A. KREYMBORG Co. GEEFT NIET ENKELE GULDENS UIT Ruwe Huid WEQELINO- NIEUWSBLAD Vergeet niet! Fe. BOUMAN WPOÊUNQ'S NIEUWSBLAD VAN 26 NOV. 1926 Ontkenning van het Godsbestaan is dan ook verkrach ting van het eigenlijk menschelijkc. Het geloof aan het bovennatuurlijke is den mensch aangeboren. ..Was er geen God, dan moest men er een uitvinden", zeide Robbespierre. Spr. hecht niet veel waarde aan de be wijzen van het bestaan van God. Het geloof aan God staat boven alle bewijzen, maar is toch niet ongerijmd, gelijk de Dageraadsmenschen willen beweren. En de bewijzen voor liet Godsbestaan zijn er wel degelijk. Spr. handelt dan over het cosmologisch bewijs, het physico- theologisch bewijs, en vooral over het ontologisch en historisch bewijs. Een reeks van bekende personen wer den genoemd, die ieder op hunne wijze daarvan spraken. Het Godsbesef in <}en mensch, bewijst de werkelijkheid van God. Zelfs |gelooft spr. dit bij de Dageraadsmen schen, die anders niet ZQOvepl drukte zouden maken, voor wat zij ontkennen. Er is geen volksstam, die geen religieuse gebruiken heeft. En al wat men stelt in de plaats van het Godsbesef, natuur, kunst, wetenschap, beschaving, het laat op den duur onbevredigd. God en mensch kunnen niet buiten eikaar. leder mensch is de verwezenlijking van de Godsgedachte. Maar het slui merend Qodsbesef is piet voldoende. Wij moeten God zóc beleven, dat wij erdppr worden aangegrepen. Alle offers, boetedoeningen en gebeden zijn armen, naar God uitgeslagen. En eeuwige armen hebben zich tot ons uit gebreid aan het Kruis van Golgotha om ons te omvan gen en te drukken aan 't Goddelijk Vaderhart. Met aan dacht werd deze rede gehoord. Ook in de R.K. kerkte Middelburg werd een dergelijke lezing gehouden, de tweede der zes conferenties, welke de z.Eerw. Pater van der Geest daar geeft. Spr. constateerde, dat de tijd vafl laag bij de grondscho levensbeschouwingen plaats maakt voor een periode, waarin het godsdienstig leven meer op den voorgrond treedt. Men begrijpt meer en meer, dat de mensen nog iets apders noodig heeft, dan betere voeding en gezonder huisvesting, dan een acten- tasch vol diploma's den mensch nog niet gelukkig maakt en dat alleen de godsdienst hem geeft pevredi- ing in het sterft verlangen naar iets hoogers. De mensch WI niet f t, als bij instinct, dl pverttijging, dat met den dood alles eipdigt, dat de mensen een ziel heeft, die voor een eeuwig vportbestaan geschapen »s. waarvoor spr bewijzen geeft, 'ontleend aan de Cl?r: wijsbegeerte, die biermede bevestigt, wat ook anderen, eeuwen vóór Chris tus daaromtrent reeds leerden. In dit licht worden Christus' woorden zooveel begrijpelijker; „Wat baat bet den mensch, zoo hij de geheele wereld wint, maar scha de lijdt aan zijn ziel" Met 4e opwekking, om het oog omhoog gericht te hpuden, eindigde spr. zijn treffend beuog. ui deze zelfde stad werd Donderdag vanwege de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden een Op wekkingsbijeenkomst gehouden, waar Dr. j. P. Canne- f[ieter een rede gehouden werd pver /Aanbidding, Ver- ossing, Bewustwording". Allereerst zegt spreker, dat het er om gaat, mensch te zijn, dan dat men daartoe noodig heeft de religie en de overwinning van den geest op het egoïsme, dat in onze tijden zulke groote parten spee.t. Allen moeten wij bewast worden