MAGGI-Artikelen H. H. WINKELIERS OMZET PREMIE!!! Wagenzeilen, enz Fabriek Speijer's „SAN ET AS" WEGELINCs NIEUWSBLAD VAN 24 DECEMBER 1926 kundige veiligheid en economische welvaart, spreekt den wensch uit, dat de Eerste Kamer der Staten-Generaal het tractaat in zijn huldigen vorm onaannemelijk zal verklaren. Het adres is onderteekend door 22 Groning- sche advocaten. Een merkwaardige geschiedenis. Het volgende merkwaardige geval van onverwachts hervonden geluk deelt de „Roel." mede. De Russische ingenieur Baginski die weduwnaar ge worden was, had, nog vóór den oorlog, zijn 9-jarig dochtertje op een Russische kostschool geplaatst, die gedreven werd door zekere prinses Obolenskaja. Tevens droeg hij een som van 50.000 roebel aan prinses Obolens kaja af, met de bepaling, dat dit bedrag aan zijn dochter zou worden uitgekeerd wanneer zij meerderjarig zou zijn geworden en dat inmiddels de rente van het kapitaal zou worden aangewend om in de kosten van haar op voeding te voorzien. Tengevolge van de revolutie verloor Baginski het contract met zijn dochter. Met andere kost schoolmeisjes werd zij naar de Krim overgebracht, om vervolgens over de grens te worden gezet. Naar den vader werd meegedeeld, zou zij daarbij op de Zwarte Zee schipbreuk hebben geleden en verdronken zijn. Baginski zelf had inmiddels door de verandering van regiem zijn geheele vermogen verloren en met moeite was het hem gelukt, zich uit de handen van de bolsjewiki te houden en naar Polen te ontkomen, waar hij, tengevolge van *de ongunst de** tijden, slechts met heel veel moeite in zijn onderhoud kon voorzien. Al de jaren, die hij daar, in armoede en gebrek, doorbracht, verkeerde hij in de vaste overtuiging, dat zijn dochter dood was. Totdat hij dezer dagen 'n brief van haar ontving uit Servië, waar zij na allerlei wederwaardigheden, in een nonnenklooster was terecht gekomen en waaruit zij alle pogingen in het werk had gesteld, om de verblijfplaats van haar vader op te sporen. Het ontbreken van de noodige middelen vormde voor het oogenblik nog een belemmering voor de dochter om haar vader in Polen 'op te zoeken Maar het toeval wilde, dat ook dit in orde kwam. Na eenige nasporingen werd namelijk de verblijfplaats van prinses Obolenskaja ontdekt, die het geluk had gehad haar ver mogen te redden, door dit, kort na het uitbreken van de revolutie naar Engeland over te brengen en daar op een bank ie deponeeren. Prinses Obolenskaja verklaarde zich aanstonds bereid, de 50.000 roebel, haar indertijd afgedragen, aan het inmiddels meerderjarig geworden meisje uit te betalen, dat toen, met dit kapitaal, bij haar vader kon terugkeeren. Diefstal op schepen van de Lloyd Royal Beige. De recnerche te Antwerpen heeft een geruchtmakende zaak in de scheepvaartwereld ontdekt. Reeds herhaal delijk had men geconstateerd, dat op de schepen van de Lloyd Royal Beige, belangrijke diefstallen werden gepleegd. Een speciale controle deed vermoedens ont staan tegen een kapitein van een der stoomschepen van dan Lloyd. Dezer dagen scheen weer iets ophanden, waarom het huis van de kapitein in de Aug. Schnieders- straat werd bewaakt. Donderdag stond voor het perceel een auto stil. De chauffeur werd aangehouden. In den wagen werden twee groote pakken zijde in beslag genomen. Een huiszoeking leidde verder tot ontdekking van 20 groote rollen crêpe de Chine. De kapitein was afwezig toen de huiszoeking plaats had. Den geheelen nacht werd evenwel gezocht en eerst des morgens werd hij gearresteerd. Bij zijn ondervraging verklaarde hij, dat hij de zijde in China had gekocht en ze alleen ia België had gesmokkeld. Indien het wer kelijk smokkelwaar is, dan kan het den kapitein duur te staan komen, aldus „de Crt.". Totaal zijn 3600 M, zijde in beslag genomen, terwijl de fiscus