H.WEGELING üraag en jiïanbcd Gratis Kerstnummer WEGELING'S NIEUWSBLAD Indien U tot het laatste wacht DE WENTELTRAP DRUKKERIJ EERSTE BLAD 24e PRIJSVRAAG WEEK-OVERZ1CHT DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan Nog lagere prijzen dan het vorige jaar. 32e JAARGANG VRIJDAG 17 DECEMBER 1926 No. 60 VAN DE DIE GOED WERK LEVEREN, IS EEN DER BESTE Bureaux van Uitgave DRUKKERIJ H. WEGELINQ Noordstraat 44 Tel. 130 Vlisswqen Postrekening Na 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN Lange Delft B144 Middblbubo ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT AovERTEimEPiajat VAH 1—4 REGELS 60 CENT, iEDERB REGEL WEER 15 CENT. INGEZONDEN MEDEDEEUNGBN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Zij die zich met ingang van 1 Jan. a.s. wenschen te abonneeren, en zich thans opgeven, ontvangen de tot dien datum verschonende nummers GRATIS. DE UITGEVER. Wij maken onze lezers er op attent, dat In zendingen kunnen plaats hebben tot en met Maandag 20 Dec. De uitslag komt in ons nr. van 24 Dec. a.s. De Uitgever. Gevaarlijke minnenijd. De onlangs mishandelde jos. H. te Geleen, die zoover genezen was dat hij zich weer naar de mijn Maurits kon begeven, werd weer overvallen nabij het huis Koekamp door twee personen die vermomd waren met een rooden zakdoek. J. H. bekwam een diepe wonde over het voorhoofd. Op zijn hulpgeroep kwam de landbouwer Clerks die daar dicht bij woont, toegeloopen met een stallantaarn in de hand. De twee individuen hadden daar blijkbaar niet van terugzij grepen,den gewonde H. en droegen hem een eind naar de Geleen- beek mee. Toen namen zij de vlucht. De politie werd gewaarschuwd en de mishandelde is weer onder dokters behandeling. Verder wordt nog gemeld dat men den ge* wonde een briefje op de kleeren gestoken had, waarop •tond„jozef, ik krijg Marie niet, maar jij ook niet, dan wordt je nog eerder vermoord". Koninklijke gift. De Koningin heeft twee wagons vruchtboomen uit de boomkweekerij van het Loo en de koninklijke houtvesterij doen toekomen aan de kweekers in Maas en Waal, die voor geen of slechts geringen geldelijken steun van het watersnoodeomité in aanmer king konden komen. Een proces met 80 beklaagden. Dezer dagen begint te Reims een proces tegen 80 beklaagden, die zich zou den hebben schuldig gemaakt aan diefstallen ten nadeele van den staat. De beklaagden zijn winkeliers, konijnen- slachters, landloopers en directeuren van groote Parijsche handelshuizen, die tezamen een kongsi gevormd hadden om zich meester te maken van groote hoeveelheden koper, lood en zink van het oorlogstuig, dat in de bevrijde streken achter gebleven was. Zij verkocht den buit en maakten daarmee groote winsten. Oplichting op groote schaal. Door twee Poolsche. kooplieden, Moritz Orbach en johae Wycisslaw, is te Berlijn op groote schaal oplichting gepleegd Het goede onthaal, dat ons Kerstnummer ver leden jaar bij onze lezers en de adverteerders is te beurt gevallen, heeft ons doen besluiten, ook dit jaar weder een dergelijk Kerstnummer uit te geven, dat volgende week zal verschijnen en Vrij dag bij onze lezers zal worden bezorgd. Verschillende vooraanstaande medewerkers zul len dit Kerstnummer samenstellen, dat, wat de verhalen en de platen betreft, ook ditmaal bij onze lezers in den smaak zal Vallen en gelezen, herlezen en bewaard zal worden, Om den adverteerders een flinke oplaag te ga randeeren zijn wij besloten ook dit Kerstnummer gratis aan onze abonné's te verstrekken. Evenwel is de gelegenheid tot adverteeren zeer beperkt gehouden, daar het niet onze bedoeling is van dit nummer een extra-advertentie-nummer te maken. Tot uiterlijk Dinsdag 21 Dec, a.s, kunnen nog advertenties worden aangenomen. Men gelieve ons even