H.WEGELING Vraag en Aanbod SINT-NICOLAASNUMMER WIJ Stramheid balsem voor ff 1.30 *91 DE WENTELTRAP DRUKKERIJ EERSTE BLAD ZIE DE 24e PRIJSVRAAG WEEK-OVERZICHT OPSTAND OP JAVA. 100 VISITEKAARTEN MET 100 PRIMA ENVEL0PPES voor ff 1.45 Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN *4# Nog lagere prijzen dan het vorige Jaar. 82e JAARGANG VRIJDAG 26 NOVEMBER 1926 No. 47 EEN DER BESTE Bureaux tan Uitgave s DRUKKERIJ H, WEOEUNO Noordstraat 44 Tel. 130 Vlisswobk Postrekening Na 51407 DRUKKERIJ DB LANGE JAN LjftifOk DSl^t B144 Middelburg ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 56 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 60 CENT PER REGEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie IB.. per plaatsing. BIJ meerdere plaatsing! peolaal tarlaf. In het 4e blad van dit nummer Hoe ze aan revolvers komen. De „Nieuwe Vorstenl." vertelt van een razzia onder communisten, begin Oc tober gehouden te Solo, vanwaar nu weder geregeld berichten over communistische ongereldheden komen, hieruit blijkt dat zij aan splinternieuwe wapens weten te komen. Niet alleen de streek in de nabijheid van den ring dijk werd door de politie onderzocht, ook Lawaean, de communistische „tampat" in het Solosche, kreeg een grondige reiniging. Aldaar werden door de politie achterhaald vijftien splinternieuwe revolvers en twee geweren. Bij de huis zoekingen gedaan in de karapoengs nabij den band- jirdijk op Maandagmorgen kon de politie tenhuize van twee broers Soedjiman en Soedjimin, uit kampoeng Sewoe niets vinden. Maandagavond gingen de Wadano en de Assistent-Wadano er zelf op uit. Ten huize van beide broeders werden weer huis zoekingen gedaan, en vonden de beide ambtenaren onder een baksteen buiten het huis twee splinternieuwe revolvers, waarin patronen zaten. Beide broeders werden toen meegenomen, doch beiden verklaarden hier niets van te weten en „wisten niet eens hoe een revolver er uit ziet." Het zal zeker zaak zijn, den invoer van wapens nog strenger te controleeren. Op welke wijze communisten soms aan wapens komen is onlangs gebleken uit een bericht in de oin To, vol' gens hetwelk zekere Alirachman op zich had genomen te zorgen voor den aankoop van vuurwapens. Deze man was een gewezen vendu-afslager en heeft daaraan vermoedelijk oude relaties met opkoopers te danken. Aanmoedigingen uit Rusland, De communistische Internationale welke op het oogenblik te Riga gehouden wordt heeft gretig van de elegenheid gebruik gemaakt, haar geboden door de opstandige beweging op java, om de arbeiders aan te sporen tot protestvergaderingen. De executieve der partij roept alle arbeiders der wereld op, massavergaderingen te organiseeren om te prote steeren tegen het „imperialistische terrorisme" in den Indischen archipel. In het bijzonder worden de arbeiders aangespoord tot betoogingen voor de Nederlandsche consulaten en gezantschappen in alle landen, om de onafhankelijkheid der Indische koloniën en het terug roepen der Nederlandsche troepen te eischen. kunnen U nu leveren, dank z(j ons zóó voor- deellg inkoopen Dit is een mooi klein kaartje met ronde hoeken en een prima envelop. Hetzelfde aantal, doch dan een grootere kaart met een mindere kwaliteit envelop De afwerking is prima. Uitsluitend aan onderstaande adressen en b(j onze Agenten op de dorpen. Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144 M'burg Moeder kon 't niet zien. Het „lijden" van een film held maakte dat in een Londensshe bioscoop 'ndame flauw viel. Zij was Mrs. Stewart, de moeder van John. Stewart, den jongen Engelschen film-acteur, die in de film j Mademoiselle d'Armentières de hoofdrol vervult. Toen ze tegen het einde hem „gewond" in de loop graven zag liggen, viel zij bewusteloos en moest naar buiten gedragen worden. Ze is geen spoorwegemployé l Een lid van het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden, mr. Shallen- berger, heeft in dat college een woord van protest doen hooren, tegen het feit, dat de koningin van Roemenië en haar kinderen gratis reizen over het spoorwegnet der Vereenigde Staten. Waarom zouden zij, vroeg hij, hun biljetten niet behoeven te betalen, terwijl iedereen in Amerika, zelfs de Presi dent, zijn vervoerspenningen moet offeren en de spoor wegwet slechts vrij vervoer kent voor spoorwegemployés en hun gezinnen? Reis met hindernissen. De vorige week viel op den Amersfoortschen weg bij het afrijden van den Langen- berg bij Apeldoorn een woonwagen omver, waarbij het voertuig erg beschadigd werd. Het Burgerlijk Armbestuur werd er bij gehaald en dit gaf een timmerman last het zaakje wat op te knappen. Nadat deze voor een bedrag van f 55 aan den wagen had vertimmerd, zou de reis worden voortgezet Nauwe lijks op den straatweg, sloeg de wagen weer omver en viel nu geheel uit elkaar; het rampzalig overschot van wagen en inventaris werd door de gemeentewerklieden opgeladen en opgeborgen. De bewoners man, vrouw en vier kinderen werden in een volkslogement onder dak gebracht. Goed afgeloopen. Bij de schietoefeningen van den pantserkruiser „Marsaillais" zijn, naar uit rarijs wordt gemeld, drie granaten terecht gekomen op een kinder ziekenhuis op het schiereiland Giens. De granaten sloe gen door twee verdiepingen en bleven tenslotte in de van MARY ROBERTS—RINEHART. 41 „Heelemaal niet", protesteerde ik. „De zaak zit zoo*', ging hij voort, blijkbaar er op gesteld om zich te rechtvaardigen „ik heb dat nieuwtje gehoord zooals we zoo veel nooren via de keuken. De chauffeur van Walker Walker is een veel deftiger kerel dan ik en rijdt rond in een keurige auto nu, zijn chauffeur komt wel eens bij onze dienstbode en hij heeft haar het heele verhaal verteld. Het kwam mij nogal waarschijnlijk voor, omdat Walker hier verleden zomer erg veel kwam, toen de familie Armstrong hier woonde en bovendien vertelde Riggs, zoo heet de chauffeur van Walker, een heel waarschijnlijk verhaal over den dokter, die aan den voet van den heuvel, hier vlak bij, een huis liet bouwen. De suiker, als 'tu blieft". De dokter was klaar. Nog even schudden en het proces as afgeloopen. Het was een droom van goud en wit. De dokter rook er eens aan. „Echte eieren, echte melk en een klein beetje echte whiskey", zei hij. HU drong er op aan om het zelf naar boven te brengen, maar onderaan de trap bleef hij staan. „Riggs zei dat de teekening voor het huis al klaar was, „zei hij, weer op het oude onderwerp terugkomend. Huston was de architect. En natuurlijk geloofde ik hem". Toen de dokter beneden kwam wilde ik hem nog iets vragen. iemand die Carrington heet Nina Carrington „Carrington Hij fronste het voorhoofd. „Carrington Neen, een familie van dien naam herinner ik mij niet. Bij de beek hebben wel Covingtons' gewoond". „Neen, de naam was Carrington", zei ik en daar mee was het onderwerp afgehandeld. Gertrude en Halsey maakten dien middag een lange wandeling en Louise sliep. Ik