Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redactie vanDs. L. BOÜMA, Ds. J. HÜLSEBOS en Ds. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen le Jaargang. Vrijdag 16 October 1903. No. 16. Drukker-Uilgem Bjj dit nummer behoort een Bijvoegsel, in ie Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HEI WÖOËO: Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER AD YERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van J5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 18 OCTOBER 1903. Classe Middelburg. MIDDELBURG. Gasthuiskerk 91/j en 2 uur ds. A. Étttooty Hofpleinkerk 91/2, 2 en 6 uur ds. L. Bouma VLISSINGEN. Noorderkerk 9V2 ©n 2 uur Lezen eenerLeerr. 6 uur dr. L. H. Wagenaar N. Middelkerk 91/2 en 5^2 uur ds. J. Hulsebos Catech. Zondag 12. Abnemuiden 91 en 2 uur ds. J. Boeijenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Srijpskerke 9 en 2 uur ds. J. J. Koopmans Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 91/2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Serooskehke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur dhr. J. H. Binnema Theol. Can»*. Vrouwepolder 9 en 2 uur ds. F. W. J. Wolf Westkapelle 9»/a en 2 uur dhr. J. Runia Theol. Stud. Classe Zierikzee. Brouwershaven 9i/2 en 2 u. ds. O. J. Geerling Bruinisse 9*/j en 5 uur ds. G. de Jager Colijnsplaat 9i/2 en 55 uur ds. F. Staal Geersdijk 9, 2 en 51/2 u dhr. W. J Guiilaume van Vlissingen Haamstede 91/1 en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds. P. J. Baajj. Nieuwerkerk 9 en 2 uur ds. H. Cramer 6 uur Lezen eener Leerrede Oosterland 9% en 2 uur ds. C. Staal Fz. Scharendijke 91/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, 2 en 51/2 uur Lez. eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur, ds G. W. H E«selink. Zonnemaire 9 !/2, 2 en 6 uur Lez. eener Leerr Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. ds. A. Dekkers Bergen op Zoom 9b en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooy Krabbendijke 9 en ll/2uur ds. J. de Koning 5 Va uur Lezen eener Leerrede Poortvliet 9i'2, 2 en 6 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9'/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Tholen A 9V2, 2 en 6 uur ds. W. T. van Djjk Tholen B Öi/2, 2 en 6 uur Lezen eener Leerrede Oud-Vosmeer 91/2)2 en 51/2 uur ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en 11/2 uur Lezen eener Leerrede Biezelinge 9i/2 en 2 uur ds. N. G. Kerssies 6 uur Lez. eener Leerr. Borssele 91/2 en 2 uur dhr W. J. Goedbloed Theol. Cand Goes 9i/2 en 2 uur ds. R. J. v. d. Veen 6 uur Lezen eener Leerr. 's Gravenpolder 9i/2, 2 en 51/2 u. Lez eener Leerr Heinkenszand 9 en 2 uur ds. D Hoek Ierseke 91/2, 2 en 5i/2 uur ds. J Koppe Kruiningen 9 en 2 uur ds. H. W. Laman. Nieuwdorp91/4 en 2 uur ds. J. H. Donner .Ir. Wolfaartsdijk 9 en U/2 u ds. H. Elffers, Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur Axf,l B 9 en 2 uur Oostburg 91/2 en 2 uur Schoondijke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur Zaamslag A 9 en 2 uur Zaamslag B 9 en 2 uur ds. N. P. Littooy ds. R. v. d. Kamp ds. K. Veen ds. P. A. Sietsema ds. J. v. d. Berg ds J. Tholen Lezen eener Leerrede Gereformeerde Gemeente Terneuzen 9, 2 en 5'/? uur dhr. A. v d. Stel Krabbenduke 9, 2 en 51/2 uur ds. L. Boone VERTROOSTING EN BESTIERING ONDER HET LIJDEN. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uwe onwetendheid waren. 1 Petri 1 14. De apostel heeft, zooals wij in ons vorig artikel aantoonden, de broeders in de ver strooiing en in de verdrukking aanstonds om hoog gewezen en hen bepaald bij hun onuit sprekelijk voorrecht, van uitverkoren te zijn naar de voorkennisse Gods des Vaders en naar Zijne groote barmhartigheid te zijn we dergeboren tot eene levende hope door de Opstandig van Jezus Christus uit de dooden. Ziehier de dierbare vertroosting, die voor hen al dat lijden zoo gering moet doen wor den in vergelijking van de eeuwige heerlijk heid, van de erfenis, die voor hen, en voor welke z\j in het geloof door Gods genade worden bewaard. Maar nu volgen ook woorden