Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redactie van: Ds. L. BOUMA, Ds. J. HULSEBQS en Bs. A LITTDDIJ. Godsdienstoefeningen le Jaargang. Vrijdag 28 Augustus 1903. No. 9. Drukker-Uitgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 30 AUGUSTUS 1903. Classe Middelburg, MIDDELBURG. Gasthuiskerk 9ili en 6 u. ds. Gezelle Meerburg van 'sGravenhage 2 uur Gesloten. Hofpleinkerk 91/2 en 2 uur ds L. Bouma VLISSINGEN. Nookderkerk 91/2 en 2 uur ds. B. Veenstra N. Middelkerk 91/2 en 51/2 uur ds. J. Hulsebos Catech. Zondag 6. Arnemuiden 91/j en 2 uur ds. J. Boeijenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur dhr. Taal Theol. Stud. Grijpskerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Koudekerks 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Sebooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Souburg 9 en 2 uur dhr. Schippers Theol. Stud Veebe 9i/2 en 2 uur Lezen eener Leerrede 6 uur ds. L. Bouma Vrouwepolder 9 en 2 uur ds. F. W. J. Wolf Westkapelle 9^2 en 2 uur ds» J. J. Koopmans Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 uur ds. O. J. Geerling Bbuinisse 9'/i en 5 uur ds. G. de Jager Voorb, H. Av. Colijnsplaat 9i/g en 56 uur ds. F. Staal Geersdijk 9, 2 en 51/2 u Lez. eener Leerr. Haamstede 91/* en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds. P. J. BaaQ. Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerrede 2 en 6 uur ds. H. Cramer Emer. pred. Oosterland 9ty2 en 2 uur ds. C. Staal Fz. Scharendijke 9i/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, 2 en 51/2 uur Lez. eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur, ds. G. W. H Esselink. Zonnemaere 9*/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 uur ds A. H. v. d. Kooij Bevestiging 2 uur ds A. Dekkers Intrede Bergen op Zoom 95 en 5ö uur Lezen eener Leerr. Krabbendijke 9 en IV2 uur ds. J. de Koning 5V2 uur Lezen eener Leerrede Poortvleet 9i'2> 2 en 6 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9l/2 en 2 uur Lezen eenerLeerrede Tholen A 91/2, 2 en 6 uur ds. W. T. van Dijk Tholen B 9i/2, 2 en 6 uur Lezen eener Leerrede Oud-Vosmeer 91/2,2 en 51 /2 uur ds. J. A. de Bruyn Classe Goes. ds. Kool van Meeden Nabetr. H. Av. ds. N. G. Kerssies Lez. eener Leerr. Baarland 9 en li/2 uur Biezelinge 91/2 en 2 uur 6 uur Borssele 9i/2 en 2 uur Goes 9i/2 en 2 uur 6 uur 's Gravenpolder 9i/i> 2,51/2 Heinkenszand 9 en 2 uur Ierseke 91/2 2 en 5i/2 uur Kruiningen 9 en 2 uur Nieuwdobp 91/4 en 2 uur WOLFAARTSDUK 9 en U/2 U Class e Lez. eener Leerr. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr, uLez. eener Leerr. ds. D. Hoek ds. J. Koppe ds. H. W. Laman. ds. J. H. DonnerJr ds. H. Elffers. Axel. Axel A 9 en 2 u Axel B 9 en 2 uur Oostburg 9i/2 en 2 uur Schoondijke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur Zaamslag A 9 en 2 uur Zaamslag B 9 en 2 uur Ts. G. Keijzer van Tiel ds. R. v. d. Kamp ds. K. Veen Lez. eener Leerrede ds. J. v. d. Berg ds J. Tholen Lezen eenerLeerrede Gereformeerde Gemeente Tebnbuzen 9, 2 en 6i/2 uur Lez. eener Leerr. Borsselb 9, U/2 ©n 51/2 uur ^s. k. Boone PAULUS' GETUIGENIS AANGAANDE ZIJN LEVEN EN STERVEN. Want het leven is mij Christus en het sterven mij gewin. Filipp. 1 21. IV. (Slot.) Daar is een onverbreekbaar verband tus- schen het leven en het sterven. Waar het leven Christus is, daar moet het sterven gewin zijn. Het is en kan niet anders. Maar ook, is het leven zonder Christus, daar moet het ster ven schade zijn. Ook van deze waarheid valt niets af te doen. Voor hem, die niet in Christus is, voor dezen is de dood niet het einde, maar het begin zijner ellende. Die Christus niet toebehoort, blijft in den dood. Zijn sterven voert hem voor eeuwig over in den tweeden dood. Maar, die in Christus is, over hem heeft de tweede dood geen macht. Zijn Heiland heeft gezegd: „Ik leef en gij zult leven." Laat ons dan