Gesprongen handen Het oude gaat wijl het nieuwe komt! OPRUIMING ir^% PU IROL Waarschuwing STERK VERLAAGDE PRUZEN. ruwe nuia schrale 1 i ppen EXTRA VERLAAGD GRAAFEILAND van Heeren-en Jongens kleeding tegen PROFITEERT ER VAN WEGCLING'a NIEUWSBLAD VAN 31 DECEMBER 1926 De mijnwerkersorgtnisatiea hebben n.L de arbitrale uit spraak, waarbij bepaald werd, dat van 1 januari tot 30 April 1927 acht in plaats van zeven uur per dag zou worden gewerkt, met overweldigende meerderheid van stemmen verworpen. Een algemeene staking in den Midden-Duitschen mijnbouw zal dus, naar gevreesd wordt, onvermijdelijk zijn. De Kerstloterij te Madrid. De kerstloterij, welke dezer dagen te Madrid plaats had, zag den hoofdprijs, bijna 6.000.000 dollars, vallen op een groot aantal per sonen in de Spaansche hoofdstad. Tal van geëmploy eerden aan de kunstacademie en de clienten van een kapper in een der volkswijken werden met een royaal kerstdouceurtje gelukkig gemaakt. Een barbier hoorde het heugelijke nieuws, dat de hoofdprijs gevallen was op een in zijn bezit zijnd „twintigje" waaraeor hem ineens het fortuin van f 290.000 in den schoot werd geworpen, toen hij bezig was een generaal te scheren. De hoofdofficier, die in zijn leven al voor heeter vuren gestaan had, vondt het toch weinig raad zaam zich verder aan de zorgen van d? barbier toe te vertrouwen. Maar deze verklaarde dat zijn hand niet beefde, en bij zijn werk dus zou voortzetten Hoewel de winst voor den staat slechts ruim 26 per cent bedraagt, trekt Spanje toch jaarlijks uit zijn lote rijen, die buitengewoon populair zijn, een inkomen van rond 25 millioen gulden. Frankrljk's Bevolking. Bijna 41 millioen inwoners. Volgens de thans bekend gemaakte uitkomsten van 1926 had Frankrijk op 1 januari van dat jaar 40.743.851 in woners, onder wie 2Vi millioen van niet-Fransche natio naliteit. De toeneming vergeleken bij 1921 heeft ruim 1 millioen bedragen. Hierbij moet worden opgemerkt, dat 't aantal troepen in het buitenland veel grooter was in 1921 dan bij het begin van 1926. In het departement van de Seine zijn van de 4.204.853 inwoners 423.784 vreemdelingen, terwijl in de Alpes Maritimes een bevolking van 435.353 zielen 140.648 vreemdelingen omvat. De wraak eaner moeder. De rechtbank te New- York heeft een zekere Josephine Cagnini, moordenares van Filippo Figarelli, vrijgesproken. Zes jaar geleden had deze Figarelli zelf den zoon van mevrouw üagnini vermoord. De vrouw trad, gelijk zij bekende, als wreekster op voor den dood van haar zoon. Op een avond wachtte zij Figarelli urenlang in een stroomenden regen op, en toen hij eindelijk verscheen, loste zij vijf schoten uit een re volver van zwaar kaliber op hem. Toen de man dood aan haar voeten lag, verscheurde zij zijn kleeren en brak 2ijn parapluie in stukken. Op dat oogenblik kwam een politie-agent voorbij, bij wien zij zich zonder aarzelen meldde met de woorden„Ik heb dezen man gedood, na zes jaar heb ik wraak genomen." Tijdens het proces kwam de commissaris van politie getuigen, dat de vermoorde een oude bekende der justitie was, en o.m. nog een moord op een 25-jarigen jongen man op zijn geweten had gehad. Mevrouw Cagnini ltaliaansche van geboorte verklaarde bij haar verdediging, dat zij een justitie niet zou kunnen begrijpen, die een moeder niet zou veroor loven, den dood van haar kind te wreken. De jonge Cagnini bleek ten overvloed nog gedood te zijn in een twist, die als uitgangspunt