en daarioe samenwerken- Voor doze avond was medewerking verleend door den heer A. van Os met zijn orgelspel, den Heer H. van der Kamp met solo zang, den heer A. Loman met vioolspel Ook de Vrijz. Zangvereeniging zong enMe liederen, onder leiding van Mej. Guijot. To Souburg had een gded bezochte ouderavond plaats van de „School met den Bijbel". De heer Brandsma, inspecteur L. O. sprak over het gebed in de school en voor de school, welk gebed spreker zeer noodig acht, voor de kennis, die moet woeden aangebracht voor het verder leven en voor de kennis van Gods Woord. Het hoofd der school sprak over „Vacanties", en zeide, dat deze voor het onderwijs noodig zijn èn voor de onder wijzers èn voor de leerlingen. In de pauze werd Ijet werk der leerlingen bezichtigd en werden vervprschingen rondgedeeld. Aan het slpt Werd dank gebracht aan den Heer ftrandsma, en aar? den Burgemeester. Ps. Wurrh sloot met dankgebed. De Geref. jongelings VerMCalvijp^ herdacht Donderdag haar 39-jarig bestaan. Op de ge bruikelijke wijze werd dit jaarfeest gevierd. Een tweetal onderwsrpea wsrdsn ingeleid, een improvisatie wedstrijd werd gehóuden, enkele voordrachten te gehoqre gebracht. Ds. Kruyawijk sloot met dankzegging. Ook op het gebied van het natuurlijke leyen werden een paar interessante lezingen gegeven. In de groote zaal van bet Concert gebouw werd vanwege de A. G. O. een lezing gegeven door den Heer Vijverberg, uit Noordgopwe, over zee- en strandvogels, die op Schouwen en Duiveland vqor- komen. Spreker ving zijn rede aan met te verklaren, het ontstaan der halvemaanvormigè insnijding van Schouwen en Duiveland, waar vroeger Vlaamsche en Hollandsche dpjnpnrij aaneengesloten was. Achter de duinen was een hof met eilanden, waarop veel vogels voorkwamen. Langzamerhand werden die zeegaten breedef, en waar nu de Neeltjp jans Roggeplaat is, was toen bet eiland Qris^nt. Na verder de geschiedenis dier streken te hebben nagegaan, sprak de Heer V. in verband daarmee van drieerlei vogeigebied, waarvan het derde zich in de duinen bevindt. Daarop kwamen vogelkieken aan de beurt. De groote stern, zeezwaluwen- van wie o. a. de voedering met kleine witte vischjes werd vertoond. Ook werd verfeld, met hoeveel zorg de d'eren worden gekiekt. Verder werden allerlei vogels op doek geworpen, en na de pauze deelde spreker mee, van z/jn kennismaking me? Lngelsehe vogelliefhebbers, waardoor hij gelegenheid kreeg een reisje naar de Sciljyeilaqden te maken pok hiervan werden mooi vogejfoto's vertoond. in het kleine zaaltje van 7t Concertgebouw fueld de Heer Welleman van Krabbendijke ten lezing wpt lichtbeelden over het onderwerp „Van hiet fot suiker", Zeeland verbouwt meer bieten dan Brabant, Lijnburg en Zuid-Holland samen. Een achttal landbouwers uit Dooufo, Tube 60 Cf. PUROL Biggekerke waren met onderwijzer opgekomen, om deze belangrijke lezing te hooren. Aan het slot der rede, die gehouden werd op initiatief van het Instituut van Arbeidersontwikkeling, noodigde spreker dit instituut pit tot een uitstapje naar Bergen-op-Zoom, waar alles in werkelijkheid kan worden gezien. De heer De Meij dankte spreker voor die uitnoodiging en zeide, die aarne te aanvaarden. In Koudekerke hield de Heer erslujjs van Serooskerke, secretaris van de Prov. Vereeniging, een lezing over het nut van een