Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redactie van: Ds. L. BOUMA, Ds. J. HQLSEBOS en Os. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen le Jaargang. Vrijdag 25 September 1903. No. 13. Drukker-Oitgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER ADYERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 15 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 27 SEPTEMBER 1903. Classe Middelburg. MIDDELBURG. Gasthuiskebk 91/, en 6 uur ds. A. Littoofj 2 uur Lezen eener Leerrede Hofpleinkebk 91/2 en 2 uur ds. L. Bouma VL1SSINGEN. Noobdebkebk 9V2 en 2 uur dhr.W. J. Guillaume N. Middelkerk 91/2 en 5!/2 uur ds. J. Hulsebos Catech. Zondag 9. Abnemuiden 91/, en 2 uur ds. J. Boeijenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Bed. H. Av. en Dankz. Gbijpskebke 9 en 2 uur ds. J. J. Koopmans Koudekerks 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Sebooskebke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Voorb. H. Av. Souburg 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Veebe 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerrede Vboüwepolder 9 en 2 uur ds. F. W. J. Wolf Westkapelle 9^2 en 2 uur ds. S. de Jager Bed. H. Av. Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 u. ds. O. J. Geerling Bbüinisse 9en 5 uur ds. G. de Jager Colijnsplaat 91/2 en 56 uur ds. F. Staal Geersdijk 9, 2 en 51/2 u Lezen eener Leerr. Haamstede 9 */a en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds. P. J. BaatJ. Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerrede 2 en 6 uur ds. H. Cramer Oosterland 9b2 en 2 uur ds. C. Staal Fz. Scharendijke 9i/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, 2 en 51/2 uur Lez. eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur, ds G. W. H. Esselink. ZoNNEMAERE 91/2, 2 en 6 uur Lez. eener Leerr Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u ds A. Dekkers Bergen op Zoom 96 en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooij Krabbendijke 9, D/2 en 5'-/2 uur ds. A. Boer van Grijpskerk Poortvliet 91 '2, 2 en 6 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9^2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Tholen A 9*/?, 2 en 6 uur ds. W. T. van Dijk Tholen B 9i/2, 2 en 6 uur Lezen eener Leerrede Oud-Vosmeer 9i/2,2 en 51 /2 uur ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en U/2 uur Biezelinge 91/2 en 2 uur 6 uur Bqrssele 9 en 2 uur ds. D. Hoek ds. N. G. Kerssies Lez. eener Leerr. ds. A. Koppe van Stellendam Goes 9i/2 en 2 uur ds. R. J. v. d. Veen 6 uur Lezen eener Leerr. 's Gravenpolder 9i/a,2 en 51/2U. Lez. eener Leerr. Heinkenszand 9 en 2 uur ds. D. Smallegange van Brielle Iebseke 91/2, 2 en 5i/2 uur ds. J. Koppe Kruiningen 9 en 2 uur ds. H. W. Laman. Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H. Donner Jr. WolfaabtsdijK/ 9 en U/2 u ds. H. Elffers. Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur Axel B 9 en 2 uur Oostburg 91/2 en 2 uur Schoondijke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur Zaamslag A 9 en 2 uur ds. N. P. Littooy ds. R. v. d. Kamp ds. K. Veen ds. P. A. Sietsema ds. J. v. d. Berg ds J. Tholen Zaamslag B 9 en 2 uur Lezen eener Leerrede Gereformeerde Gemeente Terneuzen 9, 2 en B'/b uur Lez. eeuer Leerr. IJsselstein 91/2, 2 en 6 uur ds. L. Boone MELOIi^ÉDEK.- Aanmerkt nu, hoe groot deze geweest is, aan denwelken qpk Abraham, de pa triarch, tiende gegeven heeft uit den buit. Hebreën VII 4 en verv. De apostel verklaart aan deze geloovigen, die meest uit Israël, naar den vleesche, waren, de grootheid van den Middelaar. Verre is Hij verheven boven den Hoogepriester uit Levi's stam, verre is zyn priesterschap verheven bo ven dat van Aaron. Ja, het is het eenige, het volmaakte, het blyvende. Hij kan volkomen zalig maken allen, die door Hem tot God gaan alzoo Hy altyd leeft om voor hen te bidden. Zyn offer (zijn eigen lichaam) is het eenige voldoende offer tot verzoening van de zonden des volks. Het bloed van stieren en bokken kon de zonde niet wegnemen. En het priester schap van Levi was dan ook alleen ingesteld om eene voorafschaduwing te zijn van dit volmaakte priesterschap van Christus, dit voor te beelden en er op te wijzen, als zullende in de volheid des tijds komen. Maar ook voor ons, die uit