Bij Kleine Kinderen I behandelt men de roode Dl B Ken smettende plekken met Jp (gf RV fa BURGERLIJKE STAND N3ZIMNIVN0 Wagenzeilen, enz Fabriek Speijer's WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 17 DEC. 1926 te bevelen I Donderdag hadden aldaar'een tweetal aan rijdingen plaats. Op den hoek Zandstraat—Pottenbakkers singel reed de tram een Utrechtsch wagentje aan, dat van Koudekerke kwam, welk wagentje ernstig werd be schadigd. De inzittenden kwamen er met den schrik en enkele schrammen af. Op den hoek St. Pieterstraat— Balans liep een meisje van 10 jaar de Spanjaardstraat in, niet lettend op het signaal van een auto, die uit de St. Pieterstraat de Balans opreed. Het kind werd aan gereden en viel. De auto er over heen. maar het kind bleef juist tusschen de wielen liggen. Wonder boven wonder liep alles goed af, de automobilist nam het kind in zijn auto en bracht het ijaar huis. Ook onze kinderen zullen moeten leeren begrijpen, dat op straat overal gevaar dreigt #n dat hun oogen gegeven zijn om goed uit te kijken, Niet altijd loopt het zoo goed af als hier. Vooral niet als baldadigheid in het spel is. In de Spuistraat te Vlissingen sprong een 10 jarige jongen op den passeerenden auto-montagewagen derE. T.M. greep mis en viel. Een zijner voeten werd ontveld en een onbeduidend wondje aan het hoofd was het ge volg. In het gasthuis werd heUknaapje verbonden. Een andere jongen had er vermaak in telkens de lichten van een onbeheerd staande auto uit en aan te draaien. De politie betrapte hem en gaf hem na een vermaning aan zijn vader over. Ook groote menschen doen niet altijd zooals het behoort. Een uit de gevangenis ontslagene, was niet in het bezit van een vent-vergunning en ventte er toch op los. Hij werd buiten de gemeente gezet een ander venter heeft de brutaliteit zijn voet tusschen de deur te zetten en zich op te dringen, zoodat de bewoonster bang wordt. Zoo is het geschied de vorige week. Een klacht werd bij de politie ingediend. Zulke mensGhen verdienen, dat niemand iets van hen koopt, men heeft hem toch ook niet geroepen Zaterdag reed een jonge man met zijn fiets in de kleine Sluis aan de Buitenhaven Gelukkig hoorde men zijn hulpgeroep en kon de man zich aan den reddingsboei vastklemmen, totdat een der sluisknechts met een roeiboot hem te hulp snelde. Na behandeling van dr. Buskop kon de man weer huis waarts gaan. Geschrokken van een auto, sloeg nog een paard op hol, dat door een voetganger gegrepen werd terwijl de voerman van de bok was gesprongen. Ook hier geen lichamelijk letsel, noch verdere schade. Ver der hadden nog een tweetal gevallen van brand plaats, beide te Middelburg. In een pakhuis in de Geere en in een woning in de Vlissingsche straat, waar roet aan het branden was geraakt. Vrijdag vergaderde de gemeenteraad van Vlissingen. De begrooting werd verder behandeld. Bij de aanneming der begrooting voor het gasthuis werd ook aangenomen het voorstel tot wijziging van de jaarwedden der ver pleegsters. Gediplomeerde verpleegsters zullen f 700— f 1000 en de eerste verpleegsters f 800t 1000, beide met 6 jaarlijksche verhoogingen van f50. Begrooting voor het burger weeshuis, burg. armbestuur en gezondheids commissie werd goedgekeurd. Hierna kwamen in behan deling de gemeente-begrooting voor 1927 en die voor verschillende bedrijveh Mej. Gasille protesteert tegen het feit, dat slechts een hoofdambtenaar is ontslagen en niet twee en dat een klerk 2e klasse weder f 100 salarisver- hooging zal krijgen. Zij dient dan twee moties in, een om de afdeelingen, die met het publiek te maken hebben, zooveel mogelijk onder te brengen in de benedenlokalen van het raadhuis, en een, die uitspreekt, dat de aanneming van het Ned.