UITROEPERS ORGELS EN PIANO'S i I i i i I I I N.V.v.h.C.A.SCHULTE&Co. Eau de Colognes en Toiletartikelen ommin ROLVEGERS Eenige Trio's Zwarte Java Krielen i i MORÏHER HALSBONDJE Rubriek VRAAG EN AANBOD Wlü ZIÜN GOEDKOOP WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 26 NOV. 1926 In uitsluitend bekende en eerste klasse merken, leveren wij uit grooten voorraad goedkooper dan iedere concurrent Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel| Korte Burg, Middelburg Aangeboden KOUSEN EN SOKKEN Taerpakhuizenstr. P 32a M'iwrg een Handknecht partl] nieuwe Dames en Neeren Lage Schoenen Gedragen HEERENKLEEDING Zaterdag OPENING van het Café-Restaurant „Duinoord" V Aangeboden Te koop aangeboden Aangcbode.il Aangeboden ken, Tijdschriften, Muziek OROTKERIj H. WEBELme 1 Drukkerij De Lange Jan Aangeboden Gevraagd K Door reclame maken, Maakt JU goede «aken Oude Zaak Lange Delft H l Middelburg ZIET ONZE ETALAGES. 4 1—4 regels 50 ct. ieder regel meer 10 cent Vraagt gratis prijscourani Levering franco Betaling naar keuze Aardbeiplanten in handel- soorten Jucunda, Dutch-Evern en Roosevelt, soortecht, f 3 per 1000. A. Bommeljét Noordweg, St. Laurens Het beste adres voor het Breien en Aanbreien van is in de Brei-Inrichting Te Koop •30 KILO PRINCESSEB00NEN zonder draad, ook bij kleine hoeveelheden J. PE VOOGD, Nieuwe Vliss. weg C 223, Souburg Te KoopBlauwkoprapen, Jonge Kalkoenen en Eenden Broed 1926. A. de Lange, Aagtekerke Gevraagd met Mei die met paarden kan omgaan KI. de Visser, Ritthem TE KOOP Lak- en Ghrooml., tegen spotpr. Voorm. Stadsbank v. Leening B Wagenaarstr. 11, Vlissingen Te Koop Ouders bekroond met eerste en eere-prijs Tentoonstelling Vlissingen 1925 Emmastraat 2, Vlissingen Steeds* voorradig Vlaskaf en I Vlasland in huur gevraagd 1 W. Huibregtse, Papestraat B 24 Westkapelle Te Koop gevraagd: (geen rommel.) Is aan huis te ontbieden. MULLER, Wa- genaarstraat Vlissingen - Ondergeteekende stelt zich weer beschikbaar tot het SNOEIEN, BESPROEIEN en AAN BINDEN van alle soorten Vrucht- boomen en Rozen P. Huibregtse, A 63 Seroos- kerke (W) Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het Slachten van Kippen en Konijrien A 15 ct p, stuk P. DE RIJKE Bloemenlaan 30 (Tuinstad) Vlissingen Verloren Tusschen grens Vlissingen en „Huis Ter Schelde" een Tegen belooning terug te be zorgen bij Mevrouv^ Oerlach Koudekerke Aanbevelend, F. Boone, Val- H kenisse, Biggekerke Een weduwnaar, niet onbe middeld verlangd kennisma king met weduwe of onge huwde dochter uit den boe renstand. Leeftijd omstreeks 50 jaar. brieven no. 1285 bureaux Wegelings Nieuwsbl. Iemand, ingedeeld bij de in fanterie, WENSCHT TE RUI LEN rnet iemand, welke in gedeeld is bij de artillerie of huzaren. Brieven no. 1286 bureaux Wegelings Nieuwsbl. Wat kost een advertentie in deze rubriek Voor abonné's op vertoon van kwitantie, 5 woorden gratis de rest 5 cent per woord. Voor niet-abonné's1 tot 5 woorden 40 cent, de restöct, fierwoord.Advertentiën uitgroote etter gezet en handelsadverten- tiën worden 30 cent per regel berekend. Adres Bureau v. d. Blad of Br. nokost voor ledereen 25 cent extra. Nieuwe bascul. Rithemschestr. A 142 Souburg. Nikkelbuiskachel Braamstraat 106 Souburg. 