaft de apostel de heilige ordinantie Gods in het huwelijk, dat de man het hoofd is des gezins, en de vrouw hem in alles onderdanig moet zijn, wat niet in strijd is met Gods bevel in zjjn Woord. Ook al is de man ongeloovig en de vrouw geloovig, dit heft de ordinantie Go ds niet op. De verzoeking ligt juist voor de hand, dat de geloovige vrouw het gezag van den ongeloovigen man miskenne, haar eigen weg gaat, ja wellicht over den man heerscht. Hij is immers, zoo gaan dan de gedachten, maar een onbekeerd mensch. Wjj zeiven hebben wel voorbeelden gekend, dat in zulke gezinnen de man ganscheljjk niet meer meetelde. Hier tegen nu waarschuwt de apostel en maant aan tot voorzichtigheid en onderwerping aan het geen niet menschelijke willekeur, maar eene ordinantie Gods is. En nu stelt de apostel in heli vooruitzicht, dat de onbekende man nog (voor Christus Catech. aw. 86) gewonnen worde. Want daartoe wil de Heere naar zjjnen geopenbaarden wil, middelen gebruiken en, zooals hier krachtig blijkt, ook het voorbeeld der vrouw. Geloof is gehoorzaamheid aan Gods bevel aangaande zjjnen ChristusHoort Hem. Nu ziet de ongehoorzame man, de ongehoor zame aan het woord, aan Gods bevel, de ge hoorzaamheid zyner vrouw. Hij ziet haar Be lijdenis in hare qv erwerping aan de hevelen des Heeren in aiies. En dit is haar kuiscüe. reine, oprechte, godzalige wandel. Zonder woord, Dit wil niet zeggen, dat die mannen zonder Gods Woord tot bekeering zouden kunnen komen. Verre van daarDe wandel der vrouw bevestigt juist dat Woord, maakt het aange naam voor zjjne consciëntie. Wandel zonder woord wil hier zeggeneen wandel, die voor zich zeiven spreekt. Hier ligt ook weder eene wjjze les. Eene vrouw is lichtelijk geneigd tot veel, zeer veel spreken. Dit doet bij den onge loovigen echtgenoot vaak meer kwaad dan goed. En dan merkt zulk een man dikwjjls nog zooveel bij zulk eene vrouw op, dat an ders moest wezen. Neen, de Schrift wjjst hier den rechten weg. Opdat zij door den wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Zie ook Spr. 31 10 v.v. En nu wjjst de apostel ook op het ware sieraad der vrouw. Welker versiersel zij, met hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars en omhangen van goud, of van kleederen aan te trekken. Laat ons hierbij even staan! Hier wordt niet ge leerd, dat eene vrouw maar 't beste doet door slordig en met wansmaak gekleed voor den dag te komen. Wij herinneren met den kant- teekenaar aan het woord van den apostel Pau lus, 1 Tim. 2 9. Desgelijks ook, dat de vrou wen in een eerbaar gewaadmet schaamte en matigheid zich zeiven versieren. Maar in het inwendige moet haar sieraad niet liggen. Haar sieraad moet zijn, haar door den Heiligen Geest naar Gods evenbeeld vernieuwd harte, waardoor zjj om Christus wil welbehagelyk is in de oogen des Heeren. En dit zal uit komen in eenen zachtmoedigen en stillen geest. Wat daar verborgen ligt inwendig en door God als zyn werk wordt gadeslagen, dat zal zich aldus in den wandel ook voor den ongeloovigen man openharen. En de Heere wil in zulk eenen wandel, waarmede de heilige vrouwen van vroeger en later waren versierd, en waaraan de geloovige vrouwen als Sara's dochteren worden herkend, eenen rjjken zegen leggen. Zoo geeft de apostel ook hier de rechte bestiering onder het lijden, opdat het diene tot verheerlijking van Gods Naam en Gods volk daaronder de rechte vertroosting moge ontvangen. Hulsebos. ZEEUWSCH KERKBLAD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1903 | | pagina 1