Je Blad, We geling 's nieuwsblad C^suitahS I oritfife gesprongen handen •It w van Vrijdag 31 December 1926 No. 52 BURGERLIJKE STAF£D 5 WIHTERPRIJSVRaAG m 2000 SCHITTERENDE PRIJZEN Jf WlffTEP PRIJSVRAAG MO RI AAM- BAV ook Uw merk zal zijn. VLISSIHGEH van 23 Dec.29 Dec. 1926. Ondertrouwd G. R. A. Desitter 26 j. en W. Bannier 20 j. Getrouwd: F. J. Gombert 22 j. en M. S. Minneboo 24 j. C. P. v. Dijke 26 j. en M. E. M. Bukkens 24 j. BevallenH. C. Groen geb. Verheijden d. A. A. C. Meijer geb. Rademaker d. J. C. Dingemanse geb. Meeuse z. F. Izeboud geb. v. d. Maas d. C. M. A. Slabber geb. Graafmans z. OverledenP. Meliton man van C. Ectevarria 42 j. M. C. C. van Dierendonck wed. van H. Agema 70 j. M. Woltering wed. van W. Luwema 63 j. A. Goedegebure ft. 17 j. T. van 't Hof wed. van W. van Maanen 65 j. MIDDELBURG van 23 Dec.—29 Dec. 1926 OndertrouwdA. Bedet 30 j. en A. E. Pettersson 26 j. M. Dunnes 30 j. en P. Barentsen 24 j. Getrouwd P. de Vries 23 j. en E. H. Janse 23 j. P. Vermaas 29 j. eri A. Gabriëlse 32 j. BevallenBostelaar—Bos d. M. Schrler—Krijger z. M. van Öoeijenvan der Heijden d. Overledenj, C. Adriaansen 85 j. weduwe van A. G. Verkroost H. F. Castenmiller 45 j. ongeh. zoon L. Lauret 76 j. geb met Th. Lauret C, Waterman 92 jaar weduwnaar van I. de Hooijer E. Bliek 73 j. wed. van I. C. Bliek A. P. de Ridder 80 j. wed. van W. C. Haverkorn M. Maas 91 j. wed. van J. Flipse D. Dirkse 14 j. zoon van P. Dirkse w. j C. Leijnse 47 j. gehuwd met H. P. C. Pundke M. j. de Troije 27 j. gehuwd met C, E, Gillissen W, Haccou 91 j, weduwe van A, van der Plank C, Koppejan ongehuwde zoon j, van de Berge 3 mnd, zoon van C. van don Berge—Jansen van Roosendaal. HISTORICML ANECDOTÊN. De FrSnsche graaf De Rochcchouart, die als gene raal in Russischen dienst met de Verbonden Mogendhe den in 1813 streed, verhaalt, dat op een buitenpartij, die in een plaats, waar troepen van verschillende nationali teit zich ophielden, gehouden werd, een Russisch officier een leelijken flater sloeg. Er kwam in den tuin een stoel te kort en de officier wilde dien uit de tuin^aal gaan halen, toen hij iemand op hot terras zag aankomen. Daar de man eenvotid'g gekleed was, dacht de officier in hem iemand van het dienend personeel van den gastheer te *ienhij wenkte hem dus en beval hem een stoel te brengen. Dadelijk, majoor, antwoordde de.aangespro kene. Ha eenige oogenblikken verscheen aan den uitgang dei turnzaal een breede staf Zweedsche officieren, die naar het gezelschap, dat reeds in den tuin was en waarbij de Russische majoor zich bevond, toekwam. Tusschen dien staf liep de man, wien de stoel besteld was, een flinke fauteuil torsende. Hij plaatste hem bij den onthut sten Rus, die niet weinig verbaasd was, dat al zijn col lega's oprezen en het militaire saluut maakten. Kleine diensten, zei de brenger van den stoel in de Fransche taal, onderhouden de vriendschap, maar ik mag zeker, wel weten, wien ik dat kleine genoegen heb inogen verschaffen De Rus noemde stotterend zijn naam r Majoor Lerihof. Het is mij aangenaam kennis te maken, zeide de ander, ik heetBernadotte, ook wel genoemd Kroonprins van Zweden. De Rochechouart zegt, dat deze grappige daad van den gewezen sergeant Bernadotte, die het, zooals men weet, vijf jaar later, tot