2e Blad, Wegeling ïïieumsblad SINT-NICOLAAS-NUMMER Rijwielhandel Nieuwstr.A62Souburg „DeKleine Winst" „DE KLEINE WINST" P. M. J. HACKENBERG f St. Nicolaas - Cadeaux A. R. MULLER van Vrl|dag 26 November 1926 No. 47 Jaap's St. Nicolaas Suprise. J.M.DEURWAARDER ébbb De heer Pieter Blommers was zeer uit zijn humeur en hij had er reden toe. Als men toch, gelijk de heer Blommers, bij wijze van morgengroet, op zijn ontbijt tafel een schrijven van een dierbaren neef vindt, die nederig, doch zeer dringend verzoekt om spoedige toe zending van het bagatel van honderd gulden, dan kan men toch immers bezwaarlijk een vroolijk gezicht zettenl De oude heer, die het eerzaam beroep van rentenier uitoefende, was in zulk een genoeglijke stemming beneden gekomen en juist wilde hij zijn onverdeelde aandacht aan het gereedstaande ontbijt gaan wijden, toen neef Karei door dat briefje die stemming geheel deed verdwijnen. „Vraagt ons Kareltje weergeld, manlief?" informeerde mevrouw Graanberg, die al spoedig het verband begreep tusschen het knorrige gezicht van haren echtgenoot en den zooeven ontvangen brief. „Daar breng je nu een anderman's kind voor groot!" bromde de heer des huizes. En toornig vervolgde hij „ls het geen schandaal, dat zoo'n kwajongen, dien ik iedere maand zijn geregelde ruime toelage geef, dat zoo'n kwajongen, zeg ik, mij nog elk oogenblik aan boord durft komen met dergelijke mooie praatjesl Waar heeft hij al dat geld voor noodig! Dat durft me nu weer honderd gulden vragen!" Mevrouw wist op dit alles niet veel te antwoorden ook zij vond dat Karei wel wat erg roekeloos met geld was. Karei Diesman die reeds op jeugdige leeftijd, na den dood zijner ouders, door oom en tante Blommers als kind was aangenomen, had zich steeds mogen verheugen in de bijzondere genegenheid zijner tante, die, zelf kin derloos, hem aardig verwend had, en zelfs nu nog gedurig er op uit was, hem zooveel mogelijk zijn zin te geven. De jonge man was sinds eenigen tijd in het naburig O, ter secretarie werkzaam voor practische studie en bij die „practische studie" scheen hij nogal geld te kunnen gebruiken. Oom zorgde geregeld voor de „ruime maandelijksche toelage", daarbij steeds de vermaning voegende om toch vooral zuinig te zijn, een vermaning welke door neef steeds met gepaste eerbied werd aan gehoord, doch die toch niet de uitwerking had welke oom er van verwachte. Karei had doorloopend geldgebrek! Mevrouw achtte het gewenscht, met het oog op de knorrige bui van den heer des huizes, voorloopig niet verder op de zaak in te gaan, doch in stilte besloot zij, later op den d-»g, er nog eens op terug te komen. Zij kon haar Karei toch niet zoo in de steek laten Aan de koffietafel was manlief opvallend stilde ontevreden stemming scheen nog niet geheel verdwenen. Toen zou mevrouw het maar eens wagen „Zeg man, zouden wij Karei zijn zin maar niet geven? Hij zal het toch niet zonder noodzaak vragen, denk ik." „Het is morgen St. Nicolaas," vervolgde mevrouw, die deed alsof zij de opmerking van haar man niet hoorde, „laten wij hem het geld voor zijn St. Nicolaas geven. Kom, ik laat bij den koekbakker een hart bakken en daafin een bankbiljet van honderd gulden stoppen. Hoe vindt je dat idee Dat wordt dan een ware surprise, hé 1 Afgesproken Mevrouw had het pleit