Weekblad gewijd aan de belangen der Gerelormeerde Kerken. NED. GEREF. KERKEN. No. 170. 17 MEI 1890. 4c JAARGANG. ZEEUWSGHE KERKBODE. j^EDACTEUH j3. jl. jV JKLAARHAMER. V. D. M. te MIDDELBURG. Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning Hij zal ons "behouden. Jesaja 33 22. Doch Samuel zeideHeeft de HEERE liïst aan Brandofferen, en Slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren Zie, gehoorzamen is beter dan Slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen. I Sam. 15 22. Deze bode verschijnt eiken Vrij dagavond. Abonnementsprijs per 20 nummers fr. pp. (bij vooruitbetaling) f0,50. Advertentiën van 15 regels - 0,30 Iedere regel meer- 0,05 Uitgever LE COINTRE Middelburg. Bijdragen en ingezonden stukken aan den Redacteur. Abonnementen en Advertentiën aan den Uitgever. PREDIKBEURTEN. Zondag 18 Mei 1890. MIDDELBURG. NOOR OERKERK. Voorm. half 10 uren, Ds. Klaarhamer. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. Avond 6 uren, Ds. Klaarhamer. Cat. Zond. 14. VLISSINGEN. Kleinte Kerk. Voorm. half 10 uren, Ds. Hulsebos. -Namidd. twee uren, Ds. Hulsebos. Avond zes uren, Ds. Hulsebos. Cat. Zond. 20. KOUDEKEKKE. Voorm. negen uren, Dhr. Havercate. Namidd. twee uren, Dhr. Havercate. SEROOSKEKKE. Voorm. negen uren, Ds. Wolf. Namidd. twee uren, Ds. Wolf. GAPINGE. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. VROUWEPOLDER. Voorm. negen uren, Dhr. Dalman. Namidd. twee uren, Dhr. Dalman. GRIJPSKERKE. Voorm. negen uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. ARNEMUIDEN. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. ST. LAURENS. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. AXEL. Voorm. negen uren, Ds. Wolf. Namidd. twee uren, D8. Wolf. ZAAMSLAG. Voorm. negen uren, l)s. Vrolijk. Namidd. half twee uren, Ds. Vrolijk.Doop. Cat. Zond. 15. POORTVLIET. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. Avond zes uren, Lezen eener Pred. THOLEN. Nieuw© Kerk. Voorm. half 10 uren, Ds. Broekhuijzen. Namidd. twee uren, Ds. Broekhuijzen. ST. MAARTENSDIJK. Voorm, half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. Avond zes uren, Lezen eener Pred. OOSTBURG. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Avond half zes uren, Ds. Bos van Schoon- dijke. Ybedetduilóc&z (^czcj'oziueetde Offlciëele mededeelingem» Van de Classes. Dinsdag 1.1. kwamen weder de Nederd. Geref. Kerken der gecombineerde Classes Zeeland door hare opzieners te zamen, om te beraadslagen over die zaken, welke alle deze kerken gemeenschappelijk aangaan, en ook over datgene, wat door een of an deren Kerkeraad niet tot een goed einde kon worden gebracht, of waarin hij de raad of hulpe der Classe wenschte te ontvangen. Ds Hulsebos opende de samenkomst, liet zingen Psalm 111 1 en 5, las voor Efeze 4 116 en ging daarna voor in o o 't gebed. De Broeders,met het nazien der credentie- brieven belast, rapporteeren, dat deze alle in orde zijn, en dat alle kerken zich ver bonden hebben, voor vast en bindend te zullen houden, al wat met meerderheid van keurstemmen is goedgekeurd, mits het blijke niet te strijden met Gods Woord, mits het niet tegen de aangenomen kerken orde zij, en aan den geestelijken welstand der kerk niet schade. Geen der afgevaar digden is aan iets anders gebonden dan aan Gods Woord, opgevat in den zin der 3 Formulieren van Eenigheid. De presentielijst wordt nu vastgesteld. Uit deze blijkt, dat 14 kerken tegen woor- dig zijn met 27 keurstemmen. De kerke raad van Sint Maartensdijk zond bericht, dat hij geen afgevaardigden kon zenden. Er waren 2 en later 3 broeders zonder keurstem aanwezig. De notulen der vorige vergadering wor den gelezen en na kleine wijziging goed gekeurd en geteekend. Het Moderaraen voor deze samenkomst is, Ds Vrolijk praeses, naar volgorde en bij keuze Ds Wolf van Axel scriba, Ds Klaarhamer assessor. Wordt goedgevonden, dat voortaan op de presentielijst de kerken in alphabetische volgorde zullen geplaatst worden tot ver gemakkelijking der stemmingen. Tevens woidt er op gewezen, dat het goed is, zoo de afgevaardigden van elke kerk bij elkander zitten. Op voorstel van den actuarius wordt goedgevonden een paar voorstellen, die te laat waren ingekomen bij de saamroepende kerk, nog op het agendum te plaatsen. Ds Vrolijk, wien dit is opgedragen, houdt de korte predicatie. De overige Dienaren spreken daarover hun oordeel uit. Er waren geen ingekomen stukken te behandelen, 7 bevat de aangehouden zaken. Al-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1890 | | pagina 1