Koning van Zweden bracht, grooten invloed had op den verderen loop van het feest, dat veel van zijn ouüe deftigheid verloor en gul en hartelijk tus schen de elkaar vreemoe militairen eindigde. Keizer Alexander lachte er hartelijk om en riep uit: Die Franschcn, die Franschen, tusschen twee doodsge varen in weten ze nog hun goed humeur en hun vroolijk karakter te bewaren Mlcinel de Ruyter sneuvelde enkele dagen na den dood van Turenne Madame de Sóvigné, die 't nieuws hoorde, en die zich de geschiedenis van de acht maar schalken herinnerde, die men na den dood van Turenne „gecreëerd" had, vroeg hatelijk aan iemandDe Hol- landsche krant vertelt, dat de vijand op zee heeft ver loren en dat de Ruyter hun Turenne was. De Hollanders kunnen zich troosten, ik beklaag ze niet, maar ik ben er van overtuigd, dat ze nooit acht admiralen kunnen maken. Koning Frederik 11 van Pruisen zag in Sileziëeen bedelmonnik op een paard over straat rijden. Hij zond een van zijn hovelingen op den man af en liet hem zeg gen „Gij rijdt daar op een kostbaar paard, maar daar mee volgt gij maar slecht uw Heer en Meester na, die zich tevreden stelde met op een ezel te zitten. U hebt gelijk, antwoordde de monnik. Maar wat moet ik doen? Sinds de koning alle ezels tot hovelingen benoemde, kon ik wel niet anders dan op een paard kruipen. De beroemde Joachim concerteerde eens te Londen. Hij l ep te Londen een kapperswinkel binnen om zich te doen scheren. Haar knippen vroeg een bediende, die Joachim niet kende, en de lange haren van den violist voor een jong 'lensch bespottelijk vond. De kunstenaar antwoordde „Ik wil geschoren worden". Joachim verbood hem ten strengste, er ook maar aan te komen. Toen probeerde de kapper't anders „U wordt al hier en daar grijs, zei hij, 't beste middel is, uw haar wat korter te dragen". Joachim weigerde, en toen de kapper aan 't eind vroeg „Twee rnillimetertjes maar, meneer riep de artist boos uit„Laat me met rustDe kapper deed verontwaar digd en hij zei met groote minachting: „Zóó lijkt u op een violist." Op zekeren dag zei Mozart Hoor eens, Haydn 1 ik zal een stuk componeeren, dat gij, op 't eerste gezicht op de piano niet zult kunnen spelen. Best mogelijk! gij kunt wel zoo'n dwaze compositie op papier flansen, dat niemand ze kan spelen. Heen, neen 1 ik zal zelf de compositie wel kunnen uitvoeren. Hu dat zou ik wel eens willen ziénzei Haydn. Wedden, om een fijn soupeetje vroeg Mozart. Top! riep Haydn. Binnen vijf minuten had Mozart zijne compositie ge reed. 't Was een heel eenvoudige melodie, en Haydn speelde ze aanvankelijk vlot en vlug. Maar eensklaps hield hij op met spelen. Tegen het slot kwam toch eene passage, die kort en gooH dnnr menschenhanden niet kon uitgevoerd worden. Teiwiji ueide handen zoo ver mogelijk van elkander verwijderd de toetsen aanraakten, moest eenklaps een toets in 't midden van 't klavier worden aangeslagen. Zeg, waarde Maestro riep Haydn, die greep is kort en goed door niemand uit te voeren Glimlachend zette Mozart zich nu voor de piano, en speelde het stukje met beide handen natuurlijk, en (min der natuurlijk, maar daarom niet onnatuurlijk) met den neus. Dien eenen aanslag in 't midden, terwijl rechter- en linkerhand aan de uiteinden Van klavier beziI;: v.en, voerde