gewonnen. Mijnheer gaf aan den wensch zijner vrouw gehoor, hoe wel onder protest. „Het is voor jouw verantwoording als het nog eens verkeerd met den jongen afloopt." Mevrouw was in den laatsten tijd aan dat dreigement wel gewoon geraakt, 's Middags bestelde de oude dame aan koekbakker jansen een klein doosje, waarin een b nkbiljet van honderd gulden, ter hand, met opdracht er een hart van banket om te bakken. De koekbakker had dergelijke zaakjes wel meer bij de hand gehad en den volgende dag werd het kostbaar gebak bij de familie Blommers bezorgd. Terwijl mijnheer het cadeau netjes en zorgvuldig in pakte, kon hij toch niet nalaten nog eens zijn ongenoegen uit te spreken over de zorgloosheid en verkwisting van de jeugd in den tegenwoordigen tijd. „Ik heb in het doosje, behalve het bankbiljet nog een papiertje gevoegd, met een enkel woord van waarschuwing. Ik heb er op geschreven „Betaal je schulden, wees zuinig, dan alleen kun je vooruit komen." „Ik hoop dat Karei dat nu eens ter harte zal nemen." Dat hoopte mevrouw eveneens. Mijnheer stelde het pakje aan Jaap, den vrachtrijder op O. ter hand. „Jaap, je moet dit bij mijn neef, mijnheer Diesman, bezorgenmaar pas er goed op, hoor, er zit waarde in 1" „Weest u maar niet bevreesd, ik behandel het alsof het van mijn eigen is," was het antwoord. Jaap had veel verplichting aan den ouden heer Blommers, daar deze, op voorspraak van neef Karei, eenige maanden geleden, den ouden vrachtrijder honderd gulden had geleend, teneinde den man in staat te stellen, de koopsom van een nieuw paard geheel te kunnen voldoen. Zoo terloops informeerde mijnheer Blommers even hoe het met de afbetaling stond. „Nu, mijnheer, ik en mijn vrouw, we zijn zuinig, en ik hoop in den loop van het volgende jaar u het geld te kunnen terug geven. Honderd gulden is een groot bedrag en dat heeft een arm man als ik niet zoo dade lijk bij elkaar." Ja, dat kon de rentenier zich wel voorstellen en ging huiswaarts. Op den langen weg naar O. bepeinsde Jaap, dat het toch een verdraaid moeilijk werk was, om zoo'n hon derd gulden te besparen. Hij werkte den ganschen dag haast even hard als het paard, dat thans den zwaren vrachtwagen trokzijn vrouw was zuinig als de beste, maar honderd gulden krijgt men toch niet in een vloek en een zucht bijeen. Het was nog mooi geweest, dat mijnheer Karei Diesman een goed woordje bij diens oom had gedaan. Een bovenste beste mensch toch, die mijnheer Diesman, vond Jaap. Die „bovenste beste mensch" liep eenigzins ongeduldig zijn kamer op en neer. Het valt dan ook moeilijk om kalm te blijven, als je hospita dringend vraagt om betaling van het pensiongeld, dat je toevallig moest gebruiken om de rekening van een paar gehouden fuifjes te voldoen I Als het verzoek aan oom Blommers nu maar een gunstig onthaal had gevonden 1 Daar werd gebeld. Een oogenblik later ontving de lange man het pa|<je van zijn oom en tante. „Jaap vraagt of er nog wat te zeggen is, mijnheer," vroeg de hospita beleefd. „Laat hem maar even wachten, juffrouw." Mijnheer Diesman gunde zich haast geen tijd om het pakje te openen. Zou oom er het gevraagde geld bijgevoegd hebben?.... Hé, een hart van banket?! Anders niet? Geen geld Waarom stuurden ze nu zoo'n kinderachtig stuk taart en repten ze met geen woord van de