NIEUWJAARSGROET. Gebr. Boogaard Vervolg Weekoverzicht W. F. Meulmeester S|. de Vries A.D.T. Boonstra P. de Rl|ke L. de Nooijer Firma Joz. Ovaa Zonen J. F. de Bruijne C. Smit Adr. Kats J. J. Andriessen J. B. van der Schaaf B. Nieuwenhuijze J. P. Pluijmers H. L. Schmelzer L. Huibregtse A. Botting J. L. KOSTEN JL Janisse M. PRINCE A. J. HEK M. Tielrooij I. SINKE A. D. de Wolf A. R. König Boekhandel H. WEGELING Drukkerij De Lange jan %ij gelegenheid van het Nieuwe Jaar bieden onder- geteekenden hun Vrienden, Bekenden en Begunatigera hun Qelukwenschen aan. vlissingen A. L. Visser A. Jansens Zoon L. D. NIJSSEN Fa. A.J.Wiffe Zonen WEGELING'® NIEUWSBLAD VAN 31 DEC. 1926 niging „Rijwielpad Walcheren." Na enkele bezwaren te moeten overwinnen, wordt het vooi stel z.h.s aangenomen. Tegen wordt geacht gestemd te hebben de heerPoppe. De Chr. Zangver. mag gebruik maken van de openbare school. Verbetering wordt toegezegd voor het rijwiel pad naar Krommenhoeke. Bij het begraven op de be graafplaats zullen voortaan nieuwe planken gebezigd worden. Met een woord van dank aan de leden voor den goeden omgang, in dit jaar ondervonden, sluit de voorzitter de vergadering. Ook te Oostkapelle vergaderde de gemeenteraad. Er was een adres ingekomen om het salaris van den keurmeester L. A. Pieterse te brengen van f 1350 op f 2000. De heer Maas vraagt of er op, zulk een salaru» geen twee hulpkeurmeesters te krijgen waren B. en W. stellen voor het gevraagde te ver- leenen, mits de keurmeester dan te Oostkapelle komt wonen. Het voorstel wordt verworpen. Aangenomen wordt een voorstel van Brand om zijn salaris op f1350 te handhaven en zijn meerdere werkzaamheden naar de inkomsten van den Vleeschkeuringsdienst te regelen. Ingewilligd wordt nog een verzoek van S. Walgrave om op het kerkhof tegen zijn woning een deur te mogen plaatsen, behoudens toestemming der Kerkvoogdij der Herv. gemeente, welke dien grond in gebruik heeft. KORTE KLANKEN Het Bestuur der vereeniging „Handelsbelang verzocht aan B. en W. te Middelburg de winkelsluiting op den Oudejaarsavond buiten werking te stellen. Geslaagd is voor het voorl. machinisten-diploma de heer B, van der Zwaan, leerling van De Ruijterschool Vlissingen. Aangifte is gedaan van diefstal van lood en zink van het dak bij een paar ingezetenen. Een 21-jarig persoon die lood bij een opkooper verkocht, is aangehouden. J. H. Mamelinck, eerder dekknecht en Th. Werkman eerder stoker bij den Prov. Stoombootdienst op de Wester Schelde, die op 1 Oct. 1924 werden afgevoerd als over compleet, zijn thans weer door Ged. Staten als vast aangesteld. Ook besloten zi] den ferryboot, nu nog in aanbouw bij Smits Scheepswerven, en dienende voor de vaart op Breskens. den naam te geven „Koningin Wilhelmina." In Klein Vlaanderen te Middelburg sloeg een paard op hol en liep met het lemoen achter zich tegen den muur van het Gasthuis. Gelukkig kon het dier daar ge grepen worden en liep alles verder zonder ongelukken af. Branden. Door roet ontstond in de Molenstraat brand welke door de politie met een minimax werd gebluscht. Ook in het perceel achter het Oude Station, door twee gezinnen bewoond, brak brand uit. Daar het gedeeltelijk van hout is opgetrokken, vonden de vfammen gretig voedsel. De bewoners waren uitstedig. Ondanks de brandweer, die