2 Konijnen Oranjeplein 11 Souburg. Woonhuis met tuin. Bevr. Kanaalstr. B 159 Souburg. 2 persoons Engelsch Ledikant met resor 9 gulden, groote koperenkooi met mahonie houten standaart 9gulden,Singelweg27 Vlissingen. Goed onderhouden kabinetkachel Woningbouw E 21 Souburg. 5 halfwaskonijnen. Spoorstraat A 106 Souburg. Seifer kanaries. Olacistraat 134 Vlissingen. Qerste en Bruineboonstroo. J. Marijs Hz. Ritthem. 1000 K.G. Knolselderie. J. de Pagter Ritthem. Fornuis en Vulkachel. Nieuwstraat 57, Vlissingen. 1 leap wagentje i 2,50~ 1 bont f6, 3 jarige kippen f 750 Kerkhofl. 44 Vlissingen. 50 Pootaardappelkistjes. 9 A. Bommeljé, Noordweg St Laurens. jonge trekhond. Zusterstraat 219, Middelburg. Een zilveren takenhaan. Schroeweg 3flT, Middelburg» Wegens vertrek, Tuinbank. Brievenbesteller, St. Laurens. Nieuwe kooi met duif. 't Zand 189. Bravopoters, eerste nabouw, Wattel Veersche weg B 149 Middelburg. Een gramaphoon met 10 platen, een ijzeren ruststoel. H. de Kok, Abeele. i Jonge kalkoenen. Tramzicht, Aagtekerke, Handgedorste Gerstestroo. A. Dekker, Aagtekerke. Jonge geiten. Johs. Wijkhuis, ^agtekerke. 1 fiets, station, Aagtekerke. Keukenkachel. Nieuwstraat H 34, Middelburg. Een bruine klepper. Geschikt om te leuren. A. Buijs, Veersche weg, Veere. Viaggenstok, Schroeweg V 36 a, Middelburg. 6 stoelen, keur uit. Driehoekkachel, koopje, W. de Kam, Boudewijnskerke. Bodeszaak op Walcheren. Brieven no. 1284 bureaux Wege- lings nieuwsblad. Koe rekening 16 Dec. 2de kalf. G. Koppenjan, tol. Zoutelande. Driehoekkachel. Schout, Vrij- burgstraat 110, Souburg. Huizen en bouwgrond. Ritth.straat 138,. Souburg. Bij inschrijving 286 roeder^bouw- land bij de Padweg, Souburg. Briefjes in te leveren jpt8 Dec. Noordstraat A 4r Souburg- Uien en wijnpeeën. S. Stroo, Biggekerke. Spekstandaard. N. Vliss.weg C 223 Souburg. 1 driehoekkachel. "anse, Biggekerke. een _en keukenfornuisje en kachelplaat. Lazerijstraat O 83 Middelburg. Werkpaard, keur uit twee. A. de Visser, Welzinge. Een geit. C Koppejan Dz. Ritth» Slachtgeit bij A. F. Melje'rs, Ritthem. Westhoek. Half varken. W. Wouterse, Ritthem 135. Oude damesfiets met belasting plaatje f 5.—. Badhuisstraat 68, ben. Vliss. Goed zingende kanaries. Crocuslaan 16. Vlissingen. Vette konijnen. Joost Boogaard Meliskerke. Trapnaaimachine. Noordstraat 33, Vlissingen. 6 eikenhouten stoelen, Nijverheidstraat 4, ben.Vlissingen Petroleumkacheltje enkleiAkeu- kenkacheltje. Dijkstraat 35, Vlissingen. Gebruikte menwagen. Wagenmakerij, Qostkapelle. Vette geit. A. Brasser, Biggek. Mangelmolens,merk Konraad en andere soorten. Mol, IBiggekerke 1 voer gerstestroo. Jac. de Korte Biggekerke. Zoo goed als nieuwe vierkante tafel. A 4. Biggekerke. Mooie Keukenkachel. A 14, Biggekerke. 