W. P. Maljers J. i. Cozljn HET RIJWIELHUIS DE TOKO J. van Graafeiland F. MERK ADRI AANSE P. van Kuijk L. Versluijs P. de Koning D. P. Cornelisse J. J. Julianus L. P. Good A. Labruijère J. A. J. Seymour ZEEUWSCHE PIANO EN ORGELHANDEL FIRMA F. B. DEN BOER Fa. A. Hoogenboom c. jTbliek Firma Sam van Os Café „Juliana" a. a. de steur D. SCHINKEL j. j. van beers Pz. j. minderhoud" A. VAN DAMME s. frank s. HEINE P. Boone I. A. Willemsen P. Joziasse L. Timmerman Hollebrandse W. Minderhoud A. J. Deïst F. P. Feij A. J. LAHR C. J. DAMMAN Vleesctihouwerij C. J. Rijke Firma J, Konraad Zoon N, V. J. G, en J. J. ut HARST Banketbakkerij Gebroeders van Dort C. L. Jongepier I. J. Leijnse J. BOONE, en Echtgenoote MIDDELBURG A. Wacker J. de Bree Verkoophuis J, W. MINDERHOUT J. Gabriëlse en Fam, J. C. NEVE D, FLIPSE, Kaas- en Vischhandel W. P. Cornelisse J. DINGEMANSE" VleeschhouwerijHakker pi p. f. Langeviele J. BOTTING R. R. Augustijn C. Rozemond B. F. TE ROLLER WED. J. v. d. DRIEST J. C. Merk Jr. H, M. J. Hoogesteger pf. A. v.d. Welle Zn. KOUDEKERKE ZOUTELANDE O. W.-SOUBURG J. JANSE Ritth.str. A 138 Souburg BIGGEKERKE. s. DOMBURG. AAGTEKERKE RITTHEM ABEELE BRIQDAMME ST.-LAURENS WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 31 DECEMBER 1926 A. van Heijl, sigarenh. Noordweg M. Passenier, cementwerken j. Cappon Bakkerij Noordsingel A. Midevaine, N. Oostersche str. hi. Wouters Lz en Echtgenoote Hoogesteger L. Geere K 316 VI. de Regt Bakkerij Molstraat 84 (ongepier in groenten Nederstr. Cohen, slager Gravenstr. 247 de Rijke, melkh. Gravenstr. 256 F. Hooykamp, bakk Gravenstr W. j. de Schipper, bakker. L. viele Dingemanse, Domb. Schuitvlot Reijnhout, Domb. Schuitvl. 214 Boogaard )r H. Q Wessels, Cafe. Teerp.h. de Priester in groenten Vlasm. C. v. Aartsen, bliksl. Pottenmarkt A. A. de Troye, café Pottenmarkt Hamelink, Fruith., Langeviele Kraak, melkh., Lange Geere Stroo, café Rouaansche kaai v. Zweeden.café Kinderdijk P24 Y. Lafeber, manufac. Korendijk Louws, wink. Nieuwpoortstraat W. Bostelaar, gr. gj m. Bellinkstr. P. v. Loo winkelier Bellinkstr. 179 L. janse, Nieuwstraat G214 A. de Steur, bot., kaash. Segeerstr A. C. Burghardt Heerenstr. 130 Beheerder „Drukkerij De Lange Jan" wenscht zijn geachte cliëntèle een Ge- lukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. Lange Delft B 144 Middelburg granietwerker, wenscht zijn geachte cliëntèle een Qelukkig Nieuwjaar. Wagenplein P 6. In Tuin-, bloem- en landbouwzaden. p f Kleine Werfstraat T 29 P Ondergeteekende wenscht zijne ge achte cliëntèle een Qelukkig jaar toe. H. HUBRECHTSE, Agent Firma P. de Gruyter Zoon In Koffie, Thee, Cacao en Melange. p. f. Slager Kromme Weele Middelburg Ondergeteekende wenscht zijne ge achte cliëntèle een Qelukkig jaar toe. C. SCHOE, Agent Firma P. de Qruyter Zoon In Koffie, Thee, Cacao en Melange. p.f. Schoenhandel Oude Kerkstr. p. j. „Café de Beurs" Dam Nederstraat p. f. Rund- en Varkensslager Mr. Smid p. f. Nederstraat O 110 