spoedig ter plaatse was, brandde het geheel uit. Een varken en eenige konijnen konden nog worden gered. Kerstdagen en dronkenschap, Deze wonderlijke com binatie werd ook hier weer gezien, toen twee mannen, die „niet geheel frisch waren", ruzie hadden gekregen, over een hond, die een hunner in de broek had gebe ten. Des nachts stelde een dronken man zich zoo woest aan, dat de huisgenoottn het huis ontvluchtten. De politie stelde hem in bewaring. In de N'euwstraat ondervond een vrouw de ellendige gevolgen van te veel drinken, doordat haar zwager haar mishandelde, de politie kwam ook hier bij te pas. Aan zulke feestdagen hebben de menschen wat 1 Zij laten een aangename nagedachtenis na. En de vraag rijst weer: „Waar leeft een mensch toch eigenlijk voor?" Het niet genoeg opvolgen der verkeersregelen deed weer eens een aanrijding ontstaan tusschen twee wiel rijders. De een gaf niet voldoende de richting aan, die hij nemen wilde. Resultaat: een vernield rijwiel en een verbrijzelde as. Een Stow-away werd aan de politie overgeleverd en over de grenzen gebracht. Hij was op een schip van de Red. Star Line. Zaterdagavond gaf de Harmonicaclub „Crescendo", directeur de heer Lijnberg, haar eerste uitvoering in dit seizoen. Veel publiek was opgekomen. Het zwarte schaap. Familie-tragiek; de iaatste acte wie weet of 't de laatste wel is? speelt voor den politierechter. Een groote man, het haar al eenigzins grijzend, de jas vaalgroen en zonder coupe. Hij is 54 jaar en zwervende. Niet altijd was hij zoo. Hij heeft dagen gekend van betrekkelijke welvaart, hij was een koperslagerspatroon in Utrecht, en hij had het goed kunnen hebben, evenals zijn zes broers en zusters. Toen kwam de drank, die al zooveel levens ten onder heeft doen gaan. Je merkt het dikwijls niet. Een enkelen keer voor den politierechter straalt een fel licht over die dingeneen schel zoeklicht beschijnt zoo'n leven enkele minuten. Dan klapt het groene deurtje en ver dwijnen ze weer, de levenswrakken, de schepen, die onttuigd en deerlijk gehavend dobberen op de golven tot het einde Een van zijn broers woont in 'n klein stadje in deze provincie, aldus het „Utr. Dgbld,", en heeft er'n netten werkkring, hij stichtte een gezin en wist 't met noesten vlijt tot eenigen welstand te brengen. Toen op een dag kwam het zwarte schaap, de man waar ze maar liever niet aan dachten, wiens bestaan voor de kinderen verzwegen werd Een landlooper met een schooierigen vriend betrad het erf en~hij eischte geld van een erfenisdie erfenis van een tante, waar hij nooit een cent van gezien had tenminste nooit genoeg. Hem had men te kort gedaan; hem, het zwarte schaap. Al die weelde bij zijn familie leden was gestolen En hij had niets, geen duit meer „Geef me geld. Want ik moet drinken". Neen, hij kreeg het niet; hij heeft zijn portie gehad, hij heeft het vergooid, alles heeft hij vergooid, zelfs zijn eigen eer, zijn eigen leven. Hij moet maar weggaan en verder zwerven. De broer met een jacquet en blanke manchetten en een weiverzorgden baard kent deze land looper niet meer. En in woede dreigde de schooier met een greep. Rende het huis in, sloeg alles kort en klein, vernielde al die weelde, die hij dooi den alcohol had verspeeld schilderijen, ruiten, een radiotoestel, een orgel, electrische lampen. Nu