de condities te vragen. Zij die zich nog als abonné opgeven, zullen dit Kerstnummer ook gratis ontvangen. Voor niet- abonné's kost het 25 cent. De abonné's, die hun laatste kwitantie nog moeten betalen, verzoeken wij dit spoedig te doen, daar wij verplicht zullen zijn deze over te slaan. De Uitoever. Ze hadden aldaar een firma Orbach en Koch opgericht, die in alle mogelijke goederen handelde. De goederen, die zij ontvingen en niet betaalden, werden terstond te gelde gemaakt. Het gelukte hun op deze wijze binnen den tijd van 6 weken een .bedrag van 60.000 mark buit te maken, waarna zij verdwenen. De politie zoekt thans de oplichters. Een bestelling van 10000 automobielen. Dè groot ste order, die tot dusver door de Britsche fabrikanten van de overzeesche dominions is ontvangen, is thans geplaatst bij Morris Motors. gDe order, waarvan de levering het volgend jaar plaats heeft, omvat tienduizend automobielen ter waarde van drie millioen pond. Groote boschbranden in Australië. Uit Sydney wordt gemeld, dat tengevolge van den harden wind de boschbranden groote schade hebben aangericht in de districten in het Moorden, Westen en Zuiden van Australië. Vele steden zijn nagenoeg verlaten, daar de bevolking uitgetrokken is om het vuur te bestrijden. Tot dusver zijn geen menschenlevens verloren gegaan, doch vaak zijner menschen ternauwernood aan groot gevaar ontsnapt. wordt U ook het laatst be diend. Vergeet dit niet. U kan dan eens tijd te kort komen om uwe Visitekaarten op 1 Januari a.s. in het bezit van uw vrienden en kennis sen te doen zijn. Wij leveren vlug engoedkoop. Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144 M'burg Hij bleef toch maar valsche muilter. Voor enkele jaren werd te Apeldoorn gearresteerd W. H. een jong- mensch die er zijn werk van maakte, valsch Engelsch bankpapier te vervaardigen en uit te geven. Dit bank papier was calligrafisch prachtig verzorgd. Öp bijzonder listige wijze wist W. H. zich toegang te verschaffen tot de hooge militaire kringen. Zelf zonder daartoe gerechtigd te zijn, droeg dit jongmensch de Engelsche uniform. Dank zij den speurzin van den Apeldoornsche recher cheur Olij mocht het gelukken, den vervaardiger van dit valsch Engelsch bankpapier in handen te krijgen, waarna hij door de rechtbank te Zutphen werd veroor deeld tot eenige jaren gevangenisstraf. Ma deze straf ondergaan te hebben, schijnt H., zich weer op de vervaardiging van dit bankpapier te hebben toegelegd, althans de politie te Maastricht en Roozendaal verzocht zijn aanhouding. Ook in Den Haag heeft hij aan het Staatsspoorstation „De Uitroepers" ie een goedkoope rubriek, Doch spreekt altijd tot elk publiek 111 „Daar beneden heeft iemand gegild", zei ik. „En Louise is niet in haar kamer", Met een ruk nam Halsey de lamp uit Liddy's handen en holde de wenteltrap af. Ik volgde hem, wat langzamer Door de schrik was ik als verlamd. Ik kon bijna geen voet verzetten. Onderaan de trap gaf Halsey een schreeuw en zette de lamp neer. „Tante Rayi" riep hij verschrikt. Onderaan de trap lag Louise Armstrong met haar hoofd op de onderste trede. Ze lag er bleek en bewe gingloos, haar kimono open over haar nachthemd en haar zware vlecht naar boven toe, alsof ze de trap was afgegleden. Ze was niet doodHalsey legde haar op den grond en' begon haar koude handen te wrijven, terwijl Gertrude en Liddy opwekkende middelen gingen halen. Wat mij betreft, ik zat daar maar onderaan die vreeselijke ik zat, omdat ik niet staan kon en peinsde er over hoe dit nu weer zou afloopen. Louise was nog bewusteloos, maar haar ademhaling werd duidelijker en ik stelde voor dat we haar maar in bed moesten leggen voor ze heelemaal bij kwam. Voor mij was er iets griezeligs in