lUitaiUJil H. H. F. Fastenau W. M. Haccou VOLKSKLEEDINGMAGAZIJN Wed. J. H. BURGERS J. J. van der Burg J. GOETHEER F. OTS A. NOOM P.J.HAAZE, J. VAN BOVEN C. J. PAUL J. J. de Vlieger P. J. ROOS M. J. de Rijk Firma Wed. R. Haarsma Opticien Schroote C. B. van Zwienen C. J. van den Hemel F. Landsman Fa. KOPMELS, Leder- en Fournlturenh. Scheldestraat G. Bliek J. Geldof P. Steketee M. Imanse A. van Bloppoel N.V. Mij. voor Handel in Ijzerwaren en industriëele Benoodigdheden voorheen Gelukkig Nieuwjaar D. C. Machielse C. D. van Noppen A. F. Baljeu A. de Visser J. de Hamer L. DE NOOIJER Firma H. van de Vrede Sigarenmagazijn Erven Wed. W. Janssen N.V. „ALTHY W. GELJON G. G. VADER lo P. A. de Waal A. VISSER W. MUSTE Firma L. J. ZIETSE M. Schoenmaker F. D. G. PRINS L. K. Leij dekker W. Hendrikse G. M. de Nooijer J .A. Maes Wed. M. Scharloo Ko Harinck J. Weijermans Jac. de Visser L. CIJVAT Singer-Maatschappij J. J. van der Bel A. van Wijk, KI.Markt 56 Firma J. J. Klijberg Firma T.Manse-Damave Firma Bouman J. J. v. d. Sande POL D. Kodde J. H. van Bezooijen Radio Vlissingen S. Antheunis Maison Salet Gebrs. Van Damme A. Caljé ARMAND BENIEST «1. Dekker C. DE NOOIJER «1. C. Auer «1. Buurman. F. van den Heuvel W. J. van Uxem Sr. Hotel, Café-Restaurant „Monopöle" W. D. Coomans W. J. v. Uxem A. R. MUIIer M. J. Eekman N. V. Sanitas C. A. du Pon N. P. de Roos Gelukkig Jaar toe C. Poppe P. van Stee J. J. TOUSSAINT VULLING N. Corveleijn Fa. Georg van Dalsum en Zonen Leon de Groot R. Peeman A. ROELSE Ph. J. de Rooy J. Ph. GILLISSEN lv.' lv' H. SCHOE lv VAN DAMME's PIANO- EN ORGELHANDEL 'k Hoop dat het nieuwe jaar U allen Veel geluk en voorspoed brengt; En dat U, met natte voeten, Steeds ons prima leer gedenkt. L. GOEDBLOED Jr. Scheldestraat 18 WESTKAPELLE. VEERE NIEUW- ST. JOOSLAND OOStKAPELLE. SEROOSKERKE. QAPINQE VROUWEPOLDER. Willem Duvekot en Echtgenoote WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 31 DEC. 1926 Stad- en Iandgenooten een Voor spoedig Nieuwjaar. J. POPPE. Café „De Nieuwe Beurs" West straat 10 bij de Groote Markt. Goede consumptie Ruime stalling p Walstraat 74 in Fijne Vleeschwaren p f St. jacobstraat 31 Magazijn „De Blauwe Bril" p f St. Jacobstraat 14 Vleeschhouwer p f St. Jacobstraat 83 Horlogemaker P f Sigarenmagazijn Kleine Markt 9 Boekhandelaar p f St. Jacobstraat 16 p i Mr. Schilder Qravenstraat 18 Handel in kruidenierswaren, enz. en handel in brandstoffen p f Marinestraat 22 In Manufacturen p f Palingstraat 10 Slager. Qravenstraat 23 P f p f Kruidenierswaren, Sigaren Tabak Hendrikstraat 16 Ondergeteekende wenscht zijn vrienden en begunstigers een Koudenhoek 26 Café 't Centrum. Prima Amstelbier p. f. Walstraat 45 bakkerij p. f. Koudenhoek 15 Bloemenmagazijn „Flora" p f St. Jacobstraat Café Zeeuwsch-Vlaanderen p. f. Koudenhoek 9 Rund- en Varkensslagerij p f Hendrikstraat Van der Manderenstraat 34 Nieuw straat 21, Handel in branstoffen wenscht zijn geachte cliëntèle een voorspoedig Nieuwjaar toe. Drogisten p f Hendrikstraat 18 A. VAN DE VELDE pa |a Nieuwendljk 45 Pf Ijzerwaren en Qereedschappen P» Walstaat 106 Pf Koloniale- en grutterswaren Bloemenlaan 28 Vleeschhouwerij p. f. laste elstraat