Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie YanOs. L. BOOMi, Ds. J. HULSEBOS en Ds. i. UTTOOIJ. Godsdienstoefeningen le Jaargang. Vrijdag 7 Anglist us 1903. No. 6. Drukker-Bitgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. UTTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS OER ADYERTENTIEN van 1—5 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 15 regels 50 cent, iedere r regel meer 10 cent. op ZONDAG 9 AUGUSTUS 1903 Glasse Middelburg, MIDDELBURG. Gasthuiskerk 9i/, en 2 uur ds. A. Littooij Hofpleinkerk 91/2, 2 en 6 uur ds. v. d. V ies van Qttoland. VLISSINGEN. Noorderkerk 9» A 2 en 6 uur ds. B. Veens tra N. Middelkerk 91/2 en 5i/2 uur ds. J. Hulsebos Catech. Zondag 3. In beide beurtenCollecte voor Emeriti predikanten, weduwen en weezen. Arnemuiden 91/, en 2 uur ds. J. Boeyenga Djmburg 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur dhr. H. C. Rutgers. Theol. ötuó. Gbijpskerke 9 en 2 uur ds. D. Pol van Heer- jansdam. Koüdekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Meliskerke 9 en 2 uur ds. J. Meulink van Poortvliet. Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Sebooskebke 9 en 2 uur ds. S. de Jager Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur ds. A. Dekkers Vrouwepolder 9 en 2 uur ds. F. W. J. Wolf Westkapelle 9j/2 en 2 u. ds. H. Meulink. av. 6 uur ds. J. Meulink van Poortvliet. Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 uur ds. O. J. Geerling Bbuinisse 91/, en 5 uur ds. G. de Jager Colunsplaat 9i/g en 58 uur ds. F. Staal Geerbdijk 9 2 en 5i/g u Lez. eener Leerr. Haamstede 91/* en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds. P. J. BaaQ. Nieuwerkerk 9, 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Oosterland 9V2 en 2 uur ds. C. Staal Fz. Scharendijke 91/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9 2, en 51/2 uur Lez. eener Leerr. ZiERrKZEE 10 en 6 uur, ds G. vv. H Esselink. Zonnemaire 9'/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2u. Prof. M. Noordtzij Bergen op Zoom 95 en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooi) Rrabbendijke 9 en 1 */2 uur ds. J. de Koning 5'/2 uur Lezen eener Leerrede Poortvliet 91'2, 2 en 6 uur Lez, eener Leerr. Rilland Bath 9!/2 en 2 uur Lezen eenerLeerrede Tholen A 9i/2) 2 en 6 uur ds. W. T. van Dflk Tholen B 9i/2, 2 en 6 uur Lezen eener Leerrede Oud-Vosmeer yi/2,2 en 51/2 uui ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en li/2 uur Lez. eener Leerr. Biezelinge 91/2, 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Borssele 9 en 2 uur Laz. eener Leerr. Goes 91/2 en 2 uur ds. R. J. van der Veen 6 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 9i/„ 2, 51/2 u Lez. eener Leerr. Heinkenszand 9 en 2 uur ds. D. Hoek Ierseke 91/2 2 en 5i/2 uur ds. J. Koppe Kruiningen 9 en 2 uur ds. H. W. Raman. Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H.DonnerJr Wolfaartsdijk 9 en li/2 u ds. H. Elffers. Classe Axel. Axel A 9 en 2 u. I ds. Dalhuizen van Nibuwerkerk a/d IJsel Axel B 9 en 2 uur ds. R. v. d. Kamp Oostburg 9i/2 en 2 uur ds. G. SQbesma van Marrum. ScHooNDiJKi: 9 en 2 uur Lezen eener Leerr Terneuzen 9 en 2 uur ds. J. Westerhuis van Groningen Zaamslag A 9 en .2 uur ds J. M. Mulder van 's Hertogenbosch Zaamslag B 9 en 2 uur Lefcen eener Leerrede PAULUS' GETUIGE' 18 AANGAANDE ZIJN LEVEN v:.y STERVEN. Want het leven is mij Christus en het sterven mij gewin. Filipp. 1 21. I. Er is een onverbreekbaar verband tusschen het leven en sterven van een mensch. Hoeda- nig wij toch in ons leven tegenover God stonden, zoo zal God eenmaal na den dood tegenover ons staan. En daarom, hoedanig is ons leven? dat mag wel boven alles de vraag zijn die ons bezig houdt. Hoedanig is ons leven? Worden onze tyd en krachten, beide ons door God geschonken, in den rechten dienst besteed Tot eer en verheerlijking van Hem, die ze ons verleende? Of worden beide versleten in den dienst der zonde, hetzy dan openbaar of bedektelijk Hem tot oneer en smaad Het einde zal dienovereenkomstig zijn. Im mers zoo wat de mensch zaait, dat zal hij