3e Blad. We geling SINT-NICOLAAS-NUMMER C. M1NET De St. Nicolaas-Etalage is gereed Speciale aanbieding F.A. KRAAT, Radiohande! lOO gulden SolingerStaalwarenhuis Prima Radio-Toestel HET INLIJSTEN 3 Jaap's St. Nicolaas Suprise. van Vrijdag 26 November 1926 No. 47 MIJNHARDT's Wijn-Aanbieding FIRMA M. W. HILDERNISSE Ulsters f 10.50 Paletots f 14.00 Fiets jekkers f 9.50 Jongens Ulsters f 4.00 Marine Jekkers f 2,90 f 6,75 f 2,50 M. VAN LOO DRUKKERIJ H. WE6ELING Drukkerij De Lange Jan NIEUWE BAZAR U REEDS Uw St. Nicolaas-Cadeaux in het C. G. WERNER, uit Solingen, Hendrikstr. 44, Vliss. VAN DAMME's Piano- en Orgelhandel Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabletten 75 cl Staal-Tabletten 90 ct Maag-Tabletten 75 ct Bij Apoth. en Drogisten Wiltgij'npractischStNicolaascadeau? Koopt dan een in de Radio- en Rijwielhandel Korte Noordstr. 87 Middelburg WIJ leveren U alle soorten Toestel len aan concurreerende prijzen met Jaren garantie. MF* Gratis demonstratie zonder verplichting Ruim gesorteerd In Chocolade Figuren, Harten en Letters D. A. TILROE, Heerenstr., M'burg Wederom de voordeelige Zoete Samos - Zoete Witte Port Zoete Roode Port, Zoete Meiwijn Bergerac, Kinawijn, Spaansche Wijn, Medoc, Bisschop Wijn en Malaga, alles per flesch 80 ct. Rijnwijn f 1, Champagne ff 2, Nier- steiner ff 1, Zoete witte Bordeaux ff 1, Zoete Roode Bordeaux ff 1 Distillateurs - Wijnhandel - Gortstraat, W ^elburg dat alleen Vlasmarkt - Middelburg II een 4-lamps Toestel levert geheel compleet dus MET Luidspreker vanaf WAAR VINDT U DAT KOMT EN KOOPT Zakmessen, Tafelmessen, Scheermessen, Scharen, Manicures, Naalétuls, enz. enz. Walstraat 74, Vlissingen ]aap en zijn vrouw waren de gelukkigste menschen ter wereld en, vervuld van dankbaarheid jegens hun weldoener, duurde het geruimen tijd, voor zij dien nacht den slaap konden vatten. Als gewoonlijk was de vrachtrijder den volgenden dag reeds vroeg uit de veeren om zijn dagelijkschen tocht te ondernemen. Toen hij het huis waar mijnheer Diesman zijn kamers had, passeerde, lag „zijn weldoener" nog in zoete rust, doch de hospita stond blijkbaar reeds op Jaap te wachten. Zij overhandigde hem een brief van Diesman, geadresseerd aan den heer Blommers, en droeg den vrachtrijder op dien brief ten spoedigste te bezorgen. „Dat komt in orde, juffrouw," verzekerde jaap. Eenige uren later ontvingen mijnheer en mevrouw Blommers het schrijven van Karei. Hun dierbare neef schreef hun Beste Oom en Tante Vriendelijk dankvoor het heerlijk St.-Nicolaasgeschenk, dat mij uitmuntend smaakt. Ik heb er reeds een flink stukje van gegeten. Mag ik u nog eens vriendelijk her inneren aan mijn verzoek om de toezending van de honderd gulden Wellicht wilt u het geld van middag wel aan den vrachtrijder mede geven. Na hartelijke groeten, Uw dankbare neef Karei. Toen de oude lui dit hadden gelezen, lachten zij smakelijk om het gelukken van hun list. Mijnheer meende, dat Karei inmiddels de duiten wel zou hebben gevonden en mevrouw hoopte dit ook maar, want neef moest niet zoo lang in het onzekere blijven. Iets later op den dag werd jaap de vrachtrijder bij den heer Blommers aangediend, jaap zou mijnheer