VROUWENRUBRIEK ONS K NDERHOEKJE. Een paar japonnetjes voor binnenshuis NUTTIGE WENKEN VOOR DE HUISVROUW. LAAT DE VERBEELDING WERKEN. BOP EN MOP Li DROOMLAND» Eenige gedichten, welke bij de oplossingen v-n de 24e Prijsvraag waren bijgesloten: Wegeling en De Lange Jan Voor naamkaartjes bekend; Zij zorgen door kwaliteit, Dat U tevreden bent WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 31 DEC. 1926. No. 1221 No. 1222 Omstreeks dezen tijd van het jaar zien wij meestal, omdat wij ons wat meer speciaal met onze garderobe gaan bezighouden, dat wij een paar nieuwe japonnen noodig hebben, om ons over den Kersttijd heen te helpen. Al zhn onze avondjaponnen nog goed voor de komende feestelijke dagen, onze dagelijksche jurken laten ons dikwijls omstreeks dezen tijd in den steek. Hoe netjes zij er ook nog uitzagen voor alle dag, in het licht van feestdagen beschouwd, zien zij er heel wat minder keurig uit. Moeten wij met de kinderen mede naar kinderfeestjes dan moeten wij toch een leuke, aardige japon hebben om bij zoo'n gelegenheid te dragen, iets, dat practisch Is en tevens in staat om de „spanning" van alle mogelijke spelletjes te weerstaan. Bij zulke gelegenheden moet men geen fladderende dunne jurken dragen, en als ge mis schien niet weet, wat voor soort japon voor die dagen het best is, kunt ge een keus doen uit de beide japonnen welke boven zijn afgeb. Zij zijn zoowel practisch als aardig. De eerste japon, afgebeeld onder no. 1221, wordt ge maakt van graan-kleurig crêpe de chine en gegarneerd rrffet strooken van dezelfde stof in diep-donkerblauwe tint. De rok heeft het nieuwe tuniek-model en is geheel ge plooid in de taille, zoodat de indruk gewekt wordt van een breeden ceintuur. In het bijzonder is opmerkelijk de origineele kraag met de losse, afhangende einden. Knip patronen zijn verkrijgbaar aan onze bureaux in de maten 42-44-46-48 onder opgave van no. 1221. Kosten 55 cent. De andere japon, afgebeeld onder no. 1222, wordt ge maakt volgens den stijl van het modieuse jumper-costuum. De rok is rondom fijn geplooid terwij! het lijfje zonder mouwen de mode van het overbfousen volgt, en tamelijk wijd over den strak zittenden tailleband valt. De japon wordt gemaakt van wazig-blauw zijden m&rocain en de eenige garneering bestaat uit opstiksels van zilverachtig chenille, dat in twee rijen rond den hals loopt en aan de voorzijde vierkant uitloopt, zoodat het effect van een vest verkregen wordt. Knippatronen zijn verkrijgbaar aan onze bureaux in de matea 42-44-46-48 onder opgave van no. 1222. Kosten 55 cent. Wanneer men bizonder vuil geworden, vettige kleeren moet wasschen, is het een uitstekend middel gebleken paraffine aan het waschwater toe te voegen. Wasch het goed eerst in gewoon sop, zooals altijd, kook ze daarna in water, waar zeep en paraffine aan toegevoegd zijn in I de verhouding van twee eetlepels op 2 liter water. Een pan, waarin melk gekookt is kan men uitstekend schoonmaken op de volgende wijzena er de kokende melk te hebben uitgegoten, plaatst men het deksel ter stond weder op de pan, zoodat de wasem geen tijd heeft te ontsnappen en Iaat de pan op deze wijze afkoelen. Zet de pan daarna in koud water om de restanten te laten weeken. Als men het haar gewasschen heeft in „hard" water, voelt het dikwijls stroef en