Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redactie vanDs. L. BOÜMA, Os. J. HULSEBOS en Ds. A. LITT0QIJ. Godsdienstoefeningen Ie Jaargang. Vrijdag 21 Anglist us 1903. No. 8. abonnementsprijs in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, Dilgever TOOIJ Az. UIT HET jWOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. Drukke A. D. LI' MIDD op ZONDAG 23 AUGUSTUS 1903. Classe Middelburg. MIDDELBURG. Gasthüiskerk 9i/j en 2 uur ds. W. Doorn van 'sGravenhage Hofpleinkerk 91/2, 2 en 6 uur dhr P. Koster van Appelscha VLISSINGEN. Noorderkerk 91/2 en 2 uur ds. B. Veenstra N. Middelkerk 91/2 en 5^/2 uur ds. Hulsebos Catech. Zondag 5. In beide beurten coll. voor Hulpbeh Kerken. Arnemuiden 9y2 en 2 uur ds. J. Boeiienga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapinge 91/0 en 2 uur dhr. Schippers Theol. Stud. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. J. Koopmans Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen Sr. Laurens 91/2 uur Lezen eener Leerrede 2 uur dr. L. H. Wagenaar Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 uur ds. M. F. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. Serooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Souburg 9 uur Lezen eener Leerrede LBURG. PRIJS DER ADVERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 15 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Biezelinge 91/2 en 2 6 uur Borssele 9i/a en 2 u Goes 9i/2 en 5i/2 uur 2 uur 's Gravenpolder 91/11 Heinkenszand 9 en 2 Ierseke 9i/2 2 en 5i/2 Kruiningen 9 en 2 u Nieuwdorp 91/4 uur 2 uur Wolf aartsdijk 9 en ir ds. N. G. Kerssies Lez. eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen Lez. eener Leerr. ds. J. H. Donner Jr. .51/2 uLez. eener Leerr. ur ds. D. Hoek ur ds. J. Koppe ds. H. W. Laman. ds. J. H. Donner Jr Lezen eener Leerrede 2 u ds. H. Elffers, Classe Axel. Axel A 9 en 2 u. Axf-t. B 9 en 2 uur Oostburg 9*/2 en 2 ui Schoondijke 9 en 2 ul 2 uur Veere 9i/2 en 2 uur Vrouwepolder 9 en 2 uur ds M. F. Visser ds. A. Dekkers Afscheidsrede ds. F. W. J. Wolf Westkapelle 9V2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Classe Zierikzee. Brouwershaven 9i/2 en 2 uur ds. O. J. Geerling Bruinisse 9Vi en 5 uur ds. G. de Jager Colijnsplaat 91/2 en 56 uur ds. F. Staal Geersdijk 9, 2 en 51/2 u Lez. eener Leerr. Haamstede 9j/i en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds. P. J. BaaQ. Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerrede 2 en 6 uur ds. H. Cramer Emer. pred. Oosterland 9V2 en 2 uur ds. C. Staal Fz. Scharendijke 9i/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9, 2 en 51/2 uur dhr J. F. Hulsterjn van Goes Zierikzee 10 en 6 uur, ds. G. W. H. Esselink. Zonnemaire 9*/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. Lez. eener Leerr. Bergen op Zoom 96 en 55 uur ds. A. H. v. d. Koojj Krabbendijke 9 en IV2 uur ds. J. de Koning 5V2 uur Lezen eener Leerrede Poortvliet 91/2, 2 en 6 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9!/2 en 2 uur Lezen eenerLeerrede Tholen A 9i/2, 2 en 6 uur ds. W. T. van D$k Tholen B 9i/2, 2 en 6 uur Lezen eener Leerrede Oud-Vosmeer 9i/2,2 en 51/2 uur ds. J. Ade Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en li/2 uur ds. A. Voogel van Waar der Bed. H. Av. ds J. M. Mulder \n 's Hertogenbosch ds. R. v. d. Kamp ds. K. Veen ds. H. de Bruijn Van Oud Loosdrecht Terneuzen 9 en 2 uuj ds. J. v. d. Berg Zaamslag A 9 en 2 Auds. .T. Tholen Zaamslag B 9 en 2 uuriezen eenerLeerrede GerelormêërdêSëmeente Terneuzen 9, 2 en &i/2 pr ds. L. Boone PAULUS' GETUIGEIS AANGAANDE ZIJN LEVEN STERVEN. Want hetlleven is my Christus en het sterva mij gewin. III Filipp. 