de ontdoken rechten op een millioen francs raamt. Door een sneltrein gegrepen en gedood. Woens dagmiddag, toen de 60-jarige huisslachter F. Lucas uit Ruinerwold den onbewaakten overweg te Zweelo bij Meppel met zijn rijwiel wilde oversteken werd hij door den sneltrein naar Leeuwarden gegrepen en onmiddellijk gedood. Door den sterken Oostenlijken wind, waarmede hij advkrtbntiKn II II II II II II II EBS nORlAAN-BAV ook Uw merk za\ zijn. te kampen had, had hij geen acht geslagen op den na derenden trein. De man was gehuwd. Utrechtsche Zangvereenlglng. Tot directeur van de Kon. Utrechtsche mannenzangvereeniging is benoemd de Rotterdamsche toonkunstenaar B. Diamant. De heldhaftige bemanning van het stoomschip „Eastway". Eerst thans is de heldhaftigheid bekend geworden van de bemanning van het stoomschip „East way", dat op 22 October tijdens een orkaan ter hoogte van Bermuda is vergaan. Even voor het schip zonk, sloeg de kapitein overboord. Alle reddingsbooten op een na waren in den storm stuk geslagen. Er waren 35 man aan boord en er was in de overgebleven reddingsboot slechts plaats voor twaalf. Met den zekeren dood voor oogen werd het de vraag wie met de eenige kans op behoud in de reddingsboot zou gaan. Niemand wilde bij den ander voorgaan. Ten slotte werden* twaalf man onder bevel van den derden officier gedwongen in de boot plaats te nemen. Ze smeekten dat er nog meer zich bij hen zouden voegen maar niemand voldeed aan dit verzoek, omdat dan de reddingsboot zelf gevaar zou loopen. En terwijl de achtergeblevenen van het zwaar over hellende schip af hun laatste boodschappen voor hun familie aan de mannen in de reddingsboot toeriepen en hun laatste vaarwel toewuifden, zonk de „Eastway" jn de diepte, en met haar de 22 heldhaftige leden der be manning. De 12 man, die in de reddingsboot waren gegaan, werden na zeventien uur rondzwalken, door een ander Engelsch schip opgepikt. IJ N HARDT'5 Hongaarsche dankbaarheid. In verband met de opening op 13 September j.l. door de Geref. Gem. te Budapest van de julianaschool (een lagere volksschool) aldaar, ontving mej. C. M. E. Kuyper van den Geref. Bisschop Dr. L. Ravasz te Budapest het volgende com muniqué ter publiceering in de Hollandsche bladen Daar 'k door omstandigheden mijn voorgenomen be zoek aan Holland van j 1. November heb moeten uitstellen, wensch ik, door dit communiqué mijn hartelijken dank te brengen aan dat deel van het Nederlandsche volk, dat de stichting van deze school heeft mogelijk gemaakt. Binnen korten tijd hoop ik zelf naar Nederland te komen en gelegenheid te hebben u dezen dank persoon lijk te brengen. In het bijzonder wil ik zeer hartelijk danken al die kinderen der Christelijke scholen voor hun kleinere en grootere giften, als ook daarvoor, dat gij met zóóveel liefde en vriendschap aan hun kleine Hongaarsche broer tjes en zusjes gedacht hebben. Ik spreek daarbij de hoop uit, dat tusschen de jeugd van onze twee naties een steeds diepere vriendschap 'zal ontstaan en dat door deze vriendschap de uitbreiding van Gods Koninkrijk krachtelijk moge bevorderd worden. Onverbeterlijk. Het was een oud man van 72 jaren die voor het Gerechtshof te Arnhem terecht stond wegens oplichting en die reed? tal van malen was veroordeeld. Hij heette P. R. was schippersknecht van beroep en edomicilieerd te Rotterdam. Hij vervoegde zich te Kerk- riel bij een vrouw, wie hij heel wat leugens opdischte. Hij zou n.l. schipper zijnde, met zijn schip te Hedel zijn aangevaren en het schip met al zijn hebben en houden zijn gezonkenhij vertelde, dat hij aan de vrouw de groeten moest overbrengen van haar zoon te Schevenin- gendeze zoon was aldaar bewaarder in de bijzondere strafgevangenisverdachte vertelde aan de vrouw, dat hij haar zoon kende, doordat hij geregeld