honderd gulden I Daar kwam de juffrouw weder binnen „Mijnheer, Jaap wacht nog steeds." Nu moest die vrachtrijder, voor de bezorging van zoo'n stuk taart nog een fooi op den koop toe hebben! Wat kon mijnheer Diesman dat koekbakkerswerk schelen! Wacht, fluks het hart in een papier gewikkeld. „Hier Jaap, voor jou en je vrouw, voor jelui St. Nico laas 1, Goeien avond I" Neen maar, dat vond Jaap toch aardig. Jammer dat mijnheer zoo vlug weder naar binnen was gegaan, zoodat Jaap niet eens gelegenheid had om te bedanken. Maar dat kwam wel terecht. Spoedig naar huis en de vrouw blij gemaakt I Welk een verrassing voor de oude luidjes, toen het gebak te voorschijn kwam. Er werd een lekker bakje koffie gezet en Jaap's vrouw begon het hart aan te snijden. Maar welk een ontsteltenis toen daar een doosje te voorschijn kwam, dat, na opening, een bankbiljet van honderd gulden bleek te bevatten. Eerst langzamer hand drong het tot de brave oudjes door, dat mijnheer Diesman hun op zulk een milde wijze had bedacht, om hen in staat te stellen de schuld van honder^l gulden aan den heer Blommers af te doen. Het stona immers zoo duidelijk op het bijgevoegde briefje„Betaal je schulden, wees zuinig, dan alleen kun je vooruit komen.' Wordt vervolgd in het 3e Blad ADVERTENTIËN Machinale Brood-en Banketbakkerij van SOUBURG, Telef. 6 Steeds versch voorhanden Boter- en S p r 11 sletters Boter en gekr. St. Nicolaas Marsepaln, Worsten, Vruch ten, enz. enz. Luxe Doozen Bonbons en Borstplaat Overheerlijk Dik Speculaas mat Amandelen Beste L- A LJ fi 1 j P ffP I'S Houdt zijn waarde. MAGAZIJN VAN DAMESHANDWERKEN „DE LELIE'1 Brengt de grootste en nieuwste collectie in DAMES- HANDWERKEN en alle MATERIALEN, welke daar toe behooren ENEINDE zijn Inkoopen te doen heeft St. Nicolaas alle winkels weer eens nageke- Q ken maar heeft besloten zijn goederen dit Jaar maar In de drie Winkels van Walstraat 35 en SI. Jacobstr. 15 en 12 Vllsslngen te koopen ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE Porcelefn Kristal ilein tal ZIE PRIJZEN Het mooiste en nuttigste St. Nlcolaas-Cadeau vindt U In het magazijn van VLISSINGEN WALSTRAAT 94 WIJ zijn ruim gesorteerd In s Tafel-, Thee en Ontbijtserviezen Specialiteit in Luxe Artikelen Prima gegarandeerde Koper- en Nikkel waren van eerste klas Fabrieken. Gero Jubileum-Cassets In Zilver en Alpacca Gero Zilver fa Vraagt thans Luna Zilver - en Alpacca VERGELIJK QUALITEITENI Messen !^ii®ii^ii^fi»iil^iil»i^n®ii.7Sr.iiiSiiii^iiTffrrnT»iiT®iiiSiih^iii^nl»iih^ MAGAZIJN VAN QOUDEN EN ZILVEREN WERKEN BURG B 2 TELEFOON 289 MIDDELBURQ UITGEBREIDE SORTEERING 4 Scherp concurreerende prijzen. „jij trekt ons dierbaar neefje altijd voor, maar ik blijf er bij, als wij den jongen niet krap houden, komt er niets van hem terecht." van prima kwaliteit In diverse prijzen en kwaliteiten Minzaam aanbevelend 86* Bestellingen worden prompt aan huis bezorgd. iunkIMVH KORTE DELFT Q 23 MIDDELBURG De Kleine Winst T N. B. Zooala altijd wordt het gekochte per Auto van St. Nicolaas thuli bezorgd, ook bl| zieke en arme kinderen. „DE KLEINE INST" heeft nog wel wat voor anderen over u'mini||||^||||^||||^|||i^i|||^||||m||||^||||^||||i^[||i^||||i^||||i^|||)^|||)^||[|^||||^||||^||||^|||||niiiM-;

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 5