Iloest- Hoofdpijn- KALFJAARLIJKSCHE OPRUIMING Voor de a.s. Feestdagen ÜLTANE Keel pi in- Kiespi jn- WIMTERPRIJSVPAAG Groote MIJNHARDT'S M. VAN L00, Korte Noordstr., M'burg Jenever per Liter f 3.80 Brandewijn f 3.90 Cognac p. flesch f 4.00 en f 4.50 Roode en Witte Port vanaf 80 ct. en Samos vanaf 85 ct. per flesch Likeuren per flesch f 3.20 Siroop v. Punch p. fl. f 3.20 en f4.00 Advocaat per flesch f 2.25 en f 2.50 Radicaal-Insecten-Doodende-Straal Wijn-Aanbieding FIRMA M. W. HILDERNISSE WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 17 DEC. 1926 dezer dagen een valsch biljet van 100 pond in betaling gegeven, doch dit werd aanstonds bemerkt. Door de politie te Rotterdam werd H. aangehouden, en zal voor- loopig wel geen kans meer krijgen, zijn kwade prak tijken uit te voeren. Gevecht met een leeuw. Een soldaat van de Zuid- Afrikaansche veldpolitie heeft in het district Meisetter in Rhodesia een gevecht met een leeuw gehad. De leeuw was aangeschoten en takelde den man leelijk toe. Deze loste schot op schot uit zijn revolver tot het beest eindelijk dood neerstortte. Een zendeling, die van een afstand van 25 K M. gehaald was, heeft den man ver bonden, die vermoedelijk zijn verwondingen wel te boven zal komen. Door roovers aangevallen. Naar de „Matin" uit Rabat meldt, hebben roovers in het district boedenib, in het Oosten van den Atlas, aan de grens van de Sahara een auto van een Spaansch handelaar aangevallen. De auto, die met koopwaar geladen was, werd bestuurd door een Europeesch chauffeur en had een escorte van inlandsche troepen onder bevel van een Eransch sergeant. De roovers openden uit een hinderlaag het vuur en schoten den sergeant, tien chauffeur en nog een blanken soldaat neer. Van de inlanders werden 10 man gewond. Daarop haalden zij de auto leeg en maakten alle gewonden af. Troepen zijn ter vervolging uitgezonden en hebben gijzelaars aangehouden onder de stammen in den om trek als een waarborg tegen verraad van die zijde. Men acht het gebeurde evenwel niet van politieke gebeurtenis. Uit benarde positlo gered. Twee grondwerkers, die te Manchester bezig waren met graafwerk in den tuin van een woonhuis, kwamen op vijf meter diepte terecht in drijfzand, waarin een der twee arbeiders tot zijn hoofd toe wegzakte. Snelle hulp voorkwam, dat deze arbeider den verstikkingsdood stierf; zij hielden hem in leven door het zand om zijn hoofd weg te ruimen. De andere arbeider zonk tot zijn middel weg, Het was echter onmogelijk, de arbeiders zonder levensgevaar te naderen. Het heeft acht uur geduurd, voordat gerequi- reerde brandweerlieden, politieagenten, matrozen en anderen de arbeiders uit hun benarde positie redden konden. Een afgrijselijk drama. Volgens bericht uit Parijs heeft de Amerik. millionairWilliam Payne na een heftige woordenwisseling met de gezelschapsdame zijner zieke vrouw, eerst de gezelschapsdame, daarna zijn echtge- noote en ten slotte zichzelf doodgeschoten. „Door moordlust bevangen." Te Seppois-le-bas, bij Mulhouse vond men Woensdag een naaister in haar huis, badende in haar bloed. Een 21-jarig meisje had even te voren het huis verlaten en was snel weggefietst. Men vond haar weggekropen in een kamer op het ge meentehuis, Zij bekende de naaister, bij wie zij een rekening was gaan betalen, vermoord te hebben. Toen zij tegenover de vrouw stond, was zij plotseling