H.WEGELING Ürang en jftanbod Uitslag 24ste Prijsvraag. Nu raakt het op z'n eind 2XeJcbe cri/yn. Sanapirj" II KERSTNUMMER DE WENTELTRAP DRUKKERIJ WEGELSNG's NIEUWSBLAD Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-QVERZICHT ll 32e JAARGANG VRIJDAG 24 DECEMBER 1926 No. 61 EENDER BESTE Bureaux van Uitqave DRUKKERIJ H. WEGELINQ Noordstraat 44 TEl. 130 Vlissingen postrekeninq No. 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN LjJNQe DÈtJrr B 144 Middelburo Abonnementsprijs 40 cent per 3 maanden, mfe w losse nummers 5 CENT Advertentieprijs van 14 reqels 60 cent, iedere reqel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie ff 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarleff. Zij die zich met ingang van 1 Jan. a.s. wenschen te abonneeren, en zich tlians opgeven, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers GRATIS. DE UITGEVER. NIEUWJAARSGROET. Dit jaar bestaat wederom gelegenheid tegen verlaagd tarief in het Oudejaarsnummer dat 31 December a.s. verschijnt, door middel van een advertentie aan Vrienden, Bekenden en Begunstigers zijn heilgroet over te brengen. De prijs hiervan bedraagt voor een advertentie van 1 tot 4 regels 40 cent bij vooruitbetaling. Elke regel meer kost 10 cent. Bovendien bestaat gelegenheid onder een algemeenen gelukwensch zijn naam en beroep en voor zoover de plaatsruimte toelaat zijn adres te plaatsen tegen betaling van 15 cent. Gaarne hadden wij eventueele opdrachten tot plaatsing tijdig in ons bezit om met de behoefte aan plaatsruimte rekening te houden. Door ons zeer groot aantal lezers zijt gij er van ver zekerd, dat JU met het plaatsen van een dergelijke an nonce een zeer groote kring van kennissen bereikt. De Administratie. VRAAG EN AANBOD Dit keurig uitgevoerde Kerstnummer is juist gereed gekomen en wordt tegelijk met de krant bij de abonné's thuisbezorgd. Diegenen, waarvan we nog onbetaalde abonnements kwitanties hebben, kunnen hun abonnementsgeld aan de loopers voldoen tegen afgifte van kwitantie en kunnen dan dit Kerstnummer ook nog ontvangen. Nieuwe abonné's, die het eerste kwartaal 1927 vooruit betalen, krijgen het Kerstnummer gratis. Enkele exemplaren zijn nog k 25 cent beschikbaar. Red. Zoo is dan ook deze prijsvraag, de laatste in 1926 weer achter den rug en kunnen we met genoegen op de resultaten terugzien. Ook de lezers en in 't bijzonder de deelnemers aan deze prijsvraag zullen verlangend zijn de uitslag te vernemen. Laten wij direct zeggen, dat ook deze prijsvraag, vooral ook door de eigenaardige samenstelling, een groot succes is geweest voor onze beide zaken Drukkerir Wegelingen Drukkerij de Lange jan. het oude jaar. Nog enkele dagen dan moeten Uw visite kaarten in het bezit van Uw vrien den en kennissen zijn. Wij leveren nog steeds vlug, goedkoop en pri ma kwaliteit. Bestel nu spoedig bij Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144 M'burg Onder de goede oplossingen we telden er 540 waren eenige gedichten en teekeningen. Het uitzoeken der oplossingen deed ons zien met hoeveel lust de in zenders de oplossingen hebben samengesteld. In de komende weken zullen we eenige der gedichten in ons bijblad „Voor jong en Oud" opnemen, opdat ook de lezers hiervan kunnen kennis nemen. De oplossing van de 24e Prijsvraag is Wegeling en De Lange Jan Voor naamkaartjes bekend; Zij zorgen door kwaliteit, Dat U tevreden bent. Waren nog enkcie foutive oplossingen ingezonden, het leeuwendeel der inzendingen was goed. Door loterij vielen de prijzen als volgt ten deel le prijs: Japansch Theeservies of keus uit vier andere geschenken Mej. Meulblok Primulalaan 15 Vlissingen. 2e prijs: 16-deeiig Pottenrek Mej. M. P. de Poorte- Dikkenberg Wilhelminastraat V/ 79, Middelburg. 