30 BURGERLIJKE STAND Schrale Huid WEGEUNG't NIEUWSBLAD VAN 24 DEC. 1926 mmrmapot*» ct. welk voorstel wordt aangenomen. De heer J. Kieinepier Jr. ziet zijn voorstel verworpen om verplichtend te stellen, varkens, die levend verkocht worden, te verzekeren. Door bijzondere omstandigheden is een conferentie met B. en W. omtrent een gebouw voor noodsiachtingen niet door gegaan. In Zoutelamk vergaderde de raad. B. en W. stellen voor f 10 bij te dragen in de onderhoudskosten van het rijwielpad Dit wordt aangenomen. Men wenscht niet toe te treden tot do werkeloosheidsverzekering 1917. De heer A. J--mien W*. wordt benoemd tot lid ln de commissie van schvol tot zicht Na den rondvraag wordt de vergade ring gesloten. I St Laurens was onder bijzondere be- .g var- het publiek Woensdag vergadering van «Jen rat Dv- pentiocngrondslag van den veldwachter werd oif 1325 vastgesteld. Aangenomen wordt een voor- *tfl var; B. en W. over te faart tot vaststelling van ten fO'.ihp: vcor het nog onbebouwde gedeelte van het voor malig hof Middelburg. Daarna werd behandeld een ver zoek van A, W- 7+wUt en 59 anderen, om bijplaatsing van lantaarns en instelling van «en ophaaldienst van vuil. t W. s-sn /oor enke:: lantaarns t$ plaatsen en ook bij gtnoepame deelname ovei te gaan tot Instelling van sen ophaaldienst voor vuil. Beidt voorstellen werden aangenomen. KORTE KLANKEN op bei grm^punt Qiöti^iftó^üödhuisstfsst stak een Vjelnjjijf p het laatsh ongeribllk over, vlak voör «a paard gfl wggHi lUj viih werd door het paard op tcï» fijner liumpp gegapt en bloedend verwond; Wanneer w«fdi >m togfc wjjifft M«t het oog op de hier heerschende griep-epidemie IS door B. ert W. oe openbare school sinds Maandag gesloten !h de algehieene vergadering van aandeelhouders der ■MMMfpmu „Zeelifld ls besloterij dat de directie dief Maatschappij zal overjaan van de Comm. Veriri; W. Müller 4 fcdi n-»ar W H. Mölier Co's 'lts- en havertbedfijL Wegens defecte rftotof liépen te Vllsfilngen binnen 0i Dwiia- ht «ivtorüéh ienor „Seeteitfel" eri het Nederh JoHatlAs"* Me» defecte 9tuurmachine Werd naar AfHWttPffl gesleept het Belg. stoomschip „Heabaye". Ir» Hel Mitib'ishof ia Middelburg werd een buiten- g- wopr hjje- Müvmst gehouden van het Fryske Selskip tfier ten jwi" £«tffdrigfnlM8g keerde de 80-Jarlge A> O, te Zoute- tatéf Van (tt duinen terug en zakte bi] aijn woning plots Ineen Na een paar uur overleed hl). Tt Nieuw- <2 St.-Ioosland vergaderde Vrlldag het «Groene Kruis" Er werd medegedeeld, dat dr. A.J.Weerd ten «tenten Vrijdag IR 1927 weer hoopt aan te vangen m- i et given van een cursus voor eerste hulp bij onge- lykkpo. Fn Maart wil men een spreker laten komen voor dr uiteenzetting van het werk der varecniging, tevens uitoefenend de oestrijding der T. C Blue 0*-o Kerstnummer. Van de N.V. Van den Bergt)'» Fabrieken ontvingen wij een Kerstnummer van het bekende Blue Band tijdschrift. Keurig, in twee kleuren Ui'gevoerd, rijk voorzien van mooie geïllustreerde verhalen •n rubrieken, zal oud en jong naar dit Kerstnummer pakken en van den inhoud genieten. Een mooie gekleurde plaat naar een schilderij van A. M. Qorter is ais losse bijlag# ingesloten. Kalenders. De N.V. Douwe Egberts Tabaksfabrieken, Koffiebranderijen en Theehandel te Joure zond ons een mooie