droog aan. Om dit te voor komen doet men een lepel citroensap of goeden azijn in het water en het haar blijft zacht en soepel. Erg vet haar wascht men het beste in water, waarin men een lepeltje borax gedaan heeft. De borax neemt alle vettige deelen weg. De fout van de meeste tooneelstukken en voorstel lingen is deze, dat zij de verbeelding verstikken door haar te overladen. Er zijn menschen, die beweren, dat het beter is, een tooneelstuk te lezen, dan het te zien spelen, want als men een tooneelstuk leest, kan men zich de scenes zelf voorstellen, terwijl, als men een tooneelstuk ziet spelen, al het werk van uw verbeelding reeds voor u gedaan is. Een kleine aanwijzing, in welke richting uw verbeel ding moet gaan is beter, dan te veel. De Oosterlingen begrijpen dit en de ensceneering in hun stukken is van een suggestieven en niet van rea- listischen aard. Als er, bijvoorbeeld, een boot in een stuk voorkomt, dan brengen zij een instrument op het tooneel, waaruit men voldoende ziet, om zich een boot te kunnen verbeelden. Zij voeren echter geen volslagen boot, uitgerust met de modernste technische hulpmid delen ten tooneele. Een klein meisje heeft meer plezier met een oude versleten pop, dan zij heeft met een heele nieuwe, met echt haar, en oogen, die open en dicht gaan en die inwendig een gramophoon bergt, zoodat ze kan spreken. Een jongen heeft evenveel plezier met een stokpaardje, dat hij een paard noemt, als hij zou hebben, wanneer hij op een echt paard zat. Een groot gedeelte van het genoegen in welk soort spel dan ook, bestaat in het laten werken van een ver beelding en evenals iedere andere eigenschap, krijgt de verbeelding er ook meer schik in, als zij geprikkeld wordt, dan wanneer zij te zwaar beladen wordt met alle mogelijke dingen van buiten-af en r.iet werkt Het ts beter voor de gezondheid, dat men zich oefent, aan sport doet en zich beweegt, dan dat men zich laat masseeren. Het is beter, dat men zelf oefeningen maakt, dan dat men anderen dat voor u laat doen. Op dezelfde wijze is het beter, dat men zijn eigen verbeelding laat werken, dan dat men die van anderen voor zich laat werken. Vooral met betrekking tot stijl is dit zeer waar. want een stijl vol suggestie is beter en mooier, dan een, die vol beschrijvingen is. Laat den geest zelf zijn vlucht nemen en breng hem niet naar boven in de vliegmachine van uw eigen over vloedig gepraat. DEC. 1926. „Waarom doen jullie niet, wat ik gevraagd heb?" zei de stem en de kinderen zagen, dat het de schaduw was, die sprak. „Het spijt ons heel erg,," zei Mop. „Wij zijn hier plotseling terecht ge komen," hielp Bob. ,.Kunt U ons misschien de weg wijzen naar het land der Droomen „Kom eerst maar eens van mijn kooien af," bromde de schaduw. „Hoe kunnen die nu groeien, als jullie er boven op zitten?" Bob en Mop sprongen haastig op. „Ik denk, dat jullie beter naar dien politieagent kunnen gaan en het hèm vragen, want hij kent de wegen hier precies." zeide de schaduw, die nu veel vriendelijker was en met een schaduw-vinger wees zij in de richting van den politieagent Als 'sVrijdags 't blad vanWegeling Is heel 't gezin verheugd [komt Wantoveralwaar'twordtgebracht Brengt 't aan een ieder vreugd. En dat is dan ook geen wonder, Want 't heeft voor ieder wat, Zelfs voor de kinderen is er