-Belgisch verdrag niet alleen voor de ge meente Vlissingen, maar voor geheel Zeeland als onaan nemelijk moet worden gekwalificeerd. De heer Wesseling vindt de begrooting geen opwek kend stuk. Het gaat in Vlissingen niet schitterend, wijst op de „Zeeland", op de „Nedpam", en zegt, na enkele beschouwingen, dat het hem voorkomt, dat 't voldoende is aangetoond, dat de bedrijfsbegrootingen het volgend jaar op een betere basis gebracht moeten worden. Zoo veel mogelijk volgens een systeem en zoo, dat de uit komsten gemakkelijk zijn te overzien. De heer Lindeijer besprak uitvoerig de houding van B. en W. ten opzichte van de conclusie, door de commissie ad hoe aangenomen, dat het afgeschafte klassestelsel weer is binnengehaald, dringt aan op afschaffing van de burgerwacht, op onbe woonbaarverklaring van krotten in de oude binnenstad en het instellen van een schoonheidscommissie, vraagt naar vaste plannen voor het Beursgebouw en meent, dat de openbare scholen te duur zijn in exploitatie, verge leken met de bijzondere, die met hetzelfde geld, veel netter uitzien en waar men nog geld overhoudt voor tractaties en schoolreisjes. Vervolgens sprak hij over de ondersteuning van behoef- tigen en waarschuwt tegen een maatschappij tot werkloos verzekering. Te half 6 werd de vergadering geschorst tot half acht. De heer Van Hal meent dat de v. d. wethouder van onderwijs, in democratie te kort schiet. Hij denkt aan de verlaging der grens voor kindervoeding en -kleeding, en komt er tegen op, dat er nog klassen van 50 en meer leerlingen zijn. Hij bespreekt ook het voorbereidend on derwijs. Dit moet zoo noodig, van gemeentewege verstrekt worden. Dit ondersteunt de heer Van Oorschot, die ook klachten heeft over de kindervoeding. De heer Hoogkamer komt ook op tegen te groote klassen op de Openbare scholen en dient daaromtrent een motie in. De heer M. Laernoes beantwoordt de sprekers, evenals de heer Harts. De motie van den heer Hoogkamer nemen B. en W. gaarne over. De heer P. O Laernoes zou gaarne het slotwoord spreken. Daarop vingen de replieken aan, waarna de alge- meene beschouwingen werden besloten. De verdere be handeling der begrooting zal ptaats hebben Vrijdag 17 Dec. In Souburg vergaderde de Raad Vrijdagavond. Behan deld werd de gemeentebegrooting 1927. De heer De Pries ter vraagt of verlaging van den post schoolbehoeften be waarschool noodig is en stelt voor f50 beschikbaar te stellen voor klompenverstrekking aan schoolgaande kinde ren. Het voorstel wordt verworpen. Hij wil de post f250 schrappen voor het vervolg-onderwijs, hetgeen niet ge schiedt. B. en W. stellen voor, post muziekkorpsen te brengen op f 50. De heer de Priester wil voor elk concert f 10 geven en dan voor twee korpsen, dus f 80. Het voorstel wordt verworpen, evenals dat van B. en W. De subsidie blijft f25. De voorz. wil den post Burg. Armbestuur ook verhoogen. De heer Jobse is er tegen. Er wordt teveel aan deze koe gemolken. Na toelichting van den heer de Priester is hij over de groote uitkeeringen tevreden gesteld. Een voorstel de Priester, om den post met f 1500 te verhoogen wordt aangenomen. De heer Marijs wil f25 geven aan de geitenfokvereeniging, welk voorstel aangenomen werd. Bij post subsidie werkloozenkassen stelt de heer Melis voor die met f300 te verhoogen en bij post onvoorzien deze te brengen op f 3000. Beide posten aangenomen. Bij post schoolgelden stelt de heer Jansen voor de schoolgeldre geling der S. D. A. P. fractie in te voeren. De heer de Pries ter zegt, dat het een verschil is van f899.20. Hij meent, dat het onderwijs gratis moet gegeven worden. Het voorstel Jansen wordt aangenomen om het schoolgeld te verlagen. Ook voor het vervolgonderwijs wordt de nieuwe regeling aangenomen. De heer de Priester wil 50 opcenten op de vermogensbelasting. De