Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Onder Redactie vanDs. L. BOUMA, Ds. J. HULSEBOS en Ds. A. LITTOOIJ. Godsdienstoefeningen le Jaargang. Vrijdag 24 Juli 1903. No. 4. Drukker-Ditgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. Met medewerking van onderscheidene Predikanten. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post 35 cent. Enkele nummers3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER AD YERTENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 3-5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 26 JULI 1903 Glasse Middelburg, MIDDELBURG. Gasthuiskerk 91/j en 2 uur ds. A. Littooij Hofpleinkerk 91/2» 2 en 6 uur ds. L. Bouma VLISSINGEN. Noorderkebk 91 l'jf 2 en 6 uur ds. B, Veenstra N. Middelkerk 91/2 en 5i/2 uur ds. J. Hulsebos Catech. Zondag 1. Arnemuiden 91/1 en 2 uur ds. J. Boeijenga Domburg 9 en 2 uur ds. B. B. v. d. Hoorn Gapinge 91/2 en 2 uur Lezen eener .Leerrede Gbijpskerke 9 en 2 uur ds. J. J. Koopmans Küudekerke 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. XiAüBENs 91'2 en 2 uur ds. G. H. Toebes Collecte Theol. Fac. der V. U. Meliskerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerrede Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Serooskerke 9 uur ds. G. F. Kerkhof 2 uur Lezen eener Leerrede Souburg 9 uur Lezen eener Lee rede 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur ds. A. Dekkers Vrouwepolder 9 en 2 uur ds. F. W. J. Wolf Westeapelle 9'/2 en2u. Ds. G. van Velzen van Loopik. Ciasse Zierikzee. Brouwershaven 9i/2 en 2 uur ds. O. J. Geerling Bruinisse 9'/i en 5 uur ds. G de Jager Colijnsplaat 91/2 en 5B uur ds. F. Staal Geersdijk 9 2 en 51/2 u Lez. eener Leerr. Haamstede 9Va en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds. P. J. Baaij Nieuwerkerk 9, 2 en 6 uur Lez. eener Leerr. Oosterland 9V2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Scharendijke 91/2 en 2 uur ds. W. Raman Wissekerke 9 2, en 51/2 uur ds. C. Staal Fz. Zierieuzee 10 en 6 uur, ds. G. W. H. Esselink Zonnemaire 9!/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 96 en 2 u. Lez. eener Leerr. Bergen op Zoom 95 en 55 uur ds. A. H. v. d. Koot) Krabbendljke 9 en IV2 uur ds. J. de Koning 5V'2 uur ds. J. Meulink Poortvliet 91'2 en 2 uur ds. J. Meulink 6 uur Lezen eener Leerrede Rilland Bath 9j/2 en 2 uur Lezen eenerLeerrede Tholen A 91/2, 2 en 6 uur ds. W. T. van D$k Tholen B 91/2, 2 en 6 uur Lezen eener Leerrede Oud-Vosmeer 9i/2,2 en 51/2 uur ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en U/2 uur Lezen eenerLeerrede Biezelinge 9 en 2 uur ds. N. G. Kerssies 6 uur Lezen eener Leerrede Borssele 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 91/2 ©n 2 uur ds. R. J. van der Veen 6 uur Lezen eener Leerrede 's Gravenpolder 9i/a, 2, 5i/2 u Lez. eener Leerr. Heinkenszand 9 en 2 uur ds. D. Hoek Iebseke 91/2 2 en 5i/2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9 en 2 uur ds. H. W. Laman Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H. Donner Jr Bed. H. Av. en Dankz. WoLFAARTSDiJK 9^2 ©Q D/s uur ds. H. Elffers Liasse Axel. Axel A 9 en 2 u. ds. R K. M. v. Hummelen van Langeslag Axel B 9 en 2 uur dr. L. H. Wageoaar van Middelburg Oostburg 9i/2 en 2 uur Lezen eener Leerrede Schoondijkb! 9 on 2 uur Lezen eener Leerr. Terneuzen 9 en 2 uur ds. J. v. d. Berg Zaamslag A 9 en 2 uur Ds. J. Tholen Zaamslag B 9 en 2 uur Lezen eenerLeerrede DE BEGEERLIJKHEDEN DER JONKHEID. Maar vlied de begeerlijkheden der jonk heid en jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degenen, die den Heere aanroepen uit een rein hart. 2 Tim. 2 22. I. Timotheüs is leeraar te Efeze met bizondere zending. Hoewel nog jeugdig in leeftijd is bij toch reeds tot zoo gewichtig werk geroepen en door den Heere bekwaamd. En hy was verre gevorderd in bet geloof en in de god zaligheid. Maar zoo ergens, dan kunnen wij hier in deze brieven leeren, hoe het kind Gods in zich zeiven geene kracht bezit, om staande te blijven in den strijd met de zonde, staande te blijven in de verzoekingen. Ernstig ver maant de apostel zijnen geestelijken zoon Timotheüs tot getrouwheid in zijne roeping en tot standvastigheid in de leer, maar ook waarschuwt hij hem tegen de zonde en hare verlokkingen. Het leven van Timotheüs, het leven van eiken geloovige, hjj zij dan leeraar of gewoon belijder moet zijn een leven van waken en bidden. Neen, Paulus bederft