niet in de eerste plaats vragen: hoe iemand gestorven is, maar hoe hij geleefd heeft. Het leven beslist, of het sterven gewin is. Het zegt weinig met Bileam te begeeren „m\jn ziel sterve den dood des oprechten." Christus moet de bron, de kracht, de blijdschap, het doel van ons leven geworden zijn. Uit en door Hem moeten wij met de oprechten voor Hem hebben leeren leven. Alleen, waar het dit werd, daar zal ook ons sterven winste zijn. Lezer, hoedanig is uw leven? Leeft gij nog uw eigen leven Die vraag heeft beteekenis. Met de beantwoording van die vraag staat in verband, hoedanig uw sterven zijn zal, zoo genade het niet verhoedt. Poog niet te ont kennen, dat er znlk een verhand tusschen le ven en sterven is. Weinig zou het u baten. Het zon u kunnen schade aanbrengen. Neen, beken veelmeer, dat niemands leven en dus ook niet het uwe van nature Christus is. Wij leven allen ons eigen leven, zoo schuldig en ellendig. Dat leven moeten wij leeren ver liezen. Christus moet in ons leven, dan zullen wij voor Christus beginnen te leven en het sterven straks is altijd gewin. Christus is ons leven. Voor dat „Christus" laat zich niets in de plaats zetten. Geen deugd hoe schoon geen gerechtigheid, hoe blinkend. Geen leven van boetedoening, van kruis en druk. Christus' plaats is door niemand en niets in te nemen. De dood wijkt voor geen ander. Alleen Christus, die dood geweest is en leeft, herschept eeuwige schade in eeuwige winst. Gelukkig wie alles heeft leeren wegwerpen, wat geen Christus is. Wiens levensbron, kracht en vreugde Christus alleen is, en di e daarom dan ook Christus tot zijn levensdoel heeft. Voor wie deze levens- en stervensbeschou- wing des apostels dan nog vreemd is, hij zoeke in den dag der zaligheid die winst nog te behalen, door dezelve ootmoedig te begeeren uit genade om Christus' wille. Niemand wan hope. Laten uwe zaken nog zoo berooid zijn, er is uitkomst. Zie het in den man. die dit getuigenis heeft afgelegd. Behoudenis voor het leven, dat tot hiertoe verloren was, kondigen wij u aan. Waarlijk, het zijn geen zondaren in schijn, maar wier schuld met de stukken kan bewezen worden, die God in Christus behoudt. Hoe weinig gelijken de ware Christenen in dit opzicht op Paulus. Welk een afstand tus schen hem en ons, al is ook in beginsel Christus ons leven geworden. Hoe weinig wordt het beoefendChristus onze levensbron, kracht, vreugd en einde. Het is een bewijs, dat Christus slechts een zwakke gestalte in ons gekregen heeft, of dat wij, indien het eenmaal beter met ons stond, wjj nu verre van Hem verwijderd zijn, dat wij- Hem ont wend zijn. En hoe goed zou het wezen, dat ons die ongestalten tot een last en smart wer den, dat ons het leven buiten Christus on dragelijk werd, en wij, ziende onze afwijkingen, wederkeerden, opdat Hij weder een gestalte in ons kreeg. Van dit inwendig leven der ware geloofs gemeenschap met Christus gaat alles uit. Zon der vernieuwde herstelling m zijne gemeen schap door het geloof blijft al ons leven dor en onvruchtbaar, onheilig en zonder blijdschap. Dat is de wil van onzen God en Zaligmaker niet. Hij wil, dat zij die Hem behooren, be lijden en beleven Christus is ons leven. Strekke zich daarheen ons verlangen uit, dan zal ook ons sterven gewin zijn. N. D. VARIA. Gemengde huwelijken. De Utrechtsche Kerkbode bevatte onlangs de mededeeling van een rapport en tevens een Besluit van den Kerkeraad van Utrecht in deze zaak. Wij laten hieronder genoemd rapport volgen. Geruimen tijd geleden stelde een der B.B. Ouderlingen in den Kerkeraad aan de ordehet stellen van een vasten regel voor de kerkelijke bevestiging van „gemengde" huwe lijken. Door overmaat van arbeid in de vergaderingen kon de Kerkeraad eerst kort geleden dit voor stel in behandeling nemen. ZIIUVSCX KERKBLAD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1903 | | pagina 1