Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie van: Ds. L. BOUMA, Ds. J. HULSEBOS en Os. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen le Jaargang. Vrijdag 14 Augustus 1903. No. 7. Drukker-öityever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER ADVERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 3—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 16 AUGUSTUS 1903. Glasse Middelburg. MIDDELBURG. Gasthuiskerk 91/* en 6 uur ds. A. Littooy 2 uur Lezen eener Leerrede Hofpleinkerk 91/2 en 2 uur ds. T. Oegema van Hoogeveen. VLISSINGEN. Noorderkerk 9!/2 2 en 6 uur ds. B. Veenstra N. Middelkerk 9^/2 en 51/2 uur ds. J. Hulsebos Catech. Zondag 4. Abnemuiden 9en 2 uur ds. J. Boeyenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerrede Grijpskerke 9 en 2 uur dhr. Goedbloed Theol. Cand. Koudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur Lez eener Leerr. Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Serooskerke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Souburg 9 en 2 uur ds C. Groot van Giesen Nieuwkerk. Veere 9I-/2 en 2 uur ds. A. Dekkers Vrouwepolder 9 en 2 uur ds. F. W. J. Wolf Westkapelle 9'/2 en 2 u. ds. L. Bouma Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 uur ds. O. J. Geerling Bruinisse 9Vj en 5 uur ds. G. de Jager CoLiJNSPLAAT 9i/2 en 5S uur ds. F. Staal Geersdijk 9, 2 en 51/2 u Lez. eener Leerr. Haamstede 9*/i en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds. P. J. BaaQ. Nieuwerkerk 9 uur Lezen eener Leerrede 2 en 6 uur ds. H. Cramer Emer. pred. Oosterland 9V2 en 2 uur ds. C. Staal Fz. Scharendijke 94/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9 2, en 51/2 uur Lez. eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur, ds G. W. H Easelink. Zonnemaire 9 */2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 96 en 2 u. ds. Joh. Langen van Gouda. Bergen op Zoom 96 en 55 uur ds. A. H. v. d. Koof) Krabbenduke 9 en 11/2 uur ds. J. de Koning 5>/2 uur Lezen eener Leerrede Poortvliet 9i'2, 2 en 6 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9^2 en 2 uur Lezen eenerLeerrede Tholen A 9i/2, 2 en 6 uur ds. W. T. van Dijk Tholen B 9i/2) 2 en 6 uur Lezen eener Leerrede Oud-Vosmeer 91/2)2 en 5i/2 uur ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en U/2 uur ds. G. Eekkert van Ostende ds. N. G. Kerssies Lez. eener Leerr. Lez. eener Leerr. dhr. A. Taal Theol. Stud 's Gravenpolder 91 2,51/2 u Lez. eener Leerr. Heinkenszand 9 en 2 uur ds. D. Hoek Ierseke 91/2 2 en 5i/2 uur ds. J. Koppe Kruiningen 9 en 2 uur ds. H. W. Raman. Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. WoLFAARTSDiJK 9 en l1/2 u ds. H. Elners. Biezelinge 9i/2 en 2 uur 6 uur Borssele 9 en 2 uur Goes 91/2, 2 en 51/2 uur Classe Axel A 9 en 2 u. Axel B 9 en 2 uur Oostburg 9i/2 en 2 uur Schoondijke 9 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur Zaamslag A 9 en 2 uur Zaamrt.au B 9 en 2 uur Axel. dhr. H. H Binnema Theol. Cand. ds. R. v. d. Kamp Lezen eener Leerrede Lezen eener Leerr ds. J. v. d. Berg ds J. Tholen Lezen eenerLeerrede Volgens ontvangen opgaaf van ds. L. Boone is de dienst in de Gereformeerde Gemeenten te Terneuzen 9, 2 §n uur Lez. eener Leerr. Riiuw Beierland 9, 2 en 6 uur ds. L Boone Bed. H. Av. PAULUS' GETUIGENIS AANGAANDE ZIJN LEVEN EN STERVEN. Want het leven is mij Christus en het «tervv gewin. Lï. Filipp. 1 21. Wij zagen wat Paulus aanleiding gaf om dit getuigenis af te leggen. Thans komen wy aan den inhoud van dit getuigenis. En dan wel allereerst wat het leven betreft: „het leven is mij Christus". Als de apostel zegt„het leven is mij Christus" dan bedoelt hy daarmede zijn leven in het vleesch. Het woord dat hier tegenover sterven dan ook staat. Dat leven nu hier op aarde, hij getuigt: het is eenig en geheel aan Christus, aan de verheerlijking van zyn naam en de uitbreiding van zyn koninkrijk gewijd. De apostel leeft dus niet voor zich, noch voor iemand of iets anders op aarde dan voor Christus. Dat leven behoort onverdeeld Christus toe. Welk een verheven levensbeschouwing of liever levenspractijk des apostels Zij is waardig dat wij haar meer van naby bezien. Wy vragensinds wanneer en hoe is Paulus er toe gebracht om zijn leven geheel aan Chris tus te wijden V J Leerde hij zyn leven