In Winteravondspelen MET SCHIJVEN Lees- en Prentenboeken Kleurboeken en -Doozen DE GEZELLIGE WINTERAVONDEN DRUKKERIJ H. WEGELING DRUKKERIJ DE LANGE JAN FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 31 December 1926 VRAAGT bieden het meeste gelegenheid voor SPEL EN VERMAAK hebben we een keurige sorteering In prijzen vanaf 10 cent "W "W VERDER GOED GESORTEERD IN NOORDSTRAAT 44 VLISSINGEN LANGE DELFT B 144 MIDDELBURG Japansche schoolkinderen bidden voor het spoedige herstel van den ernstig zieken Japanschen keizer. Dagelijks staan duizenden menschen zoo in gebed voor het keizerlijk paleis I Zaterdag le Kerstdag, bracht groep 13 van de afdeeling Amsterdam der vereeniging „De Nederlandsche Padvinders" evenals vorig jaar, een bezoek aan het Wilhelmina - Gasthuis te Amsterdam, om de patiënten wat op te vroolijken door zang en het geven van geschenken. Op de foto: de padvinders gereed voor het vertrek. In japan wordt de rechtspleging naar Europeesch voorbeeld ingevoerd. Een foto van het in scène zetten van een gefingeerd moordproces, ter leering der japansche studenten. Men lette op de eigenaardige mutsen der rechters. Het bezoek van de padvinders aan het Wilhelmina-Gasthuis. Hoe de zieken werden onthaald. Dt nieuwe ninklijk de ac ïsterd gekor Typisch beeld van een straatventer op Sicilië, die met zijn even onhan- digen, als breekbaren last zoo han dig weet om te springen, dat alles heel blijft. Anastasia, de jongste dochter van Tsaar Nicolaas van Rusland, welke volgens betrouwbare be richten aan den dood moet zijn ontsnapt en in Berlijn vertoeft. Ook een boek verscheen hiervan.' niiiiit voor het plaatsen vaiv j advertentién op deze pagina onze speciale l prijzen. is beslist dej mooiste reclame. administratie l wegeling's nieuwsblad Op 86 jarigen leeftijd is overigen de beroemde Fransche sch der Claude Monet, de vader van het z.g. impressionisme. Clemenceau, de „tijger" was een zijner beste vrienden en was ook-aanwezig bij zijn begrafenis. DAMBORDEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3