staat hij in de beklaagdenbank. Hij bekent, ja, het is zoo gebeurd. Wat zou het hij heeft reeds achtmaal gezeten, Hij ziet de broer met de manchetten en het jacquet. Zoo zijn ze allen. Hij huivert in het kale colbertje. Het is najaarskil in de rechtzaal. Hij bijt op zijn warrige grauwe snorharen. Tot drie maanden gevangenisstraf wordt hij veroordeeld, ter zake van de vernieling, tot drie dagen heèhtenis en twee jaar opzending ter zake van landlooperij. Hij knikt, het interesseert hem niet meer en de veldwachters brengen hem weg, door het groene deurtje, De wraak van Mumtaz Begoem. Verleden jaar werd, zooals men zich wellicht zal herinneren de maha- radjah van Indore, een schatrijk Britsch Indisch vorst, door de Indische regeering in gevolge een onderzoek aansprakelijk gesteld voor den moord op de koopman Bawla en de ontvoering van diens gezellin Mumtaz Be goem een vroegere danseres van den maharadjah gedurende een autorit van deze beiden, nabij Bombay. Het was een publiek geheim, dat de vorst door gehuurde krachten aldus zijn opgekropte jalouzie had laten wreken. Hij werd toen door de regeering voor het alternatief gesteld, af te treden, of zich in een strafproces te laten wikkelen. De maharadjah koos het eerste en reisde sindsdien door Amerika rond. Thans is de Amerikaansche immi gratiedienst een complot tegen zijn .leven op het spoor gekomen. De immigratie-ambtenaren hebben n.l. de hand gelegd op een drietal Hindoes afkomstig uit dezelfde streek in Britsch-Indië als de moeder van Mumtaz be goem. De drie mannen waren verborgen onder een lading stroo per auto uit Mexico de V. S. binnengekomen en hadden hun chauffeur 5000 dollar per man beloofd, als hij hen veilig naar Los Angelos bracht, waar de vroegere maharadjah tegenwoordig vertoeft. Elk hunner was ge wapend met revolvers van zwaar kaliber. Een onderwijzer aan de Zondagsschool had gesproken over de deugd en de belooning, die er op volgt. „Vertel me nu eens", zeide hij, „wie er later in den hemel de grootste kronen zullen dragen De slimste leerling aan het woord: „Die met de groot ste hoofden meester 1" Hij„Wat is dat nu, zeg je dat al dertig bent En verleden jaar heb je bij ons huwelijk 22 opgegeven." Zijja hè, de tijd rent als men gelukkig is". ■De keukemeid is naar haar zieke zuster, het schelle- meisje draait de koffiemolen, mevrouw zal koken, juist wil ze de andijvie in de pan doen, toen het schelle- meisje roept „Gunst, mevrouw, ik heb vergeten haar te wasschen." „Dat is ni ts, jetje, ik zal het zelf wel doen. Waar laat Betje gewoonlijk de zeep Drie Amerikaansche journalisten gingen 'n wedden schap aan, wie van hen de kortste kritiek zou kunnen leveren. Den volgenden avond kon men in hun bladen het resultaat lezen „Gisteren avond werd in het Black Theater gespeeld „Rein als sneeuw." 't Was in 't geheel niet zoo rein als sneeuw." „Een stuk van S. werd gisterenavond opgevoerd. De hemel moge over hem oordeelen." „Gisterenavond werd een stuk van den heer S. opge voerd. Er waren menschen, die tot het einde bleven." TUB GOEDKOOP Maakt hiermede kennis en U blijft gebruiken. »:Noordstrsat 44 VliMingsn Laags Dsfft B 144 Middelburg G. v. d. Vliet, Aagje Dekenstr. 109 joz. Beun, Bakker, Glacisstraat Firm. Wed. A. Kwist|Scheldestr. W. Poppe, Melkh. Sch„eldestr. 