zoo aan Christus wijden, sinds hij tot onderscheid van jaren kwam en hy als jongeling te Jeruzalem aan de voeten van Gamaliel was gezeten'? Is het door het onderricht van dien Leeraar der wet, dat hij zijn leven geheel ging besteden in den dienst van Christus? Kwam hij door dezen tot deze verheven levenspractijk Neen, niet sinds dien tijd, niet daar. Wel onderscheidde hij zich toen reeds boven velen van zijn geslacht en leeftijd. Wel leefde hij toen naar de bescheidenste secte van den godsdienst. Maar toen was het nog zijn levens practijk: „te leven is mij tegen Christus te zijn". Toen wijdde hij zijn leven aan de be strijding van Christus. Toen wilde hij zijn leven wel ten offer brengen, indien de naam van Christus maar werd uitgeroeid van de aarde. Maar hoe is Paulus dan tot deze levenspractijk gebracht, die zoo in strijd is met zijn bestaan en vroegere levensbeschouwing? Hoe kan hy nu zijn leven geheel wijden aan hetgeen hij eertijds verachtte? Binds die onvergetelijke, voor ons allen be kende ure, toen hij door Christus zelf werd staande gehouden. Sinds die ure, toen hem op Damascus' weg een licht boven het licht der zon bestraalde en de stem van den verhoogden Middelaar hem in de ooren klonk en tot zijn hart doordrong: „Sanl, Saul, wat vervolgt gy Mij?" Toen is Paulus tot deze levenspractijk gebracht. Immers op eigen oogenblik bad hij „Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal" Christus stortte toen zijn leven door zijn Geest in Paulus' ziel uiti en 1111 kan en wil Paulus voor Christus leven. Het leven is hem nu Christus gewijd. Christus heeft zijn leven in Paulus uitgestort. Christus is dus de bron en grond van zijn leven. Wij leven allen in Hem door wien alle dingen geschapen zijn maar iets anders is het te leven uit en door Christus den Middelaar, het hoofd der nieuwe schepping. De geloovigen toch zijn nieuwe schepselen, geschapen in Christus Jezus. Zij leven ook in het vleesch het leven van Gods Zoon die hen liefgehad heeft en in den dood hun Levensvorst geworden is. Dat leven, Paulus eertijds vreemd, leefde hij nu. Gods Zoon was in hem geopenbaard. Hij leefde nu niet meer, maai- Christus leefde in hem'. Christus is daarom nu ook zyn levens kracht en sterkte. Wat hy leefde, leefde hij door Christus, gelyk de rank door den wijnstok gedragen en gevoed wordt, alzoo hy door Christus. Hoeveel hij behoefde voor dat rijke en veelbewogene, ver drukte en geplaagde veel eischende en bedrij vige leven, naar lichaam en geest, dat alles vond hij als mensch en zondaar, als christen en apostel in Jezus Christus die zyne levens sterkte was. Christus' genade was hem onder alle zwakheid genoeg, diens kracht werd in zijne zwakheid steeds volbracht. Nooit had het hem ontbroken aan eenige genade. Daarom was Christus ook de blijdschap en vreugde van zijn leven. Eertijds zocht hij zyne levensvreugde in wetenschap, kennis, eigengerechtigheid. Dat alles was zijn vreugd en roem. Daarvoor had hij alles veil. Sinds Christus echter in hem geopenbaard werd leerde hij in Hem zijn vreugde zoeken en vinden om het andere schade en drek te achten. Nu kende hij maar een gelukChristus te bezitten, in zijne gerechtigheid gevonden te worden, met zijne wijsheid begiftigd, met zyne heiligheid bekleed, door zijne verlossing be houden te worden. Daarin verheugt Paulus zich met eene heer lijke en onuitsprekelijke blijdschap. In een woord: Christus leeft in Paulus, en daarom kan Paulus nu voor Christus leven en zeggen „het leven is mij Christus" d. w. z. Christus is het doel, het einde van mijn leven. Zou er wel een zoo naar waarheid kunnen getuigen dat Christus het doel, het einde van zijn leven was, als Paulus in dit woord? Voor Christus die hem alles werd, is hij nu ook alles geworden. Weleer zocht hij niets dan zichzelven. Hij kende met zijn denken en willen, spreken en handelen geen ander oogmerk dan de verheer lijking van zijn Ik als elk ander onwederge- boren mensch. Thans heeft zijn leven een andere richting, een ander en hooger doelChristus te behagen. Jezus te verheerlijken, Hem groot te maken, zijn Naam te belijden en te verkondigen is nu zijn eenig levensdoel. „Het leven is mij Christus". I ZEEÜWSCH KERK BL AD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1903 | | pagina 1