H.WEGELING Draag en Purol bij Winterhanden en Wintervoeten. 30ct. DE WENTELTRAP DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT D O OB 32e JAARGANG VRIJDAG 31 DECEMBER 1826 No. 32 EEN DER BESTE Bureaux van Uitqave: DRUKKERIJ H. WEOELINO Noordstraat 14 Tel. 130 Vussutom Postrekening No. 31407 DRUKKERJJ DE LANGE JAN Lanoe Delft B144 Middelburg ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT INGEZONDEN MEDEDEELIN GEN 60 CENT PER REGEL (pUBBELB KOLOM) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINE^D 1 Is beschikbaar voor Advartantl# fi.« per plaatsing* BIJ maardare plaatelng, apaolaal tarief. Gevolgen van een klimpartij. De 15-jarige G. H. is langs een brandladder tegen het Beursgebouw aan de Vischmarkt te Groningen omhooggeklommen. Daarna wandelde hij een beetje over het glazen dak, met dit gevolg echter, dat hij door het glas zakte en op de binnenplaats terecht kwam. Hij werd ernstig gewond naar het Acad. Ziekenhuis overgebracht. Afgrijselijk ongeluk bij Warmond. Maandagavond Is bij de Padox-fabrieken in de gemeente Warmond een afgrijselijk ongeluk gebeurd. Twee meisjes, A. Vink en O. Kerkvliet, 22 en 33 jaar oud, die de kantoorlokalen der fabriek schoon houden, wilden na afloop harer werkzaamheden het fabrieks- terrein verlaten. Daartoe moesten zij een draaibruggetje passeeren, dat echter was opengedraaid. De brugwach ter hoorde hun geroep niet. Om het terrein te kunnen verlaten, zijn zij toen over den spoordijk geklommen. Door den dikken mist hebben zij den trein, die uit de richting Leiden naderde, niet zien aankomen, met het noodlottig gevolg, dat zij door den locomotief werden gegrepen. Omdat zij laat in den avond nog niet thuis waren, vermoedde men, dat er een ongeluk was gebeurd. Een onderzoek werd ingesteld, waarbij men op de spoorbrug over de Leede een arm van een der slachtoffers vond. Men vermoedde dat de lijken in de Leede geslingerd waren. Na een gansche nacht en dag dreggen heeft men de lijken Dinsdagmiddag uit het water gehaald. Het lijk van mej. Kerkvliet, wier arm op de spoorbaan is gevonden, is zwaar verminkt; dat van mej. Vink is geheel gaaf. Niet onwaarschijnlijk is het dan ook dat zij in het water is gesprongen. De beide lijken zijn ter gerechtelijke schouwing naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden overgebracht. Toppunt van vlugheid. Naar aanleiding van een uitdaging in een dagblad heeft de Canadeesche wolin dustrie het volgende blijk van vlugheid gegeven. 's Ochtends om 5 uur werden te Brantfort 4 schapen geschoren. Binnen een half uur was hun wol gereinigd en in een verfbad gelegd. Daarna werd zij gekaard en geweven, Het laken werd aan een kleermaker ter hand gesteld, die er een broek van maakte. Deze broek werd per vliegtuig naar het terrein van de tentoonstelling te Quebek vervoerd, waar zij 's avonds om kwart voor zeven aan den luitenant-gouverneur werd getoond. Binnen lOi minuien is de pijn oven I 'n Heel gezin doodgevonden. In een krot in een achterbuurt van Nantes is gisteren een gezin van vader en moeder en drie kinderen doodgevonden. Kolendamp en bedorven voedsel worden als de oorzaak van dit sterven beschouwd. Bovendien is bekend, dat de ouders zich den dag te voren aan wijn waren te buiten gegaan. De man, een verminkte u t den oorlog, had juist een gedeelte van het pensioen, dat hij als zoodanig genoot, ontvangen. Daarvan was feestgevierd met een vriend van het gezin en de maaltijd had bestaan uit dikke soep, bananen en veel wijn. Van de bananen is bekend, dat zij bederven waren. Een verschrikkelijke brand. Een Parijs industrieel, de heer Roger, had besloten met zijn gezin de Kerst dagen door te brengen op zijn villa „La ralaise" te Vil- lerville. Vrijdag was hij aldaar aangekomen met zijn vrouw en drie kinderen, resp. 12, 11 en 9 jaar, In den avond keerde de familie, na in een hotel te Villeryille te hebben gedineerd, naar hun villa