Rubriek Vraag en Aanbod UITROEPERS i i i Nu kan men goedkoop zich Verloven.Trouwen, Enz. Enz. In ■■■■■■■■■■■■■■■- MYSTELLA-WIJN i I KOOPMANS'""""""» BAKMEEL DIVERSEN Fa. M. W. VAN AARTSEN MOSSELPARTIJ Kleine Pakhuis ruimte In Vlissingen BH geboortekaart „Modern", een snoeperig, Donderdagmiddag 3 UUR Drinkt geen Kunstwijnen ZOETE MISSIEWIJN Denevers Frères I. Ligthart Schenk Denevers Frères SCHULTE Co. WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 24 DECEMBER 1926 BevraagdErwten en Boonen te lezen 1ste KERSTDAG Café „Levenslust" VLISSINGEN Te huur gevraagd Z00SP0EDIG MOGELIJK Te koop aangeboden Aangeboden Te koop gevraagd: Te huuraangeboden: Gevraagd Biedt zich aan: II Dank zij ons voordeelfg inkoopen, is hetmu I geen luxe meer te noemen wanneer men bi] verloven, trouwen, geboorte, huwelijksfeest I of anderszins mooie kennisgevingkaarten of H -brieven laat drukken. I Wfj konden onze prijzen met niet minder dan 20 pCt. verlagen en enkele soorten I zelfs 25 pCt. H■■■■■■■■■■■■-■■« Hfflj Onze omzet is reeds groot in deze artikelen, BB maar zal nu nog grooter worden. Vraagt U I eens even prijs? I Speciaal vestigen wij uwe aandacht op onze BKS chique kaartje. Levering in den kortst mo- I gelijken tijd, ook door tusschenkomst vai Hi °nze Agenten. DRUKKERIJ H. WEGELING Drukkerij De Lange te MARKTBERICHTEN Middelburg, 23-12-'26. Boterf 1.05 Particuliere prijs. 1.15 Eieren 9 00 Particuliere prijs 10.00 Poelje Eieren 0.00 Particuliere prijs. 0.00 Eenden Eieren 9.00 Particuliere prijs 10.00 is de UITERSTE tijd waarop nog adverten ties kunnen worden aangenomen. Voor plaatsing van adver tenties, na dien tijd ont vangen, kan niet wor den ingestaan. Per flesch f 1.30 Kreeft, Zalm, Sardines, Enz. (in blik), Paling, Garnalen, Mosse len in Gelei en in 't zuur Bij een ongeluk..' N. V. Drogisterij L.Delft H2 Middelburg Middelburo Hulstkamp Oude Genever BOLS, F0CKINK Door reclame maken, Maakt U goede zaken 1—4 regels 50 ct. leder regel meer 10 cent MARIJS, Nieuwland Voor de feestdagen: blank algen gesmolten Reuzel f 1 per kilo, per 5 ons 55 cent, dik vet Spek 90 ct. ptr kilo. Eigenhaardstraat, Middelburg Ondergeteekende heeft heden geopend een zaak in KRUI DENIERSWAREN EN WIJ NEN aan Wissel C 130, Souburg. Vertrouwende uwé gunst te mogen verwerven. Beleefd aanbevelend, H. J. CAPELLE Te Koop: 4 Ooud Sebright Kriel met Haan, van bekroon de «tam. Minderhoud, Nieuw- straat, Middelburg Brieven no. 1295 Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Wat kost een advertentie in deze rubriek? Voor abonné's s op vertoon van kwitatltie, 5 woorden gratis, de rest 5 cent per wpord. Voor nlet-abenné's s 1 tot 5 woorden 40 cent, de rest 5 ct, per woord. Advert&ntiën uit groote letter gezet en handelsadverten- tiën worden 30 cent per regèl berekend. Adres Bureau v. d. Blad of Br no..... kost voor iedereen 25 een extra. Jliia Cadzandsche biggen Z. Zachariasse Biggekerke Cadzandsche biggen lobse Biggekerke Bouwgrond