geitenfok- veroeniging en zette op duidelijke wijze uiteen, wat de Provinciale doet, voor de verbetering van het geitenras. Alle aanwezigen traden toe tot de afdeejing, dje nu werd opgericht. In het bestuur namen zitting E. Lóoyse, als Voorzitter, A. C. Maas als Secretaris en A. Schout als Penningmeester. Commissarissen werden W. St; en A. Harpe. ;roo aan advertenties om dan te zeggen „Reclame heeft geen nut", dver- ïeert, maar doe het met beleid. Over tuigt U steeds of de oplage van een blad gecontroleerd is. Dan eerst hebt U zekerheid Uw geld niet nutteloos te besteden. „Vraag en Aanbod" heeft de grootste gecontroleerde oplaag in Zeelapd. Donderdag vergaderde de Raad van Zoutelande. Aller eerst werd 3e heer P. Horisse door den voorzitter geluk gewenscht met het feit, dat deze 25 jaar Secretaris der gemeente was. Al deze jaren had de jubilaris met ijver en nauwgezetheid het werk verricht, bovendien de functie bekleedend van gemeente ontvanger. Spr. uitte den wenscb, dat hij nog vele jaren mocht werkzaam zijn, hi welken wensch zich de raad aansloot. De secretaris brach zijn dank uit en was verrast, daarbij meende, dat dit fei ongemerkt zou zijn voorbijgegaan. Hij herinnerde, da niemand van den'toenmaligen Raad meer aanwezig is. De aanslag in de forensenbelasting over het jaar 1924 1925 van den lieer B. F. S. von BrucKen Fock is door de Kroon gehandhaafd. Naar aanleiding van de toren- werkzaamheden stelt de voorzitter voor een geldleening aantegaan van f 10,50 tegen een rente van 4 pCt. afte lossen met f 100 per jaar, welk voorstel werd aange nomen. Een voorstel van B. en W. om niet te vlug te zijn, met het iqrichten van een gebouw voor noodslacb- tingen, werd eveneens aangenomen. Bij rondvraag kwa men nog enkele dingen ter sprake, o.a. of de dominé en het hoo'd der School niet moet worden uitgeschakeld van de loting in de brandweer. De voorzitter voelt er wel voor, maar wijst op de verplichting der gemeentewet en de beide wethouders wijzen op afkoop en plaatsvervan is echter toch uitschakeling, wat mee ging. Practischer is echter toch uitschakeling, wat meer met d$ waardigheid vap bet ambt overeenkomt, ei? ook peei goed kap. Een onderzoek zal worden ingesteld, of op den gevaarlijken b°ek bij Gabriëlse een verkeers- spiegel zal vvorden geplaatst, wat heusch we! npodig is Begon de vergadering met een gelukwensch aan een jubilaris, zjj eindigde ér ook mee. Het bleek, dat wet houder Koppeian 20 jaar geleden tot lid van den raad werd benoema. Ook hem werden hartelijke gelukwen- schen gebracht, waarvoor ook deze jubilaris dankte. KORTE KLANKEN Te Middelburg viel een jongske in de Molenstraat Op een hek, waarvan een der punten in zijn been drpng. Zondagmorgen werd te Domburg in de Ned. Herv. Kerk als predikant bevestigd Ds. J. W. Swaaij. Bevesti ger was Ds. J. W. Nooteboom van Aagtekerke, die tot tekst had gekozen 1 Cor 4:1a. Ds. Swaan deed des na middags intree met Rom. 116. Te Vlisslngen werd op de reede gesleept het Engelsch stoomschip „Yew Forest" van Londen naar Antwerpen, met defecten stoomketel. Te Arnemujden trad vppr de A-R Kiesvereeniging op de heerS. Brandsma uit Middelburg, met het onder werp: de a.s. Statenverkiezing- Een drietal aanwezigen stelden vragen, wejke door spreker werden beantwoord. Je Oostkapelle herdacht de Jongel. Vereen, op G. G. „Timotheus" haar 3Ö-jarig bestaan. Ps. Douma, eere- voorzjtter sprak een feestrede uit. In het Ned. Koffiehuis te Middelburg had een ver gadering plaats van het lager en technisch personeel der posterijen en telegrafie, afdeeling Zeeland en West-N.