Kleedingmag. „NieuwEngeland" OP DE PLANKEN BURGERLIJKE STAND en Prima Anthraciet QO cis, per doos a 12 cackeW ÏO n «i «I 1 Regenjassen, Winter jassen en Jekkers Uitslag Brandstoffen EIERKOLEN, KACHELKOLEN Visser Remijn WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 19 NOVEMBER 1926 (jende bestuursleden werden herkozen. De heer Overweg nam ontslag als secretaris, maar blijft bestuurslid. De be grooting werd weder op f 100 vastgesteld, evenals het salaris van den magazijnmeester op f 35. Door 41 per sonen werd van 76 artikelen gebruik gemaakt, aangeschaft zulléh worden twee glycerinespuitjes. Te Middelburg gaf de mondorgelvereeniging „Crescendo" onder leiding van den heer W. Lijnberg Zaterdag een uitvoering in het Schuttershof. Ruim 30 leden gaven blijk, met succes de repetities te ihebbenjgevolgd, geholpen door pianist en bassist. De heer J. C. de Vos bracht een tweetal solo's ten gehoore, evenals een ander lid, de heer Th. van Loo. Als humorist trad bovendien op de heer de Ruyter uit Vlissingen. In Hotel de Nieuwe Doelen vergaderde de Federatie Zeeland van den Vrijz. Dem. Bond. De Voorzitter wees op de vergadering van 30 Mei, waar mr. Oud het vraagstuk van den werkelooien steun besprak en herinnerde verder aan de betrekkelijke rust, die er in 's lands politiek heerschte na de spanning, toen het ministerie-Colijn af trad, welke rust verstoord werd door de behandeling van het Belgisch verdrag. Een rustige sfeer voor de behan deling ervan is door allerlei niet geschapen. De Tweede kamerfractie der V. D. vond het wenschelijk den partij raad bijeenteroepen, waarvan spr. zei, dat geen der spre kers aldaar veel aandacht schonk aan de militaire zijde van het vraagstuk. De heer Van Gelderen kan niet anders dan pessimistisch over het verdrag oordeelen en gelooft, dat het voor Zeeland tal van nadeelen en moeilijkheden in zich sluit, maar de Zeeuwsche geest, belichaamd in het „Luctor et Emergo" zal ook deze weten te overwinnen. Over het onderwijs zeide spr. dat iedere Vrijz. Demo craat. die zijn kindererf zendt naar een bijzondere school, al is deze nog zoo neutraal, het aanzien van het open baar onderwijs schaadt Omtrent de benoeming van den Heer prof. Van Embden tot ridder in de Orde van den Nederl. Leeuw, herinnert spr. aan het optreden van den heer Umbgrove, die daardoor duidelijk deed zien, wat er in militaire hersenen omgaat, en welk gevaar de demo cratie alsnog van het militairisme te duchten kan hebben. Verder heeft spr. hét over het vraagstuk der werkeloos heid en juicht toe, dat de valuta-concurrentiö tot het verleden gaat behooren. Daarop wordt de a.s. Statenverkiezing besproken, waar bij, na een blik op de geschiedenis der laatste jaren te hebben geslagen, spr. de hoop uitspreekt, dat de nieuwe Staten van 1927 meer geneigd mogen zijn, aan de even- redigheidsidée in de samenstelling van het college van Ged. Staten gehoor te geven. Een versterking van de Vrijz. Dem. in de Staten is een prikkel voor anderen, om te komen tot een and're groepeering der partijen. Na discussie werd aangenomen het bestuursvoorstel om bij de Statenverkiezing in 1927 uittekomen met een ge lijkluidende lijst in de geheele provincie, met ten hoogste 20 namen. Een