2e BLAD PUROL er op! Walcheren's Bazuin DRUKKERIJ H, WEGELING WEGE LING'S NIEUWSBLAD VAN 17 DECEMBER 1926 flHKS! De Zeeland-booten naar Harwich. Naar men ons uit Vlissingen meldt, zullen met ingang van 1 Januari a.s. de booten der Stoomvaart-Maatschappij „Zeeland" niet meer van Vlissingen naar Folkestone, doch naar Harwich varen. De afstand te water blijft hetzelfde en ook de treinreis Harwich—Londen is gelijk aan die van Folkestone naar Londen. Dit bericht kwam verleden week plots, als uit de lucht gevallen. Menig woord wordt er over gewisseld en het is geen wonder, dat onze bazuin ditmaal met dit nieuws aanvangt, want het groote nieuws Yoor Vlissingen is zeker wel, wat de hoefijzercorrespondent van het „Hand." noemt: „Het begin van het einde". Onder dit opschrift schrijft hijDe reeds vroeger in Vlissingen gevreesde verplaatsing van het Engelsche eindpunt der „Zeeland"* lijn- naar Harwich is zooals men heeft kunnen lezen, thans plotseling beslist Ditmaal is het plan zoo keurig stil gehouden, dat er geen haan naar gekraaid heeften er dus geen oppositie kan worden gewekt. Het gevaar dat er altijd voor het voortbestaan der „Zeeland'Mijn heeft gedreigd, sedert de fusie der Nederlandsche Spoor wegen en het intreden der firma Müller 8; Co, in de leiding der lijn, doemt opnieuw op. Want ten eerste verliest nu de „Zeeland'Mijn haar voornaamste voorsprong op de Harwich-route, n.l. dat zij de eenige Nederlandsche Kanaal-route was, d.w.z. een veel korteren tijd in volle zee en dus veel rustiger voer. En ten tweede staat het bij ons vast, gezien de geringe sympathie (om het zacht te zeggen) welke de spoorwegdirectie sedert de fusie heeft getoond voor de Zeeland-route en het gemis aan belang, dat Müller Co. bij Vlissingen. als uitgangspunt hebben, dat óok de verlegging van het Nederlandsche eindpunt (naar Rotterdam) slechts een kwestie van tijd is. Voor Vlissingen ware dit weinig minder dan een ramp en voor de „Zeeland", die dan stellig wordt opgelost in de Engelsche lijn het begin van het eind. Tegen den kwaden wil van machthebbenden is op den duur een nationale ondernemer niet bestand. „Aan de „N.R.Crt" seint men uit LondenUit Folkestone wordt gemeld, dat het bericht van het overbrengen van de Zeelandlijn naar Harwich aldaar ontsteltenis heeft gewekt. De maat schappij, Zeeland heeft door goedkoope excursies, die de laatste jaren waren ingesteld, een groot aantal Neder landers naar Folkestone gebracht, in 1925 zelfs 15.000. De vertegenwoordiger der lijn te Folkestone zegt, dat Het verzacht en geneest als Engeland niet den ban had uitgesproken over den Nederlandschen invoer van vee in Engeland en de maat schappij het vervoer van dit vee had gehouden, de lijn naar Folkestone niet zou zijn opgeheven. In 1925 zijn 59.000 ton varkensvleesch van Vlissingen naar de Lon- densche markt vervoerd". Na informatie van de VI. Crt., bij de directie der Stoomvaart Mij Zeeland, of er eenige grond is voor de conclusie van den hoefijzer corresp. van het „Hand." over de verlegging van den lijn, heeft de directie aan genoemd blad medegedeeld, dat er hoegenaamd geen grond is, voor de door genoemde correspondent getrokken conclussie. Het ware beter geweest, dat behoorlijke in lichtingen waren ingewonnen, alvorens een d.g. mede- deeling, welke groote ongerustheid kan veroorzaken, te publiceeren. Men mag toch bij zulke gewichtige aange legenheid, niet op vermoedens of veronderstellingen af gaan, doch behoort zich te voren te vergewissen van de absolute juistheid van dergelijke mededeelingen." De reden die voor de verplaatsing wordt opgegeven is be zuiniging. Te Harwich maakt de maatschappij „Zeeland" gebruik van de installaties van de Hoek-van-Holland-lijn der „Great Eastern Railway", waardoor een aanzienlijke besparing in de exploitatiekosten kan worden verkregen. Er is reeds eerder sprake geweest van deze verlegging, doch om verschillende redenen werd hiertoe niet over gegaan. Dat deze wijzigingen in de route thans haar beslag heeft gekregen, is een direct