In Winteravondspelen MET SCHIJVEN Lees- en Prentenboeken Kleurboeken en -Doozen DE GEZELLIGE WINTERAVONDEN DRUKKERIJ H. WEGELING DRUKKERIJ DE LANGE JAN FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 24 December 1926 bieden het meeste gelegenheid voor SPEL EN VERMAAK verder;goed gesorteerd in noordstraat 44 vlissingen lange delft b 144 middelburg De wereldkampioen—zwemmer, Arno Börg, zal eerstdaags in Nederland in verschillendesteden demonstraties geven. Op onze foto staandede heer Börg, zit tende de heer de Leeuw, die de regeling van zijn tournée in handen heeft. Zaterdag j.l. werd in het Stedelijk Museum te Amsterdam de kunst tentoonstelling van de ver. „St. Lucas" geopend. Op onze foto v.l.n r. Krabbé, Lizzijn Ansingh, Breeman, Prins, Smout, jurres, Gerder, Schaap, Mevr. RoëlI, ]hr. Roëll, Mej. A. v. d. Bergh, Mevr. Pieters. Het kerkgebouw der Ned. herv. Gemeente te Laren, dat Maan dagavond officieel in gebruik is genomen. Van een perceel aan de Lindegracht te Amsterdam de zijgevel ingestort. In den avond van 17 Dec. jl om half twaalf stortte plotseling van het perceel Lindegracht 148 den zijgevel in. Het huis werd ontruimd en door de Brandweer gestut, zoodat verder instorten voorkomen werd. De oorzaak moet waarschijnlijk gezocht worden in het graven van een geul naast het huis, waaraan men den dag te voren ge werkt had. Het huis dateerde van 1757. Onze foto toont de instorting. Werkzaamheden Olympisch Stadion te Amsterdam. Zouden onze kampioenen in 1928 ook zoo kalm over de baan loopen Dezer dagen werd te Arnhem de eerste NedeHandsche Kalkoenenveiling gehouden in het gebouw van de Arnhemsche Eierveiling. Op onze foto de groote aanvoer der kalkoenen. De nieuwste hulpmiddelen voor de z.g. Spoedttïgade in Amerika. Deze brigade is uitgerust met hand-mitrailleuses om de heeren roovers, die met steeds grooter wordende driestheid optreden, zoo snel en zoo afdoend mogelijk te kunnen bestrijden. Deze dame. Baronesse Klinekow- ström, een Zweedsche amazone journaliste, reed van Hamburg over Holland naar Brussel tot bijwoning van het huwelijk van Prinses Astrid. Vandaar reed zij door naar Pariis, waar zij thans vertoeft hebben we een keurige sorteering in prijzen vanaf 10 cent ■"•g DAMBORDEN SP10 CENT

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3