/r ui lv Uw Hoofdhuid „SANETAS" Wagenzeilen, enz. Fabriek Speijer's WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 19 NOVEMBER 1926 Giaveno ook koper en eeivbelangrijke hoeveelheid zilver, namelijk 23 gram per ton. De nalatenschap van een boelenkonlng. De boeien- koning Houdini, wiens overlijden dezer dagen werd ge meld, blijkt een vermogend man te zijn geweest. Zijn testament is geopend, waaruit bleek, dat hij zijn biblio theek, die op een half millioen dollar geschat wordt, aan den Amerikaanschen staat vermaakt heeft. Zijn broeder erft de meesten zijner roerende bezittingen, onder voor waarde, dat hij zorg zal dragen, dat de door Houdini zelf te boek gestelde manieren van ontsnapping uit zijn kluisters, vernietigd worden. Hoe een Amerlkaansche arbeider leeft. Men hoort zoo van tijd tot tijd verwonderlijke verhalen over de welvaart van den Amerik. handwerksman, doch zij zijn niet altijd voldoende zeker. Ziehier nu echter §en beschrijving van zoo'n milieu uit een rede van den vormer J. T. Kay, onlangs te Bir mingham in een vergadering van metaalbewerkers ge houden. Deze heer is eenigen tijd geleden met een der commissies van onderzoek mee naar Amerika geweest en heeft dus zijn wetensohap uit de eerste hand. Hij had een aanbeveling voor een metaalbewerker te Pittsburg en dien besloot hij thuis onverwachts te gaan opzoeken om nu eens te zien hoe nu werkelijk een handwerksman in Amerika leefde. Een net neger-dienstmeisje deed open en zeide, dat meneer net aan tafel zat. Toch werd hij in de eetkamer toegelaten, waar de familie aan tafel zat, meneer, zijn broer enzijn zoon in rok en witte das, mevrouw in avondtoilet. Nadat de heer Kay er een aangenamen avond had doorgebracht, werd hij door den gastheer met zijn 80 paardekrachts auto weer naar huis gebracht. Hij was i tusschen te weten gekomen, dat deze arbeiderswoning f 40.800 had gekost en dat deze handwerksman boven dien nog een kapitaal van f 24.000 op de bank had. Een noodlottige grap. Vrijdagavond werd het anders 200 rustige Gemert plotseling het tooneel van hevige beroering. Eenige grappenmakers hadden het idee opgevat en uitgevoerd om bij een stroopop voor het ra^m te plaatsen. Toen de man de drukte aan zijn huis zag en naar buiten ging om te vragen wat die drukte beduiden moest, zag hij voor het raam de stroopop staan en meenende, dat het een man was, wilde hij dien van het raam verwijderen. Daar de gewaande man geen teeken van leven gaf viel van schrik achterover. Zijn vrouw toegesneld om te zien wat gebeurde, viel bij het zien van de pop eveneens achterover en was op slag,... dood. De daders zijn tot nu toe nog onbekend. Dat een en ander heel wat opschudding verwekte en ieder vol was, van de misplaatste grap, laat zich be grijpen, zegt het „Hzg." Een afschuwelijke lynchpartij. In de buurt van Houston, in den staat Texas heeft een afschuwelijk lynch-schandaal plaats gevonden. Een week te voren was een blanke knaap, zekere Wallace Crowder, ver moord, door een onbekenden dader. De blanken in de buurt dachten, dat het wel een neger zou zijn geweest. Zoo trok dan een troep blanke mannen, als cowboy vermomd, naar een hut in den omtrek, waar negers woonden De hut werd in brand gestoken en door een welonderhouden beschieting op deuren en vensters van de hut kon niemand, die er in was, ontsnappen. Resul taat twee negers en een negerin levend verbrand en een derde neger met kogels doorboord. AHVERTEMTIËN H.H. Caféhouders en Verenigingsbesturen ZATERDAG 27 NOVEMBER 1926, VS-RKOOPENs Den dag daarop hield de politie den broer van den vermoorden blanken knaap aan. Hij wordt er van be schuldigd zijn broer te hebben vermoord. Verkoudheden en Koorts De „vader der bootwerkers" overleden. Te Lon den is op 72-jarigen leeftijd, vader