VROUWENRUBRIEK DE MODERNE AVONDJAPON. NUTTIGE WENKEN VOOR DE HUISVROUW. HET JUISTE BEGRIP. MAUW EN KNOR OP REIS. ALLER LEI. LEVENSWIJSHEID. WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 1$ NOV. 1926 1185 1186. De avondjaponnen zijn dit seizoen zeer aantrekkelijk en er zijn zoovele uiteenloopende modellen in de mode, dat een ieder iets naar zijn gading kan vinden. Een ding is bij alle modellen opmerkelijk en dat is, dat de rekken bij allen beslist wijd zijn. De meesten ervan zijn ingerimpeld en het is tevens opmerkelijk, dat de rokken iets langer zijn, dan het vorige jaar. Als een rok op zichzelf geen plooien heeft, dan wordt de plooi'idee toch aangebracht door middel van ruime overrokken, fladde rende inzetsels of wuivende draperieën. Borduursels van velerlei soort is en vogue en bestaat uit zijde, kralen, paarlen of kristalletjes, terwijl franje ook zeer veel suc ces heeft. Sommige japonnen zijn geheel bedekt met beschaduwde franje, terwijl weder andere geheele over rokken {van franje hebben of inzetsels, die met franje zijn bewerkt. Ook kant heeft veel aanhangsters, hetzij, dat zij gebruikt wordt voor versiering, ofwel om geheele japonnen van te maken. Van de twee aardige toiletten, die hierbij zijn afgebeeld geeft het eerste een aardige creatie weer in heel zacht rose georgette. Het slanke, mouwlooze lijfje is van verbluffenden eenvoud en steekt dus zeer af bij den rok. Deze is zeer ruim en valt in plooien over een kanten voering, terwijl de afwerking bestaat uit een breeden band van zilverkant. Op den rand tusschen rok en zilverkant is een strookje pastel- kleurige bloemetjes genaaid. Knippatronen kunnen aan onze bureaux besteld wor den in de maten 42, 44, 46 en 46 onder opgave van no. 1185. Kosten 55 cents. Het andere toilette, uitgevoerd in lichtblauw crêpe satin, heeft de ruime geplooide overrok met de ongelij ke onderlijn, welke zooveel opgang maakt. Om de taille wordt een ceintuur gedragen van dezelfde stof, terwijl het borduur al is uitgevoerd in zilver en rose. Knip patronen kunnen aan onze bureaux besteld worden in de maten 42, 44 en 48 onder opgave van no. 1186. Prijs 55 cents. Karpetten kan men schoon en frisch maken door ze flink te wrijven met papier en azijn. Terpentijn maakt harde schoensmeer weder zacht. „Wat was er het eersthet ei of de kip Ge zult glimlachen, als ge dit oude raadseltje onder de oogen krijgt. Natuurlijk ook, het is zoo logisch en iedereen be grijpt onmiddellijk wat er bedoeld wordt. En toch niet altijd Luister maarhier is nog zoo'n raadseltje „Wat komt het eerstde zaken of de winst of, als gij dit liever leest„het werk of de verdiensten", leder een, die even nadenkt, zegt natuuriijk „de zaken" of „het werk", maar toch zijn er in onze samenleving dui zenden en duizenden, die dit niet inzien en dit zijn de menschen, die eenvoudig niet kunnen begrijpen, dat er eerst gewerkt moet worden, wil er van verdiensten sprake zijn. De man, die al zijn winst al verteren wil, alvorens hij eigenlijk zaken doet en de man, die zijn duiventil schoon maakt op het oogenblik, dat hij de luikjes dicht moest houden, zijn precies dezelfde en op een goeden dag zal de een geen winst meer hebben en de ander zijn dui ven kwijt zijn. De werkman, die over zijn loon denkt op het oogenblik, dat hij werken moet, zal spoedig niets meer hebben, om over te denken. Hier is het voorbeeld van een onzer grootste schrij vers. die naast zijn gewone bezigheden ook geregeld lezingen hield. Op een avond kwam hij in een groote zaal tegenover een publiek te staan, dat nauwelijks uit veertig personen bestond en dat, terwijl hij er wel een vijftienhonderd verwacht had. Een oogenblik slechts voelde hij zich verslagen, maar gelukkig had hij spoedig zijn verstand weer bijeen. Hij beloofde in zijn openings woord het weinig talrijke publiek, dat hij zijn lezing zou houden en niets minder geven, dan hij gewend was. En zoo deed hij ook, met het gevolg, dat op de beide vol gende avonden de xaal telkens tot aan den nok ge vuld was. Hij had hier niets van een belooning gemerkt den eersten avond, integendeel, aan zaalhuur en reisgeld moest hij zelfs nog heel wat bijpassen, maar hij deed toch zijn uiterste best en spande zich ook voor een klein gehoor ten zeerste inzijn winst kwam later. „Winst", zegt Henry Eord en die kan het weten „winst is een resultaat, maar nooit een basis van werk I" Als uw polsslag niet deugt, dan is het met uw hart ook niet in orde. De pols geeft hier met stelligheid iets aan. Als uw verdienste of uw wirist niet voldoende zijn, let dan eens op uw werk, waarschijnlijk is dit dan ook niet zooals het zijn kon. Men kan niet meer