4e Blad. We ge ling's nieuwsblad SINT-NICOLAAS-NUMMER irrviln' Vergeet toch vooral niet 24ste PRIJSVRAAG. 3VflLCHEREtT Trail w van Vrl|dag 26 November 1626 No. 47 f r r r JJJII. Ut Drukker]] H. Wepllng Drukkerij De Lange Jan MAANDAG 39 NOVEMBER a.s. de laatste dag voor de inzending van de oplossingen van de orijs- vraag Zeelandia artikelen der firma MALJERS ZOOM. De oplossing wordt bekend gemaakt in het nummer van 3 Dec. Nog is de prijsvraag van de Firma MALjERS ZOON niet afgeloopen of we komen weer met een nieuwe. Aan deze prijsvraag zijn in 't geheel geen voorwaar den verbonden, alleen moeten de deelnemers abonné zijn op ons blad. Wij verwachten hierom dan ook een zeer groote deelname aan de 24e prijsvraag, die ten doel heeft speciaal de aandacht te vestigen op een reeds alom bekende firma en op een artikel, dat zijn afnemers reeds bij duizenden telt. Laat de deelname aan deze prijsvraag dan ook groot zijn en het succes voor de bedoelde firma niet minder groot. Ook door de eigen aardige samenstelling biedt deze prijsvraag wat nieuws en aparts, in vergelijk met vorige. Gevraagd wordt om uit elk der onderstaande woor den drie achtereenvolgende letters te zoeken, welke letters weer tot woorden samengevoegd een vierregelig gedicht vormen Uit het eerste en laatste woord slechts twee letters. Briefweger, goudgeld, kleingoed, lendenen, Zeeland, onge veer, Januari, daarvoor, voornaam, jamkom, jaarlijks, katjes, fietsbel, blijkens, noordzijde, armenzorg, naam genoot, stokdoof, sierkwast, alias, sociteit, feestdag, stutten, bevroren, goederen, onbevoegd, integendeel. Om het eenigszings te verduidelijken zij gemeld, dat het eerste woord begint met We. Bij goed opletten en uitzoeken is het niet moeilijk de rest te vinden. De oplossing moet duidelijk geschreven zijn en de 4 regels onder elkaar. Iedere abonné op Wegeling's Nieuwsblad kan aan deze prijsvraag meedoen. De oplossing kan worden in gezonden tot Maandag 13 December aan onze bureaux en bij de agenten. Op de envelop vermelden 24e prijsvraag. Als prijzen worden'de volgende artikelen beschikbaar gesteld. Ie prijs: Fraai porceleln [apanseh theeservies of keus uit vier andere geschenken. 2e 16 deelig pottenrek. 3e Vulpenhouder, zelfvuller, met 14-karaats gouden pen. 4e-15e 50 visitekaarten met env, naar keuze, bedrukt met naam. 16-25e Een boekdeel. En verder nog een tiental aardige troostprijzen voor hen die hun oplossing zoo weten te versieren of van een gedicht voorzien, dat zij hiervoor in aanmerking komen. Een keur van prijzen, zoodat de deelname zeker groot zal zijn. De uitslag word bekend gemaakt in ons nummer van Vrijdag 17 December a.s, REDACTIE. In onzen cultureelen tijd kan men toch van alles vernemen, waarbij men verstomd staat en waarbij men zich afvraagt, waar moet het toch heen Te meer vraagt men zulks, als men opmerkt, dat de goede zeden gaan verwilderen en dat zulks openlijk als een geluk wordt aangekondigd. Zooals ieder weet, hebben jaren achtereen Sociologen voorspeld, dat Frankrijks bevolking over weinige jaren zal zijn ingekrompen tot enkele millioenen menschen, dat Frankrijk tot uitsterven gedoemd is. En knappe koppen zitten ermee en bestudeeren deze zaak ernstig. Voorgesteld is een premie op de geboorte van ieder kind, en temidden van al die ernstige pogingen, is nu een man opgestaan, die om alles lacht en zegt „Gij begrijpt er niets van zoo moet het dót is het middel, het onfeilbare 1" en in een boek, dat in 576 duizend exemplaren verkocht is, geeft hij het rednliddel. De man wil polygamie „veelwijverij". En zijn bode heet: „De wettelijke bijzit" Mogelijk heeft deze schrijver zich laten inspireeren door een besluit, dat in 1650 genomen werd door de Statenvergadering te Neurenberg, waar werd goedgevonden,- dat voortaan aan ieder manspersoon geoorloofd is twee vrouwen te trouwen, maar waarbij ieder manspersoon ernstig herinnerd wordt, te zorgen en zich te beijveren, om als eerlijk man de twee hem toevertrouwde vrouwen niet alleen behoorlijk te onder houden, maar ook allen twist tusschen haar beiden te voorkomen." Het was kort na den Westfaalschen vrede na den dertig jarigen oorlog, die Duitschland had ont volkt en verarmd. De Fransche schrijver gaat nu nog een weinig verder, Geen beber middel ber voorkominq ern, fertexinq van <nq. Ziekteffl en wil den mannen, die rijk genoeg zijn, gelegenheid geven, een of méér bijwijven bij hun officiëele. vrouw te