van bestiering. Zij worden vermaand tot eenen nauwgezetten wandel, als vrucht van wedergeboorte en ge loof. Zoo is het dan. Lijden, druk, vervolging, aanvechting van den booze moeten er in Gods hand Gods kinderen toe leiden, om steeds nauwer bij den Heere en voor den Heere te leven. Menigmaal wordt dit nog weinig op gemerkt en toch is het de weg. In lijden en druk, kinderen Godswijst het apostolische getuigenis U omhoog, getuigende van uw onuitsprekelijke voorrechten, maar het maant U ook krachtig aan, om tot U zeiven in te keeren, Uwe afwijkingen te betreuren en in alles tot den Heere weder te keeren en voor Hem te leven. Dus, geen toorn over degenen, die het leed ons aandoen, geen murmureeren tegen Gods bestuur maar een zoeken van den Heere in verootmoediging en kinderlijke vreeze. Van Jozefs verdrukking in Egypte lezen wijTot den tijd toedat zijn woord kwam heeft hem de rede des Heeren doorlouterd. (Ps. 105 19.) En in dien weg leidt de Heilige Geest Gods volk ook nu door het woord. De apostel noemt den tijd, toen zjj onbekeerd waren, den tijd van hunne onwetendheid. Toen leefden zij naar de hegeerlijkheden van het zondig hart. Nu, wedergeboren tot eene le vende hope, hadden zjj die begeerlijkheden te vlieden en hadden zij te staan naar de rein heid van den waren dienst Gods. Immers de Heere zegt tot zjjn volkZijt heilig, want ik ben heilig. Immers zijn zij door het dier baar bloed van Christus gekocht, vrijgekocht, ja vrijgekocht van de zonde, van den zondigen wandel. En immers is het geloof in dien Hei land uitgestort in hunne harten door den Heiligen Geest. En aan dien Heiland heeft: God eere en heerlijkheid gegeven, opdat hun geloof en hope op den Heere zouden zijn. Hulsebos. HET ZIEN DER HEERLIJKHEID GODS. „Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat, zoo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Joh. 1140. I. De geschiedenis, die ons in het 11e hoofd stuk van Johannes' Evangelie wordt medege deeld, geldt het huisgezin te Bethanië. De inhoud van die geschiedenis is ons een krach tig bewijs, voor de waarheid van het woord des Heeren: „Zoo wien Ik lief heb, dien be straf en kastijd Ik." Geen huisgezin toch, dat zoo zeer door den Heere bemind werd. Met nadruk staat er: „Jezus nu had Martha en hare zuster en La zarus lief." Maar ook geen gezin zoo zwaar door Hem beproefd, zoo smartelijk door Hem bedroefd. Lazarus, de geliefde des Heeren, de beminde der zusters, wordt krank. Die zusters toeven niet het den Heiland te doen weten. Zij zenden tot Hem, zeggende„Heere, zie, dien Gij liefhebt is krank." Maar de Heere toeft opzettelijk nog twee dagen waar Hij was, en geeft slechts het antwoord„deze krankheid is niet tot den dood, maar ter heerlijkheid Godsopdat de Zone Gods door dezelve ver heerlijkt worde." Uur aan uur gaan tragelijk voorbij. De krankheid neemt toe. Nog enkele oogenblik- kendien Hij liefheeft en zij beminnen is niet meer. De vierde dag van zijn sterven is reeds gekomen. Men heeft hem al in het graf bijgezet. Een tal van deelnemende vrienden uit Jeruzalem omringen de weenende zusters. Maar wien zij zien, Jezus is er niet. Die hem liefheeft, blijft nog verre. Welk eene beproeving bjj Je droefheid voor die zusters Wat is des Héatónds gedrag raad selachtig en onverklaarbaar. Hoe vreemd en donker zijn zijne handelingen. Waarlijk hun geloof aan zijne liefde wordt deerlijk geschokt. Thans krijgt vriend en vijand rechtmatige reden tot ergernis, om het uit te spreken „Kon Hij, die de oogen des blinden geopend heeft, niet maken, dat ook deze niet gestorven ware?" Maar neen. Ook hier geldt het: „wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan." De Heere maakt het duister en houdt zich thans verre, juist omdat Hij haar geloof in zijne liefde oefenen wil en zijne heerlijkheid straks te schooner ontdekken. De geschiedenis geeft ons dit oogmerk duidelijk aan en het woord des Heilands tot Martha, hetwelk wij boven deze overdenking plaatsten, spreekt het ZEIUVSCI KERKBLAD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1903 | | pagina 1