aan Zee, E 126 Domburg Varkenshok J. Maas, E 16 Domburg Gramafoon met 30 platen f 17.50 Kanaalstraat 132 Vlissingen Een geit. B 197 Poppendammë Complete waterpomp Seisbolwerk M 208, Middelburg Antieke hangklok 't Zand D 189 Een winterrok J. Sturm, Mariakerke Konijnen 2Va K.G. vuil Leliënlaan 3 Vlissingen Een half varken jan Louwerse Jz. Oapinge Zuurkool en Snijboonen Leijnse, Nieuwstraat M'burg Gaslamp en electr. ganglamp Walstraat 3, Vlissingen Vroege Mithlotiam zetaardap- pelen, le nabouw. De Plaa, Noord weg S 207, Middelburg Een vet varken Chr. Francke, Oapinge Kabinetkachel nikkel beslag F. Dingemanse, Poppendamme Franklin spotprijs Jodengang R 236a Middelbuag Koolrapen S. de Visser Serooskerke Drachtige zeug Z. Jobse Meliskerke Groote Hit met of zonder tuig Entink Zoütelartde Twee stierkalvers D. Gideonse Veere Kortmolen A. Dingemanse Domburg Een halve maankachel (Krug) f. P. Louwerse Zoutelande Dubbelloops jachtgeweer Centr. Cal. No. 170. Boudewijnskerke Drie jonge fokhanen D 26 't Zand Lageweg Mooie speenvarkens W. Louwerse Jz. Gapinge 500 kilo platte boonen Jan Boogaard Meliskerke 2 volbloed stierkalveren P. Wisse Meliskerke Alle soorten stroo en kachelhout f 1.50 per honderd KG. thuis- bezorgd. Bode Janse Westkap. Poeljes, eenden, fokhanen. Simon Janse Nieuwland Twee kalfvaarzen aan de rek. Leijnse, Ritthem. Geboende uittrektafel. J. Krijger Gz. Grijpskerke. Mooie Fokzeugen. J. Louwerse bij Grijpskerke. Speenvarkens bij L. de Pagter, Domburg. Drieling boerenwagen. C. Schoonenboom Domburg Vet Stierkalf; ,,'t Groentje" Domburg Öontstel. lodehgang R 136d Middelburg. Stierkalf. Houterman Walstraat Vljssingen Blauwe Zetaardappelen Joost Tevel Koudekerke. 14 grpote Pakkisten Capclie Wissel Souburg 2e hands Rijwielen. Hermes Souburg Musterd, Randpalm A. Leinse, Ter Hooge. Pracht Gramafoon niet platen. Seisweg R 172 Middelburg» Een stierkalf D. Coppoolse Grijpskerke 3 Konijnenhokken Zuidsingel E 34 Middelburg Boeken (oude schrijvers) A 85 Grijpskerke Linnenkasten: Buffetten en Ka binet. Kanaalstr. 144 O. en W. Souburg 2 drachtige beiten W. Kodde AagteKerke Boerenkleeding en Broekstukken J. Riemens Meliskerke Speenkonijnen A 93 "Meliskerke Witte boonstroo A. 62 Meliskerke Gramaphoon met platen Tuindorp D 61 Souburg Een stierkalf G. de Nood Gapinge Een kalfvaars en loopvarken A 46 Westkapelle Een Konijnenhok S. Wondergem Hz. Oostkapelle Zwaar olm tophout, kliefhout, musterd, draadpalenenz. enz. bij A. Poelman en Co Ritthem Bontstel, paar kinderschoentjes No. 26. Domburgsche weg 210b Oostkapelle Roode kralen A 86 Grijpskerke Een Stierkalf D. Coppoolse Grijpskerke Boerenmeisjeskleeding 13a'l4jaar Bureaux Wegeling's Nieuwsblad gen Nieuwe cocoslooper 8 el lang Vrouwestraat 37 VHssii Slachtkonijnen Joost de Moorstraat 27 Vliss. 7 witte jonge leghors met haan Prins Hendrikweg 8 Vlissingen Huizen en bouwgrond Ritthemschestraat 138 Souburg Seifertmannen Verk. Quakkelaarstr. 181 Vliss. 