en neer HOLLAND». ZWITSERSCHE chocoladtreepen H.H. Winkeliers weet toch Roode en Witte Port, Samos enz., Advocaat, Boerenjongens s Meisjes F. MALJERS ZOON, Voor de a.s. Feestdagen riep Abdijsiroop Brandstof. Een „lekkere" Boterham BAKKERIJ C.J. PAUL h/h. veehouders 7 pCt. 7 pCt. KORTING 7 pCt. 7 pCt. KORTING GRAFKRANSEN THUIS VAN SCHOOL dat wij U billijk leveren Jenever per Liter f 3.80 Brandewijn f 3.90 Cognac p. flesch f 4.00 en f 4.50 Roode en Witte Port vanaf 80 ct. en Samos vanaf 85 ot. par flesch Llksuran per flesoh f 3.20 Siroop v. Punoh p. fl. f 3.20 an f4.00 Advooaat per flesch f 2.26 en f 2.50 AARDEER1NG „SANETAS" Café-Rest.-Billard „De Monopole" Amstel Bieren -«gr Prima Keuken N. V. Mij. Sanitas Wagenzeilen, enz Fabriek Speijer's 2ATTENPLAAG WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 3t DEC. 1926 LABORATORIUM „ASDA" De kwaliteit is prima!!!!!! Aanbevelend, Vllsslngschestraat 58 Middelburg Voorhanden prima kwaliteit Aanbevelend, Pottenmarkt 410 - Middelburg Aanbevelend, C. J. MERK Een abonnement op dit blad kost sleohts 40 oent per 3 maanden Franoo per poet 65 oent Waletraat, Vllsslngen Speciaal in Gummiwa ren, Spuiten van glas en gummi, speciale Pa- tentgeneee middelen Kawasan tégen moei lijke en troebele urine- loosing, Urleplllen ge nezen bedwateren radicaal Buikbenden, Breukbanden «n Elastieke Kouten in de bette kwaliteit aan zeer lage prijzen. METALEN Fa. A. J. WITTE ZONEN SOLIEDST ADRES Door reclame maken, Maakt U goede zaken Die nog profiteeren wil van goedkóope kleine Anthraolet ^/so 13.50 per 100 K.G. geve spoedig op bij BUT, Bellamypark 32 boven. Levering haif Januari. krijgt men alleen van brood der ST. JACOBSTRAAT 5 VLISSINGEN Naast prima kwaliteit krijgt men ook het HOOGSTE DIVIDEND 1 ftaadplaag ataada da „UITftOBPSRS» Hel la In Uw belang. Oeneest uw zieke beesten met de be kende ASDA-preparaten. ASDA. Het bevruohtlngsmlddel voor koeien. ASDA No. 1. Ter afdrijving van de nageboorte en navuii bij de koeien. ASDA No. 2. Ter genezing van ver stopping of hardlijvigheid bij koeiep. ASDA No. 4. Zogpoeder v. varkens. ASDA No. 14. Ter genezing van diarrhee bij biggen. ASDA No. 16. Ter genezing van snot bij kippen. ASDA No. 35. Ter genezing van diphteritus bij kippen. ASDALINE, Je ware Uierzalf, verzachtend en heelend. VF Vraagt ook onze andere preparaten. Onze preparaten zijn overal verkrijgbaar. Te Middelburg bij Firma F. H. DAMEN, Korte Noordstraat E 19 (ook voor engros). Waar niet verkrijgbaar, worden actieve weder- verkoopers gevraagd. Aanvragen hierover aan ons Hoofdkantoor Fabriek van Veeartsenijmiddelen, met medewerking van den Heer J. M. FILLEKES, Rustend Rijksveearts. Hoofdkantoor: LEEUWARDEN (Holi.) Filiaal: KOPENHAGEN (Denemarken) van werkelijk kieskeurige menscHen, ia wel 'n door slaand bewijs van superieure eigenschappen. Holland telt vele Kenners, die 'n goed glas Port naar waarde weten te schatten en als onder die liefhebbers na zoo korten tijd al zoo'n voorkeur bestaat voor Riodoro, dan moeten de hoedanigheden wel buiten gewoon zijn. Bestel ook eens een Flesch Riodoro, drink één glas en zeg zelf hoe ge ze vindt. „RIOD OR O" FL 2J5 per Flesch FABRI KANTE: HU KOOPMAN5' MEELFABRIEKEN- LEEUWARDEH Sageerstraat H 88 Mlddaiburg Irrlgatoren, Spuiten voor alle doeleinden, Gummiwaren voor Dames en Heeren, Pa tent Geneesmiddelen, Breuk en Buikbanden, Elastieke Koueen. Beleefd aanbevelend A. C. KUIJLEN. Te Vllsslngen St. Jacobstraat 1 K. J. LAQAOK VLIBSINQEN Noorditraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het verrichten van alle Mettelwerk, Witwerk, Schoor- tteenvegen, enz. tegen billijken prijs. STEENENBEER Tel. 114 VLISSINQEN HIT GEACHTE PUBLIEK van Vllttingen en Omitreken werdt beleefd virieeht em bij N©o§e) ItelhaudiFtê Middelburg, itidien men in het huwelijk treedt, te infofriieefin wat Treuweeueé met Volgrljtuigen kotten om In Vllsslngen naar het Stadhuli te rijden. Ondergetekende li gene gen tegen billijken prllt te rilden in Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W. ROOM - STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijkit adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. voor Met gratis firmanaam beschilderd is Langeviele K 204, Telef. 334 Middelburg %k Lett. /ij CLtAjL. Ui d*. t, t £u* fit* d+f Jij-* 'ffajt- **4 AL (C. dUs //cu> j U verdelgt alle ratten en muizen met het betooverende „RODENT" Rattendood. Ln één nacht bent U ze kwijt Doosjes van 50 cent en f l* t "e «it- s*i De ervaring heeft geleerd dat de verzachtende, slijmoplossende en genezende werlcing van Akker's Abdijsiroop bijzonder geschikt is ter bestrijding en genezing van griep, influenza, bronchitis, kink hoest, hardnekkigen hoest en de meeste, ziekten der luchtwegen* AKKER'# zulvfuLend, verzachtend, genezend. Aloov textnjgba» in fcokm van 230 gram L30 t-430 gram Z2.73 m± 1000 gma /4J0. Als de kinderen hongerig thuis komen van school ot spel is er voor hen geen grootere tractatie denkbaar dan 'n lekkere boterham.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4