Het leuke Kinderblad. Maar de uitroepers en de kleintjes Die er instaan zonder tal, Zijn 't voornaamste van hetweek- En leest men overal. [blad Men ziet er geadverteerd staan, Wat men maar bedenken kan, En vele advertenties Zijn van „de Lange Jan" Zooals men weet, is deze Voor naamkaartjes bekend. Zij zorgt dopr kwaliteit, dat gij Steeds zeer tevreden bent. Zoo is dus 't blad vanWegeling Dat iedereen haast leest, Voor die verkoopen of koopenwou Steeds van groot nut geweest. Dus aarzel nu niet langer, Maar doe dit ééne ding. Gij neemt een abonnement op Het blad van Wegeling. 't Is al gauw weer Nieuwjaar, 'k Heb al lang een plan. 'k Laat mijn kaartjes drukken Bij „De Lange jan". A. L Vlissingen. Als g$ met Nieuwe jaar Soms kaartjes rond gaat zenden Bedenk dan voor dien tijd Waar ge u heen moet wenden Wel zijn er vele zaken Waar gij goedkoop terecht kan Maar er is geen beter adres Dan bij Wegeling en De Lange |an Mej. L. J. Middelburg. Wegeling en De Lange Jan Trekken er z5ch niets van an Of anderen probeeren Met hen fee concurreeren Het zal hum toch niet lukken Mooier naamkaartjes te drukken Alleen de beste kwaliteit Stemt ieder tot tevredenheid De bediemiiing iis steeds even goed Zoodat ieder wel bestellen moet Maar voor goed verloop der zaken Met besteffiran vlug voortgang maken Dan is er ian Tt geheel geen strijd En ieder to^jgï ze dan op tijd. C. K. VL. Daar de 23e prqsvraag nog niet was voorbij Was de 24e weer in de rij. Vreemd en heel ■tocnfepE was het deze keer Ik zat in 't eerst damt ook «naar bij de [pakken neer. Ik ging aan 'tzodfcen, ca geachte Wegeling Vond ik zoo waar <trw naam er in. Nu moed gevat em tegie het op zq En zette er De Lange fan ook bij Nu is 't niet orotocifaend wat volgen moet Want uw naamka-tntjjes die zorgen zoo goed Dooi hun kwahioid en dom- 't weinig geld Dat iedereen daar wel op is gesteld Ik hoop nu dat iaett goed is gedaan En zet het raadsdl onderaan. S. de V. Serooskerke. Zeg Mien, zoo sprak mijnheer van Sorgen, Tot vrouwlief, op een zeek'ren morgen M'n naamkaartjes ben *k weer bijna door, Weet jij daar nu gom firma voor, Die ze levert, sierSps, chic, In één woord, zeer magnifiek, Daarbij, voor zeer wemag geld, Waar ik z'altqd fcodtat, rot heden, Kon 'k niet steeds tevreden wezen. Vrouwlief sprak, .«Mrtn lieven man Dat jij nu zoo wezens kan, Want, De Lange |am en Wegeling, Zijn daar juist zeer «enig in. 't Is toch overal fedteend, Dat ieder steeds orders zendt, Naar de firma WManwoemd, In naamkaartjes taag geroemd Zij zijn prachtvol, mitorst fijn, D'een iets grooter, Ander klein, Zoodat er voor «enter ncnsch Steeds iets bq is* «aar zijn wensch Daarbij zijn ze spotgoedkoop, 'k Eindig hierbq, m de hoop Dat niet alleen nrta beste man, Maar, Piet en KJüras «ia alleman, Gaat naar Oe Lange Jan". W. M. Oostkapelle. Toen ik Zaterdags Wetting's Nieuwsbl. las Zag ik ook weer een prijsvraag staan. Ik dacht dat komst zeo juist te pas. En ben aan 1 werk gegaan. Wegeling en öe large Jan Zoo dacht ik en geloof dat 't kan. De kwaliteit zoo waar dat 's goed Dat wij tevreden zqjs dat moet, Met de naamkaartjes van Wegeling, Want die zijn ieder naar zijn zin Tot slot gexchfee Wegding Sluit 'k hierbq on uw raadsel in. Me.j P. L - v. dL V- Serooskerke.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 12