Weekblad voov de liereJ'ovmeevde Kevkeiz ifi Zeeland» Onder Redactie ra: Ds. L. BOUMA. Ds. J. HULSEBOS en Ds. A. LITTBOIJ. Godsdienstoefeningen Vrijdapr 2 October 1903. No. 14. Ie Jaargang. abonnementsprijs Drukker-Oitgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. varia Met medewerking van onderscheidene Predikanten. per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER AF 'ERTENTIEN van 1—5 regels 30 cent, re regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN va <—5 regels 50 cent, iedere regel met 10 cent. H.H. Abonnésdie het abonnementsgeld over het Se Kwartaal den uitgever willen toezendenworden vriendelijk verzocht dit dan in den loop der volgende week te doen, wijl de daarop volgende week over het be drag per post wordt beschikt. op ZONDAG 4 OCTOBER 1903. Classe Middelburg. MIDDELBURG. Gasthuiskerk 91/, en 2 uur ds. A. LlttOOÖ Hofpleinkerk 9*/a en 6 uur ds. L. Bouma 2 uur Lezen eener Leerrede VLISSINGEN. Noorderkerk 91/2 uur Lezen eener Leerrede 2 uur ds. L. Bouma N. Middelkerk 91/2 en 0I/2 uur ds. J. Hulsebos Oatech. Zondag 10. Arnemuiden 91/, en 2 uur ds. J. Boeyenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Gbijpskerke 9 en 2 uur ds. J. J. Koopmans Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen Sr. Laurens 9i/2 en 2 uurds. G. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Serooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Bei: H. A^ en Dankz. Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerrede Vrqüwepolder 9 en 2 uur ds. F. W. J. Wolf Westkapelle 9»/2 en 2 uur Lez. eener Leerr. Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 u. Lez. eener Leerr Bruinisse 9,/'i en o uur ds. G. de Jager Colijnsplaat 91/2 en o6 uur ds. F. Staal Geersdljk 9 2 en 51/2 u. Lezen eener Leerr. Haamstede 9*/i en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds. P. J. Baajj. Neeuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerrede 2 en 6 uur ds. H. Cramer Oosterland 9l/2en 2 uur ds. C. Staal Fz. Scharendijke 9i/2 en 2 uur ds. WRaman Wissekerke 9, 2 en 51/2 uur dhr. Guillaume Zierikzee 10 en 6 uur, ds G. W. H. Easelink. Zonnemaxre 9»/2, 2 en 6 uur ds. O. J. Geerling Bed. H. Av. en Dankz Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u ds A. Dekkers Bergen op Zoom 98 en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooy Krabbendijke 9 en D^uur K°uing 5'/2 uur Lezen eener Leerrede Poortvliet 9*'21 2 en 6 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9V2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Tholen A 9i/2, 2 en 6 uur ds. W. T. van Dp Tholen B 9i/2, 2 en 6 uur Lezen eener Leerrede Oud-Vosmeer 91/2,2 en 51/2 uur ds. J. A. de Bruyn Class© Goes. Baarland 9 en U/2 uur Lezen eener Leerrede Biezelinge 9i/2 en 2 uur ds. N G. Kerssies 6 uur Lez. eener Leerr. Borssele 9 en 2 uur Lezen eener Leerrede Goes 9i/2 en 2 uur ds. R. J. v. d. v een 6 uur Lezen eener Leerr. 's Gravenpolder 9!/j, 2 m 51/2U. dhr. Goedbloed Theol. Cand Heinkenszand 9 en 2 uur ds. D Hoek Ierseke 91/2, 2 en 51/2 uur ds. J Koppe Kruiningen 9 en 2 uur ds. H. W. Laman. Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H. Donner Jr. WoLFAARTSDiJK 9 en I1/2 u ds. H. Elffers, Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur Axel B 9 en 2 uur y Oostburg 9i/2 en 2 uur Schoonduke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2ur Zaamslag A 9 en 2 udr ds. N. P. Littooü ds. R. v. d. Kamp ds. K. Veen ds. P. A. Sietsema ds. J. v. d. Berg ds J. i'bolen Zaamslag B 9 en 2 uur Lezen eener Leerrede Gereformeerde Gemeente Terneuzen 9, 2 en 5V2 uur ds. L. Boone MELCHIZEDEK. Want zoodanig een Hoogepriester be taamde ons, heilig, onnoozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hooger dan de hemelen geworden. Hebreen VII 26. Melchizédek, die Abraham zegende, is ons eene heenwijzing op Jezus Christus als onzen eenigen en volmaakten Hoogepriester. Het Levietisch priesterschap was niet vol maakt, niet voldoende. Dat blijkt reeds hieruit, dat de Heere in Zijn Woord spreekt van een ander priester naar de ordening van Melchizé- dek, die zoude opstaan, en die niet zoude ge zegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Met het priesterschap