annexceeren. Dan zullen er weer kinderen worden geboren, want deze wettige vrouwen zullen geen bezwaar hebben tegen het moederschap. En wat moois de schrijver er bij voegt, om deze gedachte ingang te doerr vinden, mogen de lezers zelf beoordeelen. Hij begint met te zeggen, dat het monogame huwelijk practisch al lang is afgeschaft. Hij durft te zeggen, dat van 100000 getrouwde mannen er niet één op zijn sterfbed zal durven zeggen, dat hij zijn yrouw altijd trouw is geweest. Hoe vindt men zulk een beschuldiging? Is dit niet een krankzinnig beweren, en op deze kolossale leugen stapelt hij een andere, die nog meer zegt, nl. dat de man niet trouw kan zijn, omdat hij als veelwijvig wezen geboren is. De man behoeft meer vrouwen en kan deze behoefte niet onderdrukken. En met het oog op den bloei der maatschappij en de instandhouding van zijn eigen gezondheid mag hij het ook niet. Hij noemt het monogame huwelijk, d. i. het huwelijk met ééne vrouw onmogelijk, zelfzuchtig, antisociaal, schijnheilig en on gezond, Als dat nu niet is de wereld op haar kop gezet wat is het dan De schrijver van al dat moois heeft over heel het land circulaires verspreid met ver zoek om instemming met zijn plan, opdat door een gezamenlijke politieke actie de wet in zijn geest ver anderd worde. Wij willen echter vertrouwen, dat het volk als geheel en zijn leidslieden genoeg voelen voor de goede zeden, dan dat men aan dezen raad gehoor zou geven, er zijn toch in alle kringen nog menschen genoeg, die zich met walging afkeeren van dit nieuwste, wat als cultureel belang wordt opgediend. En anders zal het noodig wezen, dat men eens luistere naar wat onlangs door Minister de Geer gezegd werd. Als de spreker heeft uiteengezet, dat er gevallen geweest zijn, waarin echtscheiding wettelijk was toegelaten, maar dat dit hooge uitzonderingen waren, wat nu geheel ver anderd is, waar men nu met hetzelfde gemak spreekt over echtscheiding, als waarmee men over een geboorte, een sterfgeval of een bruiloft spreekt, dan zegt hij, dat er een zeer diepe kloof is ontstaan tusschen wat de wet bedoeld heeft en wat de practijk, tengevolge van een lacune in de wet, ervan gemaakt heeft, en wat nu verder volgt, moge de Fransche zedeleeraar ter harte nemenAls dit nog een tijd doorgaat, en zich verergert, dan gaat ons heele huwelijksrecht, in een zijner meest essentiëele bestanddeelen ondersteboven. (Wat dus de Franschman gaarne wil, maarEn dat zal in dit ge val niet meer beteekenen, dat een of andere sympat hieke rechtsinstelling verloren gaat, maar dat één der pijlers van onze samenleving bezwijkt. Sterker nog, dat wij in ons gezinsleven zullen dalen tot een peil, hetwelk ligt beneden dat van vele heidensche volken, Ja, zoo men den Zwitserschen hoogleeraar Albert Hein gelooven mag, ook beneden dat van de hoogere dier soorten. Deze hoogleeraar heeft reeds vóór jaren een studie geschreven met het opschriftHet sexueele leven van den mensch van het standpunt der natuurlijke ont wikkelingsgeschiedenis," waarin hij opmerkelijke mede- deelingen doet over den monogamischen drang bij de de hoogere diersoorten en tot de conclusie komt, dat alle menschelijke gedraging op dit gebied, welke niet berust op levenslange monogamie, zonde is voor den rechterstoel der natuurlijke ontwikkeling. Maar dat heeft de Fransche schrijver zeker niet be studeerd, hij zou den mensch niet geplaatst hebben beneden de hoogere diersoorten. En dat bij deze kwestie nu geen sprake is van tegenstelling tusschen geloof en ongeloof, godsdienstig en niet-godsdienstig, verklaart de Zwitsersche hoogleeraar afdoende, als hij, zelf overtuigd materialist, schrijft, dat de ongeloovige natuur onderzoeker op dit gebied tot dezelfde eischen komt als de geloovige." Minister de Geer deed goed werk aan dezen geleerde te herinneren. Veel van wat tegenwoor-* dig wordt geleerd en betoogd en aanbevolen is niets dan exces, uitspatting, wat door ieder wéldenkend mensch wordt verafschuwd. Zoo ook denkt men nog in War schau, waar dezer dagen een man terechtstond, die al aardig de theorie van den Franschman in practijk bracht. En moge deze het monogane huwelijk als zelfzuchtig dat wij al onze Lijsten zelf maken en dus instaan voor prima werk, wat betreft de kwaliteit en de sterkte Meer dan 500 soorten beschouwen, hoe noeme men dan, wat de Pool Gaudis- sart deed, die voor eigen gemak en het genot van een huiselijken haard, niet minder