Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Zeeland Onder Redactie vanDs. L. BOÜMA. Ds. J. HULSEBQS en Ds. A. LITTOQIJ. Godsdienstoefeningen Ie Jaargang. Vrijdag 3 Juli 1903. No. 1. Drukkeruitgever in de Gereformeerde Kerken in Zeeland, UIT HET WOORD. MedewerkersDs. H. W. LAMAN en anderen. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post Enkele nummers 35 cent. 3 cent. A. D. LITTOOIJ Az. MIDDELBURG. PRIJS DER ADVERT ENTIEN van 15 regels 30 cent, iedere regel meer 5 cent. FAMILIEBERICHTEN van 15 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. op ZONDAG 5 JULI 1903. Glasse Middelburg, MIDDELBURG. Gasthuiskebk 9i/, en 6 uur ds. A. Littooij 2 uur Lezen eener Leerrede Hofpleinkebk 91/2 en 2 uur ds. L. Bouma De Kerkeraad van Kerk Middelburg C heeft den Uitgever berichtdat hij niet genegen is de predikbeurten voor dit Blad op te geven, zoodat deze diensten niet kunnen worden vermeld. VLISSINGEN. Noorderkerk 91/?, 2 en 6 uur ds. B. Veenstra N. Middelkerk 91/2 en 5*/2 uur, ds. J. Hulsebos Catechismus Zondag 51. Arnemuiden 91/, en 2 uur Lezen eener Leerr. Domburg 9 en 2 uur Lezen eener Leerrede Gapinge 91/2 en 2 uur ds. J. Boeijenga Gbijpskerke 9 en 2 uur ds. J. J. Koopmans Koudekerks 9 en 2 uur ds. H. Ph. Ingwersen St. Laurens 9i/2 en 2 uur Lezen eener Leerr. Meliskerke 9 en 2 uur ds. H. Meulink Oostkapelle 9 en 2 uur ds. M. F. Visser Serooskerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerrede Souburg 9 en 2 uur ds. G. F. Kerkhof Veere 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerrede Vrouwepolder .9 en 2 uur ds. F. W. J. Wolf Westkapelle 9»/2 en 2 u. ds. G. H. Toebes Classe Zierikzee. Brouwershaven 91/2 en 2 uur ds. O. J. Geerling Bbuinisse 9 Vj en 2 uur Lezen eener Leerrede CoLiJNSPLAAT 91/2 en 56 uur ds. F. Staal Geerbdijk 9 en 2 uur Lezen eener Leerrede Haamstede 9Va en 2 uur ds. R. Koolstra Kamperland 9, 2 en 6 uur ds. P. J. Baaij Nieuwerkerk 9, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Oosterland 9 J/2 en 2 uur ds. C. Staal Fz. Scharendijke 91/2 en 2 uur Lezen eener Leerrede Wissekerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerrede Zierikzee 10 en 6 uur, ds. G. W. H. Esselink Zonnemaire 9 J/2, 2 en 6 uur ds. W. Raman van Scharendijke Classe Tholen. Anna Jacoba Polder 95 en 2 u. ds. J. de Koning van Krabbendyke Bergen op Zoom 95 en 55 uur ds. A. H. v. d. Kooi) Krabbendijke 9 en D/2 uur ds. J. Koppe van Idskenhuize 5V2 uur Lezen eener Leerrede Poortvliet 9i'2, 2 en 6 uur ds. J. Meulink Rilland Bath 9'/2 en 2 uur Lezen eenerLeerrede Tholen A 9i/2, 2 en 6 uur ds. W. T. van Djjk Tholen B 9i/2» 2 en 6 uur Lezen eener Leerrede Oud-Vosmeer 9i/2,2 en 51 /2 uur ds. J. A. de Bruijn Classe Goes. Baarland 9 en D/2 uur Lezen eenerLeerrede 6 uur ds. D. Hoek van Heinkenszand Biezelinge 9, 2 en 6 uur ds. N. G. Kerssies Bobssele 9 en 2 uur Lezen eener Leerrede Goes 9i/2, 2 en 6 uur ds. C. van Proosdij van Amsterdam 's Gravenpolder 91 en 2 uur Lez. eener Leerr. Heinkenszand 9 en 2 uur ds. D. Hoek Iebseke 91/2 en 2 uur ds. J. Koppe 51/2 uur Lezen eener Leerrede Krüiningen 9 en 2 ui r ds. H. W. Laman Nieuwdorp 91/4 en 2 uur ds. J. H. Donner Jr. Wolfaartsdijk 9'/2 en U/2 uur ds. H. Elffers Classe Axel. Axel A 9 en 2 uur ds. C. Diemer van Hindeloopen Axel B 9 en 2 uur ds. R. v. d. Kamp. Oosïbürg 91/2 en 2 uur ds. K. Veen. Schoondijke 9 en 2 uur Lezen eener Leerrede Terneuzen 9 en 2 uur ds. J. v. d. Berg Zaamslag A 9 en 2 uur ds. J. Tholen Zaamslag B 9 en 2 uur Lezen eenerLeerrede Aan den Lezer. Wijl de pogingen der Kerken, om met den Uitgever der Zuider-Kerkbode tot een contract te komen, gelijk dit de Provinciale Synode verlangde, bleken niet te kunnen slagen, zoo is het onze men«cb« rnet dit,Kerkblad tegemoet te komen aan de gevoeldé en uitge-' sproken behoefte, om een orgaan te hebben voor onze Kerken en in het belang dier Kerken, gelijk zij in 1892 zijn saamgekomen. Wij wenschen door dit blad voor de Kerken te arbeiden ook op finantieel gebied. Van de winsten toch, die bet moge afwerpen, zal een belangrijk deel aan de Provinciale Synode worden afgestaan, omdat voor eenig kerkelijk fonds (waarschijnlijk voorde provinciale kas voor emeriti-weduwen en weezen) te gebruiken. Voor een onverhoopt tekort, voor geldverlies, heeft geene der Kerken zorg te hebben, om reden één der redacteuren dit voor zijne reke ning neemt. Ons redacteurschap wenschen wy uit te oefenen met