13 gebruikte Gramafoonplaten f 6 geslachte en ongeslachte konijnen Primulalaan 24 Vlissingen Slachtkonijnen Spoorstraat 106 Souburg Mooie jonge Hit met tuig en vierwielige wagen C. Bosch wissel Souburg Nieuw Waschmachine f 28 Paardenstraat 37 Vlissingen Petroleumkachel f 2 Verk. Quakkelaarst. 6 Vlissingen Paar schoenen A. Harpe Koudek. Duitsche Herdershond .Marinestraat 16 Vlissingen Friesche zetaardappelen C 11 Westkapelle 225 kilo platteboonen Johs. Koppejan Ritthem Een Bamford meelmolen J. Cevaal Ritthem Groote koperen kooi met mans kanarie, standaard 12 gulden van Akkeren Slngelweg 27 Vliss. Zure bellefleur, Gieser Wildeman No. 91 Ritthem Een uitelkaar neembaar nacht- kippenhok Kanaalstr. 132 Vliss' Gramafoon 36 platen f 20. Ridderspoorlaan no. 11 Vliss. VHerplanten M. v. de Broeke Vrouwepolder 30 kilo veeren W. Duvekot Vrouwepolder Twee schapen P. Huijsman Grijpskerke Een vaarskalf Moesbosch Koudekerke Wijn peeën Bode Joosse Nieuwland Bigo zomergerst S. Stroo Biggekerke Puike zaaierwten j. Huijsman Hoogelande Grijpsk. Bigo zaaigerst W. de Buck Meliskerke kièüwe wintergerst G. Schout Biggekerke Zwartstroo A 70 Biggekerke 5 mud krlelaardappelen |oh. Janse, Biggekerke Bigo zaaigerst buitengew. hooge opbrengst A. Caljé Biggekerke Vette vaars M. Caljé Biggekerke Driehoekkachel f 5 Abeele A 259c Fietsstandaard Abeele A 252 Een aankomende springstier Rozenburg Souburg Een goedwerkend naaimachine (Kohier) en een Franklin J. J. Kole West Souburg 1 Hengstveulen A. 92 Meliskerke Gekalfde vaars, vet stierkalf, ganzen, Joh, de Visser, Domburg Poeljes aan de leg P. Koppejan Meliskerke Gehaakte kleedjes f 1.50 Cither f 2.50. Ridderspoorlaan 19 Vliss. Koe. rek. |aniiari Dekker, Ter Hooge Koudekerke Een werkpaard Reijnierse C 40 Breeweg't Zand Stroo, groene savoije kool A, janse, Koudekerke Spekstandert koopje Lampsinstraat 17 Vlissingen Vogelkooi (houtzaagwerk) of te ruilen voor broedkooi Crocuslaan 16 Vlissinhen 200 zwarte bessenstruiken(Bolle- fiek) W. Boogaard Serooskerke Mooie Cadzandsche Biggen D. Coppoolse Serooskerke Land en Tuinbouwzaden W. Joziasse Serooskerke Lamoenkar op veeren H. Janse Serooskerke Twee keukenkaehels De Ligny Smederij Serooskerke Jonge Malthezer hondjes Walstraat 36 Vlissingen „Swan" Vulpenhouder (nieuw) Kaaskadestr. 3 Vlissingen Spruiten. Savoye- witte- en boe renkool J. Wattej „Boschhoek* Serooskerke Konijnen, Ganzen, Kalkoenen. C. Danielse Souburg Vette geiten Jan Wattel Qostk. Orgel. Brieven met prijs onder no. 1294 Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Tarwekaf. J. Luteijn, Koudekerke. Winkelhuis. C. Sanderse, Hobeinstraat79 Vlissingen. 