gaarne even particulier, „over zaken", willen spreken. Eenigszins verwonderd over dit bezoek, begaf de rentenier zich naar het zijkamertje dat, als herinnering aan vroeger dagen, het kantoortje werd genoemd. „Wel jaap, wat is er van je verlangen klonk het den vrachtrijder tegen, toen deze het kantoortje binnentrad „Goemorgen, mijnheer, ja ziet u, ik wilde zooveel als afbetalen." „Afbetalen, jaap 1" „Precies, mijn schuld aan u afdoen." En glunder lachend vervolgde de oude„Dat hadt u zeker niet kunnen denken." Nu, na het gesprek va« gisteren avond had mijnheer dat stellig niet vermoed „Dan heb je zeker al een heel goeden St. Nicolaas gehad, man." „Dat zou ik denken." Langzaam, met bevende hand haalde de oude vrachtrijder uit zijn portefeuille een wel wat verfrommeld bankbiljet van honderd gulden te voorschijn, overhandigde dit den rentenier eu vroeg beleefd„Zou mijnheer me nu misschien mijn schuld bekentenis zooveel als terug willen geven De rentenier kwam altijd in vroolijke stemming wan neer hij geld ontving en toen hij jaap de schuldbeken tenis toereikte, voelde deze twee rijksdaalders in zijn hand glijden. „Voor je prompte betaling jaap. Flink van je, hoor, om zoo vlug je schuld te voldoendoe je best maar, en wees zuinig „Daar zal het niet aan mankeeren en ik dank u nog wel hartelijk voor uw goedheid mijnheer. Nog iets te bezorgen bij uwens Neen Och, och, wat een bovenste beste mensch is die mijnheer Karei toch 1" „Zoo, ben je zoo over mijn neef tevreden „Of ik. ja, ik weet eingenlijk niet of hij het wel wil weten, maar u kan ik het toch in vertrouwen wel zeggen U zult er immers niet verder over spreken Ik en mijn vrouw we hebben die honderd gulden van mijnheer uw neef gekregen voor onzen St. Nicolaas. Nu wat zegt u daarvan Het werd mijnheer Blommers plotseling te moede alsof hem iets /.eer onaangenaams wachtte. Daar mijn heer geefri antwoord gaf, vervolgde jaap vertrouwelijk „En zoo aardig als hij het deed, hé. Hij gaf mij gisteren avond een fijn gebak en daar had hij zoowaar de hon derd gulden ingestopt. Wat schreef hij er ook weer bij. Wacht ik heb het papiertje in mijn zak." „Een oogenblik later zag mijnheer, tot zijn niet geringe ontsteltenis en verontwaardiging zijn eigeir schrift: „de waarschuwing aan Karei." De vrachtrijder vond, dat mijnheer plotseling erg raar deed Deelnemend vroeg |aap of mijnheer soms wat mankeerde, maar deze beduidde hem, dat het gesprek was afgeloopen. Beleefd groetend verliet jaap dan ook het vertrek. Toen de vrachtrijder zijn zaken geregeld had en hij zich gereed maakte om de terugreis te ondernemen, werd hem op het laatste oogenblik van wege den heer Blommers een briefje ter hand gesteld ter bezorging bij mijnheer Diesman. Nu had hij alle gelegenheid om zijn „weldoender" te spreken en te bedanken. Zijn eerste werk was dan ook zich naar de woning van den heer Diesman te begeven. „Zijn weldoender" was gelukkig thuisv Hij wachtte zeker belangrijk nieuws, want hij nam het briefje gretig in ontvangst en het had weinig gescheeld of hij had de enveloppe reeds in de gang geopend. Maar eerst moest Jaap toch een woordje in het midden brengen. „Mijnheer, ik