van een onverklaarbaren moordlust bevangen. Zij had een mes gegrepen en de vrouw den hals afgesneden. Daarop had zij het mes in het vuur geworpen en was gevlucht. Begenadigd. Mevrouw Lefèbvre, de 62-jarige fabri kantsvrouw te Rijssel, die ter dood was veroordeeld wegens den moord op haar schoondochter, is door den president der republiek begenadigd. Het doodvonnis werd, na zorgvuldige overweging, in levenslange op sluiting veranderd. Het geval Lefèbvre heeft in den laatsten tijd de open bare meening sterk beziggehouden. Indien zij was ge guillotineerd, zou zij de eenige vrouw zijn geweest, die in bijna een halve eeuw in Erankrijk zou zijn terecht gesteld. Wegens de wreedheid van de misdaad en het feit, dat zij met voorbedachten rade en in koele bloede was te werk gegaan, meenden velen, dat het doodvon nis zou worden uitgevoerd. Aan de andere zijde verzette men zich tegen het plan om een vrouw van ruim 60 jaar te guillotineeren. Zij zal nu de rest van haar dagen in de gevangenis moeten doorbrengen. tablettei. Afgrijselijke moordzaak. Te Guhrau in Klein Lau- sitz, werd een 78-jarige vrouw, julge genaamd, die aldaar bij haar dochter, Frau Baumgart, inwoont, door een messteek in den hals vermoordFrau Baumgart werd door een messteek in den hals licht verwond. De hoeve der Baumgartens brandde geheel af. De echtgenoot der gewonde vrouw leeft van deze ge scheiden, zijn woonplaats is onbekend. De onechte zoon van Frau Baumgart met name Ernst Geratke, de ver moedelijke dader, is sedert den dag van den moord verdwenen. De politie van Guhrau is den moordenaar op het spoor. Een noodlottige diamant. In 1913 is in de Kaap provincie de „Gouden dageraad" gevonden, een bijzonder fraaie diamant, die echter zijn bezitters ongeluk schijnt aan te brengen. Kapitein Lucas, die den steen geruimen tijd in zijn bezit heeft gehad, meent n.l. zulks herhaal delijk gemerkt te hebben en heeft daarom den „Gouden dageraad", welks waarde op 75000 pond sterling geschat wordt, verkocht voor 4550 pond. Dezer dagen had een Hindoesche prins den steen gekocht en den volgenden dag kwam het bericht van den dood van prinses Theresia, zijn vrouw. De prins schijnt zich nu ook van den nood- lottigen diamant te willen ontdoen. Na twintig jaar ter dood veroordeeld. Te Lening rad is enkele dagen geleden uitspraak gedaan in een geruchtmakende strafzaak tegen den voormaligen direc teur van de gevangenis te Riga Ernst, den onderdirec teur Lomann en den opzichter Krzmin, die er van be schuldigd werden in de jaren 1905 en 1906 een aantal gevangenen te hebben opgehangen. Alle drie werden ter dood veroordeeld. Van de beklaagden is Ernst over de zeventig, terwijl de beide anderen meer dan zestig jaar oud zijn. 20-Jarige brunette. Maandag heeft te Buda, een kleine stad in de nabijheid van Austin (Texas) een unieke roofoverval plaats gehad, gepleegd door een 20-jarige, slanke brunette met bobbed-hair. De jongedame trad brutaalweg en landbouwbank bin nen, waar zij den directeur vertelde een dagbladcorres pondent te zijn, die series artikelen schreef over de stad Buda. Hierop gaf de directeur haar een stoel, liet haar aan een lessenaar plaatsnemen, en bezorgde haar nog een schrijfmachine. Na ongeveer een half uur te hebben gewerkt, bracht de jongedame den directeur en zijn boekhouder in ontzetting door een revolver voor den dag te halen