Byrne overleden, een lersch priester, die een groot vriend der bootwerkers in Bermondsey (Zuid-Oostelijk Londen) was. Hij voerde een verbitterden strijd tegen woekeraars, die de boot werkers uitzogen, en heeft dikwijls verklaard dat de woekeraars de ergste harpijen waren. „Verwijder die Shylocks uit de havenwijk en gij zult de helft van het probleem van ellende oplossen." De woekeraars dreven menschen uit hun kostwinning. Eens gebeurde het, dat de vrouw van een werkman in de Theems sprong om dat men haar gedreigd had aan haar man te vertellen, dat zij in de schuld zat: Zij had enkele shillings ge leend, om schoenen voor haar kind te koopen en had reeds meer dan de hoofdsom aan rente betaald. Vader Byrna had na den oorlog in Cermondsey een „bootwer kers-universiteit" gesticht. Het was een lokaal in een klein zijstraatje bij Dockhead, en elke week kwamen daar 200 kaaiwerkers lezingen bijwonen. Het lokaal werd spoedig beroemd om de slechte shag die men er rookte, en den goeden humor, die er te hooren was. Byrne zelf was een uitstekend humorist. Hij heeft vijf- en-twintig jaar in Dockhead gewoond. Eens gaf een vrouw hem een stuiver voor zijn scholen. Hij nam dien aan en gaf haar twee shillings uit zijn eigen zak, omdat hij wist dat zij zelfs dien stuiver niet kon missen. De daad van een waanzinnige. Maandagmiddag heeft de 51-jarige A. B. te Erfscheidenveen in een vlaag van waan^fn getracht zijn 76-jarige moeder met een zeis te dooden. Na den aanslag heeft de dader zich door verdrinking van het leven beroofd. De toestand van het slachtoffer is ernstig. Een stuk van haar onderschedel werd afgeslagen, terwijl zij ern stige verwondingen opliep aan rug en armen. Boven dien is een stuk van den rechterarm afgeslagen. De dader was overigens een oppassend man, maar in den laatsten tijd was hij niet geheel toerekenbaar meer. Armoede schijnt hiervan de voornaamste oorzaak te zijn geweest. Waartoe Bobbed Hair kan leiden. Mevr. Auguste Mantich had vijf jaar geleden gekibbeld met haar man en al dien tijd hadden de echtelieden afzonderlijk ge leefd en elkaar zelfs niet meer gezien. Maar zij zouden het bijleggen tot dit doel werd een ontmoeting beraamd, en voor die ontmoeting kwam de echtgenoot heel uit Boedapest naar Weenen. Om den echtgenoot zoo gun stig mogelijk voor haar te stemmen had mevr. Mantich zich het haar laten „bobben" zij wilde er op haar voor- deeligst uitzien. Maar de man was verwoed toen hij zijn echtgenoote aldus weerzag. Dat zei hij ook; hij voegde er aan toe dat het nu voorgoed uit was en. de daad bij het woord voegend, reed hij terug naar het station. Mevr. Mantich kocht een pruikmaar zij zag er daar mee zóó mal uit, dat zij in wanhoop een eind aan haar leven maakte door uit het raam van een derde verdie ping te springen. Geen vrouwen In het Vatlcaan. Toolinda Banfi, de huishoudster van Pius XI, de eenige vrouw, die dienst deed bij den Paus, heeft thans ook het Vaticaan verlaten om haar verder leven te slijten in het klooster Santa Marta bij het Vaticaan. De monniken van de derde orde van St. Francis nemen haar plaats in. Toolinda Banfi is 40 jaar de huishoudster der familie Ratti geweest. Toen de tegenwoordige Paus benoemd werd tot aartsbisschop van Milaan, werd zij zijn huishoudster. Kort na zijn ver kiezing tot Paus trok Toolinda Banfi met hem naar Rome. Er waren er meer die zwendelden. De hoofdredacteur van een groote Weensche krant liet dezer dagen in zijn blad de volgende regels opnemen„Mijn dienstmeisje heeft eenige dagen geleden een half pond fijne peper bij een kruidenier te dezer stede gehaald. Bij onderzoek bleek 50 pet. stof te zijn. Als de schuldige kruidenier mij niet binnen 24 uur 250 gram zuivere peper thuis bezorgt, zal ik zijn naam in de krant bekend