maandkalender, die door zijn practische indeeling en duidelijkheid zeker een goede plaats in kantoor en kamer zal vinden. Uitvoering Fanfare-corps „Houthandel Walcheren". Een coneert via een fanfare-corps is altijd een breed verschil met harmonie of symphonie; eigenlijk is het er niet mee te vergelijken, temeer daar eerstgenoemde in vele gevallen is aangewezen op het eenzijdige geluid van koper en slagwerk. We zullen en mogen niet zeggen, dat het niet mooi kan zijn, want er bestaan vele goed bezette fanfare-korpsen, die wat de muziek betreft, over een flink aantal gecomponeerde en gear rangeerde werken kunnen beschikken, die een schat van klanken brengen, jammer is het te noemen, dat er vele fanfare's, In onze betrekkelijke omgeving, te kampen hebben met hun melodie-partijen. Het baswerk is altijd Urn* vertegenwoordigd, terwijl de genoemde In strumenten in de minderheid zijn. Een puike aanvulling is voor zulke korpsen de saxophone; die men hier en daar kan opmerken. We zouden deze bespreking nog ver kunnen voeren, maar we moeten ons bepalen tot de uitvoering, die we j.l. Zaterdag hebben medegemaakt van „houthandel Walcheren". Hetzelfde verschijnsel wat we reeds in de vorige regelen schreven is hier ook aan de orde. Best vertegenwoordigd baswerk; melodie-partijen schaarsch. Toch is de uitvoering verrassend geweest. De marsch van De Soutter is geen zware compositie, maar goed van klank en werd met pit gespeeld. Ouverture „Atalante" van A. Eenhaes, had een mooie inzet van de bassen, gevolgd door een aangename melodie van het kleine koper. Evenwei het laatste gedeelte van dit nummer was te overweldigend. De intonatie van de muzikale scène „Op jacht" was onzeker; het signaal was de tweede maal beter in orde. De tuba-(bariton ?)solo genoot een goede vertolking. Ook de piston had hier een aangename^ melodie naar voren te brengen. Voor no. 4 betoonde het publiek zijn volle belang stelling. Een potpourri valt altijd jp den smaak. Enkele onzekere modulaties waren hier aanwezig, maar over het geheel werd dit nummer goed „geblazen", Alzoo heeft deze vereenlging haar 2e concert achter den rug, en we kunnen zeggen dat dit ons goed Is be vallen. De directeur heeft een goed figuur gemaakt met zijn betrekkelijk klein korps en ook den naam der ver- eeniging Is weder sterker gegrondvest. Na het muzikale gedeelte, een rijk voorzien tooneel- programma, waar we het best gespeelde tooneelstukje nog van hebben kunnen aanhooren. Uitvoering Souburgsch Klflderzangkoof» Gisterenavond (Donderdag) had de uitvoering plaats van bovengenoemd kinderkoor, voor ouders en donateurs, tn de zaal „De Zwaan- te Souburg. Een vroolijke kin derschaar was het. hun gezichten straalden van vreugde en verrukking; niet alleen, omdat zij een opvoering had den van Jantje In Modderst&d", maar ookdat Zij na afloop van nün spel, kerstfeest zouden vieren. Het Zangspel op zichzelf genomen getioüt een tamelijk goed geheel, temeer daar we in aanmerking riêrilen, dat er een zéér korten tijd- van studie aehter den rug is. Van het begin tot eind waren de kleinen ijverig in de weer, om met hun zangkoor want daar zijn ze trotsch op een goed figuur te maken. De niano-begeleiding was ook ditmaal weder ih handen van directeur zelve, wat ook irt vele opzichten een voorname rol