mag u zeker wel vriendelijk bedanken voor uw prachtig St. Nicolaasgeschenk. Ik en mijn vrouw, we waren er beiden geheel door in de war." „Komaan, jaap, is het zoo naar je zin geweest Nu het is tot je dienst, hoorEn nu geen bedankjes meer, je moet van zoo'n kleinigheid niet zulk een drukte maken Goeienavond, Jaap 1" „Dat noemt hij een kleinigheid, honderd gulden," over dacht Jaap, toen hij buiten stond. „Wat moet zulk volk toch rijk zijn 1" Verlangend opende mijnheer Karei Diesman, op zijn kamer, de enveloppe. Geen geld.... Zijn gelaat betrok, toen hij slechts een briefje vond door oom gescheven. Het is moeilijk den gemoedstoestand te beschrijven, waarin neef Karei verkeerde, toen hij las en herlas Beste Karei 1 Het deed mij genoegen te bemerken, dat het geschenk zoo door je werd gewaardeerd Wat de honderd gulden betreft, ik wil je niet langer in het onzekere latenals je het gebak wat verder aansnijdt, zul je een bankbiljet van honderd gulden vinden. Het was een surprise van tante. Na groeten, je Oom. jaap had zijn paard op stal gebracht en wilde juist zijn huisje binnentreden, toen hij tot zijn niet geringe verwondering plotseling mijnheer Diesman voor zich zag staan. „jaap," luister eens, „het hart van banket, het cadeau, bedoel ik, waar is dat?" jaap schrok van het bleek gelaat van mijnheer. De vraag was ook zoo vreemd „Wat zal ik u zeggen, het smaakte best, en om u de waarheid te vertellen, er is niets meer van over." „la maar Jaap, je hebt er toch wel wat in gevonden „Natuu.lijk, mijnheer, neen, maakt u zich maar niet ongerust. De honderd gulden heb ik gevonden, hoor, en ik heb reeds vandaag er eerlijk mijn schuld aan mijnheer uw oom mee afbetaald. Ik heb het hem maar in vertrouwen verteld, dat ik het geld van u op zoo'r» aardige manier had gekregen. Dat mocht zeker wel, hè Uw oom schijnt een weinig ongesteld te zijn, mijnheer, hij deed tenminste zoo vreemd, toen ik het hem vertelde." Tot Jaap's verwondering gaf „zijn weldoener" geen antwoord, wendde zich om en vertrok, zonder zeifs „goeienavond" te wenschen. Vreemd tochl ADVERTENTIËN Aanbevelend, Scherp concurreerende prijzen vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf Regen- Jassen en Mantels vanaf Wollen en Gummi Capes vanaf Pullovers Truien Vesten Sjaals ilobkou8en ZIE ETALAGE ST. NICOLAAS-CADEAUX KORTE NOORDSTRAAT MIDDELBURG van platen van het KERSTNUMMER HAAGSCHE POST geschiedt DEGELIJK, SMAAKVOL en BILLIJK in de Lijstenmakerij van Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144 M'burg Voor het koopen uwer St. Nicolaas-Cadeaux vindt U een prachtige sorteering Speelgoederen, Leder waren, Theeserviezen, Waschstellen enz. in de NOORDPOORTSTRAAT MIDDELBURG tegen concurreerende prijzen. Speciaal vestigen wij uwe aandacht op onze onbreekbare POPPEN vanaf 34 cent A.s Zaterdag en Donderdag ontvangt ieder bij inkoop van minstens f2.— een aardige verrassing. Vrij entrée zonder verplichting tot koopen. Qroote sorteering: BEZUINIGEN doet U door te koopen in het Magazijn Lage Prijzen Gemakkelijke Condities Aanbevolen Fabrikaten Vakkundige Garantie Levering franco

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 9