4 Hoekijzers, lengte 3.75 M Js. de Witte B 228 Koudekerke. Een trekhond. P. Reijnierse, A 119, Koudekerke Vette geiten. Jan Wattel. Oostkapelle. Kleine gebruikte kortmolen. Simpelaar Biggekerke. Een drachtige geit 3e of 4e dracht en een melkgeit. St. Laurens A 49 {dorp Gerst, haver, tarwe. Cijsouw, Braamstraat Souburg, Platte boonen. Kr. Daurer, Meliskerke. Spiegelruit met of zonder lijst Brieven met prijsopgaaf no. 1296 Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Melkkoe! Joh. Poppe, Fruitberg St. Laurens. Bovenkamer Scherminkelstraat 20 Vlissingen Net bovenhuis eerste stand Noordpoortstr. M 5 Middelburg Pakhuis Kerkhoflaan 52 Vlissingen Bovenvoorkamer en keuken| Weststraat 14 Vlissingen Allerlei bontwerk Fransche Kerkslop 3, Vliss. Bankschroef voor kelderwind. W. Witte, N. Vliss. weg E 72. Met half Maart een Handknecht Rottier, O. Vliss. weg E 187. Prijsopgaaf klief- en Musterdhout te leveren naar behoefte. Rotte. Grijpskerke. Met Mei een handknecht* die melken kan. F. Kwekkeboom St. Laurens Werkhuis omstreeks Veere Veere B 89 Spit of ander werk Van Keulen, Meliskerke Medelezer Telegraaf" Verk. Quakk.str. 17bov., Vliss. Van stonden aan een smids knecht gevraagd bij J. de Bruijn smid te Vrouwepolder Met Mei een handknecht S. Jasperse, Breeweg Net meisje voor halve dagen Polak, Droogdok 9, Vlissingen Zagen scherpen, Maartense, Seisplein Middelb. Weder gelegenheid tot het be- sproeien van vruchtboomen enz. Concurreerenden prijs. Minzaam aanbevelend, J, v. d. Bosse, Brigdamme. L. Joziasse, Serooskerke (W) Noordstraat 44 Vllsslngsn Lsno» Psift 144 Middelburg Vergaderingbriefjes t'e bezorgen gevraagd. J. C. Allaard Biggekerke Verloren Mantelband (bruin) A 64 Vrouwepolder. Öratis te ruilen 20 prachtige gra- mafoonplaten voor 20 andere prachtige. Noordstr. 77 Vliss. maar koopt de uit de Wijnbergen van het klooster der Witte Paters van Algiers Oeheel zuivere Natuurwijn Alleen verkrijgbaar v. Zeeland: Wijn-importeurs Middelburg Voor de a.s. Feestdagen hebben wij zeer veel delicatessen als: Aanbevelend, Scherminkelstraat b. d. Walstraat Vlissingen K. J. LAQACE VLISSINGEN Noordstraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het verrichten van alle Metselwerk, Witwerk, Schoor steenvegen, enz. tegen billijken prijs. Deze zoete Fransche Natuurwijn is iets nieuws, iets fijns en goedkoop. Beter dan de vele aangeboden Kunstwijnen Per flesch slechts f 1.25 Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Middelburg weet moeder spoedig de pijn te verzachten en gevaar te voorkomen. Natuurlijk zorgt zij steeds verbandgaas zwachtels wattén pleisters verbandlinnen in voorraad te hebben. Zij koopt dat alles geregeld bij Denk aan Uw gezondheid Sanatogen overwint slapte Markt C 2 Wijnhandel, Gedistilleerd Advocaat-fabrikant, Het oude adres voor superieure Brandewijn f3.60 per Liter. SUPERIEURE OENEVER. Speciale aanbieding COGN AC vanaf 3 tot 7 gld. per flesch. Super Likeuren, Punchsiropen vanaf f2.50 per flesch. Hellebrekers Oranjebitter per L. f 4.75. PORTWIJNEN vanaf f 1.30 per liter tot f2.45 per flesch. Bergerac Superieur f 1.40 p. flesch Alle Wijnen. Champagne Moët en Chandon f3.10 per flesch. Levering franco. FABRI KANTE; M.V. KOOPMANS P mifV» MEELFABRIEKEJ1-LEEUWARDEN 1ÉÜ

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7