3e prijs Vulpenhouder, zelfvuller met 14-karaats gouden pen H. Brasser A 54 Biggekerke. 415e prijs 50 Visitekaarten met Envel., naar keuze, bedrukt met naam, S. de Roo VrouwepolderA. Dekker Aagtekerkej. Meulenberg Kats R. Roos Koudek. weg 36 Vlissingen D. Marinussen Lz. Nadorst bij Middel burg; B. j. de-Meij RitthemC. Boogaard A 39 St. Laurens Schout A 231a Serooskerke (W.)j. Geschiere 189 ZoutelandeH. v. d, Meulen, Oprit 43 Vlissingen; L. C. Öreas WissekerkeH. Antheunisse Vliss. straat B 271 Souburg. 16e—25e prijs een mooi Boek. Wilhelmina Provoost, Noordstraat E 48 Domburg Marietje Willemsen, Noord- weg St.-Laurensj. 21 VlissingenL. Verhage Pz. KöUc v. d. Eijk Verk. Quakkelaarstraat ekerkeM. j. Blok ozina Poppe Molen- ketterij Molenstraat VeereH. A. Vis aat Oude Kerkstraat B 89 Middelburg; zicht D 29 't ZandMaatje v. d. C 92 ArnemuidenH. joosse B 9 249 AbeeleLena H. janse Colijnsp Voor een troostprijs (een boekwerk) kwamen in aan merking W. S. Pouwer, Souburg, Mej. C. Stuy, Bigge kerke, A. Lagaay, Vlissingen, R. Roos, Vlissingen, W.» Mesu, Oostkapelle. S. Meijers, Serooskerke, p. van Hekken Wz., Vrouwepolder, p. Ie Grand. St. Laurens, p. de Visser jr., Aagtekerke. De prijzen voor Vlissingen en Middelburg kunnen door de daar wonende winners aan onze bureaux worden afgehaald, die voor de dorpen bij de agenten. De winners van de 4e en 15e prijs verzoeken wij een keuze te doen in de visitekaart-collectie aan onze bu reaux of bij onze agenten. Vooral duidelijk de naam opgeven. De kaartjes worden uiterlijk Dinsdag per post of andere wijze toegezonden. En nu lezers en lezeressen afgewacht wat de 25ste, dus jubileumprijsvraag, die we begin januari zullen uit schrijven, brengen zal. Ook aan deze prijsvraag, die wel een der grootste zal worden, kunnen alleen de abonné's meedoen. Dus houdt U gereed. De Uitgever. ontstaan door kouvatten bestrijdt men snel en goed door In Buisjes van 12 OC 25en50tabletten ^JCt.4.0en75ct Groninger advocaten protesteeren tegen het ver drag met België. Aan de Eerste Kamer der Staten- Generaal is het volgende adres gezonden „Ondergeteekenden, allen advocaten te Groningen, van oordeel, dat het voorgestelde Nederlandsch-Belgischo verdrag een ernstige bedreiging vormt voor onze staat- MARY ROBERTS—RINEHART. 45 Ze was niet op slot en stond zelfs aan. Overal was het donker, buiten ook. Ik voelde me vreemd en beverig. Toen dacht ik, dat Arnold misschien zijn sleutel had gebruikt; hij... deed wel eens vreemd, en ik keerde om. Toen ik onderaan de trap stond dacht ik, dat ik iemand hoorde aankomen. Ik werd vreeselijk zenuwachtig in het donker en ik kon nauwelijks staan. Met moeite bracht ik het tot de derde of vierde trede, toen voelde ik dat er iemand op de trap naar mij toekwam. Het volgende oogenblik voelde ik een hand op de trapleuning tegen de mijne aan. Er schoof iemand langs me en ik gaf een gil. Toen ben ik zeker flauw gevallen. Tot zoover Louise's verhaal. Aan de waarheid valt niet te twijfelen en wat ik vooral zoo onuitsprekelijk tragisch vor.d, was het feit, dat het arme kind naar be neden was gegaan om haar broer open te doen, haar broer, die haar goede zorgen nooit weer noodig zou hebben. Tot tweemaal toe was er nu iemand, schijnbaar zonder reden,' het huis binnengekomen door die zelfde deurblijkbaar had hij ongehinderd in hull rondgeloopen en wag weer langs denzelfden weg verdwenen. Was die onbekende er nog een derde keer geweest, op den nacht toen Arnold Armstrong vermoord was Of nog een vierde keer, en bij die gelegenheid in den waschkelder gevallen Het was ons onmogelijk om nog te gaan slapen. Ten slotte gingen we ons aankleeden Louise scheen gelukkig geen nadeelige gevolgen te