eetwaren aan die gevangenis leverde, doch is natuurlijk op een geheel andere wijze met hem in aanraking gekomen. Al deze leugens moesten dienen om de vrouw te bewegen hem geld te geven, hetgeen zij dan ook deed, ten bedrage van f 8 50 terwijl zij hem ook eenige dagen in de kost heeft gehad. De Rechtb&nk te Tiel veroordeelde den ouden oplichter tot 3 maanden gevangenisstraf en het Hof verhoogde die straf tot een jaar. ie Onmisbaar voor^ Uw land.als de zon de plant! voor Ontevredenheid in de herwonnen provinciën. Naar gemeld wordt, heeft de afgevaardigde uit den Elzas, Selz, in de Fransche Kamer een voorstel gedaan, tot benoe ming van een parlementaire onderzoekingscommissie, welke een onderzoek zou moeten instellen, naar de in beide herwonnen provinciën heerschende ontevredenheid. Gestoorde Bruiloft. Zaterdagavond is te Parijs een automobiel op een bruiloftstoet uit 25 personen bestaande, ingereden. Twintig hunner werden gewond \an wie 4 ernstig. De bruid en bruidegom kregen geen letsel. Twee bruidsmeisjes moesten naar het Ziekenhuis worden over gebracht. Brussel-Calais per luxe trein. Door de Comp. Int. des Wagons-Lits wordt de mogelijkheid van het inleg gen van luxe treinen op de lijn Brussel-Calais-Londen overwogen. Deze lijn is eenigszins korter dan het traject over Ustende en zou, voor wat exploitatiekosten en dus ook de reisbiljetten betreft, duurder zijn dan de huidige Belgische lijn. De Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen en het departement van zeewezen, cht de booten van den dienst OstendeDover exploiteert, zijn met dit plan niet bijster ingenomen al achten zij het zeer waarschijn lijk, dat wegens het prijsverschil ongeveer één pond sterling per enkel-reisbiljet de meerderheid der rei zigers over Ostende zal blijven gaan. De nieuwe trein zou hoofdzakelijk bestemd zijn om voldoening te geven aan een aantal Engelsche zaken- menschen, die tegen den duur der reis over Dover en Ostende opzien om naar Brussel te komen en dan ook tot dusver, ten einde te winnen, meestal hunne vertegen woordigers in België naar Parijs lieten komen. Wraak van een huisknecht. Een familie te Parijs, wonende in de lord Byronstraat, had een Italiaanschen huisknecht, die echter meer om dansen dan om zijn plichten gaf, zoodat de heer des huizes den jongeman den dienst opzegde. Zondag zou hij vertrekken en inder daad verliet hij even na den middag het huis, echter om er terug te keeren, zoodra hij er zeker van was, dat de familie en het personeel dit verlaten hadden. Toen hij zich meester had gemaakt van 4000 franc in biljetten van zijn meester en van een half millioen aan juweelen van mevrouw, verliet hij het huis voor goed. Een nieuwen wolkenkrabber. Te New-York be staat het plan tot het bouwen van een nieuwen wolken krabber ter hoogte van 1208 voet met 110 verdiepingen. De bouwkosten zullen 221/a millioen dollar bedragen. Nu het |aar weer bijna uit Is, gelieve U Uwe het volgend jaar bij ons te betrekken. Wij keeren bij een jaar omzet van f lOO.- in Maggi-Artikelen reeds omzet-premie uit. Hoe meer U omzet hoe meer premie U krijgt Aanbevelend F. MALJERS ZOON ét*. i, t 't 'fee, JU. Vllsslngsche straat 58 Middelburg SOLIEDST ADRES VERGEET NIET de Uitroepers te raadplegen zezl]n uw wegwijzer M IO of d p ij n - Ub'.tten 60ct Laxeer-tabletten 6Oct Zenuw-tabletten 7 5ct Staal -tabletten 9Oct Maag-tabletUn 7 5ct BIJ APOTM.CN OBOQI5TEN. ■HF i OMEtABKCKan AMJTEODAM. voor Mat gratis firmanaam beschjldard is Langeviele K 204, Telef. 334 Middelburg Sagaeratraat H 88 Middelburg Irrigatoren, Spuiten voor alle doeleinden, Gummiwaren voor Dames sn Heeren, Pa tent Geneesmiddelen, Breuk en Buikbanden, Elastleke Kousen. Beleefd aanbevelend A. C. KUIJLEN.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2