p. f. broodbakkerij Kasteelstraat 93 Vliss. Melkinrichting en Fabriek van p. f. Melkproducten. brood en banketbakkerij p. f. Walstraat 121 in Manufacturen en Confectie p. f. Scheldestraat 26 Coiffeur p. f. Kasteelstraat 64 Verfwaren, Vernissen, Qlas. Drogisterij pf Verkuyl Quakkelaarstraftt 66—68 Sigaren, Sigaretten, Tabak, Qas- en Electrische Lampen, Religieuze Artikelen p f Qroote Markt 14 Rund- en Varkensslagerij p f Noordstraat 50 Metselaar en Stucadoor p f Spuistraat 11 Kruidenierswaren p f Lepelstraat 11 Café Bellamypark 1 De geboycotte Sigarenwinkelier wenscht alle vrienden en vijanden een Qelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. St. JacoPstraat 6 brood-, beschuit- en banketbakker p. f. Scheldestraat 24 Café-Restaurant p. f. Walstraat 36 Coosje Buskenstraat 72 P- f- WED. W. TUK Handel in Tabak, Sigaren, Sigaretten, en Suikerwerken p. f. Van Dishoekstraat 1 Handel in Koloniale Waren en Wijnen p. f. Scheldestraat 8 J. DE MOOY Café-Restaurant „Metropole" wenscht aan Vrienden en Begunstigers Voorspoedig Nieuwjaar. p. f. p. f. Eenig depót te Vlissingen Walstraat 33 Magazijn van Hoeden en Petten 'eachte cliëntè ig Nieuwjaar. wenscht zijn geachte cliëntèle een ge lukkig Nieuwjaar. p. f. Schoenmagazijn Walstraat 45 P- VLISSINOEN p. f- 1 Januari 1927 Huis van ongeregelde Qoederen, Lepel straat 7, wenscht hare cliëntèle een Gelukkig Nieuwjaar. kachel- en rijwielhandel p. f. Qroenewoud 37 P f Slager St. Jacobstraat 9 In Kruidenierswaren p f St. Jacobstraat Loodgieter p f St. Jacobstraat 25 p 1 St. Jacobstraat 22 wenscht zijn Cliëntèle een Qelukkig Nieuwjaar. D. J. LABRUIJÈRE Groenewoud 39 Mode de Paris Qroenewoud 38 P f p f St. Jacobstraat 7 Dames- en Heerenkapper p f Walstraat Piano- en Orgelhandel p f Walstraat 74 Timmerman en Aannemer p f Hendrikstraat 10 p f Qroenewoud 68 Vlissingen z n Drogisterij Lepelstraat P f JL t Coiffeur Ijzerwaren, Wasch- en Wringmachines p f Walstraat 86 Timmerman p. f. Vrouwestraat 27. in porcelein en kristal p f Walstraat 80 Rund- en Varkensslager p. I. Vrouwestraat 26. DrogisterijSchilder p f Walstraat 70 Kuiper Bouwen Ewoudstraat 5 p f Schoolstraat 15 (werkplaats) Langs dezen weg wenscht onderge teekende zijn geachte Klanten en Ken nissen een Qelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar J. CORVELEIN. Hotel Café-Restaurant „Suisse" Nieuwendijk 3 Met dankzegging voor de begunsti ging in 1926, wenscht ondergeteekende zijn Vrienden, Kennissen en Klanten een Qelukkig en Voorspoedig 1927 NIKUWKNOUK 4. Café-Restaurant „Buning" p. L P f Kleine Bazar St. Jacobstraat 4 P f Luxe brood- en banketbakkerij St. Jacobstraat 5 Agent van Eysink en Simplex-Rijwielen p f Walstraat 93 Koloniale Waren en Gedistilleerd p f Walstraat 104 in Porcelein en Kristal p f Walstraat 94 Vischhandel, Comestibles m. g. Oude Markt 10 Hartelijke Qelukwensch aan vrienden en begunstigers J. M. J. K I E V I T Slager Oude Markt 9. bandages en verplegingsartjkelen p. f. St. Jacobstraat 1 Hotel „Albatros" p f Beursplein 3 Electr. Schoenmakerij Evertsenstraat 8 WerkplaatsBeursstraat v/h Eigen Hulp, wenscht begunstigers en vrienden een Ondergeteekende wenscht zijn vrienden en begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar Handel in melk, aardappelen en groenten Hellebardierstraat 4 Rund- en Varkensslagerij p f Noordstraat 68 Rijwielhandel pf Noordstraat 72 Horlogerie pf Noordstraat 28 Handel in Oranen, Vogels en Visch- p f artikelen, Noordstraat 19 Handel in Kachels en Fornuizen p f Noordstraat 77 Pf Sigarenhandel pf Wagenaarstraat 16 en Kerkstraat 8 Meubelmagazijn pf Noordstraat 4 Pi Noordstraat 7 Schoenfabrikant en Lederhanddl pf Nieuwstraat 35 p f Muziekhandel Walstraat Pf Walstraat Café Biljart pf Emmastraat 24 p f Concertgebouw, Emmastraat Bierbottellarij en Limonadefabriek pf Oranjestraat 9—11 Vleeschhouwer en Spekslagerij wenscht zijn geachte Cliëntèle een Qelukkig Nieuwjaar toe. Amsterdamsche Boterhandel p I Bellamypark 28 C. Verhage A 82 N. Roelse, slager, janis Lous, slager jan Lievense, varkenskoopman Gebr. Lous slager P. Minderhoud, schilder |b. Janse, bode L. Minderhoud |z. Aannemer (anus Roelse rund en varkenssl. N. en Minderhoud Minderhoud, koffiehuis Minderhoud, schilder Lievense, Rijwielhandel Roelse koopman Wed. j. Minderhoud Tramzicht Gebr. Lievense, kleermakers Boogaard, Agent Strv. Roelse en echtg. Molenaar an Lous, slager. A. Louverse, gemeentebode A. Slabber, koopman P. Grabiélse-J. Faase,Graanmalerij 1. de K; m, Bode. Kornelis Roelse, Groentenhandel M. Caljouw pf Broodbakkerij Markt Veere D. de Waard en Echtgen., slager Iz. Baas Hz. en Echtg. winkelier. L. )oosse 8j Echtg. bode en kolenh Kuzee en echtg. smid, landb.w. j. de Keuning jz. en Echtg. winkel M. de Rijke en Echtgenoote. G. van Schagen en Echtg., winkel. A. de Visser en echtg. Bakkerij D. v.d. Hoven en Echtg. H. Lous en Echtg. Vleeschh. W. de Voogd, Wz. en Echtg. VI. Lievense en Echtgen. acs. Vader en Echtgenoote. i. den Hollander en echtg. Tuinier A. Willemse en Echtgenoote Koene en Eqhtg. Molenaar Wondergem en Echtg. Bode C, Maas en Echtgenoote. A. Abrahamse en echtg. melksal. M. Geldof en Echtg. echtg. weth. de Later en Echtg. winkelier A. de Ligny en echtg., smederij A. Lergner „De Lindeboom" 1. L. Meijers en echtg. smederij Wed.Houterman, Coöp. winkel Abr. de Visser en echtg. landb. J. C. den Besten, horlogemaker A. Goedbloed en P. Huibregtse, tuinman. A. Dekker, gep. sergt. majoor Schout )z. en echtg. winkelier Schout |z. Leurder S. Meijers Sz. Schoenhandel P Houterman en echtg. bakker Wed. P. de Later in Manufacturen de Bruijne Slager en Rietdekker C. Louwerse en echtg. winkel. Coppoolse en echtg. Koopman Vreke en echtg. winkelier Willeboordse landb.w. en rijw. A. C. Brouwer en echtg., slager jobse Gz. en echtg, timmerman Geschiere commissionair C. van Zweeden en echtg. gasfabr P. Riemens en echtg. bode A. Riemens Pz. autobusondern. S. v. d. Broeke en echtg., landb. W. joziasse en echtg. tuinier Coppoolse 8j echtg. brievenbest. W. Vogel en echtg. in brandst. J. v. d. Endt en echtg. bode Andr. Wattel en echtg. landb. M. janse en echtg. jachtopziener Wondergem en echtg. vrachtr. Verhage en echtg. bode Sinke en echtg. vrachtrijder Cornelisse en echtg. particul. Versluijs Sz. en echtg. fokstat. W. Louwerse Jz. en Echtgenoote

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7