250 meter puntdraad C. Maas, Qostkapelle. 3 veerenbedden. E. W. Flipse, Qostkapelle. Mah. Leuningstoel. D. J. v. Hoven, Duinweg, Oostkapell d. rapelle. Hittentuig. lac. Sturm, Qostk. Zwarte rok en vest A 18, Meliskerke. Lammeren en vette konijnen 't Hof Meliskerke. Kast en vloerzeilen A 31, Meliskerke. Driehoekkachel A 104 Melisk» Kalfvaars, rek. 6 Dec. N. de Korte, Meliskerke. Roomemmers, geeselstoel. G. Zachariasse Zoutelande. Koe aan de rekening. Jan Wisse, Zoutelande. Droge musterd enplantsoen Adrlaanse Meliskerke Mooie Cadzandsche biggen. D. Coppoolse, Serooskerke. Land- en Tuinbouwzaden. W. Joziasse, Serooskerke, Lemoenkar op veeren. H.JJanse. Serooskerke. Een mah. chiffoniere.'en Kamer- kachel A. 58, Westkapelle. Een zoo goed als nieuwe drie hoekkachel. 't Groentje A 2 Domburg. Een melkgeif. P. Corbijn, Ritt- hefn Welzinge Fietsstandaard, Abeele A 252 Canapé f 10. Oude Vliss weg A 244 Abeele Waschtobbe, Abeele A 227 Een spiegelruit, toonbank, sui- Ikerbakken, zeilrek en koffiemo- len, C37 Westkapelle Driehoek-, plattebuiskachel, go din keukenkachel. Smederij Buttinge, Grijpskerke. Vaarsjes van 8 tot 16 maanden W. Duvekot. Vrouwepolder. Een beste melkkar.' B. Koole, Souburg. Droge musterd en eenige klam pen esschen tronken. J. Melis Zoutelande 3000 K.G. consumptiekoolrapen ook bij gedeelten. Seisweg R 100 Middelburg, onze afdeettitg Boekbinderij worden alle soorten en prijs gebonden of gecartohneerd. Hoofdstraat 44 Wiistngon Lange Detft B 144 Middelburg of te pachten Hofsteden 5 tot 240 gem. Adr. Vader, E 100 't Zand Groote trekhond Bliek, Stadswegje Middelburg. Frambqzenloten C. Janse, Westkapelle Pootaardappelen (blauwe eigen heimers) eenmaal verbouwd P. Verhage Jz. Koudekerke Twee loopvarkens Joh. de Visser, Domburg Mooie Cadzandschebiggen W- Duvekot, Vropwepolder. Mooie bigger) K. Ostee, Vrouwepolder, Een wagenlamoen W. v. d. Broeke, Vrouwepolder Twee lammers 1. Louwerse, Gaplnge Kalkoenen P. Gabriëlse, Westkapelle Een viool. Baanstraat Q 226 Middelburg Beste leeren beenkappen en duiventil, A 18 Grijpskerke Plattebuis-, driehoek- en keu- keukachel en 2 stroosnijders en een mangelmolen. Smederij Brigdamme. Een kajnerkachel K. Janse, Vrouwepolder Frultboomen en haagplantsoen C. Dingeibanse, Biggekerke, Ijzeren Kokspioeg. Hof „Legaf" St. Laurens. Twee trekzagen B 12} Brigd. Studiepiano f 70. Hobeinstraat 87 Vlissingen. Krielkippen met haan 't Zand D 109 Driehoekkachel. Bellamypark 32, boven, Vlissingen. Goedgekeurde pootaardappelen en gedeelte van een vette kpe W. ae Buck, Meliskerke Koemest, ook per voer, Brjèls- man Koudekerke J 2 Patrijs kriejhaantjes 2 ras Barnevelderhanen Koningstraat 178 Middelburg. Uittrektafel 3 armige gaslamp 1 gewone gas lamp, v. Dishoeckstr. 