Boter- en Spritsletters Chocoladeletters BAKKERIJ BLOK* L. JANSE - MIDDELBURG St. Nicolaasfeest FIRMA L. J. ZIETSE M MIDDELBURG NIEUWSTRAAT G 217 TELEF. 78 J. HOOFTMAN Jr. VERKOOPHUIS AMERIKAAN" branden absoluut reukeloos, zijn zuinig in gasgebruik - en zijn te bezichtigen bij - C.J. M. Hackenberg Hoe mllllonalrs reizen. Zaterdag is uit de hav n PK?~ Nuttige Sint Nicolaas geschenken Een welkom [geschenk is een FaF DIVAN, KAPSTOK of TAFELKLEED M L+j Scheldestraat 26 Vlissingen vcor het Voor reclame geven wij cadeau boven f 10.— contant een PET of DAS, boven f 25.— een OVERHEMD. NOORDSTRAAT C 24, naast R. K. Kerk MIDDELBURG De meest practische ST. NIC0LAAS- GESCHENKEN Heeren- en Jongeheeren ST.-NI CO LAAS-CADEAU Groote sorteering St. Nicolaas-Cadeaux WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 26 NOVEMBER 1926 keldergewelven steken. Persoonlijke ongelukken hebben gelukkig niet plaats gehad, doch de materieële schade is zeer belangrijk. van Southampton een prachtig stoomschip vertrokken met 60 millionairs en 350 minder-schatrijken aan boord. Het gezelschap keert pas 22 April van het volgende jaar in Engeland terug. Kerstdag, Nieuwjaar en Paschen, worden in het Nabije Oosten doorgebracht. De. passa giers zullen op hun reis, die zich over alle werelddeelen uitstrekt, dertig havens aandoen en twee en twintig landen bezoeken. Een koninklijke daad. De pleegzuster A. M Howard te Londen had een freule Mary Margaret de Sousa Deiro opgepast en laatstgenoemde jonge dame had de zuster na haar dood op 30-jarigen leeftijd haar heele fortuin van ongeveer f 1.200.000 nagelaten in een testament, dat nog in haar laatste dagen gemaakt was. Na haar dood betwistte de familie de juistheid van het testament. De testamentrice zou niet geheel normaal zijn geweest. Dit werd echter door de getuigen (een dokter en een abt) positief ontkend. Doch de zuster maakte een eind aan de kwestie door te verklaren, dat zij al dat geld toch niet voor zichzelf zou gebruiken. Zij zou zich toen houden aan een vroeger testament, waarin zij zelf een jaargeld van f 6000 kreeg en de rest bestemd was voor een instelling voor de verpleging van teringachtige menschen. De rechter verklaarde niet ten onrechte, dat de daad van de zuster heel bijzonder grootmoedig wa» en dat het dus bi) die regeling bleef. Het dunne republlkelnsche vernisje. Telkens weer komen er staaltjes uit Duitschland, die er op wijzen hoe dun het republicanisme er ginds nog bovenop ligt. Zoo is het b.v. atlerkomiekst, dat de ex-kroonprins zich te Berlijn niet pleegt te storen aan eenige verkeers regeling en dat er geen verkeersagent in het groote Berlijn is, die dat niet goed vindt en niet netjes in de houding gaat staan als de kroonprins wel zoo beleefd is met een behoorlijke snelheid voorbij te vliegen, zon der zich aan de fameuse regels van het verkeer te storen. Toen prins Eitel-Friedrich, die grootmeester was van de Prusische protestantsche orde van Sint jan, zich dezer dagen had laten scheiden, bedankte hij voor dit grootmeesterschap, omdat de statuten uitdrukkelijk voor schrijven, dat een gescheiden persoon geen lid der orde kan zijn. De bepaling was zoo beslist mogelijk, de prins be dacht zich dus geen oogenblik. Doch klaarblijkelijk had hij de republiek zoo meer au sérieux genomen dan zij genomen moet worden. Want omgaand kreeg hij bericht van de aanbieding van het eerelidmaatschap, omdat er geen schaduw van een blaam op zijn persoonlijkheid rust in verband met deze droe vige zaak. De Duitsche