speelt. Zooals gezegd, na afloöp hiervan schaarden de kin deren zich rond den verlichten kerstboom en werden op aangename wijze eenlge toepasselijke liederen gezongëri, Waarna ze allen een versnapéHhg en een cadeautje ont vingen. Op echt gezellige en leerzame wijze worden de kinderen op dit kinderkoor bezig gehouden en het ijverige bestuur spaart geen moeite en kosten. We hopen |aan ook voor hun, dat er heden avond veel belangstelling moge zijn wi] van onzen kant kunnen zeggen het is wel de moeite waard deze uitvoering mede te maken, voor zoover een mensch liefhebber is van Onschuldige kinderpret. 21 20 VLISSINGEN van 16 Dec.—22 Dec. 1926. OndertrouwdO. C, Wagenaar 24 J. en F. v. Domburg A. Lools 27 j. en E M. Timmerman 28 etrouwd A. L. Öoormachtlg 29 j. en J. P. v. d. Heuvel j. y. Oeldereri 23 j. en C. H. Kesteloo 20 BevallenA. C. Snoek geb. de Lege i. C. Groenen- berg geb. Visser d. A. da Smit geb Stadhouders z. C. Versluis geb. de Bruin d. R A. M. Smith geb. Somers OverledenH. Quillaume wedr. J. A. Plugge 91 G, Noordhoek man van J. J. Fllpse 55 j. A. de Haus vrouw van B. Leeuwenburg 84 j. H. Brans jm, 52 j. A. Karelse wedr. van P Grijspeer* 77 J. N. C. Jolmers man van M. L. v. d. WoestlJne 72 j. A. C. v. d Leeuw j.d. 60 j. N v. Dolder man van J.J. van Roosendaal 40 j. H. R. Snijder jm 81J. A. W. Priester man van A. L. v. Damme 64 J. P. Adrlaanse wedr. P. Paardenkooper 66 j. MIDDELBURQ van 16-22 Dec. 1926. OndertrouwdO. de Vos Burchart 22 j. en P. M. Vogelenzang 21 J. P. Vermaas 29 j. A.J. Gabrielsc 31 j. Getrouwd: J. r. H. Vaessen 26 j. en M. J. A. de Greeve 30 j. Q. van Vuren 22 j en H. M. Louws 24 j. Bevallen C. de Munck-de Jonge d. J. W. Wisse Andriessen z. C. M. Qroenewegen—Behage v. M Moens d. Overleden: J. de Visser 46 j. geh. met M. Coppoolse L. Bakker 2 j. ongeh. d. S. Dekker 41 j. geh. met P. J. Cevaal M. L. Drijdijk 33 j. ongeh. d. H. Brans 52 j. ongeh. z. N. C. Jolmers 72 j. echtg, van M. R. van IJzeren E. Wielemaker 1 j. d. v. K. Wlelemaker Hageman. ■Andriessen z. L. M. Uroenewegen—Behage v. J. Boone—van Offenbeek d. M. J, de Kramer— ARNEMUIDEN van 1-30 Nov. 1926. Geboren: 13. Maatje d. v. Cornells Adriaan Cornelis^e en van Elizabeth Klap 22. jan z. v. Christilan Dekker en van Dina jacomina Baaijens. Overleden 29. Crina 4 jaar, d. v. Pieter (anse en van Wilhelmina Meulmeester. Apotheken geopend te Middelburg Zaterdag 25 Dec. is geopend de apotheek van G. K- A. NONHEBEL, Lange Delft. Zondag 26 Dec. is geopend de apotheek van W. VAN DE GARDE, Korte Noordatraat DAMRUBRIEK. (Alles betreffende deze rubriek te zenden aan L. Goed- bloed Jk- Koudenhoek 26, Vlissingen. Proleem No. 139. Auteur: Ch. A. MUljSSON, Apeldoorn. H 48 49 W Zwart 10 schijven op: Wit 10 schijven op: Wit speelt en wint. Oplossingen in te zenden vóór 4 januari. Oplossing Probleem No. 137 Zwart: 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 26. Dam op 16. Wit23, 24, 27. 30, 32, 34, 37, 38. Dam op 45. Wit Zwart Hiervan zijn geen oplossingen ingekomen, om rede in het probleem vermeld stond, dat op 45 een schijf stond. Dit moet evenwel een Dam zijn. Correspondentie. v. W. te M. Zie hier de diverse oplossingen van Probleem No. 136. Wit Zwart Wit 34-30, 33X^3, 2621, 21X3, 5\50 en wint. Zwart 24X44, 27X47, 47 8, 15X24. Zwart moet nü 2227 spelen voor eventueel schijf- Verlies. Zwart is nu verloren omrede schijf 48 is voor schijf 27 en schijf 43 is Voor schijf 30. 