33 boven Vlissingen Beste melkgeit en Steunks-bont- stel. Lampsenstraat 17, Vliss. Wieg met kleed Joost de Moorstraat 29, Vliss. Slot gitten koralen Burchslraat B338, Souburg Vulkachel, Stèenenbeer 17, Vlissingen. Bruine klepper, wagenlangtouw, Bruineboonstroo W. de Voogd, Domburg. Drachtige cüg W.' Qvaa, RittTièm Nog enkele slachtkippen, konijn- neri', mest, en 50 groene mus terd, 5 of 6 H. L. blauwe aard appelen, Ritthemschestraatweg 68 Ritthem. Mooie driehoekkachel. Taal, Meliskerke. Een kortmolen zoo goed als nieuw. Wed. A. Besuljen. Grljpsk. Een varkenshok Bode F.'Boone, Biggekerke Vaarskalf, A. Goozen, Westkap. Verplaatsbaar houten schuurtje K. Roelse Prelaat Westkapelle Brandhout 8 olmeboomen J. Breel, Ritthem Stroo, kaf, varkensaardappelen A. Breel, Ritthem Concurrent en Bravoaardappelen S. de Visser, Serooskerke Wegens verandering boeren- vrouwenkleeding, goud en zilver Bureaux Wegelings nieuwsblad Cadzandsche biggen Z. Zachariasse Biggekerke Cadzandsche biggen fobse Biggekerke Bouwgrond aan Zee, E 126 Domburg Varkenshok J. Maas, E 16 Domburg Bruin .Speculaas 20 ct. per half pond. A. DingemanseBrigdamme 2 Knobbelganzen. A. Popper Meliskerke. Een Mangel. Üomb. Schuitvlot Q 206 Middelburg Lamoenkar voor hit. A. Barentsen Koudekerke. Fornuis. Kasteelstr. 51 Vliss. 2 Schoenmakersmachines, Scherminkelstr. 35 Vlissingen. Jongens overjas. Bureaux Wegelings Nieuwsblad Geboende ronde tafel. N. Vliss. weg C 214 Souburg. Walchersche boerenpop Koud, (weg B 163 Koudekerke. 2 mooie Scheepjes, Vlamingstraat 6 Vlissingen. Klejne Aardappelen. M. Letfnse Nieuwstraat Middelburg. 11 k 1200 K.G. Gerstestroo. A. de Buck. Koudekerke. Mooie gebruikte Driehoekkachel met plaat. Adres Seisstraat M 63 Middelburg. 2 deeien Biltz geneeswijze uit de natuur. 2 deelen Sterrenkunde en meër anderen. Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Wit Kinderledikantje, Kanaalstraat 36 Vlissingen. Rhabarberplanten. Van de Voorde Koudekerke. Mangelmolen. J. Koole Zuidb, weg Koudejcerke Zilverlaken Haan. A. J. Barentsen Koudekerke Knolselderij. C. de Korte Koudekerke, Stierkalf. W. Kluijfhout Jz. Kou- dekerke (Dishoek). 7-weeksche biggen. Jan Jasperse Koudekerke. Poters. B, Brasser Koudekerke. Zuurkool. N. Bosschaart Koudekerke. Geit 2e dracht goedgekeurd voor fokkerij 1926. Dishoekweg B 85 Koudekerke. Beste blauwe Zetpoters. L. Verhage Koudekerke Een groote Spiegel. G. Nieuwen- huijze B 138 Koudekerke Mooie Loopvarkens B 66 Westkapelle. Vulkachel en bruine bonthoed. Glacisstraat 137 Vlissingen. Oeëm. Tegelplaat en 2 lange kachelbuizen, schemerlamp. Flesschenstraat 16 Vlissingen Damesfiets zoo goed als nieuw Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Seyfertmannen. Verk. Quakkelaarstr. 