H.WEGELING Draag en Aanbod NU ZIJN WE KLAAR DRUKKERIJ Spier verrekking Kloosterbalsem DE WENTELTRAP EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN 4-# Weet wel iedereen dat U ook geschikte St.-Nicolaas-geschenken verkoopt 7 777 iedere advertentie moet gelezen worden. Drukkerij H. WE6ELING Nog lagere prijzen t Drukkerij De lange Jan an het vorige jaar. stijve spieren spierpijn spit 32e JAARGANG VRIJDAG 10 NOVEMBER 1926 No. 46 EENDER BESTE Bureaux van Uitgave DRUKKERIJ H. WEOEUNO Noordstraat 44 Tel. 130 Vusswoen Postrekejuko Na 51407 DRUKKERIJ DB LANGE JAN 'Lanob Delft B144 JNcoblsubo ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Va» I—4 RBGEts 60 aan; IEDB8B RBOEL MEER 16 CEBIT. INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REGEL (DUBBELE KOLOM) BIJ CONTRACT AANMERKEUJK VERMINDERD TARIEF i Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. BIJ meerdere plaatsing, speolaal tarief. Bovenstaande vraag kunnen wij tot ieder zakenman richten. De beantwoording hiervan kunnen we aan hem overlaten. Wij echter zijn overtuigd dat niemand deze met ja kan beantwoorden. Laat het iedereen in Uw om geving bekend worden en maakt gebruik van de gele heid die wij U bieden. Wij zullen ter gelegenheid van het St.-Nicolaasfeest ook nu weer een extra-nummer bewerken dat door zijn verspreiding op nog grooter schaal, de daarin geplaatste annonces onder ieders aandacht zal brengen. Om iederen winkelier in de gelegenheid te stellen in dit nummer zijn artikelen aan te bieden, hebben wij speciaal voor dit nummer onze advertentie-prijs gestelt op 10 ot. per regel. Advertentiên voor 2 maal plaatsing opgegeven, en die dus ook In het no. van 3 Dec. d.a.v. worden opgenomen, zullen door ons ook a 10 cent per regel worden be rekend. Dit is een bijzondere aanbieding en geldt dan ook alleen voor het St.-Nicolaasnummer. Zij, die een contract met onze administratie hebben loopen, kunnen in dit extra nummer tegen den gecon- tractueerden regelprijs adverteeren. Dit nummer zal, om het nog aantrekkelijker te maken tens bevatten verschillende Sint-Nicolaas-vertellingen en één of meer Prijsvragen, waarvan de oplossingen alleen in de advertentiên te vinden zijn, zoodat, De St.-Nicolaascourant zal Vrijdagmorgen 26 Novem ber verschijnen, opdat het publiek tijd heeft haar te raadplegen. Dat ons blad algemeen verspreid en gelezen wordt, behoeven we U niet meer te vertellen. Men raadplege slechts de rubriek „Vraag en Aanbod" en treft daar steeds meer dan tweehonderd advertenties aan op alle gebied, uit alle klassen en standen, uit alle plaatsen op Walcheren en Noord-Beveland. Dit is één overtuigend bewijs. Men heeft met het plaatsen van een advertentie in „Wegellng's Nieuwsblad" grooter succes dan met het plaatsen in verschillende andere bladen tezamen en be spaart alzoo overbodige uitgaven. Zendt uwe advertentiên zoo vroeg mogelijk in opdat we tijd hebben ze zoo fraai en duidelijk mogelijk te doen zetten. Advertentiên uiterlijk In te zenden tot Woensdag 24 November n.m. 8 uur. Wij stellen voor de adverteerders een pracht sorteering cliché's, gratis ter beschikking. DE UITGEVER. om de stroom van bestellingen in Visitekaarten in ontvangst te nemen. Zachtjes aan maar, niet dringen, elk krijgt een beurt. De voorraad is groot en de prijzen, als bekend zéér laag. Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144 M'burg Een gladde vogel. De „Frankische Volksfreund" ver telt de volgende Köpenickiade, die zich te Veitshochheim heeft voorgedaan. Eenigen tijd geleden kwam in die plaats een zich noe mende majoor Hausen van de militaire academie te Ohr- dorf logeeren. Een zekere W. die zich bij elke gelegen heid nog gaarne in zijn militaire plunje steekt, had de eer, den majoor in de betere kringen te introduceeren en het beviel hem zoo goed, dat hij ook zijn „zuster" mevrouw oberlardesgeriehtsrat Geier, liet overkomen Ook deze was al spoedig in die betere kringen een graag-geziene gast. Door de nieuwe relaties kwam de majoor in kennis met een gefortuneerde dame, die gaarne majoorsvrouw wilde worden. Beiden konden het al spoedig goed met elkaar vinden en toen de officier een keer in geldver legenheid zat, was de dame oogenblikkelijk bereid hem met een slordige 3000 mark uit den nood te redden. Een paar dagen echter, nadat de majoor dit sommetje in handen had, moest hij noodzakelijk vertrekkenhij was aan een buitenlandschen militairen attaché toege voegd en had als zoodanig aan de manoeuvres deel te nemen. Deze duurden de trouwlustige dame echter wel wat erg lang en toen ze taal noch teeken van haar verloofde hoorde, wendde ze zich tot de militaire academie te Ohr- dorf. Daar vernam ze, dat er aan de school geen majoor Hausen bestond. Aangifte bij de politie volgde nu, die al spoedig aan het licht bracht, dat de „majoor" niet Laat U een paar maal daags wrijven met Akker's Kloosterbal sem. dat zal U spieren weder spoedig lenig maken en de pi j n d oen bedaren. AKKER's zet tot diep in de huid zijne wel dadige genezende werking voort en b een uitkomst bij rheumatiek. Jicht, spit, stijven nek, stramheid. anders was dan een beruchte oplichter, boekbinder van beroep, die met zijn echtgenoote, welke hij voor zijn zuster laat doorgaan, reeds menige goedgeslaagde „zaak" achter den rug heeft. Goud in de Alpen. De bekende geoloog professor Felici, van de Universiteit van Turijn heeft verklaard, üat een belangrijke hoeveelheid goud is gevonden in de kwartsrotsen tusschen Avigliano en Giaveno, in de Pie- monteesche Alpen, namelijk 25 mijl van Turijn. Profes sor Felici heeft gedurende de laatste drie jaar een nauw keurige studie van de rotsen gemaakt op een hoogte van 2500 tot 3000 voet, en hij heeft een groot aantal proeven genomen. Volgens hem bevindt zich in al de onderzochte kwartsrotsen goud, en wel vaak tusschen de 33 en 38 gram per ton, een zeer ruim percentage, dat exploitatie zekerlijk winstgevend moet maken. Een 200 tal jaren geleden moeten de rotsen geëxploi teerd zijn geweest door Capucijnen, die bij Giaveno een klooster hadden. Behalve goud bevatten de rotsen van I „De Uitroepers" Is sen goedkoops rubriek, I Doch spreekt altijd tot alk publiek I 11 MARY ROBERTS—RINEHART 40 De wind sloeg de deur dicht tusschen de kamers en ik hoorde niets meer. Nadat ik een poosje gewacht had, ging ik naar de andere kamer en vond daar Louise alleen Ze staarde met een droevige blik naar het beschilderde plafond en omdat ze er zoo moe uitzag, liet Ik haar met rust. HOOFDSTUK XIV. Een advokaatje en een telegram. Het was Dinsdagavond toen we Louise in de portierswo ning ontdekten. Woensdags had ik het bewuste gesprek met haar. Op Donderdag en Vrijdag gebeurde er niets, behalve dat de patiënte goed vooruit ging. Gertrude zat bijna den geheelen dag bij haar en ze waren dikke vriendinnen geworden. Maar er moesten nog een paar onaangename dingen komen in het gerechterlijk onder zoek, Zaterdags over den dood van Arnold Armstrong, en dan de komst van mevrouw Armstrong, en de jonge dokter Walker die het lijk van den overledenen directeur van de Handelsbank zouden meebrengen. Wij hadden Louise nog van geen van beide sterfgevallen