ZEEUWSCHE KERKBODE Weekblad gewijd aan de belangen der Gerelormeerde Kerken. 29 MAART 1890. Uitgever K. LE COINTRE Zondag 30 Maart 1890. MIDDELBURG. No. 163. 4e JAARGANG. ACTEUR J3. jj. yj, JCLAARHAMER. V. D. M. te MIDDELBURG. Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEEREj is onze "Koning Hij zal ons behouden. Jesaja 33 22. Deze bode verschijnt eiken Vrijdagavond. Abonnementsprijs per 20 nummers fr. pp. (bij vooruitbetaling) f0,50. Advertentiën van 15 regels - 0,30 Iedere regel meer 0,05 Middelburg. Doch Samuel zeideHeeft de HEERE lust aan Brandofferen, en Slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren Zie, gehoorzamen is beter dan Slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen* I Sam. 15 22. Bijdragen en ingezonden stukken aan den Redacteur. Abonnementen en Advertentiën aan den Uitgever. NED. GEREF. KERKEN. PREDIKBEURTEN. NOORDERKERK. Voorm. half 10 uren, Ds. Kla.arha.mer, Bediening v. h. H. Avondmaal. Avond 6 uren, Ds. Klaarhamer. Nabetrachting. Vrijdagavond 7 uren, Ds. Klaarhamer. VLISSINGEN. Voorm. half 10 uren, Ds. Hulsebos. Collecte voor de proceskosten. Nam. twee uren, Ds. Hulsebos. Cat. Zond. 13. Avond zes uren, Ds. Hulsebos. Vrijdagavond 7 uren, Lezing eener Leerrede. KÖÏÏDËKËRKE. Voorm. negen uren, Dhr. v. Ki.uijve. Namidd. twee uren, Dhr. v. Kluijve. Vrijdagavond 5| ure, Ds. Veenstra. SEROOSKERKE. Voorm. negen uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Ds. Wolf. Vrijdagavond 5£ ure, Ds. Wolf. GAPINGE. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred, VROÜWrE POLDER. Voorm. negen uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. Avond zes uren, Ds. Wolf. GRIJPSKERKE. Voorm. negen uren, Ds. Wolf, Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. ARNEMUIDEN. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. Vrijdagavond 6 uren, Ds. Hulsebos. Voorbereiding en Openb. Belijdenis. ST. LAURENS. Voorm. half 10 aren, Dhr. Ploegers. Namidd. twee uren, Dhr. Ploegers. AXEL. Voorm. negen uren, Ds. Wolf. Namidd. twee uren, Ds. Wolf. Cat. Zond. 51. ZAAMSLAG. Voorm. negen uren, Ds. Vrolijk. Namidd. tweo uren, Ds. Vrolijk. Cat. Zond. 10. POORTVLIET. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. Avond zes uren, Lezen eener Pred. THOLEN. Nieuwe Kerk. Voorm. half 10 uren, Dhr. v. d. Koude. Namidd. twee uren, Dhr. v. d. Kodde. ST. MAARTENSDIJK. Voorm. half 10 uren, Lezen eener Pred. Namidd. twee uren, Lezen eener Pred. Avond zes uren, Lezen eener Pred. OOSTBURG. Geen opgave ontvangen. Van de Kerken, waarvan voor Vrijdagavond niets gemeld wordt, zijn geene opgaven ontvangen. ^ïbedeiduilécfdc (^.etej'ouueetde Xctkea. Officieel© mededeelingen. Van den kerkeraad van Middèlhurg. Iierkeraad van Middelburg (met Diakenen) gehouden Donderdag 20 Maart 1890. De Voorz. opent de vergadering met het lezen van Efeze 4 en gaat voor in 't gebed. De notulen der vorige vergadering worden ge lezén, goedgekeurd en gearresteerd. Ingekomen stukken: De Voorz. deelt mede dat enkele brieven zijn ingekomen van leden van genabuurde kerken, waarin deze verzoeken te mogen deelnemen aan het aanstaand H. Avondmaal. Alvorens hieromtrent wordt besloten, zal bij de kerkeraden der gemeenten, waarin zij woonachtig zijn, vernomen worden of daartegen bezwaar be staat. Voorts is van den raad eener naburige kerk het dringende verzoek ingekomen om onzen leeraar voor een Zondagmiddagbeurt te willen afstaan. De kerkeraad beslnit in overleg met den leeraar aan dit verzoek D. V. te voldoen op Zondag 6 April a. s. Door de Dinsdagavond-commissie wordt gerap porteerd dat bij haar zijn ingekomen Twee verzoeken om attestatiën van leden der kerk, die zich elders metterwoon gevestigd hebben of voornemens zijn dit te deon. Ook is ingekomen eene attestatie van eene zuster die uit eene naburige gemeente naar hier is komen wonen. Wordt besloten hiervan op de gebruikelijke wijze afkondiging te doen. Eene aanvrage om bediening van den H. Doop zal worden ingewilligd D. V. op Zondag 6 April. Tegen belijdenis en wandel der doopouders be stond geen bezwaar. Nog wordt door den scriba melding gemaakt van een bii hem ingekomen verzoek van een huis gezin uit Heinkenszand (man, vrouw en dochter) om te worden ingeschreven op het afzonderlijk lidmatenboek voor de verstrooide geloovigen. Wordt goedgevonden aan dit verzoek te voldoen. Aan eene commissie van drie leden uit den Kerkeraad wordt opgedragen een onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van een woonhuis, om te worden ingericht tot vergaderzaal. De volgende vergadering zal deze commissie hierover verslag uitbrengen. Alsnu geschiedt voorlezing van een concept-^ antwoord op een onlangs ingekomen verzoek attestatie van een broeder, die zich bii zich zelf levend deel der kerk alhier hee' - rf n f Het concept wordt dor- A -xccevoeg keurd en zal aldus aan zonden worden. De "Voorzitter stelt than? behandeling van de oor - de orde-deTbrderej roepingswerk. Na e- -««P» «gelmg van het be- hiervan liet artik^. bespreken Worat wordt dat het c 1Lva^gesteld> waarin bepaald Zen worl ~"rSfc de oudste vacature zal be- der stad in P .?n da,j de bestaande verdeeling wtVn n wijlcen zal gehandhaafd worden. ff! *s t gevorderde uur moet de behandeling- overige gedeelte dezer regeling uitgesteld woeden tot de volgende vergadering. Nog wordt bepaald dat smalle kerkeraad zal' gehouden worden Donderdag 27 Maart van 6 tot /- ure, op welk uur de breede kerkeraad zal aan vangen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1890 | | pagina 1