1 21. Niet alleen door Pau 5' leven maar ook door zyn sterven zal Christin /orden grootgemaakt. pioedige verzekering, heeft: „het leven is ook-het sterven is Immers met dezelfde b waarmede hij verklaar mij Christus" getuigt h mij gewin Waarlijk, die uitspraa dan „het leven is mij spreekt geen man, die c verrast ons nog meer hristus." Hier toch kt aan den dood in zijne gewone gedaanteJEn dan reeds moet dit woord ons verbazen, tuigt, dan denkt hij as smartelijken doodden /reeden marteldood om Christus' wil. Hier s wiens hoofd het zwaard hangt. En zulk een s' een gewin. Hoe hebbe verstaan Voor wien zal zijn ste Paulus zelf? Niet dit Er staat: „te sterven is „mij" is door de vertaler ;usschengevoegd. Paulus verkondigt dus iet dit woord aller eerst, dat zijn sterven g( zaak van Christus. De achtten zijn gevangensc zijn dood tot schade van Maar als hij dit ge- een gewelddadigen, ekt een man, boven ,n den scherprechter /en heet Paulus nu /ij die uitspraak te !H gewin zijn Voor idoelt hij allereerst, win". Het woorcfje n zou zyn voor de loovigen te Filippi en bovenal straks hristus' zaak. Maar neen, zijn sterven zal ge zyn leven bevor derlijk zijn aan Christus staan dit. De vrijmoedigh waarmede Paulus zyn Ie' afleggen, zou ten goede rijk. Als Panlus op het zon worden geofferd, dan goddelijkheid van het C daaruit blijken en bewe marteldood zou dus Christu aam. En wij ver en blijmoedigheid, zou overgeven en men aan Christus' aar der martelaren >u de waarheid en stendom kennelijk 1 worden. In zijn erheerlykt worden. Maar aan dit gewin voor de zaak van Christus verbindt hij ook zijn eigen gewin. En dus lezen wij ookhet sterven is mij gewin. Maar hoe kan het sterven door u, Paulus, gewin worden geheeten Sterven, het oordeel des doods te ondergaan, is er grooter schade, tegen- natuurlijker straf voor den naar Gods beeld geschapen mensch, bestemd om naar lichaam en ziel eeuwig te leven? Blijft de dood zelfs voor den geloovige nog niet altijd een be schamende en huiveringwekkende vijand Zeker, Panlus stemt u toeDe dood als straf der zonde is geen gewin. Al is zyn leven Christus, ook voor Paulus blyft de dood tegennatuurlijk. Immers hij verklaart (2 Cor. 536) liever overkleed dan owfldeed te worden. Bovendien zijn er voor hem nog banden te verscheuren. Hy heeft er nog, ter wille van wie hij begeert in 't vleesch te blijven. En onder die niet 't minst zyn geliefde gemeente te Filippi. Maar hij acht het sterven gewin te zyn, omdat de" dood "hem tan veel' kwaau verlost en nog oneindig meer goeds aanbrengt. Het sterven is hem gewin, omdat hij weet, wat hij zal afleggen en wat hem bij Christus bereid is. Van veel en velerlei kwaad zal de dood hem verlossen. Van arbeid en waken, van lijden en stryden, van vreeze en ontbering. Wat had hij toch doorgeleefd, sedert hij in het evangelie geroepen werd. Meer dan van iemand anders was zyn leven een gestadige dood. „Ik sterf," zegt hij, „alle dagen." Van dat alles, ook van banden, die hem kluisterden, toen hij dit schreef, zon de dood hem verlossen, voor altyd er van bevrijden. Voeg hierbij de kracht der zonde, die nog in zijne leden woeddedie wet in zijne leden, die streed tegen de wet zijns gemoedsen die hem gevangen nam onder de wet der zondehoor hem klagelijk uitroepen: „Ik ellendig mensch! wie zal my vèrlossen uit het lichaam dezes doods?" Ver geet niet aan welke verzoekingen en strijd van het ryk der duisternis hij steeds bloot stonden van dit alles zon de dood hem ko men verlossende dood, de laatste vijand zou voor hem een bevrijder zijn door hem zou hij van alle kwaad outheven worden. Maar niet alleen is de dood hem gewin, om wat hij Paulus ontneemt, maar ook om wat hy hem schenkt. Wat ontvangt Paulus dan bij den dood daarvoor tèrng? Zalige rust! Het goed, dat hem in het sterven zon worden aange bracht, spreekt hij uit in deze enkele woor den „hi/) Chrütus te zijn." Die heerlijkheid zou hij ingaan bij den dood. „Bij Christus te zijn" dat is voor hem de heerlijkheid en zaligheid, waarop hij hoopt en waar de dood hem toe voeren zal. Een heerlijkheid met niets te vergelijken. „Dat is," zegt hij, „verre het beste." In de onmiddelijke tegenwoordigheid van Christus te zijn, Hem niet meer door het geloof, in de verte, duister te zien, maar Hem onmiddelyk van nabij, met volkomen klaarheid te aanschouwen. Niet meer ten deele te kennen, maar te kennen, gelijk ook hij gekend was en in te zien in al de schatten die in Christus zyn. „By Christus te zijn", en daarom Hem ge lijk te zijn, volmaakt te wezen, van de laat ste smet der zonde gereinigd, Hem zonder zonden te dienen in zijnen tempel. In dien dienst geen tegenstand, belemmering, ver- ZEEOWSCH RKHL D.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1903 | | pagina 1