is ten nauwste ver bonden de wet. Door de wet verstaan wy hier de ceremoniëele wet, de geheele regeling van den godsdienst, de plechtigheden, de offers en alle godsdienstige handelingen, zooals de Heere die aan Mozes had geboden. Deze wet was ten nauwste verbonden aan het Levietisch priester schap, dat er als het ware de kern van uit maakte. En daaromEet priesterschap veranderd zijndezoo geschiedt er ook noodzakelijk verande ring der wet. De wet had eene schaduw der toekomende goederen, zy was met het beeld der zaken zelf, zij was in zich zeiven niet de werkelijkheid van het genade verbond. Zij beeldde die werke lijkheid af, gelijk die in Christus was en openbaar zou worden. De wet is door Mozes gegevende genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Gods genadeverbond was er, ook onder het Levietisch priesterschap, doch het was toen de schaduwachtige bedeeling van het verbond. De zegeningen van dit verbond werden door de geloovigen genoten, maar ze werden in schaduwen gekend. De apostel noemt de oude bedeeling van het genadeverbond ook wel het eerste Verbond. Hy noemt het het voorbijgaande. Nu het zyn tijd heeft uitgediend, blijkt het zwak en onprofijtelijk. De wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van eene betere hope, door welke wij tot God genaken. Het Levietisch priesterschap had groote beteeke- nis, maar het volmaakte moest nog volgen. En dat volmaakte is daar met de komst van den priester naar de ordening van Melchizédek. Het priesterschap veranderd zijndezoo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet. De priester naar de gelijkenis van Melchizédek is opgestaan. Het is de Heere Jezus Christus. Van Hem getuigt God, de "Vader, in ps. 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizédek. Hij is geen priester geworden naar de wet des vleeschelyken gebods, naar de wet of regel van afstamming uit Levi (onze Heere is naar Zyne menschheid uit Juda gesproten) maar naar de kracht des onvergankelijken levens, krachtens zyn eeuwig voorbestaan en het besluit Gods van eeuwigheid. Dit priester schap van Christus is verre, verre boven het priesterschap van Aaron verheven. Gene (die uit Aaron) zijn wel zonder eedzwering priester geworden, maar deze met eedzwering, doordien, die tot hem gezegd heeftDe Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwenGij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchi zédek. En dan ook nog het geheel eenige van dit priesterschapEn gene zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door den dood, verhinderd werden altijd te blijven, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Zoo is dan nu met den Hoogepriester Jezus Christus het Nieuwe Verbond (de nieuwe be deeling, de volkomene bedeeling van het ver bond der genade) gekomen. Het voorgaande was gebrekkig, onprofijtelijk geworden, als zijnde tot voorbereiding voor het volmaakte, en is nu voorbygegaan. Van een zooveel beter verbond is Jezus borg geworden. Borg beteekent hier onder pand, waarborg. Jezus is ons, die gelooven, de waarborg en zekerheid, dat God, de Vader, de volheid van zijn genadeverbond heeft geopen baard en ons en al zijn volk in den rijkdom daarvan doet deelen tot in eeuwigheid. En zoo is Melchizédek ons eene aanwijzing van de verborgenheid, die in Christus Jezus is, en die ontdekt en genoten wordt door het geloof. Hij kan volkomenlijk zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzoo Hij altijd leeft, om voor hen te bidden. Het geloof omhelst in Chris tus Jezus zynen Hoogepriester naar de ordening van Melchizédek, door den Vader geschonken. Zoodanig een Hoogepriester betaamde ons, (had den wij noodig) heilig, onnoozel, (onschuldig), onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hooger dan de hemelen geworden. Is dit ook reeds uwe Belijdenis, lezer! Hulsebos. »Het geloof is uit het gehooren het gehoordoor het Woord Gods Aan dit woord onzes Gods Werden wij her innerd, toen wij vóór een paar weken lazen, dat te Heinkenszand door de Gereformeerde Kerk aldaar, een nieuw zeer net en doelmatig kerkgebouw in gebruik was genomen. ZEEOWSCH KERKBLAD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1903 | | pagina 1