p. f. Café Nederstraat p.f. Fotohandel Nederstraat O 187 p. f. Mark K 7 p.f. Sigarenh. Langeburg 107-108 p. f. Lange Burg 22 p. f. Coiffeur Lange Burg B 23 p, f, VlisalngscheitrAAt 56 Bij de intrede ven het nieuwe janr onzen vrienden en begunstigers hartelijke gelukwenschen aangeb. j. DE HAMER, Slager Vliss.str. p.f. Mr. Smid Varkensmarkt Vrachtautodienst Veerscheweg T234 Café ,,'t Zinke Toogje" Huishoudelijke Artikelen. Pottenmarkt R177 Schoenmaker. Korte Qeere K 368 p.f. Café „Vlasmarkt" Vlasmarkt L25 p. f. Hotel „Eendracht" Varkensmarkt Ondergeteekende wenscht zijn geachte Cliëntèle van Middelburg en Omstreken een gelukkig Nieuwjaar Varkensmarkt, Middelburg Mag. „De Zwaluw" p f Lange Delft 89 in fijne Vleeschwaren, comestibles en delicatessen p f Korte Delft F 21 Mr. Loodgieter p f Heerengracht 22 Langeviele Pt Magazijn van Ijzerwaren en Huishoude lijke Artikelen, p f Domburgsch Schuitvlot 204-205 p.f. Limonadefabriek Wal Timmerman en Aannemer p Langeviele K 213 pl Korte Burg p. f. p. f. Rijwielen, Motoren, Automobielen, Sportartikelen, Agent Burgers E.N.R Telefoon 453 Koloniale waren Pl p f Grossier in Chocolade Langeviele pf Telefoon 345 Smid, Rijwielen, Motoren p f Noordplein p f Vleeschhouwerij Hofleverancier Markt K 5 pl alager Dampoort Vischhandel o, f. Segeerstraaat Qrossier en winkelier p.f. Pottenmarkt K 171 Handel in rijwielen en kachels P' I» Qravenstraat in Fijne Vleeschwaren P- Qravenstraat Handel in melk, beter, eieren, aard appelen en groenten P- 1- Langeviele K220 Rijwielhandel P- f»Langeviele Handel in Manufacturen Langeviele 195 Melkialon „De Nieuwe Landbouw1' In brandstoffen en kruidenierswaren P' Lange Geere Veehandelaar P- L Noordweg R44 C. v. d. Heide Rijwielhersteller. F. N. Grims en Echtg. Schilder. Maas Az. en Echtgenoote. A. Wielemaker Wz. M. Barentse en Echtg.Groentenh. G. de Regt. Molenaar. M. Kesteloo in Groenten. P. Maas en Echtg. Melkslijter. W. Maas en Echtg. Timmerman. Botting, Slager. Botting, Slager. P. Polderman en Echtg. inGranen C. Dingemanse en Echtgenoote. W. Bakker Kleermaker. C. v. Noppen en Echtg.Timmerm. Moerman en Echtgen. Bakker. Polderman en Echg. Café G, A. Rooze Manufacturen. jobse Ambten, ter Secretarie. A. janse en Echtgen., Conducteur jac.WielemakerenEchtgGroenten N. Bosschaart en Echtg.Groenten L. Geschiere en Echtg.Landbouw. A. Hovijn en Echtg. in Groenten A. Barentse en Echtg.in Groenten G. izebout en Echtg., Bakker. Verhage en Echtg. in Kolen. de Witte en Echtg. in Groenten Wielemaker Melkrijder. Rooze en Echtg. in Groenten Kesteloo, Melkrijder. W.Wielemaker enEchtg.Groenten Koppejan en Kinderen. L. v. d. Velde Rijwielhandel Wielemaker en Echtg. Melksl. -. Stroo, Melkslijter Agent Burgers E.N,R. Rijwielen en Naaimachines Pl P. de Visser Gz. j. Bimmel en Echtg., Bakker. Chr. van Haar en Echtgenoote. Verhage Wz., en Echtgenoote. Rijwielhandel P* de Vlieger, Bakker. Melis, Timmerman, a. Gebr. Baljeu, Schoenmakers. C. Daniëlse, Koopman. A. Dingemanse