het oog op de benoemingen door de Provinciale Synode gedaan, en in den geest van het door haar genomen besluit. Wij gelooven, dat de Vereeniging der Kerken in 1892 een eisch was van onze beginselen. Kerken met eenzelfde Belijdenis, Liturgie en Kerkenorde moeten één zijn. Op zoodanige Vereeniging was zegen voor de Kerken, zegen voor land en volk te wachten. Daardoor wordt de eere Gods bevorderd. Maar aan die Vereeniging, die formeel is tot stand gekomen, moet nog bij voortduring worden gearbeid, opdat zij, op gezonde wijze, meer en meer in waarheid actueel worde. tieze arbeid moet geschieden in teederheid en liefde, zonder iets te kort te doen aan hetgeen den ander heilig en dierbaar is. De verschillende nuancen en schakeeringen, om dat zoo eens uit te drukken, die zich in ons zoo rijk kerkelijk leven, b.v. op het gebied van opleiding, kerkrecht en inzicht in de opvatting van sommige leerstukken, binnen de grenzen onzer Belijdenis, voordoen en het best zijn aan te duiden door de jaartallen '34 en '86, moeten voor zoover noodig en wenschelijk van liever lede tot eenheid worden gebracht. Niet wij, de Heere moet dat doen. Maar wij moeten in dien weg Hem dienstbaar willen zijn. Daarom zal ons blad niet eenzijdig de voor keur geven aan eene of andere denkwyze om trent de hangende kwestiën, maar aan alle gevoelens recht laten wedervaren en zich plaat sen op het standpunt der Synode van 1892, met eerbiediging van de grondslagen, waarop de Vereeniging van '92 rust. Wij zyn overtuigd, dat verschil van inzicht op ondergeschikte punten de eenheid in geloof en belijdenis en de broederlijke liefde niet behoort en behoeft te storen, en dat de ver schilpunten op broederlyke en elkander waar- deerende wijze kunnen worden ter sprake ge bracht. Kort gezegd. Dit Kerkblad begeert te zijn de uitdrukking van het; leven onzer Zeeuwsche Gereformeerde Kerken. Het wenscht aan haren opbouw te arbeiden, opdat hare meedere een heid langs den weg des Heiligen Geestes moge komen. Onze Kerken hebben eene heerlijke roeping voor land en volk. In het zich meer en meer ontwikkelen voor die roeping wenscht dit blad voor te lichten en te leiden en door 's Heeren hulpe tot eenen zegen te zyn. Het Zeeuwsche Kerkblad zal dus gaarne de tolk zijn van stemmen uit de Kerken, die be hoefte hebben zich uit te spreken. Het zal gaarne voorlichten en leiding geven, waar men dit begteérfc, ..'tijd zoover on,- bestek gedoogt Wij verwachten dan ook, dat een frisch kerke lijk leven deszelfs kenmerk zal zijn. Wij meenen na al het gezegde, dat het billijk is, als men ons zooveel mogelijk de officieële berichten en opgaven der kerkbeurten geeft en ook zich inspant, om ons blad ingang te doen vinden in de Kerken, opdat het gesteund worde, door het nemen van abonnementen en het toezenden van advertentiën. De Reuactie. NIET LATEN. Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgene wij gezien en gehoord hebben. Hand. 4 20. De Kerk des Heeren, gelijk zij zich onder den Nieuwen Dag zou openbaren, zien wij met den Pinksterdag, na de uitstorting van den Heiligen Geest, als strijdende Kerk optreden. In het laatst van Handelingen 2, wordt ons het gemeentelijk leven beschreven, het leven, gelijk zich dat naar binnen openbaarde. Zij waren volhardende in de leer der apostelen, en 111 de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. Maar er was ook eene roe ping tegenover de wereld. Daarvan lezen wij in Handelingen 3. In den naam van den Heere Jezus wordt lichamelijk en geestelijk liefde betoond. Petrus geneest den kreupele, die arm en kreupel was van zijn geboorte aan, en aan hem en aan de schare, door dit liefdebetoon en dit wonder van Jezns almacht getroffen, wordt het Evangelie der zaligheid verkondigd, nadat hier hunne zonden zijn aangezegd, ter wijl zij ernstig worden vermaand tot bekeerino- en geloof. Doch nu zien wij, hoe de voortgang van het Evangelie krachtigen tegenstand ontmoet. In Handelingen 4 wordt ons verhaald, dat de Joodsche Raad de apostelen Petrus en Jo hannes liet gevangen nemen en voorbrengen, om zich te verantwoorden over dat optreden, om in den Naam van den Heere Jezus wel te doen en te genezen en te prediken verlossing van zonden en het eeuwig leven door het ge loof in Hem. En nu neemt deze Overheid het besluit, om den jongeren des Heeren te ver- ZEEUWSCH KERKBLAD.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1903 | | pagina 1