verteld. En dan maakte ik mij ongerust over de kinderen. Hun moeder's erfdeel was volkonen verdwenen door die ramp met de bank en hun liefdes-geschiedenissen liepen nu ook niet bepaald vlot van stapel. Toen kregen de keukenmeid en Liddy nog ruz<e over de beste manier om bouillon te trekken voor Louise, en, Natuurlijk, ver dween de keukenmeid. Ik geloof dat juffrouw Watson het een heele rust vond dat ze Louise nu aan onze zorgen kon toevertrouwen en Thomas ging iederen avond en morgen naar boven om uit de deuropening zijn jonge meesteres te begroe ten. Arme ThomasHij had nog de gewoonte, die meer en meer uit den tijd raakt, om de belangen van zijn meesters ook tot de zijne te maken. Thomas sprak altijd over „wij". Ik mis hem erg, die pijprookende, on derdanige, nie* overmatig betrouwbare oude Ik was stomverbaasd. „Hier 1" zei ik. „Daar vergist u zich toch zeker in, meneer Harton Ik zou denken, dat ze liever nooit meer hier terug zou komen, na wat er hier een paar dagen geleden gebeurd is I" „Toch staat ze er op hier te komen", antwoordde hij. „Dit heeft ze getelegrafeerdStel alles in het werk om Zonnehoek leeg te krijgen. Moet daar dadelijk heen gaan." Meneer Harton", zei ik verontwaardigd. „Ik denk er eenvoudig niet aan. Mijn familieleden en ik hebben al genoeg van de Armstrongs te verduren gehad. Ik heb het huis voor den heelen zomer gehuurd, regen een zeer hoog bedrag, en mijn huis in de stad wordt heelemaal opgeknapt en is op 'toogenblik onbewoonbaar. Ik ben hier nu een week, en heb nog geen enkelen nacht on gestoord kunnen slapen en ik ben van plan om te blijven tot ik weer wat op m'n verhaal ben gekomen. Bovendien, als meneer Armstrong er financieel slecht voor stond, zooals ik meen dat het geval was, moest zijn weduwe blij zijn, dat ze op deze manier nog wat geld in handen keeg". De notaris kuchte. „Het spijt me, dat u er zoo over denkt", zei hij. „juffrouw lnnes, mevrouw Fritzhugh heeft me verteld dat Louse Armstong bij u is", 'eet ze ai van dit dubbele verlies „Nog niet", zei ik. „Ze is erg ziek geweest, misschien kan het haar van avond verteld worden". „Het is heel treurig, heel treurig", zei hij. „Ik heb een telegram voor haar, juffrouw lnnes. Wat zal ik er mee doen „Maakt u het maar open en lees het mij voor", op perde ik. „Misschien is het belangrijk en dan spaart het tijd." Meneer Harton maakte het telegram open en las het toen langzaam en met nadruk voor. „Let op Nina Carrington, Kom Maandag thuis. Onder teekend F. L. W." „Hm I" zei ik. „Let op Nina Carrington. Kom Maandag thuis". Dank u, meneer Harton, ik zal het haar vertel len, maar ze is niet in staat om op iemand*** letten". „Nu, juffrouw lnnes, als u nog mocht besluiten om de huur op te geven, hoor ik het wel van u", zei de notaris. „Ik denk er niet over", antwoordde ik, en uit de manier, waarop hij de telefoon op hing maakte ik op, dat dit hem ergerde". (Wordt vervolgd.) VAN DC Dic QOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINQEN Wegelingsïïieuwsblad Overal verkrijgbaar fan porcelelncn potten van 20 Gr. I lOéa «ao 50 Gr. A f 1.-. van 100 Gr. I Ui Naar het Amerikaansch van Donderdag belde de notaris van de Armstrongs, meneer Harton, ons uit de stad op. Hij had bericht gekregen, zei hij, dat mevrouw Armstrong met het lijk van haar man op reis zou gaan en Maandag hier kon aankomen. En aarzelend ging hij voort, dat hij instructies had om mij te vragen, mijn huur van Zonnehoek te willen op zeggen, daar mevrouw Armstrong onmiddellijk hier wenschte te komen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1