prinsen staan dus nog steeds boven de wet en ook boven de statuten van deze orde. Hij trouwde met zijn schoenmoeder. Een bewoner van Amersfoort is dezer dagen te Groningen in het huwelijk getreden. Toen ten stadhuize de gebruikelijke plechtigheden waren afgeloopen en het huwelijk daarna kerkelijk zou worden voltrokken, bleek de bruidegom inplaats van met zijn uitverkorene gehuwd was met zijn schoonmoeder. Door het verkeerd behandelen van de huwelijksfor mulieren was de naam van de a.s. echtgenoote met die van de moeder van de bruid verwisseld. Goedkoope manier van reizen. Tijdens de douane controle van den D-trein BoedapestOstende op 't hoofdstation te Aken werd een 20-jarige passagier uit Joego-Slavië ontdekt. De man wist niet waar hij geboren is. In Arad (Roemenië) had hij zich onder een wagen vastgeklampt. Honger en koude en den dood trotseeren had hij de lange reis RoemeniëServië—Hongarije WeenenNeurenbergFrankfort a. M.KeulenAken afgelegd. Hij bevind zich nu voorloopig in arrest wegens het ongeoorloofd overschrijden van de Duitsche rijks grens in Passau (Beieren), En dat was juist zoo noodig. „Zoo", sprak Sir William joynsonHicks, gouverneur van de Londensche gevangenis, tot een man, die veertig jaar gezeten had, „veertig jaar, dat is lang. Had je ook klachten „Neen, klachten bepaald niet," aarzelde de man. „Was het eten goed?" „Ja, niet te weelderig, natuurlijk, maar wel goed." „Zoo, ik ben blij dat je zoo tevreden bent. Veertig jaar lang was dus alles in orde „Kijk," mijnheer de gouverneur, „als u nu met alle geweld een klacht wilt hebben, luster dan. De gevan genisbibliotheek is allertreurigst. Er is geen enkel boek in over Duitsche filosofie." Duitsch schip met whisky buiten ae 3-mijlgi ens In beslag genomen. Na op een afstand van 250 K.M. van de kust jacht gemaakt te hebben in volle zee. heb ben Maandagavond Amerikaansche torpedojagers van den kustbewapeningsdienst een Duitsch schip onder sterke bewapening naar New-York gevoerd. Gemeld werd, dat het schip 100.000 kisten Schotsche whisky aan boord had. De autoriteiten hebben het stilzwijgen be waard ter rechtvaardiging van de inbeslagname van dit schip op zoo verren afstand van de kust, aangezien geen enkel verdrag met Duitschland hen de bevoegdheid geeft een schip buiten den afstand van 3 mijlen van de kust in beslag te nemen. Milliornair'gevangene. Vrijdag verliet een zekere Nino Gilli, in Febr. '25 veroordeeld tot gevangenisstraf wegens frauduleus bankroet, de gevangenis te Padua, daar zijn straf was afgeloopen, Hij werd aan de poort ontvangen door een juichend gezelschap familie en vrienden, gereed den ontslagen millionnair-gevangene te befeesten. Tijdens zijn gevangenschap was n.l. een verre bloedverwante van Nino in Californië gestorven, die hem tot eenig erfgenaam van haar geweldig fortuin had ge maakt Eerst had men het bericht opgevat als een der vele fantastische verhalen, die op dit gebied zoo vaak gedaan worden Maar al spoedig bleek uit de stukken, dat de celbewoner inderdaad schatrijk geworden was gedurende zijn boetedoening. Vandaar het feest, dat hem bij zijn wederverschijning in de wereld door den verheugden en onbaatzuchtige familie- en vriendenkring werd bereid. Hij had heimwee. In de stichting Nederlandsch Mettray te Gorsel had een 14-jarige pupil, afkomstig uit Amsterdam, heimwee. Hij wilde naar zijn vader en had al eens getracht, de reis per fiets te ondernemen. Hij werd toen echter door de politie gepakt. Zaterdag j.l. werkte hij een avontuurlijk