H.WEGELING Draag en Aanbod De voorraad vermindert muLsie Door de jon cjenolert baby ten cpedeljl 24ste PRIJSVRAAG. DE WENTELTRAP DRUKKERIJ EERSTE BLAD DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan Nog lagere prijzen dan het vorige jaar. WEEK-OVERZICHT 'VrMal 32e JAARGANG VRIJDAG 10 DECEMBER 1926 No. 49 EEN DER BESTE Bureaux tan Uitgave: DRUKKER^ H. WEQELINO Noordstraat 44 Tel. 130 Vl»sd«b* postrekewno na 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN Lanob Deut b144 Middelburg ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 9 MAANDEN, FRANCO PW POST 56 CENT - -h? LOSSE NUMMERS 5 CENT ADgmönBpqga* f» Ih-4 RBQECS 60 Ctwr, IED8HB KEGEL MEES 16 GENT. INGEZONDEN MEDEDEBUNGBN 60 CENT PER REGEL (dubbels kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f 5.* per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speolaal tarief. Zij die zich met ingang van 1 Jan. a.s. wenschen te abonneeren, en zich thans opgeven, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers GRATIS. DE UITGEVER. Omdat door de St. Nicolaasdrukte velen niet in de gelegenheid waren aan deze prijsvraag mee te doen, hebben we den datum van inzenden nog een week uit gesteld en plaatsen ze hier nogmaals. Aan deze prijsvraag zijn in 't geheel geen voorwaar den verbonden, alleen moeten de deelnemers abonné zijn op ons blad. We verwachten hierom dan ook een zeer groote deelname aan de 24e prijsvraag, die ten doel heeft speciaal de aandacht te vestigen op een reeds aliom bekende firma en op een artikel, dat zijn afnemers reeds bij duizenden telt. Laat de deelname aan deze prijsvraag dan ook groot zijn en het succes voor de bedoelde firma niet minder groot. Ook door de eigen aardige samenstelling biedt deze prijsvraag wat nieuws en aparts, in vergelijk met vorige. Uit het eerste en laatste woord slechts twee letter! Briefweger, goudgeld, kleingoed, lendenen; Zeeland, onge veer, januari, daarvoor, voornaam, jamkom, jaarlijks, katjes, fietsbel, blijkens, noordzijde, armenzorg, naam genoot, stokdoof, sierkwast, alias, sociteit, feestdag, stutten, bevroren, goederen, onbevoegd, integendeel. Om het eenigszins t* verduidelijken zij gemeld, dat het eerste woord begint met We. Bij goed opletten en uitzoeken is het niet moeilijk de rest te vinden. De oplossing moet duidelijk geschreven zijn en de 4 regels onder elkaar. Tedere abonné op Wegeling's Nieuwsblad kan aan deze prijsvraag meedoen. De oplossing kan worden in gezonden tot Maandag 20 December aan onze bureaux •n bij de agenten. Op de envelop vermelden 24e prijsvraag. Als prijzen worden de volgende artikelen beschikbaar gesteld. Ie prijs: Fraai porcelein japansch theeservies of keus uit vier andere geschenken. 16 deelig pottenrek. Vulpenhouder, zelfvuller, Jmet 14-karaats gouden pen. 50 visitekaarten met env. naar keuze, bedrukt met naam. Een boekdeel 3e 3e 4e-15e 16-25e En verder nog een tiental aardige troostprijzen voor hen die hun oplossing zoo weten te versieren of van een gedicht voorzien, dat zij hiervoor in aanmerking komen. Een keur van prijzen, zoodat de deelname zeker groot zal zijn. De uitslag wordt bekend gemaakt in ons nummer van Vrijdag 24 December a.s. REDACTIE. reeds aanmerkelijk. Maar alle soorten van ome prima Visitekaarten zijn nog aan wezig. We kunnen een ieder nog naar volle tevredenheid bedienen. Men roept om strijd over onze zóó lage prijzen. Uw Visitekaarten alleen van Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144 M'burg Rechtsgeleerde liefde. Een Jeugdig vrouwelijk ad vocaat heeft onlangs in een van de gangen van het paleis van justitie te Parijs groote opschudding verwekt door een revolver te voorschijn te halen, op haar hart te zetten en af te drukken. Een van de mannelijke omstanders ving het meisje op en de geneesheer van het