wist met mijn tijd geen raad en begon weer met iets wat den laatsten tijd een gewoonte van mij was geworden s ik ging zitten om eens over alles na te denken. Het resultaat van mijn overpeinzingen was, dat ik plotseling op stond en naar de telefoon liep. Ik had een vreeselijken hekel gekregen aan dien dokter Walker, dien ik nooit gezien had en waar van beweerd werd, dat hij met Louise Armstrong verloofd was. Ik kende Sam Huston heel goed. Jaren geleden, toen Sam nog heel wat jonger was, en voor hij met Annie Endicott trouwde kende ik hem nog veel beter. Ik aarzelde dus geen oogenblik met hem op te bellen. Maar toen de kantoorjongen den particulieren secretaris had geroepen en die hooggeplaatste persoon er In had toegestemd ml) met zijn chef aan te sluiten, wiat ik eigenlijk niet erg goed, hoe Ik moest beginnen. „Zoo, hoe gaat het er mee, Rachel", zei Sam opge wekt. „Moet ik nu eindelijk een huls voor je bouwen Een grapje van hem, wat al minstena twintig jaar oud was. „Misschien later", zei ik. „Op 't oogenblik wou ik je alleen maar iets vragen, wat mij eigenlijk niets aangaat". „Ik merk wel, dat je in de laatste kwarteeuw niet veranderd bent, Rachel." Dit moest weer een grap ver beelden. „Vraag maar op ik zal je graag van dienst zijn, als je mijn huiselijke aangelegenheden maar met rust la?t „Probeer eens een oogenblik ernstig te zijn I" „en vertel me eensheeft jouw firma in den laatsten tijd een teekening moeten maken voor een huis voor dokter Walker uit Lasanova a." „Waar zou dat gebouwd worden Ik heb er een 8peciaien reden voor om dat te vragen". „Ik meen op terrein van de Armstrongs. Meneer Armstrong zelf is er over komen praten en ja, dat weet ik ook wel zeker het huis zou bewoond worden door de dochter van den heer Armstrong, die met dokter Walker verloofd was." Toen de architect naar de verschillende leden van mijn familie had geinformeerd en tenslotte had afgebeld, was ik zeker van één ding. Louise Armstrong was verliefd op Halsey, en de man met wien ze zou trouwen was dokter Walker. Bovendien was dit niet iets van den laatsten tijd de beslissing moest al een poosje geleden gevallen zijn. Er moest een of andere verklaring voor zijn maar welke Dien dag vertelde ik aan Louise den Inhoud van het telegram dat meneer Harton open gemaakt had. Ze scheen het te begrijpen, maar Ik heb nojg nooit zeo'n droevig gezichtje gezien. Ze zag er uit als een misda diger, die alle kans op gratie heeft zien verdwijnen den dag der executie met rasse schreden ziet naderen. HOOFDSTUK XV. Liddy slaat alarm. Den volgenden dag, Vrijdags, vertelde Gertrude aan Louise dat haar stiefvader gestorven was. (Wordt vervolgd. VAN DC DIE O O E D WERK LEVEREN, IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. ISO VLISSiNQEN Wegelingsïïieuwsblad ADVERTENTIEPSajSt Van 1-^4 rbgels 00 cent, iedere regel meer 15 cent. (DUBBELE KOLOM) in de ledematen, spierpijn, •heumatische zenuwpijnen, •pit. ischias, stijve nek rneumaoek verdwijnen verrassend snel, in dien gij U laat wrijven met den „Koning der Balsems de ware uit komst voor oude lieden, de beroemde Akkers Overal verkrijgbaar In porceleinen potten 20Gr.50ct„50Gr.fl Verzachtend, zuiverend en genezend bij wenden, brandblaren, huiduitslag en winterhanden. ZIT NIET OVER MALAISE TE PRATEN, ALLEEN EEN UITROEPER ZAL U BATEN /Vaar het Amerikaansch „Dokter'vroeg ik „kent u hier in de buurt

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1