lucht haien uit een pomp door te mopperenmen moet eenvoudig harder pompen. Het gaat hier om het juiste begrip; men kan alleen maar zien met de oogen. Het is helaas zoo jammer, dat er zoovele menschen zijn, die nimmer moeite doen om zich van de zaken uit het dagelijksche leven een helder denkbeeld te vormen en die zonder te weten, wat zij doen. de winst voorde zaken te stellen. Aan die menschen moet men vragen „Wat komt het eersthet ei of de kip WEGEl'NG's NIEUWSBLAD VAN 19 NOV. 192b De booze juffrouw geloofde wel dat Mauw en Knor nu rm >p- zet aan haar vlecht hadden getrokken en vriendelijk vertelde zij „Mijn naam is juffrouw Bromvlieg en mijn haar heeft eiken avond een andere kleur 1 Ik was juist van plan om hier wat te gaan rusten en een kopje thee te zetten. Lusten jullie ook thee?" Natuurlijk namen Mauw en Knor het aanbod gaarne aan met z'n drieën hadden zij een vroolijk feest. Mauw at zooveel van het heer lijke gebak, dat hij zoowaar pijn in zijn buik kreeg! (Wordt vervolgd.) Gewone beleefdheid. „Ik verzeker u, freule, dat mevrouw X nog maar 23 jaar is." „Och, u leest zeker de cijfers omgekeerd Zonder assistentie. „Help help 1" schreeuwde een man, die op een eenzamen weg door roovers werd aangevallen. „Maak je maar niet dik", zei een van de roovers, „we kunnen het zonder assistentie wel af." Pronkzucht. „Een aardigheid kan niet zoo afgezaagd en flauw zijn, of er is een soort vrouwen, die er altijd om lachen." „Welke vrouwen zijn dat?" „Die mooie tanden hebben". Biefstuk. Gast: „Niets dan biefstuk te krijgen? Waarom zet jullie dan al die andere dingen op de spijskaart?" Kellner: „Dat is om den eetlust te prikkelen". Verschil van opvatting. „ZijZeg eens, ventje, is dat niet onbillijk, dat ik zoo zuinig moet zijn en dat jij zooveel verteert? HijWeineen, kindlief, dat is volstrekt niet onbillijk. Ik heb een rijke vrouw getrouwd en kan me daarom iets gunnen maar jij hebt een armen man getrouwd en daarom is het noodig dat je heel spaarzaam bent. Merkwaardige rekenkunstenaars. Het is wel eens aardig, eenige staaltjes weer te geven van merkwaardige reken kunst. Er zijn van die menschen, hoewel hun aantal niet groot is en er maar eens een enkele in iedere 50 of 100 jaar ver schijnt, die uit hun hoofd kunnen rekenen op eene wijze, waarvan men versteld staat. Zij kunnen vermenigvuldigen, deelen en wortel trekken uit getallen, waarvan een ander zou duizelen, zonder zichtbare in spanning. Vraagt men hun, hoe zij het doen, d.m blijven de meesten het antwoord schuldig. „Ik kan het nu eenmaal gemak kelijk Dat schijnt mij aangeboren te zijn." Dat is hut antwoord, Jdat de meesten u geven zouden. Een der mei kwaardigsten dezer bliksem snelle uit-het- uofd rekenaars was Zerah Colburn, die in 1804 geboren werd. Col- burn kon twee getallen van 4 cijfers on middellijk vermenigvuldigen. Men behoefde geen twee seconden op het antwoord te wachten. Eens bij een proef, die men met hem nam, gaf hij oogenblikkelijk het juiste antwoord op de vraaggeef de uitkomst van 8 in de 16e macht. Automatisch wist hij den vierkantswortel zoowel als den kubickswortel te trekken uit zeer groo te getallen. Een andere bewonderens waardige rekenaar was de heer G. P. Bid der. Déze, die ingenieur was, werd eens, bij wijze van wedstrijd, door Colburn uit gedaagd en versloeg hem gemakkelijk. Toen Bidder nog slechts 9 jaar oud was, werd hem eens gevraagdals de afstand van de maan naar de aarde 125.256 mijl is en het geluid verplaatst zich met een snelheid van 4 mijlen per minuut, hoe lang zou het lawaai van den slag bij Waterloo dan noodig gehad hebben, om de maan te bereiken In minder dan 60 seconden kwam het antwoordeen-en-twintig dagen, negen uur en 34 minuten, hetgeen juist was De bekendste der moderne snelrekcnaars is misschien wel jacques Inaudi, die in 1867 geboren werd Inaudi interesseert zich voor weinig anders, dan cijfers. Na een voorstelling, die hij gegeven heeft, kan hij zich alle details der vragen, die men hem gesteld heeft, precies herinneren. Men zegt zelfs, dat hij vraagstukken in zijn slaap oplost. Zou er onder ons niet een de.-gelijke kunstenaar te vinden zijn Er zijn nog heel wat „rekenkundige vraagstukken" op te lossen Om maar eens één voorbeeld te noemen: belasting-vraagstukken zijn er nog voldoende l De mensch is jong als hij nog voor de toekomst leeftwordt oud als hij slechts voor het tegenwoordige leeftis oud als hij slechts in het verledene leeft. Niemand moest naar bed gaan zonder wijzer te zijn geworden dan toen hij op stond, door in den loop van den dag iets te leeren, dat hem nuttig kan zijn.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 10