had beleedigende uitlatingen van Figarelli, tijn koste van de moeder van den ander. Aardverschuivingen. Op de helling van de Monte Pietresorelle in de noordelijke Appenijnen ligt tusschen Piacenza en Genua in een onherbergzaam en afgelegen oord het dorpje Torrio, dat 1000 inwoners telt en den laatsten tijd ernstig bedreigd wordt door aardverschui vingen. Een eeuw geleden ongeveer vond een groote aardverschuiving plaats. Sedert dien hebben ook nog verschuivingen plaats gehad. Den laatsten tijd is de toestand opnieuw ernstig geworden en wordt een deel van het dorpje bedreigd met een wegglijden in de Aveto, een riviertje aan den voet van den Pietresorelle. Enkele huizen zijn ingestort en eenige andere dreigen in te storten. Desniettemin weigeren de bewoners van het geteisterde gedeelte hardnekkig hun woningen te ver laten en blijven zij zich rustig aan hun dagelijksehe bezigheden wijden. Op een vraag van een journalist aan een der inwo ners, of zij niet het gevaar inzagen en waarom zij hun woningen niet wilden ontruimen, kreeg deze als ant woord „We zouden liever bevrijd willen worden van die vervelende belastingen, die ons meer last bezorgen dan die aardverschuivingen," Het gevaar is echter thans zoo dreigend geworden, dat een verhuizing naar het veiliger gedeelte begonnen is. Een „hoffelijk" Inbreker. Mevrouw O'Donohue, de weduwe van een schatrijk koffiehandelaar te Brooklyn, werd Donderdag in den vroegen ochtend plotseling ge wekt door een lichtschijnsel in haar kamer, waar een inbreker aan het werk bleek te zijn. De bedienden slapen in een andere vleugel van het huis en konden dus niet te hulp geroepen worden. „Wie is daar?" „Een inbreker, mevrouw. Het is straks Kerstmis en dan moet men om zijn vrouw en kinderen denken". „Wat wou je hebben „Uw juweelen". „Zij liggen in de bovenste lade van het bureau". De inbreker, die voor het gesprek een revolver had getoond om zijn slachtoffer tot voorzichtigheid te manen, toog aan het werk. Hij bleek voldaan. „Mooie dingen, ze zijn toch niet valsch „Man, wat denk je wel I" „Pardon mevrouw, maar het is moeilijk te zien tegen* woordlg, vooral bij electrisoh licht". Toen de inbreker een diamanten ring wilde inpakken vroeg mevrouw O'Donoheu hem haar dien te laten, omdat het haar verlovingsring was, waaraan de inbreker hof felijk gevolg gaf. Tenslotte liet de man mevrouw O'Do nohue op haar bijbel zweren, dat zij niet dadelijk alarm zou maken. Toen verliet hij haar na een beleefd vaarwel. De weduwe wachtte eenige minuten en belde toen de politie op. De inbreker had voor ongeveer 50.000 gulden aan juweelen meegenomen. Na 3 jaar berouw! Drie jaar geleden verloor een miss Delaviqeu te Londen haar juweelen ter waarde van ongeveer 35.000 dollars. Verliezen is eigenlijk het woord niet, want toen zij haar handkoffertje, waarin zij waren gesloten open deed, bleken ze niet meer aanwezig. Dezer dagen werd ze door Scotland Yard opgebeld en haar verteld, dat aan het Paddington Station een juweelen kistje was gevonden met inhoud, die beantwoordde aan de door haar indertijd gedane opgaven. Alles bevond zich nog in ongeschonden staat. Kerstdrukte te Berlijn. Het verkeer te Berlijn is tijdens de Kerstdagen weer buitengewoon druk geweest. De tram vervoerde op 24,25 en 26 December dagelijks 2 millioen passagiers, een record. De autobussen ver voerden Vrijdag 350.000, Zaterdag 250.000 en Zondag 275.000 passagiers. Door de tunnelspoor