70. A. Stroo, Glacisstraat 94 Weststrate, Glacisstraat 92 H. Barentsen, Glacisstraat 90 F. Pleijte, Glacisstraat 31 A, j. Kole, slagerij, Hobelnstr.2 H. van Hal, alagerij, Hobeinstr. 7 P. van der Maden, Kleine Markt A. P. Huijbrechts Groenewoud P. H. van Meerbeek, Groenew. 70 H M. Corvelein Walstraat. H. Bannier-de Winter, Vrouwestr. A. Kesteloo Vrouwestr. 32 P. G. Daamen, Vrouwestr. 9 W. van Broekhoven, Oude Markt A. L. Franken, Kerkstraat 8 P. de Bree, Kerkhoflaan 42 Wed. I. M. Looy, Kerkhoflaan 20 j. van Hese Nieuwendijk 55 Frans v. d. Hout, Badhuisstr. 13 W. v. d. Voorde, Breestraat 12 C. Valkier, Groote Markt 16 L. Cijvat Groote Markt 2 Wed. C. Deurwaarder Molenstr. L. van Hese Noordstraat 73 j. de Nooijer, Nieuwstraat 26 A. lonckman Koestraat 6 I. castel, Noordstr 49 Moerland Groenewoud 34 W. Jansen en Zn. Groenew. 50 G. F. H. Sandifort Groenew. 36 de Buck, café Beursplein 1 C. Schout, Zwanenb. 5a Marinlssen, Prinsenstraat 43 *h. Roos, Prinsenstraat. 44 Adriaanse, Oranjestraat 22 J. Marijs, Marinestraat 4 5olak, makelaar Droogdok 9 Kopmels, Wagenaarstraat 5 A. Salomé, Kleine Markt 17 Bostelaar, St. jacobstraat Versluijs, Koudenhoek 7 de Smidt, Koudenhoek. Scheepers, Palingstraat 26 V.Geschiere-Struijk, Palingstr.53 B. Huizer, Palingstraat 19 Öostelaar, sleper, Oranjestr. 23 G. j. Wondergem, Prinsenstr. 30 C. Bommelje, Walstrsat 91 D. P. Smoor, café Walstraat A. Arendae, De Ruljterstraat 10, A. Louwt, Plesschenstraat 21-19 M. Riemens, Kasteelstraat 31 j. M. Kempe, Walstraat L. Mieremet, Limonadefabriek A. Puijpe, winkelier, Walstr. 115 A. Nouwen, Walstraat 108 De Administratie en Redactie van Wegeling's Nieuwsblad wenschen den lezers van dit blad een Gelukkig en Voorspoedig 1927. Onder dank voor het genoten vertrouwen In het afgeloopen jaar aan Vrienden, Begunstigers en Bekenden onze bette weneohen. DRUKKERIJ H. WEGELING Noordstraat 44 Vlissingen DRUKKERIJ DE LANGE JAN Lange Delft B 144 Middelburg. In Fijne Vleesch- en Vischwaren p f Kerkstraat In Tabak en Sigaren p f Kerkstraat 5 Electro Technisch Bureau p f Bellamypark 50 Telefoon 222 Slagerij Bloemenlaan P f Vischhandel p f Bellamypark 16 Boter-, Kaa»-, Room- en Eierhandel p f Kerkstraat 3 Bellamypark—Slijkstraat P Café „De Karseboom" p f Bellamypark Handel in Kruidenierswaren p f Spuistraat 70 Café „De Koophandel" p f Breestraat 13 in Koloniale Waren p f Bellamypark 14 P f winkelier Breewaterstraat 35 Kruidenier en Melkhandel p fGroote Markt 21 P f In Confectie Kerkstraat 7 Zadelmakerij en Lederhandel p f Breestraat 9 Rund- en Varkensslagerij p f Breestraat 7 Vendumeester In vaste goederen p f Breestraat 5 „De Kleine Winst" P I Walstraat-St. Jacobstraat Handel in Sigaren, Sigaretten, Chocolade en Kruidenierswaren p f Gravenstraat 6 Café „Dokzicht" P f Peperdijk 42 Schilder, behanger en glazenmaker p f Palingstraat 32 Mr. Smid Rijwielhandel p f Palingstraat 35 P f Café Billard Palingstraat 15 koloniale-, kruideniers- en fijne vieesch- waren, suikerwerken p f Kerkhof laan 16 Café „Levenslust" Zandweg 34wenscht aan vrienden en begunstigers een voor spoedig Nieuwjaar. in bedden, matrassen, dekens enz. P f Palingstraat 18 P f Bakkerij Gravenstraat 31 Winkelier Badhuisstraat 80 P f Bloemisten p f Tel. 141 Steenenbeer

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6