hof was dadelijk bij de hand om haar bij te staan. Het schijnt, dat de advocate verliefd was geworden op een manne lijk collega, die haar liefde niet beantwoordde. Men heeft hoop haar in het leven te behouden. Het einde van een bandiet. De rechtbank te New- York heeft een man tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij in het bezit was gevonden van een verboden wapen, een revolver. De strenge uitspraak voor een vergrijp, dat anders licht gestraft pleegt te worden, wordt verklaarbaar als men weet, dat de man een berucht misdadiger is, die herkend is als de dader van een dozijn brutale aanrandingen en beroovingen. Hij zou o.a. een van de beide aanvoerders geweest zijn, bij de berooving van de post in het hart van Elizabeth (N. waarbij acht menschen neergeschoten zijn en de roovers een bedrag van 167.000 dollar hebben buitge maakt. Ook is' hij herkend als een van de drie mannen, die te Maplewood een man en zijn 15-jarig zoontje ver moord hebben om zich van zijn auto meester te maken. Hij zal voor deze misdaden nog terecht staan en heeft gratis b[ffi§nure dus veel kans, dat zijn levenslange gevangenisstraf spoedig ten einde zal zijn, doordat hij zijn leven eindigt in den electrischen stoel. Geen kinderspeelgoed. knechtje van de N.V. „In d Zaterdag was een 16-jarig den Specht" op de Gedempte Botersioot te Rotterdam in de garage bezig een auto schoon te maken. De jongen was in de auto gaan zitten en aan het morrelen gegaan, met het gevolg, dat de wagen zich plotseling in beweging stelde en achter waarts de garage uitreed. De deuren werden geramd, de posten ontzet en met een hevigen slag vielen deze naar buiten, groote brokken steen van den muur mee nemend. De auto kwam vervolgens terecht tegen een huis aan de overzijde van de garage, die uitkomt in de le Lombardstr. Zoowel de auto als het huis werden beschadigd. De jongen, die van schrik flauw was ge vallen, kwam spoedig weer bij kennis. 130 walvlsschen gestrand. Een school van 500 walvisschen is de baai van het schiereiland Sjiboe aan den Grooten Oceaan binnen gekomen. De baai, die vroeger heel diep was, is tengevolge van de aardbeving van 1923 verzand. Dit had tengevolge, dat 130 walvis schen strandden. Visschers en boeren van mijlen in den omtrek zijn op den buit afgekomen en trachten de monsters met speren en hooivorken af te maken. Tragisch. Te Panthion bij Vltry-le-Franfois heeft een tragisch ongeluk plaats gehad. Terwijl de schipper van de in het kanaal liggende aak „Mimi" op het ge- INDIEN GUJNIET KUNT AOVERTEEREN, EEN UITROEPER ZALf'T U WEL LEEREN MARY ROBERTS—RINEHART. 43 Daar de kamers bovenaan de wenteltrap lagen, was ze alleen in groote opwindingen staat om er in donker nog langs te gaan. k moet zelf ook toegeven dat het er in dien hoek onheilspellend ^uitzag, maar we staken daar alle lampen op en totdat te middernacht het licht uitging zag het er werkelijk vroolijk uit, als je er verder niets van af wist. Dien Vrijdagavond dan was ik naar bed gegaan, vast besloten om dadelijk te gaan slapen. Onaangename gedachten,^die$telkens|bij mij opkwamen, probeerde ik te negeeren en systematisch ontspande ik al mijn spie ren. Ik viel spoedig in slaap en droomde dat dokter Walkergzijn nieuwe huis vlak voor mijn ramen bouwde ik hoorde het geluid van het timmeren en toen werd ik op [eens wakker doordat Jer iemand op mijn|;deur bonkte. Ik stond dadelijk op en toen mijn voetstappen hoor baar werden op den vloer hield het kloppen op en volgde er een zacht gefluister door het sleutelgat. „juffrouw Rachel l juffrouw Rachel 1" zei er Iemand, telkens weer. „Ben jij daar, Liddy?" vroeg ik, met mijn hand aan de deurknop. „Laat mij in vredesnaam binnen 1" zei ze zachtjes. Ze stond tegen de deur geleund, want toen ik open deed viel ze naar binnen. Ze