- Brahant. Na de lezing var» den beer Tepper, voorzitter van der? lapdeliiken vakgroep van bestellers, werd een motie aangenomen, instemming betuigend met der? elsch: ..wederopneming in het bezoldigingsbesluit op een jaar loon van i 1300—f 1800". Zaterdagmiddag werd In de Soc. St. Ipris te Mid delburg een vergadering gehouden van het Nai. Comité van Actie tegen het Nederl.-Belgisch Verdrag teneinde te bespreken, wat nog kan gedaan worden, om de aanne ming van dat verdrag door de Eerste Kamer te voorkomen. De heer Wesseling uit Vlissingen presideerde. Verschil lende personen voerden hef woord. Door dei? voorzitter werd voorgesteld een. petitionement van den volgenden inhoud te zenden; Aan de Eerste Kamer der Staten- Generaal Ondergeteekenden, allen kiezer of kiezeres in de Provincie Zeeland, overtuigd, dat hei thans aan |Jw college ter goed keuring voorgelegde verdrag met België niet is in het landsbelang; verzoeken U dringend, geen goedkeuring aan dit verdrag te verleenen Ook werd een voorstel aangenomen, tot vorming van plaatselijke cpmité's en de verdere actie aan bet Prov. Comité over te latei?. De vergader?t?g was bezocht door ruim 30 personei?. ADVERTENTIE Heeren-Modeartikelen Vergelijk onderstaande prijzen, ziet onze etalages en ga nieè tot koopen over alvorens ons magazijn bezocht te hebben. Hoeden <SIaPPe en sliive>1 J«90« 2«2°» 2«59i 2«7b Petten voor Heeren en Jongehoeren, alle kleuren en Overhemden Wit Pfcqué, Gestreept en Effen dessins, I 2.50 2.75, 2.90, 3.50 cn hooger. Handschoenen in Nappa en Wol (gevoerd en ongevoerd) -I 1.60, 3.50, 4.25, 4.75 en hoogerspeciale Handschoen metj tricotpols voor Heeren Wielrijders. Nappa (met bont gevoerd) Wildleder, speciale prijs f 5.25. Zelfbinders en gemaakte dassen, moderne kleuren, zwart, groote sorteering vanaf 65 et. tot de fijnste soorten. Boorden, Manchetten, jokken, Sportkousen, Sokophouders. Sportriemen, Boord en man chetknoppen, Dashouders, losse patten voor Bretelles, in Leder en Elastiek etc., etc. Hofl«v*rancl«r LANGEDELFT H 13 MIDDELBURG WALSTRAAT 84 VLISSINGEN de Etalages te bezichtigen ii? het Huisv.OogeregeldeGoedeien Lepelsir. "7 Vlissingen Grootste Sorteering Laagste Prijzen In St. Nicoiaas-Cadeaux ui uwi öiti n. »6i ittiigwM ua«» iclo iiüjjjv,. p. l/ï hjgiia .n van Handen on Gelaat verxaoht en geneest men xeer epoedlg mot ATTENTIE v. p. voor onderstaande aanbieding in waarbij ook zeer geschikte voor ST. NICOLAAS-CADEAU (ook voor Jongens alle"soorten voorradig). Velen meenen, dat men met deze artikelen het best kan slagen in uitsluitend Heerenzaken. Deze meening is fout. Wij koopen voor onze zaken groote hoeveelheden in. goecfkooper dan wie ook, welke met kleine winstopslag verkocht worden, hetwelk wij kunnen doen, omdat KLEED1NQ voor ons hoofdzaak is. Onze prijzen zijh dan ook beneden elke concurrentie. mmm 2,90, 3,25 en hooger. modellen 75, 80, 85, 90, 95„ 100 en hooger. Shawls van en Pnma Kunstzijde vanaf f 2.10 Extra breedverder een uitgelezen sorteering in

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 12