heer Jobse vraagt, of het billijk is, de kleine inkomens nog te verhoogen. Van de rente van een kapitaal van f 16000 kan men nauwelijks leven en vele arbeiders hebben het beter. De heer Cijsouw vindt dit de onbillijkste belasting, die er is. Groote inkomens betalen het minst en kleine vermogens het meest. De heer Melis acht het voorstel inconsequent. Het moet gehaald worden uit de inkomstenbelasting. Voorstel de Priester wordt verworpen. De begrooting wordt aangenomen. Na rondvraag wordt de vergadering gesloten. KORTE KLANKEN Te Vrouwepolder had in intiemen kring de feestvie ring plaats van het 20-jarig bestaan der Chr. School aldaar. Te Biggekerke trad Vrijdagavond in de kerk op Ds. G. Postma aldaar, om mededeelingen te doen van zijn reis naar Palestina. Het gesprokene werd met een aantal lichtbeelden geïllustreerd. Te Grijpskerke werd 10 December door den heer S. Douma, hoofd der school aldaar, gesproken over Kuijpers leven en patriarchaal sterfbed Deze vergadering ging uit van het bestuur der anti-rev. kiesvereeniging „Nederland en Oranje". Te Vlissingen liep het Deensche ss. „Primula" op het leugenaarshoofd en beschadigde eenige palen. Zonder hulp kon het schip de reis naar Antwerpen voortzette. Aan de N.V. The Vitrite Works te Middelburg zijn 80 werklieden aangenomen. Goed voorteeken! Te Souburg gaf de gymnastiekvereen. „Volharding" een uitvoering in de zaal van den heer Millenaar. j.l Zaterdag 2 uur kwam te Vlissingen het burge meesterlijk paar aan. Velen waren op het perron aanwezig om den burgemeester en zijn echtgenoote te begroeten en bloemenhulde te brengen. Aan den hoofdingang van „Brittania", was eendefilé van vereeniging en een kin derkoor van 500 scholieren, welke enkele liederen zongen. De voorzitter van „Vlissingen Vooruit" de heer D. L. H. van Raalte hield een toespraak, waarna het woord gevoerd werd door den waarnemenden burgemeester, de heer M. Laernoes. De burgemeester beantwoordde deie toespraken dankend voor de hulde hier gebracht. Des avonds bracht de harmonie „Ons Genoegen" een serenade en werd den burgem een album aangeboden. Deze dag zal zeker voor Vlissingen een onvergetelijken blijven. Gaarne stemmen wij in met de bede van den heer Laernoes„Moge het U beiden gegeven zijn, in goede gezondheid aan het mooie Vlissingsche strand en in uwe liefelijke, aan de zee gelegen woning nog vele jaren in onze gemeente uwe mooie positie te bekleeden. Moge uwe pogingen, om als hoofd der gemeente de welvaart te bevorderen de lasten te verlichten, bronnen van inkomsten voor de gemeente op te sporen, in het algemeen de toestanden in onze goede stad te verbeteren, onder Gods zegen, met goeden uitslag worden bekroond." De steenkolenhandelsvereeniging te Rotterdam zal te Vlissingen een bunkerstation aan de buitenhaven op richten. Vrijdag 10 December vierde de heer P. F. v. Dorst te Middelburg zijn 25-jarig jubileum als kantoorbediende bij de gemeente-bedrijven. Aan belangstelling ontbrak het den jubilaris niet. Maandag jl. werd in het café „Bloemendaal" te St. Laurens een vergadering gehouden van Melkleveranciers, met het doel om te komen tot oprichting eener vereeniging van Melkleveranciers buiten de coöperatie om. De heer P. Gilde opende deze vergadering en zette in korte trekken uiteen, het doel dezer organisatie. Verschil lende aanwezigen voerden hierover het woord. Bij alle aanwezigen werd de hooge noodzakelijkheid gevoeld voor organiseeren. Het gevolg der besprekingen was, dat, staande de vergadering, 25 personen ych als lid opgaven. Hoe wel dankbaar voor het behaalde succes bij deze eerste bijeenkomst, is dit getal evenwel niet voldoende. Laat een ieder zijn belangen voor oogen houden en zich al9 één man aansluiten bij dezen kring. Het