GROOTE N A JAARS-UITVERKOOP vanaf ZATERDAG 20 NOVEMBER 1926, gedurende VEERTIEN DAGEN bij W. A. RIJCKE Jr. Magazijnen van Manufacturen, Bedden, Dekens, Matrassen, Ledikanten, Graan- en Meelzakken, Fietsjekkers en Bonkers De reeds overal bekende DWEILEN van 29 ct, gedurende de Uitverkoop 27 ct. GEBRUIKTE ORGELS Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Onze St, Nicolaas- Etalage Ijverige en soliede Agenten VERKOOPHUIS „AMERIKAAN" De N.V. Boomkweekerijen Zaadhandel „De Nieuwe Walcheren", Middelburg Hu denkt U ORGELS Kledingmagazijn J. HOOFTMAN 4;;% Pandbrieven a 100 GRAFKRANSEN ANTOINE MES KROMME K 107-109 - MIDDELBURG Op alle artikelen, waarvan de prijzen zeer laag gesteld zijn, UT lO PROOENT EXTRA KORTING H Betaling naar verkiezing JOH. DE HEER GROOTE RECLAME-AANBIEDING! Kent U onze Wollen en Tricot Zijden Sjaals vanaf f 1,50 Draagt onze warme Handscbsenen f 1.60 Radicaal-Insecten-Doodende-Straal Dus niet inzenden bij F. Maljers Zoon, VÜS8. straat 58, M'burg Doozen Bonbons, Marsepain en Borstplaat in alle prijzen Kinderdoosjes, Chocolade- en Marsepain- figuren, Fondant Borstplaten, beweeg bare Surprises, enz. KOOPMANS'#-""" BAKMEEL JOH. VROEGINDEWEIJ ZONEN WINTERJASSEN Alles prima kwaliteit en vrij van bloedluis insulaire Hypotheekbank te Zierikzee 16 Millioen Gulden Te Vllssingen bij de heeren P. J, Siegers Zoon WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 19 NOV. 1926 N.B. Voor St. Nicolaas-Reclartie geven wij aan iederen kooper boven de f 2.50 een verrassing 1 ihTTTi hTSïii iTSii un^uTiffüiiSiif 1 uK 1 Ti^iui^iui^iiiiruW OOSTZEEDIJK 324|32 ROTTERDAM Amsterdam 1 K. Nieuwendijk 8; Den Haag P. Krugerlaan 2—8Groningen [4j Nw. Ebbingestraat 121 f|l|nii'CTiiCTii^ii!^'i]'^'iii^iiii^i!i'^iiiii^iiii^iii'^in^iiii'^iii''z'ini^'ni'^iiii^;ini^'iiii''^Al SJSmuTn mSiffiïSfi2S& 1 uSTi iiï^TïinSiii 11 ijtTi liirSTi u!?Tu nnfTTi lïTSTTiiïiTajmt^ri 1 iÏ^Ti 1 h^rTi ilffn i iTffni 1 iTiimr. 1 VLASMARKT, MIDDELBURG Blauwe Ratinó-Jassen met moderne band en plooien nu ff 19.-- Prachtige gekleurde Ratiné Heeren- en Jongeheeren Winterjassen, zeer chique modellen vanaf ff 8.50 J. J. VAN NIEUWENHUUZEN ladereen mag meedoen aan de prijs vraag, die vorige week tn dit blad stond. Dus ook meer dan 1 uit een gezin. De oplossingen alleen ver gezeld van DRIE WAPENTJES In leveren onder motto Prijsvraag aan Lange Delft, Middelburg Noordatraat, Vllaalngen off bij de Agenten op de dorpen Deie prllovraag ie geheel In ia Wc handen van Plrmi Fegqflng ABONNEERT U OP WEGELING's NIEUWSBLAD Lange Burg C IIO Middelburg Tal. 64 „In den Zoeten Inval" Bestellingen op de door ons vervaardigde prima kwaliteit Chocolade Letters worden ten allen tijde uitgevoerd. maar uoorfTensjes of "Poffertjes cuet! De bekende Zaadhandel en Zaadteelt van TE DIRKSLAND vraagt op plaatsen waar nog niet vertegenwoordigd voer den verkoop van uitsluitend prima kwa liteit van TUIN-, BLOEM-, LANDBOUW- ZADEN, POOTAARDAPPEL-EN Enz. Enz. IMF* Prachtige bijverdienste voor in den winter, Alleen zij, die veel tnet landbouwers in aan raking komen, en aan bovenstaande voldoen, ge lieve dadelijk de. bijzonder gunstige voorwaarden, aan zulk een Agentschap verbonden, aan te vragen. De ondervinding moet leeren, dat wij goedkooper zijn. Wij leveren U in de nieuwste dessins en door de beste kleer makers bewerkt, tegen veel lager prijs dan iedex ander. LET OP EN U ZULT HET ZIEN I Ratiné Jassen in Prins of Wales, de grootste vraag f 16,95, f 19,50, f24,50 enz., iets fijns f37,50 en f39.50. Fietsjekkers f3.95, 8.95 enz. Heeren Ul sters f4.90 enz. Heeren Regonjassen f4.90 en hooger. Marinejekkertjes f2.90 enz. Oliejekkers f 6.25, Oliejassen f 7.75, Oliepijpen f 3.50 en hooger. Voor reclame geven wij cadeau boven f 10 contant eon Pet,-boven f 25 contant ean Overhemd of Klokje heeft nog af te geven, wegens ontruiming van een gedeelte kweekerlj, Haifstam Appels en Peer en Pruim vanaf ff 1.00 Pyramide Appels en Peer ff 0.80 Snoer Appels en Peer ff 0.78 Geleide Perziken f2.50 ii a'AJuaN pandbrieven In omloop voor ruim Verkrijgbaar MTTALEN Fa. A. J. WITTE ZONEN Gortstraat Middel burg AMERICAN KIMBALL WILMINGTON REFORM METZNER Enz. Enz. FILIALEN: 11 1 Het verdelgingsmiddel bil uitnemendheid Dood Vliegen, Muggen, Mieren, Motten, Kakkerlakken. Voor ontluizingen en alle andere Inseoten Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot den Hoofdagent Segeerestraat H 81 Middelburg biedt U dit Jaar een reusachtige sorteering FABRIKANTt: NV. KOOPMANS'' MCZifAaaitnert-LCtLuwARoch Lange Noordstraat C 24 naast R. K. Kerk Middelburg si is HIT QCACHTE PUBLIEK van Vllssingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, indien men In het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W K008Ë STALHOUDER flree C 141 Middelburr. Öiilljkst adres voor groote brikken om Walcheren en Zuld-Beveland te beeoeken. N.B. De tarieven van het rijden rijn heden verlaagd. 8TEENENBEER 114 VLISSINQEM Zeer voordeeilgn aanbieding ge* brnikte ON O HL* all Worden met volledige garant! geleverd. Desverlangd gemakke fijke betalingsvoorwaarden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 8