gevolg \an het Engelsche Invoerverbod op vleesch, waardoor ook de „Zeeland"-lijn ernstig wordt getroffen. Werd een meer economische werkwijze voordien reeds wenschelijk ge oordeeld, thans werd zij gebiedend noodzakelijk geacht. Overigens ondergaat de dienstregeling slechts geringe wijzigingen. Terwijl de uren van vertrek en aankomst te Vlissingen blijven, blijft ook het vertrekuur uit Lon den (thans Liverpoolstreetstation 10 uur 's morgens) ongewijzigd. Het uur van aankomst (eveneens aldaar) is met een half uur vervroegd. De reizigers, die des morgens uit Nederland vertrekken zullen al om 7.40 n.m. te Londen aankomen, Wij hopen, dat deze verlegging van den dienst compersatie moge geven voor het groot verlies, dat geleden wordt door het stopzetten van het vleeschvervoer. De vraag dringt zich op of deze ver legging van de route naar Harwich ook nog andere gevolgen met zich kan sleepen en vertrouwen dat daar bij in de allereerste plaats op de belangen van onze gemeente zal worden gelet -= zegt de VI. Crt. aan het slot harer mededeeling omtrent deze zaak. Naar de „N R. Ct." verneemt, ii de verlegging van den dagdienst der Mi], „Zeeland" te Vlissingen van Folkestone naar Harwich hierdoor veroorzaakt, dat de Mij. in verband met het betrekkelijk geringe aantal passagiers, dat zij per jaar tegenover dat van de Fransche en Belgische route (750000) vervoerde (65000), nooit een goeden treindienst van de Southern Railway kon krijgen. Men werd altijd achtergesteld bij de belangen van de route Boulogne- Folkestone. Toch is men op de meest vriendschappelijke wfze va* de Souther* Raihray geseheWen. Door de overeenkomst, die nu met de Hoek van Hol land—Harwichlijn is gesloten, heeft de Mij. „Zeeland" direct belang gekregen bij dezen nachtdienst. Het traject Vlissingen—Harwich is even lang als dat van Hoek van Holland naar Harwich. Wat de uitstapjes betreft, waarvoor vele toeristen tot nog toe van de lijn Vlissingen—Folkestone gebruik maak ten, men meende aan de behoefte daaraan ook van Har wich als uitgangspunt te kunnen tegemoet komen. Zelfs bestaat het plan de biljetten voor uitstapjes nog uit te breiden. Een voordeel daarbij zal zijn, dat, waar de Southern Railway niet over hotel-accomodatie beschikte, dit wel het geval is met de London en Northeastern Railway die hotels heeft in verscheidene plaatsen in Engeland en Schotland in Felixtouwe, York, Edinburgh enz. enz. Ook voor de Schotsche Hooglanden zal men bij zifn biljet voor de boot den hotelcoupon in ontvangst kunnen nemen. En bij de London Northeastern Railway komen de beide vereenigde lijnen op Harwich (de lijn Hoek van HollandHarwich vervoert per jaar plm. 150000 passagiers) vanzelf in het eerste gelid en niet zooals bij de Southern Railway in het tweede. Naar de „Tel." verneemt, zal in de op 18 December a.s. te houden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der Stoomvaart-Maatschappij „Zeeland" een voorstel aan de orde komen tot herbenoeming der firma Wm. H. Müller Co. tot directie. NAMEN EN ADRESSEN VAN ONZE AGENTEN Visitekaarten en Ondertrouwkaarten BOVENSTAAND MERK IS U EEN WAARBORG VOOR PRIMA KWALITEIT EN AFWERKING - Te Middelburg sprak Pater van der Geest, zijne con ferentie vervolgende, en aanknoopend bij het resultaat der vorige. De mensch moet de opperheerschappij van God erkennen en Hem gehoorzamen. Welke gevolgen vloeien hieruit voort Men zal het leven dan niet kunnen inrichten zooals Nietzsche, de Duitsche wijsgeer, dat begreep, maar het ideaal moeten zoeken in het voor beeld van den Christus. Daarnaar vormden zich alle Heiligen der Katholieke Kerk en waren daardoor bewon derenswaardige en gelukkige menschen. Niet zich uit leven, zooals de wereld dat wil, maar zich beheerschen en in onderwerping aan Gods Wet bestaat de grootheid en het waarachtig geluk van den mensch. - Een lezing op schoolgebied betrekking hebbend, werd Donderdag gehouden door den heer Thijssen, die tot onderwerp had gekozen „Het belang der arbeidersklasse bij goed onder wijs." De groote