telegram aan den heer Marchant werd verzonden, hulde brengend aan den leider der fractie. Tot voorzitter werd herbenoemd de arts D. N. van Gelderen. Overwerkte Zenuwen Mijnhardt's Zenuwtabletten Glazen Buisje 76 ct Bij Apotb. en Drogisten Te Meliskerke had een raadsvergadering plaats, waarbij de vraag ter sprake kwam Kunnen wij geen ontheffing vragen, evenals 's-H. Abtskerke, om de gemeentelijke in komstenbelasting zelf weer te innen maar men meende, dat die toestemming toch niet gegeven wordt. Op de aan sporing van den Chr. Besturenbond te Middelburg om aan te sluiten bij de Werkloosheidverzekering wordt niet ingegaan, omdat er zoo weinig vakmenschen zijn. Ter hand wordt genomen wijziging der verordening op de plaatselijke inkomstenbelasting. De begrooting 1927 is niet goedgekeurd, omdat het salaris van den veldwachter niet is verhoogd, b. en W. stellen voor het te verhoogen met f 100.Nadat de heer de Korte vergeefs heeft voor gesteld het met f 150 te verhoogen, stelt hij nu voor f 50 vergoeding voor woninghuur, welk voorstel echter niet wordt ondersteund. Bij rondvraag wordt nog gewe zen op een tweetal voetpaden en op een perceel bij de Kerk. B. en W. hebben bij de schouwing er hun aan dacht aangegeven. KORTE KLANKEN Twee woonwagenbewoners hebben te Middelburg bijna al het zink van het dak van het kruithuisje afgehaald en verkocht. Ze zijn aangehouden en met de justitie in aan raking gebracht. Op den Prins Hendrikweg te Vliss. ontstond Zater dag aanrijding tusschen een vrachtauto en een handwagen; in de Spuistraat viel een knaap van den montagewagen van de E.T.M. Waarom klom de jongen er ook op?Ge volg pijn aan kin en neus. Op den Dam brak de fiets van een jongen stuk, waardoor hij terecht kwam op de mand, welke aan het rijwiel bevestigd was. Te Middel burg werd een jongen aangereden door een Fordauto, toen hij achter een boerenwagen liep en daar plotseling van daan kwam. Een buil aan het hoofd was het eenig letsel, méér het had erger kunnen zijn. Voorzichtigheid op den weg en uitkijken is de boodschap. Te Domburg hoopt de burgemeester op 3 Januari a.s/zijn zilveren jubileum als zoodanig te vieren Een comité tot huldiging vormde zich onder leiding van den wethouder P. van Sluijs. Waar een rat al niet oorzaak van zijn kon. Zondag avond was heel het Zuidelijk deel der stad Vlissingen van electrische strdom verstoken. Bij onderzoek bleek, dat een rat was terechtgekomen bij een z.g. eindsluiting, waar ze tusschen de klemmen van 3000 volt een kort sluiting maakte en geëlectrocudeerd werd. Nadat het dier verwijderd was, kon door omschakeling het Zuidelijk stadsdeel na een kwartier en het Oostelijk deel met o.a. .het station na een half uur weer aan stroom worden ge- Binnen ÏO minuten is de pijn over! holpen. Ook Maandagmiddag kwart voor drie had een storing van een half uur plaats. Lezing te Koudekerke (Z.) Dinsdagavond werd in in het Café van den heer Steveninck alhier een lezing gehouden over het nut van een geitenfokvereeniging, door den Heer Versluijs van Serooskerke, Secretaris van de Prov. Vereen. Op duidelijke wijze werd uiteen gezet wat de Prov. Vereen, voor de verbetering van het geitenras doet, en welk nut het afwerpt voor de