Jalousie-Fabriek Jaloiisiën, Rolliffl cd Markiezea. H.H. Veehouders. f 50 tot f60 besparing A. S. J. DEKKER, Goes. Grootste Zeetiivsche Orgelhandel MIDDELBÜ R Cr. van eene groote partij LAPPEN, LEVERTln HERSTELT igggr Concurrerende Prijzen. G. H. VERTREGT. NEEMT PROEF C. J. HOJSTDIUS, Kantoor DAM F 162 Ph. BOM, lerseke. De NIEUWE MAGAZIJNEN bevatten eene zeer groote sorteeriny AMERIKAANSCHE ORGELS en PIANO'S. Catalogi op aanvrage gratis en franco. Niettegenstaande de belangrijke prijsverhoo- ging worden voorloopig ALLE GOEDEREN nog tegen onde prijzen verkocht. OPRUIMING van verschillende Manufacturen. ÜÏT ÖE PERS- De Bazuin herinnert tijdig aan de Unie-Col lecte die op 3 Aug. aanstaande staat gehouden te worden. Dit zal D. V. de vijfentwintigste zijn. Dat men zich tijdig allerwegen opmak e èn tot het collecteeren èn tot het geven. Zij het in waarheid eene zilveren collecte. Worde er in het geloof ook na vijfentwintig jaren voort gegaan, en rond Jericho getrokken, met de arke vooraan, totdat het valle. Men leze de aanbeveling der collecte van het Bestuur der Unie, die zeker met ruime hand zal worden verspreid. Dat er bij onze jongelingsvereenigingen (de goede niet te nagesproken) te klagen valt over gebrek aan -bloeiend leven, over innelijke zwakheid, welke door uiterlijk vertoon en door 't optreden van enkele krachtige leiders niet vergoed kan worden, wordt door dezen en genen schrijver o.a. in Hollandsch Kerkblad aangetoond. Ds. Winckel laat in genoemd blad de vol gende waarschuwende woorden hooren „Er is iets van den geest, die de uit spraak ingaf, die wij in het boek Job vinden: „Wij zijn het volk, en de wijs heid zal met ons sterven"^ Zie, men is vol van béginselen; voor de beginselen wordt gestreden, voor de beginselen wordt geofferd maar als men er zoo bitter weinig mede begint, is het dan niet droevig? Wanneer men zoo weinig bemerkt van het met ootmoedigheid bekleed zijn, en men zooveel verneemt, waaruit laatdunkendheid spreekt, dan is ons hart met zooveel kom mer vervuld. Wanneer die geest door werkt en de overhand verkrijgt, wat is dan na verloop van tijd van ons kerkelijk leven te wachten?" Wij ontleenen dit aan de Wachter, No. 25, die dit slotwoord geeft, Om het bovenstaande roept Ds. W. onzen jongelingen toe, de hand in eigen boezen te steken, en wij roepen het met hem." Een en ander orgaan van de Kerkelijke pers huiten onze provincie nam reeds nota van ons optreden. Terwijl wij voor welwillende ont vangst onze erkentelijkheid betuigen, kunnen wij voorshands op bedenkingen en vragen nog niets anders zeggen, dan ('t lijkt misschien wel wat grootsch), wat eenmaal een groot man zeiWacht op onze daden Of de opleiding tot den Dienst des Woords kerkelijk moet zijn is eene gewichtige, ernstige, teedere vraag, eene vraag, die onder ons veler gemoederen gespannen houdt. Gewoonlijk komt die vraag dan recht aan de orde, wanneer er wederom eene algemeene synode daagt en prac- tische voorstellen worden gedaan en moeten worden behandeld, waarbij die vraag moet worden bes'list. Maar is het nu niet gewenscht ook deze vraag ernstig en rustig in kalme dagen in te denken bij het licht van Gods Woord. Want de onkunde in deze is groot. In: Wat zegt de Schriftheeft Ds. N. J. Engelberts in verscheiden artikelen trachten aan te toonen, wat Gods Woord ter oplossing van deze vraag ons leert. Het zal goed zijn, dat men in dezen ook meer onderzoekt, dan rijpt er een juist oordeel, dat tot verstandige besluiten leiden kan. Ds. Engelberts vat zijn onderzoek samen in acht punten, die wij in een volgend nummer wenschen te laten volgen en tey overweging aan te bieden. H. Kerk- en Schoolnieuws. Beroepen te Nijkerk op de Veluwe J. G. Kunst te Schipluiden: te Nigfevecht en te Harmeien D. Hogenbirk cand. te Naarden. Aangenomen naar Anna Jacoba Polder A. Dekkers