plan uit. Hij nam van den ijseloever te Gorsel een visschersboot weg, om daarmede via den Ijsel en de Zuiderzee naar Amsterdam te komen. Sti letjes voer hij langs den westelijken oever der rivier. Tegen middernacht wilde hij te Deventer onder de Schipbrug doorglippen, niet door een door- vaartopening, maar tusschen twee brugschepen. De door tocht mislukte De boot botste tegen een brugschip. De jongen werd door de brugwacht ingerekend en weer aan de politie overgegeven. Een mijnramp. Door een ontploffing in de Mogilli- vray steenkolenmijn te Edmonton zijn tien arbeiders van de buitenwereld afgesloten Twee van hen zijn later om hoog gehaald en bleken hevig door den kolendamp aan gedaan. Het reddingswerk is opgeheven door een nieuwe zware ontploffing. Naar verluidt staat de mijn thans in brand. De acht personen, die nog waren ingesloten, zijn thans zeker omgekomen indien ze niet al eerder over leden waren. De regeeringsinspecteur voor de mijnen heef gelast, dat er geen verdere reddingsbrigades in de mijn mogen afdalen wegens levensgevaar. Ontvluchte apen. In den nacht van Zaterdag op Zondag zijn niet minder dan dertien apen in den omtrek van Notting Hill te Londen uit hun kooi ontsnapt die dieven bij vergissing, of met opzet hadden geopend. De eigenaar slaagde er Zondagochtend in negen zijner apen weer op te vangen, doch de aodere vier waren minder gemakkelijk te achterhalen. De heeren kozen zich het station van Notting Hill Gate tot plaats des vermaaks uit, waar zij veel belangstelling trokken de pogingen van politie en brandweer om ze binnenboorn te krijgen verijldelden en de verlokkingen van anders graag-aanvaarde lekkernijen oolijk negeerden. Een der apen slaagde er intusschen in, onder de stationskap te komen en sprong behendig opeen binnenrijden den trein, waarmede hij in de richting van Paddington verdween; hij is later aan het station gevangen. Maandagmiddag waren de drie andere apen nog in volle vrijheid, ge nietend van de pleiziertjes van een tabakspijp, die zij ergens hadden gevonden. Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 28 Nov. is geopend de apotheek van Wed. VAN OCKENBURG, Badhuisstraat Te Middelburg: Zondag 28 Nov. is geopend de apotheek van G. K. A. NONHEBEL, Lange Delft. advertentiKn i^'|niiii^iiii^tni'^iiii^iiii^iiii^iiii^iii|^iiii^iiii^'iiii^'iin!^'iiii^iiii^''in'Z'iiii^;iii'^'iiiii2!iiiin|""''i ^Tfii^i^ii^ui^ii^ii^!L^ii^ii^ii®ii^r:iii^!Tiii^rriu^rriii»1ih?rrii^.ii»iiii7^j Handschoenen, Shawls, Dassen, Kousen, Zakdoeken, [+1 Spreien. Verder ruim gesorteerd in Directoire Pan- talons, Onderjurken, Ijsmutsen, Wollen Dassen, Sportkousen, Heeren-Overhemden en Bretelles Gabardine Regenmantels vanaf f9.50 Heeren Ratinéjassen (nieuwste model) f 17.50 Ratiné Bonkers met fluweelen kraag f 7.75 Oliejassen vanaf f9.75 Vilthoeden vanaf 95 cent Boezeroens vanaf f 1,19 enz., enz. Gabardine Regenjassen Oummi Regenjassen Heeren Ulsters Fietsjekkers Marine Jekkertjes Oliejekkers Oliepijpen Bretels vanaf f 9.50 f4.50 f4.90 f3.95, f8.95 enz. vanaf f2.90 n f6.25 f 3.50 vanaf 12Va ct. Pi Lange Delft Telef. f€f30 trrTT INVENT* GASHAARDEN vindt men voor bij Vlasmarkt Middelburg Een geschikt artikel als vindt U bij MEJ. T. DE VRIES IN BÉBÉ-ARTIKELEN DOOSJES ZAKDOEKEN DAMES- EN KINDERHOEDEN ENZ., ENZ., ENZ. Beleefd aanbevelend. LANGE BURG B 3, MIDDELBURG OUDE WINKEL Alloenverkoop van da nieuwste Zeeuwsche Lepeltjes met verschil len de afbeeldingen van het Rlngrljden

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2