ZEEUWSCHE EEREBODE Weekblad gewijd aan de belangen der Gerelormeerde Kerken. Redacteur, j3. jj. )V. JIlaarhamer. 4e JAARGANG. Zondag 5 October 1890. MIDDELBURG. No. 190. 4 OCTOBER 1890. V. D. M. te MIDDELBURG. Want (le HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning Hij zal ons behouden. Jesaja 33 22. Deze bode verschijnt eiken Vrijdagavond. Abonnementsprijs per 20 nummers fr. pp. (bij vooruitbetaling) f 0,50. Advertentiën van 1o regels - 0,30 Iedere regel meer- 0,05 Uitgever E. LE COINTRE M i dde l burg. Doch Samuel zeideHeeft de HEERE lust aan Brandofferen, en Slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren Zie, gehoorzamen is beter dan Slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen. I Sam. 15 22. Bijdragen en ingezonden stukken aan den Redacteur. Abonnementen en Advertentiën aan den Uitgever. i\ED. GE RE F. K. EK KEN. PREDIKBEURTEN. NOOROERKEK K. Voorm. half 10 uren, Ds. Klaarhamer. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. Avond zes uren, Ds. Klaarhamer. Cat. Zond. 23. Woensdagavond geen Lidmaten-Catechisatie. VLISSINGEN. H 1 o i n o Kerk. Voorm. half 10 uren, Ds. Hulsbos. Collecte voor de proceskosten. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. Avond zes uren, Ds. Hulsebos. Cat. Zond. 40. AXEL. Voorm. negen uren, Ds. Wolf. Namidd. twee uren, Ds. Wolf. Cat. Zond. 17. ZAAMSLAG. Voorm. negen uren, Ds. Vrolijk. Namidd. half twee uren, Ds. Vrolijk. Cat. Zond. 27. KOUDEKERKE. Voorm. negen uren, Lezen eener'Pred. Namidd. twee uren, Ds. Hulsebos. Voorbereiding v. h. H. Avondmaal. SEROOSKERKE. Voorm. negen ureu, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren. Ds. Wolf. GAPINGE. Voorm. half 10 uren, Ds. Wolf. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. VROUWEPOLDER. Voorm. negen uren. Dhr. Ploegers. Namidd. twee uren, Dhr. Ploegers. GRIJPSKERKE. Voorm. negen uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. ARNEMUIDEN. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. half drie uren, Lezen eener Pred. ST. LAURENS. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred, Avond zes uren, Ds. Wolf. POORTVLIET. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. Avond zes uren, Lezen eener Pred. THOLEN. X I e u w e Kerk. Voorm. half 10 uren, Dhr. Haverkate. Namidd. twee uren, Dhr. Haverkate. SINT MAARTENSDIJK. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. Avond half zes uren, Lezen eener Pred. OOSTBURG. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Avond zes uren, Lezen eener Pred. Tfoede-tditildcêe (^etejotmeetDe tkett. Offleiëele mededeeHfingen. Van den Kerkeraad van Middelburg. Kerkeraad van Middelburg (met Diakenen), gehouden Woensdag 24 Sept. 1890. De Voorzitter opent de vergadering met het lezen van Romeinen 13 en gaat voor in het gebed. De notulen der vorige vergadering worden ge lezen, goedgekeurd en gearresteerdevenzoo het korte verslag voor de Z. Kei'kbode. Ingekomen stukken De Voorzitter deelt mede, dat is ingekomen eene missive van 't bestuur der vei-eeniging /,de Ker kelijke Kas" alhier, inhoudende een overzicht van den staat harer geldmiddelen. Het bestuur deelt daarin mede, dat gedurende de eerste acht maan den van dit jaar aan collecten en vrijwillige giften is ontvangen eene som van f3310,965; de uitgaven bedroegen gedurende dien tijd f 2835,24. Voor de overige vier maanden worden de uitgaven ge raamd op f 2338.—, zoodat in dit jaar nog eene som van ongeveer f 1850,behoort te worden ontvangen, om 't bestuur in staat te stellen aan al zijne verplichtingen te voldoen. Wordt besloten ae gemeente hiervan raededee- ling te doen en het schrijven voor kennisgeving aan te nemen. Door gecoraraitteei-den tot de Dinsdag-avond zitting wordt gerapporteerd, dat eene aanvrage is ingekomen om bediening van den H. doop. Tegen belijdenis en wandel der ouders bestaat geen be zwaar; aan 't verzoek zal dus worden voldaan. Voorts is attestatie verzocht door een broeder, die voornemens is te verhuizen naar Arnemuiden. Ook hieraan zal worden voldaan na de gewone afkondiging in de samenkomst der gemeente. Door een der B.B. ouderlingen wordt overge bracht het verzoek van den lieer Bloch, evangelist voor Israël, om op 1 of 3 Oct. a. s. gebruik te mogen hebben van de Noorderkerk, ten einde een bidstond te houden voor Israël. Na eenige discussie wordt goedgevonden, dit verzoek in te willigen n. 1. op Vrijdag 3 Oct., onder voorwaarde dat ook eene collecte ten bate der Kerkelijke Kas zal gehouden worden. De Vooi'zitter stelt alsnu aan de orde liet ver kiezen van een tweetal uit het opgemaakt zestal bedienaren des Woords. De vergadering, daarop onmiddellijk tot stemmen, overgaande, wijst daartoe met meerderheid van stemmen aan de WelEerw. Heeren Ds. J. H. Feringa en Ds. N. A. de. Gaaij Fortman. Voorts wordt bepaald dat D. V. op Woensdag 1 October 's avonds te 8 uren, eene vergadering met de manslidmateri zal gehouden worden, om uit dat 2tal een Dienaar aan te wijzen, die daarna den Kerkeraad ter beroeping zal worden aangebo den. A. s. Zondag zal hiervan in de samenkomst der gemeente mededceling gedaan worden. Enkele oogenblikken worden gewijd aan 'tbe spreken van eenige punten, waaromtrent overeen stemming met de gereformeerde kerkeraden alhier op de voorgenomen conferentie van Donderdag 25 Sept. zal worden gezocht. Nog wordt goedgevonden aan den voorz. en den scriba op te dragen, op de volgende vergade ring ter tafel te brengen een lijst van de Kerken, ain welke een exemplaar van den brief aan de gemeente zal worden gezonden. Aan dezelfde broeders wordt opgedragen namens den Kerkeraad den WelEerw. Heer Ds. A. Littooij geluk te wenschen met zijne 25 jarige ambtsbe diening op 1 Oct. a. s.twee andere brs. worden gedeputeerd tot bijwoning van de kerkelijke her denking dezer gebeurtenis indien deze n. i. plaats zal hebben. Nadat de diensten voor den aanstaanden Zondag waren geregeld, voor 't geval ds. Sleeswijk Visser van Rijsoord aan het tot hem gerichte verzoek, om dien dag alhier op te treden niet mocht kunnen voldoen, sloot de voorz. den Kerkeraad en droeg een der brs. ouderlingen op voor te gaan in dank- 3 gebed.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1890 | | pagina 1