te Yeere. Bedankt voor Delfzijl M. Metering te Nieuwe Pekela voor Wolvega R. K. M. v. Hummelen te Langeslag: voor Uitwijk A. Dekkers te Yeerevoor Wildervank D: Pol te Heeqans- damvoor Hantum D. v. d. Mettien te Schet- tens. Offlciëele Berichten. Bruinisse. Zondag 19 Juli was voor de Ger. Kerk alhier een blijde dag. Nu eene vacature van slechts eenige maanden, aanvaardde onze beroepen candidaat, de heer G. de Jager zijn arbeid onder ons. Na des morgens in het ambt te zijn ingeleid door Ds. A. J. de Boer van Grijpskerk, die in een schoone Predikatie zijn aandachtig gehoor bepaalde bij het Leeraars- ambt, naar aanleiding van 1 Pefrus 5 2—4, verbond onze jeugdige Leeraar zich des avonds aan zijne Gemeente. Tot tekst gekozen heb bende Efez. 6—19 toonde ZEw., aan een zeer groote en van het begin tot eind met inspan ning aandachtig luisterende schare den onaf- wijsbaren eisch in Paulus voorbeeld der Gemeente gesteld, voor eene vruchtbare be diening des Woords. Waarlijk, de bevestiger mocht des morgens wel zyn voorspraak beginnen met de woorden de Heere heeft groote dingen onder ons gedaan, dies J zijn wij verblijd. Want groot was de blijd schap der Gemeente, dat de groote Herder der Kudde ons thans weer een herder had beschikt, die voor ons in en uit kan gaan. Zijn arbeid onder ons zij tot eer van Gods Naam en tot zegen der Gemeente! Namens den Kerkeraad der Ger. Kerk, J. Muller, Scriba. Verantwoording van Liefdegaven. Ontvangen voor de Chr. School te Tilburg. Yan N. N. in de bus bij Ds. A. L. 0.25 van Mej. E. 0.50. van Ds. A. L. f 1. van W. A. de R, f 1. en van v. D. f 1. Wie doet vóór de opzending nog wat bij? A. Littooij. CORRESPONDENTIE. Een stuk van één onzer geachte collega's en een ingezonden stuk van Ds. M. moeten wegens plaatsgebrek tot de volgende week blyven liggen. Red. Als Agent van dit Blad treedt voor Vlissingen op, de beer J, DE RIJCKE, Bierkade D 11, bij wien men zicb kan abonneeren, als mede advertentiën bezorgen. A<I verten tiën ST. JANSTRAAT. van 8. M. BOOGERD, in EFFECTEN, COUPONS en INCASSEERIN- GEN, BRAND-, INBRAAK-, ONGEVALLEN-, TRANSPORT- en LEVENSVERZEKERINGEN. Neemt gelden a deposito. Vertegenwoordiger van de Noord-Nederland- sche ypotheekbank voor de uitgifte van PANDBRIEVEN en het sluiten van YPO- T EKEN bij de GISTSTRAAT Middelburg. op complete men beleering op pastoriën, onderwijzerswoningen enz., grootste ma gazijnen ten dienste, vergoeding van reis kosten. Vraag inlichtingen s. v. p., dagelijks te ontbieden in persoon. Aanbevelend, UEd. dw. dnr JHandel in RijwielenIjzerwaren, MeubelenGalantariën, enz. enz Groote Dweilen 10 cent, Bruine Werkborstels 8 cent en sterke Straatbezems 18 cent per stuk. Een doosje Hoffman s Zilverglans kost 8 cent, een pakje Globe Stijfsel van Frits Schultz kost 9 cent en een doos Amerik. Nachtpitjes kost 10 cent, probeer die eens s v. p. MIJN REUZEN-PEPERKOEK, hebben zéér veel aftrek, kosten slechts 11 Cent per stuk, Groote Dweilen lOcent. Bruine Werkborstels 8 cent en sterke Straatbezems 18 cent per stuk. WITTE en LICHTE SUIKER 22 cent de 5 ons. KOFFIE of KOFFIEBOONEN zéér goede qualiteit. 6 Cent per ons. Groene Zeep 8, per Kilo 15 Cts le soort Gele 9 Ct., Soda 2, Stijfsel 10 Cent. Alles de 5 Ons. TIMMERMANS. Noordstraat. Alle Instrumenten zijn van deugdelijk fabrikaat en keurige afwerking. De levering geschiedt onder veeljarige garantieen kan desgewenscht ook geschieden op termijnbetalingvolgens de daar voor gestelde uiterst billijke conditiënwelke op aanvrage gaarne worden medegedeeld. Reparatiën geschieden spoedig en mede tot zeer billijke prijzen. Inruilen en verhuren van gebruikte Instrumenten. Mijn Piano- en Orgelstemmer is gediplomeerd door de Maatschappij tot bev. van Toonkunst. W. A.TE RI JCKE.InMaiiufacturen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1903 | | pagina 4