zag groen-bleek en had een zwarte met|rood gestreepte flanellen onderrok over haar schouders. „Luister eens!" zei ze, terwijl ze midden in de kamer* bleef staan en zich aan mij vastklemde. „O. juffrouw Rachel, het is de geest van dien dooden man, die klopt om binnen gelaten te worden En werkelijk hoorde ik een dof „klop klop klop dicht bij. Het was een gedempt geluid je voelde het meer dan dat je het hoorde en het was onmogelijk uit te maken waar het precies was. Het eene oogenblik scheen het tegen den vloer onder ons te zijn, en dan was het even stil en begon het klop klop klop schijnbaar tegen den muur. „Een spook is het niet", zei ik vol overtuiging. „Als het een spook was zou het niet kloppen, maar door het sleutelgat komen". Liddy keek naar het sleutelgat. „Maar het lijkt er meer op of er iemand probeert hier in huis in te breken. Liddy rilde hevig. Ik zei dat ze mij mijn pantoffels moest aangeven, en toen bracht ze mij een paar hand schoenen 1 Ten slotte zocht ik den boel zelf maar op, en maakte mij klaar om Halsey te gaan roepen. Het electrische licht was overal uitin de hal brandde alleen een nachtlampje, toen Ik naar Halsey's kamer liep. Waarvoor eigenlijk bang was weet ik niet, maar het was een opluchting voor me toen ik hem daar vast in slaap vond, en zijn kamerdeur niet op slot bleek te zijn. „Wordt wakker, Halsey" zei ik, en schudde hem heen en weer. Hij bewoog zich even. Liddy stond half binnen en half buiten de kamer; zooals gewoonlijk was ze bang om alleen te blijven en binnenkomen durfde ze toch niet erg goed. Maar plotseling scheen ze zich*over al die bezwaren heen te zeeten. Ze gaf een onderdrukten gil, rende de kamer in en greep het voeteind van het bed vast. Halsey begon wakker te worden. „Ik heb het gezien", jammerde Liddy „een vrouw in het wit beneden in de hal I" Ik nam er geen notitie van. „Halsey" drong ik aan „er is iemand bezig in te breken. Wil je asjeblieft opstaan „Het is ons huis niet", zei hij slaperig. En toen drong de toestand op eens tot mij door,| „Goed, tante Ray", zei hij, nog steeds geeuwend. „Als u mij even tijd gunt om wat kleeren aan te trekken Het koste mij de grootste moeite om Liddy de kamer uit te krijgen Ze was niet voor redeneering vatbaarze beweerde datfze het spook gezien had en niet meer op de gang durfde komen Ten slotte kreeg ik haar in mijn kamer, meer dood dan levend, en legde haar op mijn bed neer. Het kloppen,* dat een poosje had opgehouden, was weer begonnen, maar nu zachter. Halsey kwam na een paar minuten ook en stond te luisteren of hij ook uit kon maken waar het geluid vandaan kwam. „Geef me mijn revolver, tante Rav", zei hij en ik aaide het ding tejvoorschijn, dat ik destijds in het tul- enbed gevonden nad en gaf het hem Hij zag Liddy P liggen en bedacht opeens dat Louise nu alleen was. „Laat dien kerel, wie het ook is, nu maar verder aan mij over, tante Ray, en gaat u naar Louise Misschien is ze wakker en maakt ze zich ongerust. Dus in weerwil van haar heftige tegenwerpingen liet ik Liddy alleen en ging terug naar den Oostelijken vleugel. Misschien liep ik wat extra hard langs deigapende opening van de wenteltrap; en ik hoorde Halsey hee| voor zichtig de hoofdtrap afgaan. Het kloppen was opge houden en de stilte was bijna pijnlijk. En toen klonk er plotse ling, schijnbaar vlak onder mij, een gil van een vrouw, een angstkreet, die onmiddellijk weer ophield. (Wordt vervolgd. VAN DB DIE QOED WERK LEVEREN, fS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLIS3INQEN Wegeling sJlieumsblad Qevraagd wordt om uit elk der onderstaande woor den drie achtereenvolgende letters te zoeken, welke letters weer tot woorden samengevoegd een vierregelig gedicht vormen. L Naar het Amerikaansch van

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1