maken." Den volgenden dag bezorgden drie-en-dertig Weensche kruideniers ieder een half pond van de fijnste peper bij den hoofdredacteur thuis. Gevecht met wolven. Te Krems aan de Donau maak ten twee oppassers uit een circus een kooi schoon, waarin vier volwassen wolven waren opgesloten. Plot seling viel een wolf een hunner aan, waaropeen andere wolf den tweeden oppasser in den voet beet. Deze wist echter het hok uit te komen. De vier wolven vielen toen allen op den overgeblevene aan, die zich niet meer ver weren kon. Ten slotte kwam de directeur op het lawaai toeloopen en begaf zich, alleen met een zweep en een in het voorbijgaan opgeraapt bankje gewapend, in de kooi. Na een opwindend gevecht met de woeste dieren slaagde hij erin ze van hun slachtoffer te verjagen en in een hoek te drijven. De oppasser is met meer dan 20 ernstige beetwonden naar het ziekenhuis overgebracht. 100.000 Francs voor hetLegioen van eer. De Fransche landsadvocaat heeft den rechter van instructie Bacquart opdracht gegeven een onderzoek in te stellen terzake een weinig verkwikkelijken lintjeshandel. Een zekere Ruotte, ambtenaar aan het ministerie van handel, vroeg aan kooplieden en industrieelen een bedrag van 100.000 francs onder belofte dat hij er voor zorgen zou, dat zei het legioen van eer zouden krijgen. Tegelijkertijd is een onderzoek geopend tegen een tweetal aanbrengers, die Ruotte aan gegadigden voor het begeerde kruis moesten helpen. Hij doorzag en doorstak den geest. De mariniers te Dael in Kent wilden verleden week eens een grap met een makker uithalen, die op schildwacht stond. Een hunner wikkelde zich in beddelakens en wandelde „als geest" op den schildwacht toe. Deze moest echter een nuchter man geweest zijn' hij liet zich door geen geest overbluffen en reeg de verschijning aan zijn bajonet. De gestrafte geest schijnt echter niet zwaar gewond te zijn. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN Ril A ^3. gevent Waarborg voor uitmuntende coupe; Waarborg voor degelijke stof; Waarborg voor ruime keuze; Waarborg voor prima afwerking; WaarL.org voor lage prijzen. MIDDELBURG: Lange Delft H 13 kV 990 ll90, 1390, 1990 2 2 78 29.—, 39.—, 46.—, hooger. 29° 39ü, 578, 6S0, 8.-, VLISSINGEN s Walstraat 84 SOLIEDST ADRES Notaris H. R. S7RUVE te Middelburg is voornemens op Woensdag 24 November 1926 des namiddags 2 uur in het café Mahilot te O. en W.-Souburg, publiek t^-verkoopen Vier aaneen gebouwde Huizen en Erven aan de van Teijlingen- straat gemerkt B. nos. 243, 242, 241 en 240 te O. en W.-Souburg samen groot 4 Aren 6 c.A. Ver huurd voor vier gulden per stuk. In 4 perceelen en gecombineerd. Bezichtiging daags vóór den ver koopdag van 10—12 uur en van 2—4 uur en op den verkoopdag van 10—12 uur en van 1—2 uur Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemde Notaris Struve. De Deurwaarders ROSIER en VERVAAT zullen op des middags om 2 uur in het Café „Dorpszicht" te Souburg Eikenhouier\ v Schrijfbureau, Leestafel 117^*75, 30 Tafels 100x50,10 kt. Café Fauteuils, 11 groote Café-Fauteuils, 9 Lederen Leuningstoelen, ruim •00 Café- en Keukenstoelen, 4 Tabourets, Elkenh. Tafel, 4 Eikenh. Stoeien, ena. enz. 'i Morgens voor de veiling te bezichtigen. verdrijft men spoedig met Mljnhardt's Sanapirin-tabletten Genezend, pijnstillend, koortswerend Glazen buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten .*<- HEEREN-WINTERJ ASSEN JONGENS-WINTERJASSEN 10.—, 15.— hoogor. Segeeratraat H 88Mlddelburg Irrfgatoren, Spuiten voor alle doeleinden, Gummiwaren voor Dames en Hseren, Pa tent Geneesmiddelen, Breuk en Buikbanden, Elas'ieke Kousen. Beleefd aanbevelend A. C. KUIJLEN. voor Met gratis firmanaam beschilderd is Langavlalt K 204, Tiltf. 334 Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2