We ge ling s ïlieuwsblad - Bijblad van SNUFFELGRAAG EN KNAGELIJNTJE 32e JAARGANG VRIJDAG 19 NOVEMBER 1926 No. 46 WEGEUNG's NIEUWSBLAD VAN 19 NOV. 1926. DAMRUBRIEK. Alles betreffende deze rubriek te zenden aan l. Ooedbloed Jr. Koudenhoek 26, Vlissingen.) Probleem No. 135 Auteur: O. J. A. VAN DAM, Apeldoorn 1 2 3 4 5 46 47 48 49 50 Zwart 12 schijven op: 7/10, 12, 14, 16/20 en 40 Wit 13 schijven op: 2l, 26/29, 31, 32, 38. 39, 42, 43, 46, 49 Wit speelt en wint. Oplossing in te zenden vóór 30 November a^. De uitslag der problemen-wedstrijd is alsvolgt: G. G. de Vries Vlissingen, 26 puntenJ. de Bruijne Vlissingen, 26 pwntenJ. Ooedbloed Bergen op Zoom, 26 punten. Dit zijn de drié hoogst aankomende uit de wedstrijd. Bij loting zijn de prijzen aangewezen alsvolgt: G. C. de Vries Vlissingen, le prijs J. Ooedbloed Bergen op Zoom, 2e prijs; J. de Bruijne Vlissingen, 3e prijs. Deze jprijzen zullen wanneer ze in mijn bezit komen ten spoedigste worden toegezonden. Op 12 November werd de derde competitie-wedstrijd gespeeld enwel te Goes tusschen liet eerste tiental der Goesche Damclub en bet eerste tiental der Vlissingsche Damclub. De uitslag is alsvolgt Bord 1. A. CorstanjeC. M. v. Poelje*; bord 2. Jac v.Zweeden O2 L. Goedbloed Jr.bord 3. K. L. Kramer 02 Jac. Boogaard band 4. J. v. Calmthout 20 J. de Meijbord 5. J. Snoodijk O—2 J. Carpcntier; bord 6. B. Torbijn 0—2 P. Meijers; bord 7. I."van Honte 1-G J. jansv bord 8. J. v. d. Meulen-Bosma 2- 4) J. ten Poorterbord 9. P. Slabbekoorn 20 J. v. d. Driestbord 10. N. Leijs 2—0 P. F. Streefkerk Deze partij wordt abatroir beslist. De voorloopige uitslag is Goes -Vlissingen 99. Dat deze wed strijd zeer spannend is geweest bewijst wel de cijfers. Vlissingen speelde met twee reserves. De partij tusschen A. Qorstanje Goes en J. Strooband Middelburg af gebroken op de wedstrijd van 3 November j.l. is door de commissie ah remise verklaard, zoodat de uitslag Goes I—Middelburg 1 is 11—9 voor Goes. De Problemist Voor de rechtbank. PresidentWat ben je BeklaagdeEen psychologisch raadsel, edelachtbare. Een bezwaar. Moeder: Waarom in vredesnaam heb je Jhr. X. een blauwtje gegeven Zijn verleden is onberispelijk zijn toekomst is schitterend. Een verstandige dokter. „De dokter heeft mij het wijn drinken verboden". „Zoo, en voor hoe lang wel „Ik denk, totdat ik zijn vorige rekening betaald heb". HUMOR Mevrouw„Houd je veel van kinderen Dienstbode, die zich komt aanbieden„Dat hangt voornamelijk af van het loon, Mevrouw Wanhopig echtgenoot (terwijl hij zijn vrouw, die in tranen baadt, zijn portefeuille toesteekt) „Hier, en schei in hemelsnaam uit met huilen Ga dan naar binnen en koop dien ellendigen hoed dan maar Vrouwtjelief: „O, je bent toch ook zoo'n schat. Hou eens even die ui voor me vast, wil je „Parijs zal altijd bittere herinneringen voor Marie houden „Een liefdesgeschiedenis „Dat nu niet direct. Het is de plaats, waar zij haar huwelijksreis heen zou maken, als ze ooit trouwde". Artis. Kom, ga mee naar den dierentuin. Nee, dank je, liever niet. Mijn oudste dochter zingt als een nachtegaal, en de jongste praat als een papegaai, m'n zoon lacht als een hyena, m'n vrouw slaat me gade met arendsoogen, de dienstbode is een ezel, en mijn schoonmoeder zegt, dat ik een oude brombeer ben. Als ik uitga, wil ik eens wat afwisseling hebben. Voor Jong en Oud 215 Meneer Ribbemoos wenkte en daar nam ik mijn langen aanloop, 't Was een geweldig hoogen sprong, maar ik kwam toch fijn over den bok heen. „Flink zoo, Snuffelgraag l" zei meneer Ribbemoos tevreden. „Dat heb je kranig gedaan." 216 Toen kwam Springintveld. Hij liep of Kater de Reus achter hein zat. Maar vlak voor den bok aarzelde hij. Hij durfde den sprong niet te nemen. Maar hij kon evenmin zijn vaart in houden en zoo duikelde hij over den bok heen. 217 Wat was dat een koddig gezicht Springintveld ging netjes op zijn kopje staan vlak voor de voetea van meneer Ribbemoos. Die pakte den stumper bij zijn pootjes en zette hem weer recht overeind. 218 Toen Springintveld weer naast mij stond vroeg ik„Wie springt er nu beter Jij of ik 7" Spring intveld antwoordde niets, maar hij zette een ge zicht als een oorwurm. „Hij valt beter" zei de lange Witmuis. En toen lachten we allemaal, behalve

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 9