zaal van het Concertgebouw was flink bezet. Spr. begon met de verdediging van de stelling De organisatie van het onderwijs moet zoo zijn ingericht dat elk kind kan komen op de plaats, welke past bij zijn aard, neigingen en capaciteiten. Zoo alleen wordt men in zijn beroep, dat daarmee overeenkomt, gelukkig, en trekt de maatschappij het meeste voordeel van al zijn leden. Aanleg moet ontwikkeld worden. Speciale opleiding aan vakscholen is dus noodig. De bovenbouw moet dan sterk gedifferentieerd zijn. Voor de arbeiders klasse is de leus geen voorschool, die opleidt tot H.B.S. Een andre grief Is de groote bevolking der klassen Elsch ia de achtjarige leertijd, daar dan paa de differen tiatie getrokken kan worden op de juiste plaats, De juiste grens vormt de tweede geboorte volgens Rousseau, op 14 a 15 jarigen leeftijd. In Duitschland is de arbeiders ontwikkeling veel grooter, maar daar is ook de 8-jarige school. Verder zegt de heer T. dat de arbeiders zich niet bezorgd hoeven te maken, over H. B. S. en dat doen de rijkeren wel, maar wel, dat zij hun kinderen, daar ook zullen kunnen heenzenden. Ook bespreekt de heer T. nog het beurzenstelsel, tegenwoordig meer rente loos voorschot, het leerlingstelsel, dat kinderen niet na hun dagwerk nog naar school moeten gaan, het Vervolg onderwijs, dat bestaan moet zoolang er geen 8-jarigen leerplicht is, het Voorbereidende onderwijs. Spr. had het aan het slot zijner rede nog over de plaats, welke de onderwijzers in de arbeidsbeweging innemen en eindigde met een opmerking over de invoering van het Fransch op de lagere school. Dienzelfden avond hield in het Militair Tehuis de Verg. voor Bijz. Lager Onderwijs op Geref. grondslag een druk bezochte ledenvergadering. Na lezing van Rom. 12 deelde de voorzitter dhr, C D. van Noppen mede, dat de Ouderavond vermoedelijk in de. tweede helft van Januari zal plaats hebben. Dhr. J. Fröberg, onderwijzer hield een inleiding over kinder lectuur. Sprak eerst over lectuur in het algemeen en daarna over kinderlectuur ïh het bijzonder. Veel lectuur verschijnt er, ook veel vertaalde lectuur, maar er is weinig vraag naar degelijke lectuur. Kenmerk van onze oppervlakkigen tijd vindt men in de vraag naar opper vlakkige lectuur. Spreker besprak wat, goede goede en slechte boeken zijn. Vooral met het oog op de kinderen moet men voorzichtig zijn. Gelukkig is de tijd der „brave Hendrikken" voorbij, maar het opvoedend element mag niet ontbreken. Voor de, rijpere jeugd is de prikkellectuur het groote gevaar. In Duitschland werpt men daartegen een dam op. Ouders en onderwijzers hebben in dezen een schoone taak en groot is het nut der Chr. School bibliotheken. Levendige discussie volgde op dit goede referaat. Het Hoofd der School sloot met dankzegging. Te St. Laurens hield de A.-R. Kiesvereeniging een openbare vergadering, waar als spreker optrad de heer S. Brandsma uit Middelburg. Spr. gaf een overzicht wat door de A. R. in de loopende zittings periode van de Prov. Staten is naar voren gebracht en wat kon worden QOoU, per doos a 12 cachaU lO N 1 w bereikt. De nadruk werd gelegd op het groote belang van de samenstelling der Prov. Staten in verband met het kiezen der leden van Ged. Staten en van de Eerste Kamer. Spr. eindigde met een opwekking alle krachten in te spannen bij de a.s. verkiezingen. De afd. Vlissingen van den Algem. Militairen Pensioenbond vergaderde in de bovenzaal van de „Oude Vriendschap". De voorzitter der afdeeling, dhr. Hillinga had bedankt als lid der af- deeling en neemt afscheid van de afdeeling, waarvan hij een der mede-oprichters is. Het speet hem te moeten bedanken. De secretaris dankte den scheidende Voor zitter, voor al wat hij deed voor de A. M. P. Een der beste leden gaat de afdeeling verlaten. Moge de heer H. nog den tijd beleven, dat hij vruchten zie, ook op zijn arbeid en zai mogen deelen in verhoogd pensioen. Nadat de heer H. de vergadering had verlaten, werd de heer Mol tot bestuurslid gekozen. Bij rondvraag werd de aandacht gevestigd