Timotheüs niet door ijdeba» vleierij, maar hij toont zijne liefde door hem de gevaren te ontdekken, die hem omringen, opdat hij er tegen waken moge en door Gods genade staande blijve. En dit heeft niet alleen de jonge Timotheüs, maar dit heeft ook de gevorderde Christen noodig, zoolang hij in dit leven is. Zoo wordt de Heere verheer lijkt en zijn volk veilig geleid. Zalig, wie in hunne jeugd naar de vermaning mochten hoo- renMaar vlied de begeerlijkheden der jonkheid en jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degenen, die den Heere aanroepen uit een rein hart. Zij toch hebben eenen schat tegen den toe komenden dag, zij hebben hun leven besteed in des Heeren dienst. Maar die hun hart heb ben gegeven aan de ij delheden, o, hoe ledig is nu dat hart, hoe zitten zij op de puinhopen van bedrogene verwachtingen neder, want de zonde en de ijdelheid zijn leugen en bedrog en laten niets na dan ellende. Maar het is nog „heden". En nog laat de Heere alle menschen alom verkondigen, dat zij zich bekeeren. Zij het allen^-die dit lezen, ten eeuwigen zegen, als ook hier en in deze dagen voor hen het woord des apostels weerklinkt of nog al weder wordt herhaald: Maar vlied de begeerlijkheden der jonkheid. Merken wij eerst eens op, hoe de apostel spreekt van de jonkheid. Daar is eene jonkheid, gelijk er is eene kindsheid, een mannelijke leeftijd, en een ouderdom. In elk van die leeftijden behoort de mensch God te dienen. Elke leeftyd is daarvoor geschikt. Het is dezelfde vreeze des Heeren in die verschillende leeftijden, dezelfde schuld vergeving, dezelfde Heiland, hetzelfde geloof, maar gekend en beoefend naar den eisch des wegs, naar die verschillende leeftijden en ont- wikkelings perioden, en rjjpheid en ouderdom, die naar Gods bestel over den menseh komen. De Schrift ziet dan ook nooit zonde in de jeugd als zoodanig. Wel toont zij het liefelijke en schoone aan, door God in die jeugd gelegd. Geen leeftijd is gesloten of ongeschikt voor den dienst des Heeren. Ja, dan eerst zullen de leeftijden het hnn eigenaardig schoone het meest vertoonen, ja eerst recht vertoonen, als de vreeze Gods in de harten woont en het geheele leven bezielt en doortintelt. Wel zegt de Schrift, dat de kinderleeftijd, het jongelingstijdperk het meest aangewezene is, om den Heere te zoeken eer de kwade dagen komen. O Het is zekerIn de jeugd, dan is liet de tijd van de besliste keuze, van- de besliste levenskeusDan komt ook de we reld met al haar kracht, met al de betoovering van bare aanlokselen, dan werkt de duivel, dan werkt de zonde met alle kracht op de zinnen. En hoe zalig, als dan het'woord van den apostel Johannes van toepassing mag zjjn Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt den booze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gjj hebt den Vader gekend(1 Job. 2 13ö.) Okon ik u allen bewegen, kinderen en jongelingen en jongedocbtersom deze goede keuze te doen, te doen dezen gewichtigen, de zen beslissenden stap voor tijd en eeuwigheid, de wereld en uzelven te verloochenen en het eigendom van Christus Jezus, den Heere, te zijn. Verheerlijke de Heere daarin aan u zijne genade, aan n, die in uw doop het teeken draagt van zijn eigendomsrecht op u, het teeken nwer roeping. Dan zal ook de ouderdom de rechte en rijpe en godverheerlijkende vruchten dragen. Maar, nimmer moeten wij de jonkheid, als zoo danig, als werk, als scheppingswerk Gods willen opheffen. Nimmer moeten wij meenen een Gode welbehagelijk werk te doen, door het eigen aardige, dat God in de jeugd heeft gelegd, te miskennen, te willen opheffen of geweld aan te doen. Dat wil de Heere niet, maar Hij wil eene gelukkige jeugd in Zijnen DienstIn zijnen Dienst, niet gelijk menschen dien maken, maar gelijk Hij dien werkt in het jongelings- hart door den Heiligen Geest. Daar is eene jonkheid met hare gaven en krachten, maar ook met hare zonden en haar verderf, allen van nature eigen. Letten wij daarop een volgend maal. Hulsebos. V A li A. Zondagsheiliging. Te Middelburg is de verledene week eene tentoonstelling gehouden van hondèn en pluim vee. Eere aan de Commissie, die opzettelijk de dagen van bezoek zóó regelde, dat de dag den Heeren er buiten viel. „Bij deze regeling zal het bezoek gering en het entreegeld wei nig en het tekort zeer groot zijn", zoo luidde ZEEUWSGH KERKBLAD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1903 | | pagina 1