terug. Terwijl de kinderen naar hun kamer gingen, kwam me vrouw Roger met haar man in een der vertrekken en merkte opHet ruikt hier naar rook. Het is precies, of er vodden aan het branden zijn. Men twijfelde echter of men wel goed geroken had, en hechtte verder aan die ontdekking geen waarde. Kort daarop lag alles in diepe rust. Tegen middernacht werd de heer Roger, zich onwel gevoelende, wakker en zag, dat de kamer vol rook stond. Oogenblikkelijk wekte hij zijn vrouw en begaf zich naar de kamer der kinderen, Toen bemerkte hij, dat de villa in brand stond. De trap was reeds in vlammen gehuld. Na de drie kinderen bij de moeder te hebben ge bracht, zeide hij„Wacht hier op mij, ik zal uit het venster springen en een ladder brengen." Laat ons allemaal uit het venster springen, ant woordde de vrouw. Neen gij en de kinderen zoudt gevaar loopen armen of beenen te breken. En het venster openende, aldus meldt de „M.morgen" sprong de heer Roger den tuin in, doch kon helaas geen ladder vinden. Half waanzinnig van angst, liep hij naar de buren om er een te halen, maar toen hij met zijn redders terug kwam, was de villa slechts één vuurzee en kon een ladder geen hulp meer bieden. Door het geloei en geknetter der vlammen konden de ongelukkigen in de kamer hun hulpgeroep niet verstaan baar maken. De gealarmeerde brandweer deed wat zij kon, maar 't mocht niet gelukken de vier slachtoffers te redden. De historische wagon. Een rijke Amerikaan heeft 150.000 frank gegeven om den bistorischen wagon, waarin ds wapenstilstand geteekend is, te laten bren gen naar de juiste plaats, waar dit gebeurd is, #n er een loods omheen te laten bouwen, met een perron aan weerskanten. In die loods zal ook plaats zijn voor een wachter, die tegen een kleine vergoeding den wagon zal laten zien. De Pransche regeering heeft dit plan goed gekeurd. Men denkt erover, het tooneel van de onderteekening van den wapenstilstand in wassen beelden na te maken. Een verschrikkelijke moordgeschiedenis. Uit de kleine gemeente Riebnig bij Truebau in Bohemen wordt een verschrikkelijke moordgeschiedenis gemeld. Een 50-jarige man vermoordde daar z|n vierde 19- jarige eehtgenoote en bracht vervolgens haar kindje om het leven. Daarna pleegde bij zelfmoord. Daar ook de 3 eerste vrouwen van den man onder vernachte om standigheden overleden, gelooft men met zekerheid, dat ook dezen door den bruut vermoord zijn. Kans op mijnstaking ln Dultschland. Er bestaat groote kans, dat het nieuwe jaar voor de Midden-Duitsche kolenindustrie een ernstig arbeidsconflict zal brengen. Plaats een uitroeper van 4 regels, of aeht of tien, Succes zal men ten allen tijde zien I I II 1 Ij 90, 60 en MARY ROBERTS—RINEHART 46 Gertrude en ik zaten nogal achter. Er waren heel wat menschen die we kenden Barbar* Fitzbugh, diep in den rouw ze ging altijd bij de minste aanleiding in den reuw, omdat zwart haar zoo goed stond en dan meneer jarvis, de man die in den nacht van den moord van de Greenwoodclub was gekomen. Meneer Harton was er ookhij zag er een beetje ongeduldig uit, maar luisterde met de grootste aandacht naar getuigenverkla ringen. Ergens een in hoekje sloeg meneer Jannison vol belangstelling het verloop gade. Dokter Stewart werd het eerst geroepen. Zijn getuigenis was kort en kwam hier op neerden vorigen Zondag morgen om kwart voor vijf, was hii aan de telefoon ge roepen, opgebeld door meneer Jarvle, die hem verzooht om naar Zonneheek te komen, aangezien daar een on* geluk was gebeurd en Arnold Armstrong dood. Mil had zioh snsl aangekleed, een paar instrumenten bij eikaar gepakt, en wae naar Zonneheek gereden. baar werd hij opgewacht door meneer jarvle, dia hem dadelijk meenam naar het ooatelijk deel van net huia. Precies zooals hij gevallen was, lag Arnold Armstrong daar nog. De instrumenten bleken overbodig te zijn, want de man wae dood. In antwoord op een vraag van den rechter zei de dokter: neen, er