We ge ling's nieuwsblad HI I Bijblad van S JUFFELGRAAG EN KNAGELIJNTJE a a (Alles betreffende deze rubriek te zenden aan L. Goed- bloed |r. KoudenhoeK 26, Vlissingen. An'.tr: M. HENDKIKS |K-, Arnhem 1 2 3 4 5 HUMOR 32c JfitJXr v iféw VRIJDAG 31 DECEMBER 132G 52 <- o> 3 CD - rr a w y 3* 3 3 Si3 <CFQ O. 7s 3 n> 3: <T t Q- r* 3 3 O'Oiootnü'ho-' oooooooo ro on I O I n T3 WCGCUfiCx NIEUWSBLAD 31 DEC 1926. D AMRUBRIEK- Proteetr; Mo. 140. Zwart 10 schijven op: 3. 0, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 30, 32. Wit 10 schijven op: 21. 22, 7*. 27, 29, 34, 38, 39, 43, 44. Wit speelt en wint. Oplossingen in te zenden binnen tien dagen. Oplossing Probleem No. 138 Zwart: 7, 10, 11, 12, 13, i7, 18, 21, 23, 24, 28. Wit: 26, 31, 32, 34, 37, 39, 30, 41, 44, 43, 49. Wit Zwart 32—27 21X32 26—21 17X26 34—30 24X35 39-33 28X50 37X6 26X46 6—1 1 35X44 1X5 en wint. Goede oplossingen ontvangen van j. Lipjes, G. C. de Vries, P, v. d. Broeke allen te Vlissingen. J Goedbloed Bergen op Zoom. Correspondentie: Q. C. de V. UW problemen ontvangen er. v hiervoor dank, indien ze geschikt zijn zal ik ze plaatsen. W betreft de prijzen, dit berust nog altijd in Holland, dus nog een beetje geduld. Op 10 December j.l. had de 7e competie-wedstrijd plaats enwel te Goes tusschen Goes 1 en Middelburg I. De uitslag is alsvolgt Bord 1. A. Corstanje 0—2 J. Stroobandbord 2. Jac. v. Zweeden 02 W. Boogaardbord 3. K. L. Kramer 2—0 J. Roelansbord 4. J. v. CaJmth /ut 20 W. Reijnierse; bord 5. J. J. SnoodijkO—2 W. Sinke; bord 6. B. Torbijn 02 H. Oldemanbord 7. I. van Houte 11 C. A. de Bestebord 8. J. v. d. Meulen-Bosma 02 B. F. Monta- nari; bord 9. P. Slabbekoorn 11 G. Wessels; 10. N. Leijs 0—2 j. Wijck. Deze wedstrijd werd gewonnen door M'burg I met 14 -6 van Goes 1. Op 15 Dec. j.l. had de 8e competitie-wedstrijd plaats enwel te Middelburg tusschen M'burg II en Vliss. II. De uitslag is alsvolgt bord 1. G. Wessels 20 J v. d. Driest bord 2. A. v. Wijck 2—0 L de Nooijer; bord 3. J. Tevel 2—0 P. F. Streefkerk; bord 4. P. Sanders 2 0 A. K. Bokbord 5. J. Alewijnse 0—2 P. G. v. d. Phssche; bord 6. J. Boogaard 02 C. Mos; bord 7. A. Coppoolse 20 W. F. Diermanse bord 8. A. Petiet 0— 2J. Boshamer; bord 9. B. Leijnse 0—2 »W. v. d. Voorde bord 10. 1. Geldof 20 A. A. Gocquerre. Deze wedstrijd werd door Middelburg li met 128 Tan Vlissingen II gewonnen. Op 20 Dec. jX had de 9e competitie-wedstrijd plaats enwel te Vfissingsn tusschen Vlissingen 1 en Goes I. De uitslag is alsvolgt Bord 1. L. Goedbloed Jr. 1—1 A. Corstanje; bord 2. Jac. Boogaard 0—2 |ac. v. Zweedenbord 3. J. de Meij 2—0 K. L. Kramerbord 4. J. Carpentier 02 J. A. v. Calmthout; bord 5. J. J. Lipjes 11 J. J. Snoodijkborcf 6. P. Meijers 11 I. v. Houte bord 7.J. Janse 2- 0 P. Slabbekoorn; bord 8. C. Spuij Jr., 0- 2 B. Magielsenbord 9. F. ter Poorten 20 