181 Vliss. Mooie Petroleumlamp. De Vis- ser Boschweg Vlissingen. Volwassen Lotharinger ram Hofstede Vogelgezang Qapinge. Een half varken. A 156 Koudekerke Mooie gebruikte Driehoekkachel met plaat. Adres Seisstraat M 63 Middelburg. Groenkraagmangels. A. Davldse Nieuwe Vliss weg. mm koop gevraagd: Boter Vrijburgstr. COT Souburg Vette geiten J. Wattel Oostkapell© Vette geiten West-Souburg C 56 Worstmolen. W. Witte, Niëuwb- Vliss.weg E 72, Middelburg. Kalkoenen en wildv J. Lasoe, Arnemulden. Zes witte Indische loopeenden, Broed '26 Klein Rhljnsburg, Serooskerke Duivenhok of Duiventil Begonialaan 4, Vlissingen. Verplaatsbare oven, 6 brooden Abeele A 253 300 kilo methlotiams. Ritthemschestraat B 414, Soub. Kleine Aardappelen W. Louwerse (zn. Qapinge Op drukken stand Reclamevlakte Adres Prinsenstraat 43, Vliss, Werkpaarden Fruitberg. St Laurens, Bovenwoning Scherminkelstraat 20. Vlissingen. Pakhuis, groot 60 Mj met erf van 30 M2. Droog Pakhuis Noordpoortstraat |M 5. Middelb, Bovenwoning, ;Scherminkelstraat 14, klein gezin f 1.90 wekell C. Sanderse, Hobeinstr. Vliss, Pakhuis, Kerkhoflaan 52, Vlii lissinp en Achterbovenwoning Groote Markt 13 VI Benedenwoning Slijkstraat 35 VIi Vrij benedenhuis, kjefn gezin slljks Benedenwoning Slijkstraat 35 Vlissingen Issinger Marnixplein 4, Vlissingen Allerlei bontwerk Fransche Kerkslop 3, -Vüa_ uishoudafer, I. Bosselaar" ieuwe vliss weg 127, Middelb, Een meisje voor de morgenurea iBadhuisstraat 83, ben Vliss 1 uaunuissiraat oo, oen vuia Met Mei een Meid benoodigd W. Cevaal, ffierglust tem. Een verstelnaaister Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Met Mei een Knecht, I. Marinus- sen, Noordweg Middelburg^ Wegens dienstplicht tegen Febr. een handknecht. P. Lampert Jz. Biggekerke. Met Mei een kleine of aanko mende knecht gevraagd J. lobse Koudekerke Westhoek Met Mei een handknecht. S. Wondergem Qostkapelle. Zagen scherpen Maartense Sels- plein Middelburg Belast zich met hef verkoopen en plaatsen van advertenties van alle Voorkomende goederen, ge- helmhouding verzekerd- Kanaal- straat B 159, Souburg Voor het scheren van vee J de Bree, Pz. Zoutelande Nette slagersjonge», halfwas Pluimstraat 7, Vlis ïissingen Tuin- en spitwerk D 66, 't Zand Gelegenheid voor stalling van vee. W. Witte Noordweg St. Laurens. MARKTBERICHTEN Middelburg, 25-11-'26. Boterf 1.00 Particuliere prijs. t, 1.10 Eieren 13.00 Particuliere prijs 14.00 Poelje Eieren 9.00 Particuliere prijs. 10.00 Eenden Eieren 10.00 Particuliere prijs „11.00 Een gewild en degelijk St. Nicoteasgeschenk en een dagelijks gebruikt artikel in de buit- houding zijn o.a. de welke steeds meer in gebruik komen. W(j leveren U deze nuttige geschenken in een voudige en billijke uitvoering vanaf f6.50 en duurder tot f 10.toe. Verstelbare vegers vanaf f8.50. Al deze vegers worden door ons gegarandeerd. Verder brengen wij U nog een uitgebreide collectie van de bekende merken.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 13