werden resp. 500.000, 350.000 en 400.000 personen vervoerd. Op den eersten Kerstdag maakten 940.000, ep den tweeden 1.040.000 personen gebruik van de stadsspoor. Spoorwegtunnel Spanje-Mai okko. Het denkbeeld om een tunnel te graven onder de zeeëngte van Gibral tar om het Spaansche spoorwegnet met dat van N. Afrika in verbinding te brengen, is reeds meermalen geopperd de uitvoering is tot dusver niet geschied, wegens de onzekere politieke toestanden in het gedeelte van Marokko dat onder Spanje's invloed staat. Bijzondere moeilijk heden zijn er niet voor een tunnel, die slechts 16 K.M. lang behoeft te zijn. Thans zijn de plannen, naar de Vereinszeitung Deutscher Eisenbahn Verwaltungen meldt weder in behandeling genomen in verband met verdere flannen voor spoorwegaanleg in Afrika, n.l. van den unnelmond dwars door N.-Afrika tot Dakarwelke niet zoo gemakkelijk is als de aanleg van den tunnel. Wil deze spoorwegaanleg winst afwerpen, dan moet door den tunnel een verbinding komen met gelijk spoor, als de Spaansche spoorwegen, Aangezien echter dezen breed spoor hebben, kunnen de wagens niet rechtstreeks worden doorgezonden. De koning van Spanje moet zich voor de plannen sterk interesseeren en de Spaansche regeering pleegt reeds overleg met de bij de werken betrokken regeeringen. Met eenige bezorgdheid worden in Spanje de Fransche plannen gadegeslagen voor den aanleg van een spoorweg door de Sahara en bovendien is men ook bevreesd, dat deze Fransche spoorweg de Spaansche belangen in Marokko zal schaden. Wanneer éénmaal een spoorlijn Oran met de W.-kust van Afrika zal ver binden, die niet alleen den tijd van de reis naar groote gedeelten van Afrika maai ook naar Z.-Amerika zal bekorten, dan is Spanje bevreesd van het groote wereld verkeer te worden uitgesloten. Een Spaansch dagblad dringt er daarom op aan, ten einde een en ander te voorkomen, tot den bouw van den Gibralter-tunnel en den spoorweg-aanleg van Gibral tar naar Dakar ten spoedigste te besluiten, om de Fran- schen voor te zijn. Apotheken geopend te Vlitsingen Zaterdag 1 jan. is geopend de apotheek van Wed. VAN OCKENBURG, Badhuisstraat Zondag 2 Jan. is geopend de apotheek van S. j. ENGERING Hendrikstraat Te Middelburg Zaterdag 1 jan. is geopend de apotheek van M. VAN PiENBROEK. Zondag 2 jan. is geopend de apotheek van C. VAN DER HARST, Korte Delft namaak Groene Kruis Hoestbonbons LONDON CARAMEL - WORKS Breda AUTO - VERHUURTARIEF VERGEET NIET da Uitroepers te raadplegen ze?: n uw wegw' zer ij willen plaats maken voor nieuwe voorraden, die besteld zijn. Daarom beginnen wij 3 Januari 192.7onze halfjaa rlijksche Niet alleen de prijs, maar vooral de kwaliteit brengt U een koopje. MIDDKLBUROi LANQK DKL.FT H li VLIMINQBNi WALSTRA AT» Dqq« 3 O 60-90 et Bij Apoth.cn Drogisten Pr#» fO.95. f 1.40. f123 Bl) alia Apotheker* en Drogleten. Alleen echt met nationale» band. Verkrijgbaar bij 7 e Vlissingen A. Beniest; Te Middelburg: P. van Sluijs ft Co.Te O.-Souburg C. F. v. d. PeijlTe O. ft W.- Souburg j L. P. Olijslager. tegen bedriegelijke namaak. Ondergeteekende waarschuwen het publiek tegen aankoop van Alleen met den naam ,.Locar- bits", zijn deze echt en wettig gedeponeerd. Er is veel namaak in omloop, waarvan deinwikkels op de onze lijkende samenstel ling daarvan is geheel waardeloos „Locarbits" is 'n alleenfabrikaat van VOOR DEN WINTER VRAAG PRIJS Tel. 483 Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2