ondervinden van haar tocht. Maar ik besloot dat ze voor de dag om was, de waar heid moest hooren. Ik nam nog een besluit en bracht dat dadelijk na het ontbijt ten uitvoer. Een van de on gebruikte slaapkamers in den Uostelijken vleugel, achter in de smalle gang, liet ik in orde maken en van dat oogenblik af sliep Alex de tuinman daar. Een man in dat enorme huis was een dwaasheid, nu er voortdurend zulke vrèemde dingen gebeurden, en ik moet zeggen dat we al heel weinig last van Arlex hadden. En 's moi gens onderzochten Halsey en ik ook terdege de wenteltrap het kleine portaaltje onderaan, en het speelzaaltje dat er op uit kwam. Er was nergens een spoor van iets vreemds te ontdekken en als we zelf het geklop niet gehoord hadden, zou ik gedacht hebben dat Louise het zich verbeeldde. De buitendeur was dicht en op slot en de trap zag er even onschuldig uit als altijd. Halsey, die mijn verhaal over de nacht toen Liddy en ik alleen in huis waren, eigenlijk nooit heelemaal ernstig had opgenomen was nu zeer onder den indruk. Hij on derzocht de betimmering onder en boven de trap, blijk baar op zoek naar een geheime deur en plotseling herinnerde ik mij het stukje papier dat meneer jamieson tusschen de bezittingen van Arnold Armstrong had ge vonden. 'Zoo nauwkeurig mogelijk vertelde ik H&lsey, wat er op stond en hij schreef het In zijn notitieboekje. „Ik wou, dat u mij dat wat eerder verteld had", zei hij, terwijl hij zijn boekje In zijn zak stopte. Wij vonden in huis heelemaal niets, en ik verwachtte ook niet veel van een onderzoek van de veranda en den tuin. Maar toen we de buitendeur open maakten viel er iets met veel geraas in het portaal. Het was een biljartqueue. Halsey nam het ding verbaasd op. „Dat is ook nogal slordig", zei hij. „Daar hebben de bedienden zich zeker mee geamuseerd". Ik was er niet van overtuigd. Geen der bedienden zou zich des avonds in den Oostelijken vleugel gewaagd hebben tenzij de noodzakelijkheid er hen toe dreef. En een biljartqueue. Als aanval- of verdedegingswapen was het bespottelijk, tenzij men Liddy's theorie van een spook aanvaardde, en zelfs dan, zooals Halsey zei, zou een biljart-spelend spook een zeer moderne vorm van een ouderwetsche instelling zijn, Dien middag woonden Gertrude, Halsy en ik de rechts zitting bij in de stad. Dokter Stewart was ook gedagvaard als getuige daar het bleek dat hij op dien Zondagavond toen Gertrude en ik op onze kamers waren, geroepen was voor de lijkskhouwing, Wij gingen met ons vieren in den auto, omdat we de voorkeur gaven aan de slechte wegen boven het treintje, waar de halve bevolking van Casanova ons zeker zou aanstaren. En onderweg besloten we om niets te zeggen over het onderhoud, dat Louise met naar stiefbroer gehad had, op den avond voor hij stierf. Het meisje had het toch al moeilijk genoeg. HOOFDSTUK XVII. Wat dokter Stewart vertelde. Als ik een korte beschrijving van de rechtszitting geef doe ik dat hoofdzakelijk omdat den lezer dan de moord op Arnold Armstrong nog eens voor den geest komt, en alles wat er dien nacht gebeurde. Er was heel wat ebéurd, dat dien middag met genoemd werd, en aan en anderen kant hoorde ik er dingen die volkomen nieuw voor me waren. Het was een sombere geschiedenis en de zes menschen in het hoekje, die de jury vormden, waren blijkbaar als was in de handen van den opper- machtigen heer, der. rechter. (Wordt vervolgd.) VAN DE DIE Q O E D WERK LEVEREN,18 NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN W eg e ling sHieumsblad Jfj. franco per post 55 cent "ïïij Apoth.en Drogisten. Al zit ge nog zoo in de knel, Een Uitroeper plaateen helpt wel Haar het Amerikaansch van

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1