bij haar aange sloten vereenigingen, Na afloop der lezing werd een ver eeniging opgericht, alle aanwezigen traden als lid toe. In het bestuur werden gekozenE. Looljse, voorzitter, A. C. Maas, secretaris, A. Schout, penningmeester, W. Stroo, Commissaris. A. Harpe, idem. Als bokhouder voor de vereeniging werd benoemd J. Maas, Zwanenburg. De contributie werd vastgesteld op f 0.50 per jaar. Het dek- geld op f 0.50 per geit. Voor niet-leden werd het dek- geld vastgesteld op f 2.50. Zij die voor 15 December e.k. zich als lid opgeven betalen geen entreegelden, na dien datum betaald men voor entree f 0.50. Het bestuur zal de niet aanwezige geitenhouders bezoeken om ook hen te bewerken voor aansluiting. Woensdag 24 November a.s. Uitvoering van de Heeren-Turnvereeniging „Willen is Kunnen", in de zaal van den heer Klap te N. en St. joosland. Donderdag 25 November a.s., 8.15 uur, eerste opvoering van de revue „Snap je dat?" door A. C. jansens, te geven door de Vliss. Tooneelvereeniging „Koningin Wilhelmina", in „De Oude Vriendschap". VLISSINGEN van 1117 November 1926. OndertrouwdL. Vader 28 j. en J. M. van Hoepen 23 j. A. L. Goormachtig 29 j. en J. P. v. d. Heuvel 20 j. Getrouwd A J. Belfroid 34 j. en J. C. Step 38 j. A. de Vos 23 j. en A. B. Koolwijk 18 j. F. Kolijn24 j. en F. Landmeter 24 j. W. C. v. Ham 21 j. en C. P. Roelse 19 j. L. de Wolf 26 j. en C. P. Joosse 22 j. BevallenC. Ketting geb. de Kaart z. M. v. d. Grijp geb. Kooman d. M. P. v. Leeuwen geb. Ruijtenschildt z. J. Grijs geb. Koppejan z. H. Blaauw geb Schutte geb v. B< Beusichem d. P. H. Vreke geb. Boutkan z. d. J Engelse ioven d. F. H. Wolf geb. v. S. de Nooijer geb. Brasser d. Overleden: J. D. Wanneejd. 51 j. C. Heijtvelt jd. 44 j. J. A. Veenenbos man van E. J. J. Korteweg 63 j. M. J. v. d. Velde vrouw van P. v. Boven 37 j. BlGGEKERKE, over de maand October 1926. Aarnoud z.v. Pieter francke en van Leuntje Johanna Maljaars Pieternella d.v. Antheunis janse en van Pieternella Maria de Wijze OndertrouwdJan de Bruijne jm. 27 jaar en Adriana Geschiere jd. 28 jaar. Getrouwd jan de Bruijne jm. 27 j. en Adriana Geschiere jd. 28 jaar OverledenJan Marijs oud 79 jaar echtgenoot van janna johanna Louwerse. ARNEMUiDEN, over de maand October 1926. Geboren2. Grietje d. v. Karei van de Gruiter e. v. Sara Meerman 15. jacobus z.v. Cornells Meulmeester e.v.'Grietje Siereveld 17. Cornelia d.v. Pieter janse e.v. Wilheluiina Meulmeester 20 Maatje en Willem d. en z van Willem Uuvekot e.v. Maatje van lielzen 28. Kiijn, z.v. Adriaan Kodde e.v. janna van Belzen 30. johanna d. v. Blaas de Ridder e.v. johanna Theune. Getrouwd 2. Blaas van de Ketterij 20 j. jm. en Grietje van Belzen 20 j. jd. Overieden 25. Maaije en Willem 4Jdagen, d. en z. van Willem Duvekot e.v. Maatje van Belzen. ST.