op de slechte opkomst der leden en men vraagt zich af, of zij hun belang dan niet begrijpen, nu zij aan de vooravond staan van de behan deling der oorlogsbegrooting in de Tweede Kamer, waarbij tevens weer voor de oud-gepensioneerden zal worden gesproken. Men moet elkaar steunen en op elkaar kunnen vertrouwen. In het Schuttershof te Middelburg vergaderde in buitengewone algemeene vergadering de Vereeniging „Uit het Volk—Voor het Volk", Opnieuw moest konin klijke goekeuring der Statuten worden aangevraagd. De heeren J. A. Tavenier en mr. J. Adriaanse hadden een ontwerp eenigzins gewijzigde Statuten gemaakt het welk nog wat gewijzigd werd en toen met algemeene stemmen werd vastgesteld. De goedkeuring kan nu ge vraagd worden. Op de bovenzaal van de sociëteit St. joris werd een tentoonstelling gehouden met zangwedstrijd. Deze ging uit van de kanariekweekers vereeniging „Onze Zangers" Naast de levende zangers heeft de heer J, Lamain een collectie opgezette vogels en andere kleine diertjes ingezonden Te Zoutelande sprak op uitnoodi- ging van het bestuur der Landbouwvereeniging de,Heer C. Stevens, Rijkslandbouwconsulent te Goes over'.Wei landverzorging". Spr. zette op duidelijke wijze uiteen, op welke manier men het weiland verzorgen kan, dat men lette op goede afwatering, en op het uitspreiden van mollen- en mesthoopen. Bij aanleg gebruike men goede grassoorten, vooral geen hooizaden zoo uit de tas. Ook besprak hij de bemesting der weiden en welke kunstmest hiervoor het best past. Na de lezing werden verschillende lantaarnplaatjes vertoond. Dhr.Visser dankte den spr. voor het gehoorde en wat te zien gegeven werd. Te Biggekerke hield de heer J. Versluys van Serooskerke een lezing met het doel een geitenfokvereeniging op te richten. Na bespreking gaven zich 24 personen op. Helaas valt ons nog een reeks ongevallen te vermelden Het rijden met een motor heeft in dezen tijd van het jaar wel iets lastigs en gevaarlijks, met het oog op de glibberige wegen, licht slipt het wiel, zooals een motor rijder dat in Middelburg ondervond. Hij kwam uit de richting Hooge Brug, reed de Stationsbrug op en daar slipte zijn wiel, maakte een zwaai,sloeg om. Een bloedende wond aan het gelaat was het gevolg. Door krachtig remmen werd grooter ongeluk voorkomen, daar vlak achter den motorrijder een autobus van de „Nieuwe On derneming" aankwam. Voorzichtigheid is toch maar aan- Dit moet Uw eerste gedachte zijn bij Brand- en Snij wonden, Ontvellingen en allerlei Huidverwondingen AagtekerkeJ. Sturm, No. 51. Abeele: P. van Eijkeren, A 252. Arnemuiden: Robert deNooijer, Westdijkstraat B 65. Biggekerke: A. Bimmel, A 73. Ter Buttinge :|J. Boone, smederij. Domburg; P, van Keulen, Badstraat A 51. Orijpskerke: M. de Oroot, Karnemelkstraat 48. KleverskerkeJ. Allaard, no. 10. Koudekerke: N, Bosschaart, Bij de Tram. St.-Laureni: P. de Bree, Noordweg A 73. Meliskerke9. van Keulen, A 17. Qostkapelle; M, de Rijke, Waterstraat 10. N. 81 St.-JooslandH. Keur, M 4. Ritthem; L, Machielse, Dorpsweg 29. SerooskerkeJ. Schout wz., A 208. O. W.-SouburgP. v. d. Velde, Kanaalstraat B 159. Veere: C. de Buck, Markt A 199. VrouwepolderW. Duvekot, café. Westkapelle; P. Huibregtse Dz., Arke 110. 't ZandMej. Wed. Leinse, Winkelierster D 14e. ZoutelandeJ, Verhage, Noordstraat 114. CatsC. J. de Waard, no, 43, ColijnsplaatH. Koster, Manufacturier. Cortgene: J. Welleman, Nieuwe Achterweg 138. OeersdijkW. Scherp, C 76. KamperlandI, Clement. WissekerkeA, Visser. 's-Heer ArendskerkeH. Kosten, Café Tol. Baarland J. C. den Hollander B33 EllewoutsdijkP. J. Platschorre, Nieuwstraat C 7. 's-HeerenhoekJacobus Nuiten, Burgem. Timanweg 38. HeinkenszandC. IJzerman Mz. Platteweg. WolfaartsdijkJ. Kloet, Papeweg. Al onze Agenten zijn voorzien van, een monsterboek van U kunt bij hen te allen tijde te recht, ook voor alle overige Druk werken, en U is verzekerd prima kwaliteit en afwerking te krijgen tegen lage prijzen. Noordstr, 44 Vlissingen Telef, 130

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 5