C. Corstanje; Bord 10 J. v. d. Driest 2—0 HL W. v. d. Berge. Deze wedstrijd werd gewonnen door Vlissin gen 1 met 11—9 van Goes 1. Na enkele pogingen gemaakt te hebben door eenige Damliefhebbers ter plaatse is te Oost en West-Souburg een Damclub opgericht met aanvankelijk 14 leden. We juichen deze nieuwe vereenigmg een Hartelijk welkom in de hoop er nog meerdere zullen volgen. Het speellokaal is gevestigd in het vereenigingslokaal „Concordia" Vlis- singschestraat Speelavond !ken Woensdagavond vanzf halt acht tot tien uur, dus Dam-liefhebbers te Souburg en Orstseke* aik-n daar- heen. Nu ik aan mijn laatste probleem zit in het oude 'aar en het nieuwe voor ons ligt kan ik niet tv1 den een chu.rtoc aangtrjeven wensch uit ie laten. Daarom geachte Bestanrdec der Zl uw-rb- r Dambond, Besturen der verschillende afdeelingeu en "verder alle da:-r hij behoorendeLeden der Zeeuwse her Daabond als - ede mie verde Dam-Iielfaebbers zij mij vergund u cn uw huisgerja de beste wen- achec en een voorspoedig jaar in hei komende oe zt .-u. Problemist en Voorzittei /r- - L. GOEDBLOED JR. Loodgieter (die langs de hhizen komt, om te vragen, of er iets te repareeren is) „ik kan het nu niet doen. 4 mijnheer, ik ben juist onderweg naar een ander karwei". Huisheer (nijdig, omdat de reparatie terstond moet geschieden) „Dank jeGoeden dag slaap lekker." Zwaarmoedige zieke„ja, dokter, mijn hoofd is net een klomp lood, mijn hals is zoo stijf als een regenpijp, mijn borst lijkt een oven en mijn spieren trekken zich samen als ijzeren banden." Dokter: „Man, dan had je mij niet moeten hebben maar een smid". Vriend „Weet je, dat mijnheer van Suvesteyn erwtjes eet met een mes Meneer Pasrijk„Verduiveld handig van 'm. Ik kan het alleen maar met een lepel." O. IS 31 I cr I n> I lier? 2; 5i d? I S Es en Oud 237 De bran begon nu wat te verminderen. Vijf dikke str water sp en er voortdurend in. Op den r vloer '.ovamen plassen, die al groo- ter en gr ter werden. Maar vlammen waren er niet meer te zien. A leen maar zware witte dampwolken. 238 Eindelijk was het vuur heelemaal gebluscht Dt brandweermuizen veegden het zweet van huu dappere kopjes, rolden de slangen op en rukten weer m. Als we niet zoo bang geweest waren, zouden we dadelijk zijn gaan spelen rond het water. M; ir nu 239 Plotseling stond insptctear Likkebaard voor ons. Hij had een lange sabel cn een erg streng gezicht „Gaan jullie maar eens mee naar het bureau, bengels®, ud hij. ,,Ik geloof, dat we dan wel meer van dat brandje te weten zuilen komen." 24Ü Op het bureau moesten we aan commissaris Knoe delstaart alles vertellen wat we van den brand wisten. Toen de commissi's van de sigaretten hoorde, trok hij een bedenkelijk gezicht „Ik dacht wei, dat jullie de brandstichters waren", zei hij.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 11