de Heidenen zijn, is het van diepe beteekenis, bij de groot heid van onzen Middelaar bepaald te worden. Die grootheid en volmaaktheid bestaat ook hierin, dat Hy een Hoogepriester is niet alleen voor de Joden, maar ook voor de Heidenen, ja ook voor de Heidenen. Alle Heidenen zul len Hem welgelukzalig roemen. En die groot heid ligt nu afgebeeld in Melchizédek, en dat naar Gods wil en naar zijn bestel. Gij zijt priester in eeuwigheidnaar de ordening van Melchizédek. (Ps. 110 4b.) De vastheid van dit besluit bevestigt God met eenen eed, gelijk ook de onverandelijkheid en eeuwigdurende geldigheid van des Middelaars werk. Zij Hij door genade groot ook voor u en voor mij. Abraham, hier met den eerenaam patriarch, aartsvader, als schakel in den keten der pro feten en godsgetuigen en als hoofd en stam vader van Israël en als vader der geloovigen genoemd, heeft aan Melchizédek en in Hem aan den Christus, eere bewezen en hulde ge bracht. Hy heeft hem tiende gegeven uit den buit. Ja, Abraham heeft hierin het priester schap van Christus erkend en gehuldigd. En hieruit blijkt nu zijne grootheid, zijne groot heid verre boven de levietische priesteren. Dezen ontvingen ook wel de tiende, naar de wet, van God daartoe gematigd. Zy ont vingen de tienden, die Israël aan God ver schuldigd was. Dit geschiedde naar het uit drukkelijk bevel en naar de inzetting Gods. Zy ontvingen de tiende, of liever namen ze van het volk, dus ook van Abraham, doch, wat van zelf spreekt, niet van Abraham zeiven, maar van zijne zonën, die uit de lendenen van Abraham zyn voortgekomen. De tiende nemende Melchizédek staat echter oneindig hooger.Hij heeft zijne geslachtsrekening niet uit hen, hy is niet uit Levi, hij was dus geen priester naar die wet en ordening, die God voor Levi heeft gegeven. Voor dit priester schap vindt ge de wet in psalm 110. Niet uit Levi, niet uit dep. priesterstam, waarvan het priesterschap onder Israel zoo nauw en zoo uitsluitend verhonden was. En toch naar Gods wilpriester. Hy neemt de tiende en dat niet van Abrahams zonen, gelijk de levietische pries ters deden, maar van Abraham, den patriarch, zelveu. Sterfelijk waren ook Levi's zonen. Maar Melchizédek vertegenwoordigt 't priesterschap van Hem, van Welken getuigd wordt, dat Hij leeft. En om zoo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tiende gegeven, want hij was nog in de lendenen des vaders, als hem Melchizédek te geinoet ging. Zoo brengt Aaron, in Abraham hulde aan zynen Meerdere, aan den Hoogepriester Christus Jezus, ja aan zijn Middelaar en Priester. En niet alleen in het nemen der tiende, maar ook in den zegen komt Melchizédeks meerderheid uit. Hem, die de beloftenis had, heeft hy gezegend. Abraham, de drager der goddelijke beloftenissen voor zijn volk, ontvangt den zegen van Melchi zédek. Hier zegent hem, die uit hem zou voort komen. De beloftenis luiddeIn uwen zade zullen gezegend worden alle geslachten der aarde. Hier is hetzelfde heilgeheim, als waarop de Heere Jezus de farizeën wyst. Indien hem dan David zijnen Heere noemt hoe is Hij zijn zoon? (Matth. 21 45). Hy zegent hier Abraham (schaduwachtig), die zelf uit Abraham zou voortkomen, maar die dan ook eenmaal voor de verwonderde farizeën kon getuigenEtr Abraham wasben Ik. Nu, zonder eenig tegenspreken, hetgene minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. Zalig wie in gehoorzaamheid des geloofs zich door Gods Woord laat overreden en over tuigen zalig wie zonder tegenspreken zich onderwerpt en gehoorzaam is aan den Priester- Koning naar de ordening van Melchizédek! Hulskbos. V ARI A Onder 't opschrift „Eene erfenis" deelde ik, twee weken geleden, mede, dat de Theol. School van de Chr. Ger. Kerken, wellicht de erfenis van wylen den heer Wenschenburg uiet zal verkrijgen, en vroeg toen: „en de erfenis van den heer Versluis aan de Ger. Gemeente te Middelburg dan Daarmede nu wilde ik zeggen, dat ook deze Gemeente geen rechts persoonlijkheid had, toen de heer Versluis haar cfe erfenis vermaakte en stierf, en desalniette min heeft zij, alles wat haar door hem vermaakt was, gekregen. Beide ^toch is waar. n.l. dat zy toen geen reehtspersooblykheid had, en dat zij ZEEÜWSCH KERKBLAD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1903 | | pagina 1