Weekblad gewijd aan de belangen der Gereformeerde Kerken 4C JAARGANG. Uitgever K. LE COINTRE NED. GEREF. KERKEN. Zondag 29 Juni 1890. No. 176. 28 JUNI 1890. ZEEUWSGHE KERKBODE jplEDACTEUI\ Y' j' yf* J^JLAARHAMER. V. D. M. te SfIDDSLBüRO. Wunt de HE ERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE<:,is onze Koning Hij zal ons behouden. Jesaja 33 22. Deze bode verschijnt eiken Vrijdagavond. Abonnementsprijs per 20 nummers fr. pp. (bij vooruitbetaling) f0,50. Advertentiën van 15 regels - 0,30 Iedere regel meer 0,05 M iddelburg. Doch Samuel zeideHeeft de HEERE lust aan Brandofferen, en Slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren P Zie, gehoorzamen is beter dan Slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen. 1 Sam. 15 22. Bijdragen en ingezonden stukken aan den Redacteur. Abonnementen en Advertentiën aan den Uitgever. PREDIKBEURTEN. MIDDELBURG. NOOROERKERK. Voorin, ka'f 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. Avond 6 oren, Us. Wolf van Serooskerke. VLISSINGEN. Hleino Kork. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Avond zes uren, Lezen eener Pred. Cat. Zond. 26. KOUDEKEKKE. Voorm. negen uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. Avond zes uren, Ds. Wijdoogjen. SEROOSKERKE. Voorm. negen uren, Dhr. Ploegebs. Namidd. twee uren, Ds. Wolf. GA PIN GE.~ Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. ST. LAURENS. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. AXEL. Voorm, negen uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Ds. Vrolijk. ZAAMSLAG. Voorm. negen uren, Ds*.Vrolijk. Namidd. half twee uren, Lezen eener Pred. POORTVLIET. Voorm. half 10 uren, Dhr. v. z>. Valk. Namidd. twee uren, Dhr. v. d. Valk. Avond zes uren, Dhr. v. d. Valk. THOLEN. Nieuwe Kerk. Voorm. half 10 uren, Dhr. F. J. Kossink. Namidd. twee uren, Dhr. F. J. Kossisk. VROUWEPOLDER. Voorm. negen uren, Ds. Wolf. Bevestiging van een Br. Diaken. Namidd. twee uren, Dhr. Ploegers. Avond zes uren, Dhr. Ploegers. G1ÜJPSKERKE. Voorm. negen uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee ureu, Lezen eener Pred. A RN EMUI DEN. Voorm. half 10 uren, Ds. Hulsebos. Bediening van het H. Avondmaal, Namidd. twee uren, Ds. Hulsebos. Nabetrachting. Avond 6 uren, Ds. Hulsebos. ST. MAARTENSDIJK. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. Avond half zes ureu, Lezen eener Pred. 006TB U KG. Voorm. half 10 uren, Ds. Wolf van Axel. Namidd. twee uren, Ds. Wolf. Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. 1 Korinthe 12 20. De tucht des Woorcls, die de Gemeente voortdurend behoeft, komt door den dienst van den Apostel Paulus in dezen brief, ge lijk over vele verkeerdheden, zoo ook over den naijver der leden onderling van wege het bezit van geestelijke gaven. En deze bestraffing wordt de aanleiding tot de ontwikkeling van het heerlijk leer stuk »de Gemeente is het lichaam van Christus In de verscheidenheid der gaven open baart zich de veelvuldige wijsheid, de god delijke vrijmacht des Driééenigen, en, naar de huishouding der srenade, bizonder van God, den Heiligen Geest, zich verheerlij kende in de roeping en toebereiding van het lichaam van Christus, hetwelk is Zijne Gemeente. Juist in die verscheidenheid van gaven zullen de leden als instrumenten des Heiligen Geestes elkander dienen, volma ken en zoo te samen mogen openbaren den rijkdom van haren Borg en de heer~ lijk held van de gedachten des vredes, die God, de Vader, van eeuwigheid over Zijne kerke in Zijnen geliefden Zoon had. Een ieder heeft dus te zien op de hem geschonkene gave, al is die ook nog zoo gering voor het uiter ijk aanzien, om daarin den Heere en de broederen te dienen, en daarin zalig te zijn. Dat deze waarheid wordt voorbijgezien, is mede eene der groote ellenden der Kerke in deze dagen. Worde het hare schuld voor den Heere. Het wringen der kerk in den vorm van een Synodaal genootschap met betrekkingenposten en salarissen heeft niet weinig daartoe bijgedragen. De kerke Gods is een door God en Chris tus geschapen levend organisme, een levend lichaam, levende door den Heiligen Geest, en Jezus Christus, de Heere, is daarvan het Hoofd, dat regeert, van Wien alle kracht in het lichaam uitgaat en met Wien al de 1 den vereenigd zijn door het zaligmakend geloof. De geloovigen zijn leden van Christus en leden van elkander. De Heere geeft zich over in den dood voor Zijn volk. De verlosteu behooren hunnen Heere uiet ziel en lichaam toe. Zij zijn ook schuldig voor de broederen het leven te stellen. Deze leer ligt in hare heerlijkheid en volheid in Gods Woord verspreid. Behalve in het O. Testament in menig^n psalm (ook benevens ps. 133) en in andere deelen der Schrift, vinden wij haar in het N. Testa ment, vooral in Romeinen 12, in ons tekst hoofdstuk en in Efeze 4. Zie ook Colos- sei sen 3 15. En welk is nu liet bizonder doelwaar-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1890 | | pagina 1