dan zeven jonge vrouwea had getrouwd. Hij deed het hierom. Hij was zakenman en verbleef nu hier, dan daar. Het hotelleven verveelde hem, en nu verschafte hij z ch op die plaatsen, waar hij vaak toefde een huiselijke kring. Hij was rijk en kon Zulks doen. Totdat de politie achter het geheim kwam, die niet instemt met de nieuwe leer der veelwijverijen den man gevangen nam. De rechtbank veroordeeld hem tot twee jaar gevangenisstraf. De bladen vertellen, dat de zeven vrouwen allen een gunstige getuigenis aflegden en dat zij. ieder voor zich, na zijn straf, wel opnieuw mee hem in huwelijksband willen samenleven. De vraag rijst, of zij dat meenen, misschien ja, als zij instemmen met de leer van Auquetil, zoo heet de Fransche schrijver of zouden zij, bedrogenen, de straf van twee jaar te licht achten, en den straftijd willen doen voortduren, zoolang de bedrieger aan haar zij is, het zou dan een vorm van levenslange straf en boete kunnen zijn, die méér beteekent, dan wat de rechtbank hem oplegde. De meest geduchte straf zou zijn, als men toch terug- keeren wil tot de oude tijden van veelwijverij, dat de man dan meteen maar tot slaaf werd gedegradeerd en dat dan de zeven vrouwen maar bijelkaar gingen wonen, 's mans bezittingen als erfenis samen deelden en den man als huisslaaf in dienst hielden, leder moet immers geregeerd worden, naardat hij verdient? Misschien hebben dat ook een viertal jongens onder vonden, die in het distributiegebouw alhier hebben in- broken en elders een paar pijpen hebben weggenomen en door de politie werden aangehouden en daarna aan de ouders zijn teruggebracht. Verdiend zal ook wel wezen, dat de commissaris van politie te Middelburg waarschuwt tegen zekeren C. H. Smith, zich noemend president van het Ned. Kolonisatiebureau te Saskatcher- van, om met hem geene connecties aan te gaan. Ge woonlijk maakt men zich niet druk, over hen die door eigen schuld in de moeilijkheid komen en van wie men, met schouderophalen zegthet is verdiend loon, anders is het, wanneer de ongelukken' komen, waarvan men niet de schuld draagt. Zooals Vrijdag te Middelburg, waar in de Lange Delft het lemoen van een voertuig brak, en dit voertuig op een stoep terecht kwam. Het paard sloeg op hol, en kwam in de Segeerstrkat te vallen. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor, mis schien ook, dank zij het slechte weer, waardoor er min der menschen op de been waren, dan anders. Ook te Meliskerke had een d.g. ongeluk plaats. Daags te voren. De paarden van den vrachtrijder J. J. sloegen op hol. De wagen met zakken bruine boonen kwamen in de sloot terecht, ook hier geen persoonlijke ongelukken. Evenmin als op den Abeele, waar een motorfiets in brand vloog. Minder aangenaam was het echter, voor den 73-jarigen werkman, die op de electrotinfabriek te Vliss. van een ladder viel in een vat met sodaoplossing. Met vrij hevige brandwonden werd hij naar het St. Jo- seph-ziekenhuis gebracht. Hoewel niet levensgevaailijk, was zijn toestand wel ernstig en leed hij veel pijn. Ge lukkiger bracht een inwoner uit Nisse het eraf, die door de duisternis misleid. Donderdagavond, komend van de Provinciale boot, alhier te water liep. Toesnellende per sonen redden hem nog bijtijds. En dan denkt ieder in Vlissingen nog aan de storing in het electriciteitsbedrijf. In de centrale is een stoomafsluiter van de hoofdleiding gesprongen. De heele machinezaal werd met stoom ge vuld, zoodat alles moest worden stopgezet. Ruim ander half uur is de stroom onderbroken, waardoor vele, met motoren werkende bedrijven, groot ongerief leden. In winkels en kantoren moest kaars- en petroleumlicht de duisternis verdrijven. Ook de tram moest den dienst staken. Electrisch licht is prachtig maar er moet geen storing komen, dan is het of we weer in de Mid deleeuwen zijn terecht gekomen. Van de verschillende vergaderingen, lezingen enz. die op verschillend gebied deze week zijn gehouden, noemen wij, die betrekking hebben op het geestelijk leven van den mensch, de le zing van Ds. C. F. Westermann uit Amsterdam, Don derdag in de Luthersche Kerk te Middelburg en Vrijdag in de Luth. Kerk te Vliss. gehouden. Spr. trad op met het onderwerp„Het Godsbesef in den mensch, het beste bewijs voor het Godsbestaan". Godsdienst vindt zijn aanknoopingspunt in 's menschen wezen en natuur. Hoofdstraat 44 VUssfogea Lange Delft B 144, Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 11