en Echtgenoote. P. Huige, winkelier, Marnixplein. A. van Leeuwen, Kolenhandel Wed. P. Suurmond CaféTida Kira Mej. F. de Vries in Modes. A.G.Kruithof Fotograaf Kanaalstr. L. P. Olijslager Mr. Schilder. |oh.v,d. Weel en Echtgen. Winkel. C. Sonius Barbier Kanaalstraat Carliei „De Faam". Daalhuizen slagei ij Kanaalstr. de Smit Winkelier S. de Pagter Jr.en Echtg Wagenm. j. bostelaar Slager A. C. Kruithof Mag. „De Ster." M. Strijd, Sigarenhandel. L. Hermes Rijwielen en Kachels H A. Cijsouw, Winkelier M. Dorleijn en Echtg. Winkelier P. C. Dobbelaar, Winkelier. C.J.deMunckHorlogerOranjeplein M. Arendse Mzn.. Winkelier L. Ovaa Winkelier Vliss.str, 67 A. van Maldegem Aannemer, j. de Nooljer en Echtg. winkelier A. P. Cornells WlnkeT. Nleuwetr, Fam.Verhoeff GroentenGr.Abeele C. Flipte Café N. Abeel? C. W. Cijsouw en Echtg. Graanh. A. Kruithof en Echtg. Aannemer P. Geldof Bode Vlis straat H.G.vanDijken echtgen.Timmerm P. Cevaal Melkslijter Ritth.str. I. Bril Schilder Middelb.straat G. de Meijer, bakker Souburg J. W. Godeschalk M. Godeschalk-Baljeu p. f. Nieuwe Vlissingscheweg C 124 Slagerij 't Wissel p f West-Souburg Café „Marnix" pf West-Souburg C 13 Slagerij Pf Kanaalstraat Brood- en Banketbakkerij P f Souburg Pf Souburg Sluit alle mogelijke verzekeringen Ook huizen bouwgrond te koop Pj C. Jobse en huisgezin A. Bimmel en Echtgenoote P. Janse Az. en Echtgenoote J. Janse en Echtg., Schilder Z. Zachariassa, Vrouw en Zoon Biggakarke metterwoon Wanschen U zegen in 't nieuwe jaar En voor levering biggen, zijn ze altijd klaar. 5# S.' L. D. Adriaanoe, Manufacturer Bimmel en Echtgenoote Geertse, Fruithandel de Kam, Commissionnair van Keulen, Schoenm,, Barb. Louwerse, Koopman Minderhoud Chr.zn, Passenier, Mr. Schilder de Pagter, Timmerman de Pagter, Fruithandel van Sluijs, Ons Belang. Roelse en Echtgenoote Trieller, Stoffeerder Hotel-Restaurant „Wilhelmina" p. f. Domburg Oarage, Rijwielhandel, reparatie-inricht, p. f. 't Villa Park Domburg P. Faasse en Echtg, Rijwielhandel D.W.OverwegenEchtg.Timmerm. Js. Boogaard en Echtg. Winkelier C. Kerkhove Commissionair. hv. d. Driest Leurder Automaat. Jobse Vrachtautodienst. C. Joosse en Echtg. Winkelier. G. Janse en Echtgen. Schilder Jb. Janse Gz., Schilder. L. Machielse en Echtg., Bode P. Machielse en Echtgenoote. Meijers en Echtgenoote, Smid M. Luteijn en Echtgenoote, Smid A. Breel en Echtgenoote. A. Marijs en Echtg. Winkelier A. Poelman en Echtg. Timmerm. P. Schout en Echtgenoote A. Wattel Groentenhandelaar. C. M. Kleppe en Echtg. Molenaar. A. Barentse en Echtg., Bode. L. v. Eenennaam Echtg. Winkelier G. M. Janse in Groenten. Rijksgedipl. Hoefsmid en Land- p f bouwwerktuigen. W. P. Davidse Schilder, P. de Ruljwscher Bakker. P. Passenier en Echtg. Timmerm. v. d. Broeke en Echtg.Winkelier de Bree en Echtgenoote. Botting en Echtgenoote. A. Kerhove en Echtg. Petroleum L de Visser en Echtg., Molenaar A. Flipse Noordweg S 237

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8