de groote virtuoos uit door zich haastig te bukken en even met zijn neus den toets aan te raken. Weet u wat, zei de gast tot de gastvrouw, uw man komt daar juist aan, laten mijn vrouw en ik nu achter dat gordijn gaan staan en zegt U hem dan, dat wij niet konden komen. Dan komen wij ineens te voor schijn en zullen hem verrassen. De gastvrouw vond het best. Toen haar echtgenoot binnen kwam, zei ze,: -4- O, Karei, wat is dat jammer, meneer en mevrouw Hendriks kunnen niet komen Waarop de echtgenoot antwoordde: Jammer? Ik ben dol blij, dat die ellendige snoevers wegblijven. Een oud vrouwtje, dat nog nooit aan zee geweest v/as, was erg onder den indruk, toen zij die voor het eerst zag. Ze besloot een flesch met zeewater mee te nemen en toonde die vol trots aan haar echtvriend. Maar waarom heb je die flesch niet vol gedaan vroeg deze. Hou, dat is ook wat, stomkop, was 't antwoord, ik moest toch ruimte overlaten voor als het vloed wordt. Mevrouw Owee vertelde in kleuren en geuren aan een vriendin de romantische gebeurtenis van den vorigen avond, toen er ingebroken was Hatuurlijk, zei ze, aten we soep O, maar dan heeft niemand van jullie natuurlijk iets gehoord, zei de vriendin. Verstrooide professorDe vloeistof, die ge hier ziet, is zoo vergiftig, dat een enkele druppel, geplaatst op de tong van een kat, den sterksten mensch zou dooden1 De huurder van het nieuwe, moderne huis ging naar den eigenaar en vroeg om een nieuwe deur. Een nieuwe voordeur? riep de eigenaar uit, hoe komt u daarbij Het is een nieuw huis en u woont er pas een week in 1 Ja, dat weet ik wel, zei de huurder, maar ik had de hond aan de deur gebonden en toen kwam er een kat voorbij 1 De automobilist wandelde het antiquaire winkeltje in het kleine stadje binnen. Ik moet een mascot hebben, zei hij. om voor op mijn wagen te plaatsen, zoo'n lollig poppetje. Heeft u niet een of ander mal kereltje, ee idioot oud mannetje of zoo, hoe krankzinniger hoe liever Vader riep het winkelmeisje naar achteren, daar is iemand voor U. Mevrouw OweeLieve hemel, daar hebben we net een man overreden. Juffrouw Qwee Hou toch je mond, moeder, als iemand ons hoorde, zou hij denken, dat we nog nooit in een auto hebben gezeten. Heb je je behoorlijk gedragen in de kerk, vroeg tante aan Henkie. Hatuurlijk, zei Henkie, ik hoorde de dame achter mij zeggen, dat zij nog nooit een kind had meegemaakt, dat zich zoo gedcoeg als ik. Zakenman in den dop. Een juwelier gaf zijn zoontje op z'n verjaardng een kom met prachtige goudvisschen. Dë volgenden dag waren alle visschen dood. „Hoe komt dat vroeg de Vader. „Wat heb je met die vischjes uitgevoerd?" „Hiets, vader I Ik heb ze alleen getoest, om te kijken of het fcht goud waal" ftSIOprflM CtU itlvtttt Y-^\ m „HU». K.v. VRBBBNIGDB BBBHURIRKBS AM MCLAMn tWIJNDRBCHY. •av.ft ik BB k 1/ u i Mê Het werkelijk goede middel bij winterhanden, wintervoeten, schrale lippen en ruwe huid van handen en gelaat is PUROL Doos 30-60-90 ct. Tube 80 ct. dat „BiSEor um- A*Lf3»92laarAa Raadpletg steeds de „UlTRO£PRIHr HM Ig In Uw b#l»nn Toch hield de kapper volt In uw hals zijne heusch te lang. ADVERTENTIËN HOOFDPRIJS. /wij?«j - o. Slaapkamerameublement j A' I Bij Apoth. en Drogisten

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 9