voorloopig bestuur bestaat uit de volgende personenP. Gilde, Joh. Mari- nissen, C. Louwerse, J. M. Houterman en B. Koole. In den nacht van Woensdag op Donderdag brak een felle brand uit in de perceelen Bouwen Ewoudstraat 1 en 3, waarin gevestigd de bakkerij van den heer J. de Vlieger en de timmermanswerkplaats van den heer L. Boone. De bewoners werden door een voorbijganger ge waarschuwd en konden hunne woningen verlaten. De beide perceelen zijn geheeFleeggebrand, hoewel de brand weer spoedig ter plaatse was en massa's water in de vuurzee had geworpen. De aanliggende perceelen kregen veel waterschade. Donderdag omstreeks 2 uur zijn de muren van het perceel Bouwen Ewoudstraat 1 omgetrok ken moeten worden, daar gevaar voor instorting bestond. MUZIEKNIEUWS Zaterdag 18 December Concert, te geven door het muziekkorps van den „Houthandel Walcheren" in het Schuttershof te Middelburg. Donderdag 23 en Vrijdag 24 December uitvoering van het Souburgsch Kinderzangkoor, directeur de 'heer M. Ventevogel, in de concertzaal „De Zwaan". Opgevoerd zal worden „Jantje in Modderstad", zangspel met dans in 4 bedrijven. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we naar achterstaande advertentie. VLISSINGEN van 9 Dec.—15 Dec. 1926. OndertrouwdC. P. v. Dijke 26 j. en M. E. M. Buk- kens 24 j. GetrouwdH. A. v. Amersvoort, 30 j. en E. Soete- meijer 25 j. Bevallen I. v. d. Velde geb. Vader d. M. C. Plasse geb. Kemeling z. G. Biesing geb. Kusse d. OverledenC. Meeusen vrouw van A. v. d. Kuijl 75 j. A. A. C. M. Klijberg jm. 30 j. F. R. Haarsma vrouw van j. C. Vervank 30 j. A. de Boer wede. van R. Koudenburg 62 j. C. R. Vernieuwe wede. van E 1. Plouvier 82 j. MIDDELBURG, van 8—15 December 1926. OndertrouwdJ. F. H. Vaessen 20 j. en M. J. A de Greeve 30 GehuwdJ. Jobse 24 j. en A. B. Desson 21 j. BevallenC. A. GriepGillissen z. J. Strijbosch Neuféglise z. T. van Gorkum—Schaaf d. E.Janse— van Nieuwenhuijzen z. P. A. JoosseHamelink z. Overleden A. Bruijnooge 81 j. wedn. A. Verschuure J. H. Hofman 83 j. weduwe K. W. Meulmeester P. Roelse 59 j. geh. met J. Gabrielse M. Poortvliet 31 j. ongeh. zoon C. Clement 63 j. ongeh. zoon E. C. Bautz 91 j. weduwe A. P. Arnoldus N. van Aartsen 72 j. ongeh. d. WESTKAPELLE van 1 Nov, tot 30 Nov. 1926. Geboren Kornelia d. v. A. Verhulst en P. Lievense Leunis Adrianus z. v. D.' Verhulst en L. v. Sighem Sina d. v. W. Minderhoud en S. Minderhoud Willem z. v. K. Roelse en A. Wisse. Ondertrouwd Adriaan Lous 33 j. en Jacoba Gabrielse 30 j. A. Minderhoud 26 j. en W. Roelse 26 j. Getrouwd Adriaan Louwerse 32 j. en Johanna Gabri else 30 j. Adriaan Minderhoud 26 j. en Maria Roelse 26 j. Adriaan Lous 33 J en Jacoba Gabrielse 30 J. Overleden: Willemina Boogaard 77 j. wed. v. Willem de Visser Pieternella Jobse 73 j. echtg. van K, Min derhoud Johanna 9 j. d. van Johannes Lous en Leuntje Daane Johanna Marinlssen 70 j. echtg. van Andries Bimmel. ST. LAURENS over de maand November 1926. Geboren: Bartel Willem, z v. Willem Jacobus Davidse en Maatje Christiaanse Marry Fiorina, d. v. Arie Ko ning en Annigje Koomans. Ondertrouwd: Pieter Jacobus Maljers oud 26 j. en Sara Wilhelmina Meijler oud 26 j. GetrouwdLein van Wallenburg oud 28 met Catha- rina Francke oud 23 j. Melis Gilde oud 23 j, met Jannetje Hollebrandse oud 19 j. OverledenLevenloos geboorte van het vrouwelijk ge slacht uit Johanna Gideonse echtg. van Cornelis Wijk huis -» Jan Kwekkeboom Matthz. oud 23 j. J. B. H. SCHRIJVER SOLIEDST ADRES Kleine en groote hoeveel heden, steeds voorradig station Middelburg. Niet aanwezig zijnde, adresW. A. VERBEEK, Spanjaard straat F 56 Middelburg. Aanbevelend, Goes. voor Met gratis firmanaam beschilderd is Langevlele K 204, Telef. 334 Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6