'De Dam is voor de schijven 2 en4. Eventueel zijn er zeer veel varianten, de winst is zeker. Hopende U hiermede de zaak Verduidelijkt te hebben. De Phoblemist. 4 Een romantische geschiedenis. Een paai jaar ge leden moest Smirnoff, een der oudere piloten van de K, L. M., boven Denemarken een noodlanding maken. „Er was geen haast bij", vertelde de Rus eens zelfs, „en daarom zocht ik op mijn gemak een goed landings terrein uit." Goed had in dit geval een dubbele beteekenis. Het uitgezochte weiland was goed voor de machine en voor den piloot, want het was mooi vlak en het lag vlak bij een van die groote boerenhofsteden, waardoor Dene marken bekend is. Smirnoff zette zijn „kist" behoorlijk neer, vroeg on derdak aan den heereboer en seinde naar Nederland om hulp. Den volgende dag cirkelde boven de hofstede een andere K. L. M.-vogel, die ook op het weiland neerstreek, en waarvan de piloot ook vriendelijk te loge ren ge vraagd werd in het boerenhuis. Terwijl de meegekomen mechanicien het kleine euvel verhielp, aldus het „Vad." bezichtigden de beide piloten de groote boerenhofstede onder het vriendelijk geleide van een charmante dochter des huizes. Weer een dag later stegen de tfferde machines op. Smirnoff vloog rechtstreeks door naar Kopenhagen, maar de hulpmachine bleef vrij lang boven de boerenhofstede cirkelen. Toen twee dagen later deze piloot dezelfde plek pas seerde, vloog hij opmerkelijk laag, en later werd ge constateerd, dat de charmante dochter altijd naar de K. L. M.-machine wuifde, mits het de machine van dezen piloot was. Andere machines keek zij alleen maar na. Het moet natuurlijk een geheim blijven wie deze pi loot geweest is. Maar 14 December a.s. zal in de Fre- deriksbergkerk te Kopenhagen het huwelijk gesloten worden tusschen mej. F. E. Spandet uit Thurebylile en den oudsten verkeerspiloot van ons land, den eersten piloot van K. L. M. den meest populairen piloot op de |roote vliegvelden van Europa, den heer G. J. Geysen- lorffer uit Den Haag. ABONNEERT U OP WEGELING's NIEUWSBLAD «it v«rk«udh*M c?l| in DroQ. Oooi 1p Brakstr at ie Middelburg bluiehtt de politie met behulp van minimax in MAMfttaettbrand en werd wo..-•« ver baai opgemaakt tegen een per&oon, die den muntgasmeter open brak en het geld er uit nam. Ook te Vlissingen ontstond een schoorsteenbrand in de Pluimstraat waar eveneens de politie met een mlnlmax dtn brand bluschte en moest de politie werk maken van het opsporen van ten jongmensch, dat zich schuldig maakte aan oplich ttN HU vertelde geld noodig te hebben, om naar zijn V-- ts kffgltMtti. hij hit iflflC togiciH'^6 ih hojtflfe had llJglgeVtn. 1 .an een waterleidingbuis, ontstond "p 'Je i'êliitiark», t»fig?voigt vati het wegspoelend water Sêfi 7, 8, 9, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 45. 24, 26, 28, 31, 33. 34, 39, 41, 49, 50. 37—31 26X19 30—25 16x30 45 <16 20X29 25X21 en wint. 34-30 27X47a 26—21 24X44 33X13 47 X 8 21><5 15 24 550 en wint, a. Slaat zwart hu 24X44 verkrijgt men toch hetzelfde resultaat want dan is het 'Verzacht en geneest men met Doos SO, tube 80 of. PUROL

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6