We ge ling's Hieuwsblad Bijblad van SNUFFELGRAAG EN KNAGELIJNTJE EGEi JNG's NIEUWSBLAD VAN 24 DEC 1926 van benoodegdheden opge takt s m J echte Yankee- ges.epe«iiiiekd worden die vt^schilicoiie nandétaren «odd buu Uktgenoodigd, in te scripve v »r Je levering der verstoutende eetwaren en tE-n i tagsten tnscnrijvcr wordt rutumJijk de levering gegu a Öij de Stoux-indïaneii speekt gewoonlijke en der leden voor Sinterklaas (het kerstfeest en Sinterklaasfeest worden dooreen verward!)» die ziich voor die gelegenheid vermomd en toespraken houdt en geschenken uitdeelt Kerstesfanden. We hebben twee Kerstetbnden: het eene, Christmas Island gebeeten, ligt in den Indischen Oceaan op 10.5 gr» Z.B. en 106 gr. L Het is 103 vie-kante K'M. groot en heeft ongeveer 909 inwoners. In 1889 werd dit eiland met de Straits Settlements vereenïgd. Ket tv fede Kersteiland s Christmas, het grootste van de F;.s2f. ting-eilanden, gelegen in den Stillen Oceaaö. Het is eer 607 K. M. groot koraaleiland met lagunes en gevaartijke nt, brjna geheel onbewoond. Da geschiedenis van den Kerstboom.' De b-jom. welke algemeen aangewend wordt als Kerst- bj. T .li de fijne spar» kenbaar aan zjn kegelvormige t- roo». Dt/.e boom kan tot 50 M. hoog en van 1 toé 2 Vv. dik worden, lenrjl zijn ouderdom kan vareëeren van 500 tot 600 jaar. Hij komt zoowel voor in de Pyreneeën en cp den Balkan, als in Noord-Europa» tot Scandinavië toe De kortgestekelde, gïanzend-groene, vierkante naal den kunnen van 6 tot 12 jaren oud worden; devmeht- ktrgels» de zg. spar re-appels, bloeien omstreeks Mes en Juni: en komen en Septemer-October tot rijpheid, o min he* voorjaar hun zaae te verspreiden. De sparren, welke d- v" gaans gebruikt worden als Kerstboomen zijn cfwerg- taxiêteiten» waarvan sommige afkomstig zqn uit Noord- Aenerika en Servië. Wanneer men de geschiedenis van den Kerstboom nagaat, vindt men hern het eerst vermeld in een geschrift, dat de docent in de rechten te Wtttenburg, Gottfried Kiszling, uïi het Saksische stadjje Zittau» in 1737 publi ceerde en waarin men het AoVgende ktn lezen: „Als het overreiken van kerstgeschenken toch met zekere feestelijkheden moet gepaard gaan, dan bevalt rnj toch altijd nog het best de wijze, waarop een vrouw, die op een hoeve woonde, nabij Zittau, dit deed. Op Kerstavond plaatste zij in haar kamer zooveel boompjes als er personen waren, aan wie zij iets wilde geven. Aan de boogie er van, de versiering en de plaats waar hij stond, kon ieder terstond zien welk boompje voor hem of haar bestemd was. Zoodra de geschenken aan de boompjes opgehangen waren of aan de voet er van neergelegd en ook de lichtjes aan de takken waren ontstoken, mochten de gasten binnenkomen en ieder nam dan het zijne. Het laatst k wamen de boerenknechten en meiden binnen." Een Duitsche prinses. Maria Dorothea van Wurtemberg, derde wouw van Aartshertog Josef, bracht in het jaar 1819 den Kerstboom in Hongarije. Aan het Munchensche hof werd de Kerstboom in zijn tegenwoordi gen vorm ingevoerd door koningin Carolina de weduwe van Maximiliaan I. Van het hof uit wend de Kerstboom spoedig over geheel Beieren verbreid. Dpor een Duitsche prinses kwam de Kerstboom aan het Fransche hof. De eerste verscheen in de Turierieën, in het jaar 1837, na het huwelijk van de hertogin Helena van Orleans. Zij schreef toen naar haar familie in Duïtsch- land r „Op Kerstavond heeft de Koningin mij het genoegen gedaan, m het geheim een mooien boom te versieren, dien ze ïn mijn salon liet plaatsen» om mj aan Duitsch- land te herinneren." Koningin Victoria van England had jaarlijks haar Kerst boom, die door de prins-gemaal van Saksen-Gobiirg- Gotha in 1850 was ingevoerd. De kostbaarste was de eerste, in 1840, welke behangen was met geschenken, ter waarde van f 120.000 Een Engefsche dame, gouvernante van den kleinen prins van Napets, den Italiaanschec kroonprins bracht den lichtjesboom aar Rome over. Tot groote vreugde van hna koninklijke leerling zorgde zij voor een Kerstboom. Volgens anderen bracht koningin Mar- grrerli-i, dre van moederszijde van Duitsche afkomst was, den Kerstboom naar Italië. Zonder twijfel hebben ook wij den Kerstboom aan onze Ctasteïi)ke buren te danken. HUMOR Een goed verkooper. Ondernemend verkooper ïn het ja r 1926: (m groot warenhuis) „Nu. uujnheer, wat zandt U zeggen van een rardïg klein autn-tje om de pakjes veüg naar huis te «unnen brengen?" Marane„Wat? Nogal meer geld? En k dacht, dat je voor iedereen al een cadeautje gekocht bad?^ Vrouwtje: „Dat dacht ik eerst ook; mar bq nader inzien vindt ik ze te mooi om weg te geven- Dokter: Mijn diagnose is: „appendio6e." Professor: „En de mijnepleuritis. In ieder geval zullen we hq de lijkschouwing zekerheid hebben." Patient: (die recht overeind gaat zitten) „Maften jullie mij toch niet aan *t lachen! Ik heb een gesprongen lip, ook!" i 32e JAARCANG VRIJDAG 24 DECEMBER 1926 No. 51 Voor Jong en Oud 233 Daar kwant de brardweer al met de spuit In een o©-; oèfii vraren de stagen «ebde. «be gonnen de darnere badacemun bet nv te bestrijden. Wxl siste heft water op de «fan»- ■CBxtef Maar vj kregen heft boven op «te baik nog bercsmwder door de hitte en de rook. 235 De bmmémeummiwm riepen naar 't andere einde ran den pera. Daarop spcroden re net hnn groot a Item. „Sptmg één «oor één die®"', riep Water-rears, de brandweer. „En kijjk nst dat je laken springt." op he* 234 Jonkheer Meöter Eidsfaart de burgemeester kwam hoogst eigenhandig heft opricht over 1 WHSHngswrrk op rich nemen. En daar rag hq o fis ritten. „Die kaderen moeten gered worden?* riep hq. „Een baSre metworst «oor den mam, die ze nx veiligheid brengt-'* 236 Da t hddrig gered, pootjes te beren ran op En Zonden weadrgess egemnodra? Wei er niets gunst i

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 9