het feit dat ze daar in bijna dezelfde houding en op precies dezelfde plek lag waar we haar broer hadden gevonden. En om de overeenkomst nog sterker te maken, sloeg de klok in de hal net drie uur. Het was vier uur voor Louise in staat was om te praten en het werd buiten al een beetje licht, voor ze ons een. samenhangend verhaal kon doen over wat er gebeurd was. Ik geef het precies weer. Ze zat tegen een stapel kussens aan in bed, en Halsey zat naast haar, zonder dat ze protesteerde en hield haar hand vast, terwijl zij vertelde. „Ik kon niet goed slapen", begon ze, „gedeeltelijk waarschijnlijk omdat ik vanmiddag geslapen heb. Om van MARY ROBERTS—RIMEHART 44 Als aan den grond genageld bleef Ik staan. In de doodelijke stilte 3ie nu volgde klopte mijn hart of het barsten zou. Meer dood dan levend bereikte ik Louise's slaapkamer. Zij was er niet 1 HOOFDSTUK XVI. In den vroegen morgen. Ik staarde naar het leege bed. De dekens waren terug geslagen en Louise's rose zijden kimono, die altijd over het voeteneind hing, was verdwenen. Het nachtlicht brandde zwakjes. Ik nam het op, maar mijn hand trilde zoo dat ik het wel moest neerzetten en op de een of andere manier bereikte ik de deur. Er klonken stemmen in de gang en Gertrude kwam naar mij toeloopen. „Wat is er! iep ze uit. „Wat was dat voör een geluid ,,Ze is niet in haar kamer" antwoordde ik onnoozel. „Ik ik geloofde dat zij het was die schreeuwde". Liddy was nu bij ons gekomen, met een lamp In haar handen. We stonden dicht bij elkaar bovenaan de wen teltrap en keken naar beneden. Er was niets te zien en het was er heel stil. Toen hoorden we Halsey de hoofdtrap opkomen. Hij liep de garfg in waar wij stonden. „Er probeert niemand om in te breken. Ik dacht dat ik iemand hoorde gillen. Wie was het?" Op onze verschrikte gezichten las hij de waarheid. tien uur bracht L<ddy mij wat warme melk en viel ik in slaap tot twaalf uur. Toen werd ik wakker en ik begon over allerlei dingen te denken en te tobben, zoodat ik niet weer in slaap kon komen. „Ik tobde er over waarom ik niets meer van Arnold gehoord had nadat na dien avond toen hem ik in de portierswoning had gesproken. Ik was bang dat hij ziek was, want hij had iets voor mij moeten doen, en hi] was niet terug gekomen. Het zal ongeveer drie uur geweest zijn toen ik iemand hoorde kloppen. Ik ging overeind zitten en luisterde, of ikjwel goed gehoord had en het kloppen hield niet op. Het klonk nogal gedempt en ik was op 't punt om Liddy te roepen. Toen vermoedde ik plotseling wat het was. De Oostelijke ingang en de wenteltrap werdenf altijd door Arnold gebruikt als hij laat uitbleef en soms, als hij zijn sleutel vergeten had, klopte hij en dan ging ik naar beneden om hem open te doen. Ik dacht dat hij teruggekomen was om mij te spreken over het vreemde van den tijd dacht ik niet eens, want hij kwam altijd op de zonderlingste uren thuis. Maar ik was bang, dat ik te zwak zou zijn om beneden te kunnen komen. Het kloppen hield aan en net toen ik Liddy wilde roepen, holde zij de kamer door en de gang in« Toen stond ik op en trok mijn kimono aan. Ik voelde mij zwak en duizelig, maar ik moest Arnold spreken, als hij het was. „Het was overal erg donker, maar Ik wist natuurlijk den weg. Ik tastte naar de trapleuning en liep zoo vlug Ik kan naar beneden. Het kloppen was opgehouden en Ik was al bang dat ik te laat zou zijn. Ik kwam beneden aan de trap en liep toen naar de deur van de Oostelijke veranda. Ik dacht er geen oogenblik over of het moest Arnold zijn, tot ik bij die deur kwam. (Wordt vervolgd.) NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINQEN Wegeling'sïïieumsblacl Naar het Amerikaansch

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1