en hen beiden in een kelder te drijven. „Haal het geld eruit", was nu het commando van den indringster. De directeur overhandigde haar daarop twee pakjes bankbiljetten, elk van 250 dollar. Hierna'sfoot zij de deur van den kelder. Buiten stapte zij in een automobiel, waarmede zij verdween. Later arresteerde de politie te Austin een zekere Re becca Bradley, een jonge typiste, in het kantoor van Dan Mooney, procureur-generaal en gouverneur van Texas. Toen men haar van bankroof beschuldigde, glimlachte het meisje, doch gaf geen antwoord. Dubbele roofmoord. Te Cimiez bij Nizza is Zondag een dubbele moord geschied, waarvan een 70-jarige kruidenier en diens 60 jarige vrouw de slachtoffers waren. De dader van jlezen dubbelen moord die nog niet opgespoord is had zich uitgegeven voor een spiritist. Hij bezocht het echtpaar en beloofde de familie in de „toekomstige wereld" te brengen, waartoe hij de vrouw en haar dochter blinddoekte. De oude man, die te bed lag, weigerde echter zulks toe te staan. Plotseling beval de „toovenaar" de vrouw en haar dochter, zich te bukken en onmiddellijk daarop klonken drie, revolverschoten. Het meisje kon uit de woning vluchten. De beide oude menschen werden gedood. De moordenaar sloeg daarop zijn slag en verdween met wat van zijn gading was. Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 19 Dec. is geopend de apotheek van Wed. VAN OCKENBURG, Badhuisstraat Te Middelburg: Zondag 19 Dec. is geopend de apotheek van C. VAN DER HARST, Korte Delft ADVERTENTIËN Zie Etalage - Zie Etalage Voorhanden prima kwaliteit Aanbevelend, Ambtenaar van Politie 1 Januari 1927 vangt een nieuwe cursus aan. b. VAKKUNDIGE ONTWIKKELING KERKSTRAAT 127 AMSTERDAM J. VAN NIEUWENHUIJZEN Met|Drukwerk-0rders tejang gewacht Heeftjmenigeen in 't^verderf gebracht Walstraat, Vlissingen MT Wederom de voordeellge Zoete Samos - Zoete Witte Port Zoete Roode Port, Zoete Melwljn Bergerac, Kinawijn, Spaansche Wijn, Medoc, Bisschop Wijn en Malaga, alles per flesch 80 ct. Rijnwijn f 1, Champagne ff 2, Nier- stelner ff l. Zoete witte Bordeaux ff 1, Zoete Roode Bordeaux ff 1 Distillateurs Wijnhandel Qortslraat, Middelburg I - tabletten j g tabletten tjiKlaf f fÏ! tabletten Bij Apotn.®n Drogisten. Heeren Ulsters f 4.25 Heeren Regenjassen f 5.75 Heeren Jekkers f 6.75 Ratiné Bonkers f 9.75 Manchester Broeken f 2.95 Manchester Broekjes (leeftijd 3 jaar) f 0.95 Fantasiebroeken f 1.58 Witte Slagersjassen Iets vuil f 2.50 f 1.75 Dassen met band f 0.25 Dassen voor dubbel boord 4 voor f 0.25 ongens Pakjes 78 jaar f 2.50 f 2.95 f 2.85 f 1.25 f 0.65 6 ongens Jasjes eeren Pyama's Kinder Pyama's ongens Overhemden lanel Hemden 100 cM met dubb. borst f 1.35 Lange kappersjassen f 4.75 Voorts spotkoopjes in Tricot Ondergoed, Wollen en Zijden Sjaals, "■ME' Handschoenen, enz. SCHRIFTELIJKE OPLEIDING TOT uitgaande van den Algemeenen Bond vnn Politiepersoneel in Ned. Deze cursus bestaat uit veertiendaagsche lessen, bevattende a. ALGEMEENE ONTWIKKELING Duur van den cursus 2 jaar Lesgeld 13.per kwartaal. Vraagt prospectus bij de Administratiej 1 Het verdelgingsmiddel bij uitnemendheid Dood Vliegen, Muggen, Mieren, Motten, Kakkerlakken. Voor ontluizingen en alle andere Insecten Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot den Hoofdagent Segeersstraat H 81 Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2