ook maaien. Paulus kon van zyn leven getuigen „het is mij Christus." Nu zou het sterven hem ook niet brengen in den tweeden dood, maar bij dezen Christus om Hem, dien hy in zijn leven gediend had, dan eeuwig en vol maakt te verheerlijken. Toen Paulus dit getuigenis aflegde, bevond hij zich in gevangenschap te Rome. En dat lij den werd verzwaard, doordien hij niet wist, wanneer en hoe het einde van zijn gevangen schap zijn zon. Het is hem onbekend of men hem na langdurige gevangenschap zal vry laten of dat Ipj als een dïankoffer zal wor den geofferd op'het altaar der martelaren. In deze is de toekomst voor hem gesluierd en reikt zijn blik geen voetstap ver. Maar nochtans al weet deze gevangene niet of men hem straks zal vrij -laten of ter dood brengen, hij is kalm en rustig, ja vol blijd schap en hope. Lees dezen zendbrief maar. Men kan moei lijk gelooven dat hij in de gevangenis geschre ven is, indien het daar niet met zoovele woor den stond. De inhoud en toon van dit schrijven wordt door geen enkele klacht gestoord. Hij zoekt als gevangene in dat schrijven uw medelijden niet te wekken. Neen, hij schrijft als een, die door allen in zijn banden moet benijd worden. Waarlijk, gij kunt dezen brief van den gevan gen apostel wel aan een bruiloftsmaal of feest-disch lezen, zonder dat ook maar een oogenblik de ware feestvreugde wordt «re stoord. Maar gij zegt, vanwaar toch die blijmoedige en gelukkige gezindheid des apostels spijt handen en doodsgevaar? Hoe is dat bij hem te verklaren? Het antwoord hierop is gemakkelyk te ge ven. Paulus was bereid. Blijmoedig kon hij getuigen„het leven is mij Christus, en het sterven mij gewin." Bij een blik op dit korte maar treffend en kernachtig woord des apostels, vragen wij allereerst wat gaf Paulus aanleiding om dit getuigenis aangaande zijn leven en sterven af te leggen? Het verband waarin dit woord voorkomt geeft ong die duidelijk aan. De gemeente te Philippi, die Paulus dier baar was en die wedérkeerig Paulus zeer beminde, was bevreesd dat de gevangenschap van Paulus te Rome voor het Evangelie van groot nadeel zyn zou. Maar de apostel stelt haar gerust. Hij ver zekert haar, dat zijn gevangenschap veeleer tot voordeel dan tot schade van het Evange- is. Hij zegt m vs. 12: „en ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan my geschied is meer tot bevordering van het Evangelie gekomen is. Immers nu zijn mijne banden in JAi - 8 °Penbaar geworden in het gansehe rechthuis en aan alle anderen. En voorts het meerendeel der broederen heeft door mijne banden vertrouwen gekregen en durft het Woord overvloediger onbevreesd spreken Verontrust u met. Het Evangelie lijdt geen schade door mijn gevangenschap. Miine ver antwoording m het rechthuis is dermate geze gend, dat met alleen velen werden overtuigd Wd onseh,J?d ™ar ook van de waar heid des Evangelies en de broederen in den Heere zpn door mijne banden aangemoedigd om nu overvloediger onbevreesd te spreken Het is waar zoo gaat de apostel voort, er zij li velen die Christus prediken door nijd en twist meenende aan mijne banden verdruk king toe te brengen. Maar zijt hierover niet bezorgd. Wat mii ffrll' ™r 'ie w®tensehap: .dat mij dit ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des Beegtes door Jezus Christus." UoK dit zal medewerken ten goede noff. Welke aanslagen de vijanden ook mogen doen liet is mijne ernstige verwachting en hoop - ik zal totW 1wordeu- Het zal alles PWf, Hods Koninkrijk verstrekken. Christus zal altijd in mijn lichaam worden door den^dbod. d°°r leVPU' Moet ik in den kerker blijven of zal ik uit denzelve worden verlost, dan zal Christus in myn leven worden grootgemaakt. Ik wensch Hem te dienen. En is Gods wil Z°°dat leer met mijn bloed zal moeten verzegelen, dan zal Christus m mijn dood worden grootgemaakt, wanneer Mn't eef dra?koffer °P het altaar der mar telaren zal worden geofferd. .i*006!*10/ ook zij' £eineente van Filippi de zaak des Evangelies zal er nooit bij lijden.' ZHDVSCH KERKBLAD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1903 | | pagina 1