-LAURrNS over de maand October 1926. GeborenWillem, z. v. en Cornelia d. v. lzaak Bassie en Maria Dingemanse (tweelingen). Ondertrouwd: Melis Gilde j.m. 23 j. en jannetje Hol- lebrand^e j d. 19 j. Lein van Wallenburg jm. 28 j. en Catharina Francke jd. 23 j. GetrouwdWillem de Voogd jm. 33 j. en El zabeth Kwekkeboom jd. 31 j. Overleden: joos Francke wedn. van Pieternella Geerse 72 jaar. DOMBURG, over de maand October 1926. GeborenGerrit, z.v. Simon de Pagter Wz., e.v. jacoba Passenier. GetrouwdWillem Geldof 25 j. en Martina Wisse 23 j. Lucas Bastiaan Veenman 26 j. en jacoba Vreeke 23 j. Overleden Abraham Francke 56 j. Francina Trielier 27 jaar. SEROOSKERKE over October 1926 Getrouwd 20. Bartel Wattel jm. 29 j. en Pieternella Cevaal jd. 22 jaar. Geboren30. Marinus z. van Pieter Kodde en johanna Louwerse. OverledenJan de Visser 69 j. echtg. van|Maatje Melse. OOSTKAPELLE, over de maand October 1926. GeborenJohanna Maria, d. v, jacobus Poortvliet en Adriana de Rijke Cornelis z. v. Pieter Wijkhuys en Pieternella Kluijfhout Aartje Anna, d. v. Pieter Cor- nelisse en Paulina jacoba Douws Catharina Tannetje, d. v. jan Arend Brand en Cornelia Maria Francke Willem, z. v. Pieter Wattel en Suzanna Vos Cornelis z. v. Marinus Boone en Christina Schoe Ondertrouwd Pieter Meulblok 67 j., weduwnaar van Cornelia van Tuyl, en Charlotte Bertel 55 jaar j.d. GetrouwdPieter Meulbok 67 jaar, weduwnaar van Cornelia van Tuyl, en Charlotte Bertel 55 jaar j.d. AAGTEKERKE, over de maand October 1926 Geborenjan z.v. jan Bosselaar en Pieternella Louwerse OndertrouwdJacob Ver^age oud 29 j. met Paulina Kerkhove 21 j. Getrou d: jan Kodde 21 j. en Sentina Bosselaar 27 j. OverledenLeuntje de Voogd 32 j. echtgenoote van Willem Volmer. WESTKAPEL1.E, van 1 September tot 31 October 1926. GeborenLourus, z. v. L. Dekker en P. Sanderse Adriana, d. v. W. Verstraate en K. Huibregtse Pieter nella d. v. A. Huibregtse en Louwerse^Adriaan z. v. N. Jannisse en K. Minderhoud Leunis Adrianus z. v. A. Lievense en W. van Sighem Willeboord, z.v. S. Hengst en S. Huibregtse Jacomina d. v. j. Pouwelse en C. Davidse. OndertrouwdJan Dekker 27 j. en M. Minderhoud 23 jaar A. Louwerse 24 j. en A. Janisse 18 j. A. Louwerse 32 j. en Gabrielse 30 j. Getrouwd: I. Dekker 27 j. en M. Minderhoud 23j. A. Louwerse 24 j. en A. janisse 18 j. Overledenjan Kaland 65 j. echtgen. van W. Verstraate K. Minderhoud 77 j. weduwnaar v. M. Gabrielse Hendrikse 68 j. wed. v. L. Kaland L. Lievense 85 j. weduwnaar van J. Brasser P. Tollenaar 87 j. wed. van S. Dieleman. ADVERTENTIËN Lange Delft 147 - Middelburg Bericht de ontvangst van een reusachtige partij Exzeem,Jeukende Door reclame maken, Maakt U goede zaken kalmeeren en worden gesterkt door de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Winterjassen f 5, 7.50, 10, 15, 25, 30, 35, 45 Gabardine Regenjassen f 6.50, 10, 15, 17,50, 20, 25, 30, 35. Jekkers f 7, 9, 12, 15, 20, 22.50, 25 Aanbevelend, NIEUW ENGELAND Steeds het goedkoopste Steeds het nieuwste Indien gij lijdende zijt aan Kxzeem, Ringworm, Zeere plekken, Jeukende uitslag, Huidroos of eenige andere vorm van huidziektegebruik dan het D.D.D. recept. £en paar druppels maar van deze wonderbaarlijke vloeistof en gij ondervindt onmiddellijk verlichting. Prikkeling en pijn verdwijnen direct en een paar aanwendingen brengen ge woonlijk een volkomen gene ging teweeg. Hoopt vandaag nog een flacon 0.75 bij Uw Apoth. of Drog. Uitstel kan gevaarlijk z jn. Begin dua nu met de gent-zing I D.D.D. in fl tkf 0.7S1 1 9.60. D.D.D. imp !.- ty. dU* a,.oth m drop Eerste kwaliteit Vraagt Prijsopgaaf Zandstraat Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6