was niets met het lijk gebeurd, het was alleen omgekeerd. Het lag onder de wenteltrap. ja, hij geloofde dat de dood onmid- delijk moest zijn ingetreden. Het lichaam was nog warm en van verstijving was nog geen sprake. Dat kwam bij een plotseiingen dood altijd wat later. Neen, hij geloofde dat met de mogelijkheid van zelfmoord geen rekening gehouden behoefde te worden; hij had zichzelf deze wonden misschien wel kunnen toebrengen, maar zeer moeilijk en er was ook geen revo ver gevonden. Het verhoor van den dokter wat afgeloopen, maar hij aarzelde nog even en kuchte. „Edelachtbare", sei hij, „op gevaar af van uw kost baren tijd in beslag te nemen, zou Ik graag over een voorval spreken dat wellicht eenig licht in deze zaak zal kunnen brengen Dadelijk waren alle aanwezigen vol belangstelling. „Vertel u maar, dokter", zei de rechter, „lk woon in Englewood, een paar mijl van Casanova af", begon de dokter. „Tijdens de afwezigheid van dokter Walker, heb ik nogal wat patiënten uit Casanova gekregen. Een maand geleden vijf weken eigenlijk kwam er op mijn spreekuur een vrouw, die ik nooit eerder gezien had. Ze was zwaar in do rouw en gesluierd en ze had een jongetje van zes jaar bij zich, dat onderzocht moest worden. Hst ventje was nogal ziek het zag er uit ale typhus, en de moeder was radeloos. Ze wilde het kind opgenomen hebben in het Kinderziekenhuis hier In de stad, waaraan Ik ook verbonden ben, en Ik gaf haar •en briefje. Ik zou niet verder over het geval nagedaoht hebben, als er niet nog meer gebeurd was. Twee dagen voor de heer Armstrong doodgeschoten werd, kreeg ik een verzoek om op de Greenwoodclub te komen, er was iemand flink geraakt door een verdwaalden golfbal. Het was al laat toen Ik er vandaan ging ik was te voet Claysburgweg, kwam ik twee menschen tegen. Ze hadden een heftige woordenwisseling en ik herkende onmiddellijk den heer Armstrong. En de vrouw was ongetwijfeld dezelfde die mij over het kind was komen raadplegen". Op bet hooren van dit verhaat, dat op een schan daaltje scheen te wijzen, ging mevrouw P. Azburgh kaarsrecht overeind zitten, jamieson keek een beetje sceptisch en de rechter maakte een aanteekening. „Het kinderziekenhuis zei u, geloof lk,dokter?" vroeg hl). a. Maar het kind, dat ingeschreven was als Lucien Wa lace ia twee weken geleden door de moeder veg- ehaald. Ik heb geprobeerd hen weer te vinden, maar gen net ie mij niet gelukt." Plotseling herinnerde ik mi) het telegram dat Louise ontvangen had, en dat geteekend wae r. L. W. waar schijnlijk dokter Walker. Zou deze gesluierde vrouw de Nina Carrington kunnen zijn, die in het telegram genoemd werd? Maar het was slechts een veronderstelling. Ik kon er toch niet achterkomen en het onderzoek ging door. Toen volgde het verhoor van den dokter, die door den rechter was aangewezen voor de officiëele lijk schouwing. Uit het onderzoek was gebleken, dat de kogel in de borst was binnengedrongen onder de vierde linker- rib, en schuin naar beneden en naar achteren was gegaan, waarbij hart tn longen doorboord werden. De llnkerlong wae geheel vernield en de kogel had het liehaam weer verlaten langs de rugipleren links van de ruggegfaat. Het was zeer onwaarschijnlijk dat Armstrong op zleh zelf had geechoten en de richting, die de kogel had genomen, wees er op, dat het eohot van bovenaf gekomen moest zijn. Met andere woorden, aangezien de vermoorde man onderaan een trap was gevonden, was het zeer waarschijnlijk dat het schot was gelost door iemand, die hooger op de trap stond. Er waren geen sporen van kruit. De Kogel van het caliber acht-en-dertig, wae in de kleeren van het slachtoffer gevonden en werd aan de jury vertoond. (Wordt vervolgd.) VAN 01 DIK GOED WENK LEVEREN, NOORDSTRAAT 44 TELCFOON No. ISO VUSSINQCN fflegeling'slïieuwsblad Axmxaarraptajit Va» 1—4 kboku 00 cnrt, ISaar het Amer/'kasnsch van

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1